آمادگی امتحان ریاضی دو

poster
پیش‌نمایش دوره

دوره‌ی آمادگی امتحان ریاضی دو (جامع) از سری دوره‌های آمادگی شب‌های امتحان می‌باشد. رویکرد این دوره بر پایه‌ی حل سوالات امتحانی است. تمام سوالاتی که در طول این دوره حل می‌شود از سوالات امتحانات پایانترم ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.8 (12 رای)
سطح: متوسط
 پلاس

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 حل و بررسی تمامی سوالات پر تکرار امتحانی چند سال اخیر

 قابلیت پاسخ دهی به کوییزهای انتهای هر فصل جهت آمادگی بیشتر دانشجویان

 ارتقا سطح علمی و درک مهندسی دانشجویان در این دوره

 آماده سازی دانشجویان جهت کسب نمره 20 در امتحانات

پیش‌نیاز‌ها

این دوره مربوط به مباحث درس ریاضی 2 دانشگاه می‌باشد و برای بهره‌مندی بهتر از این دوره پیشنهاد می‌شود به مباحث ریاضی 1 تسلط کافی را داشته‌باشید.

سرفصل‌های دوره آمادگی امتحان ریاضی دو

معادلات خط و صفحه در فضا
  مقدمه بردارها - ضرب داخلی و خارجی
مشاهده
"16:49  
  معادله خط در فضا
مشاهده
"16:24  
  زاویه خط با محورهای مختصات - معادلات خط در حالات خاص
"12:43  
  زاویه بین دو خط - وضعیت نسبی دو خط
"12:39  
  حل سوالات امتحانی از وضعیت نسبی دو خط - بخش اول
"16:48  
  حل سوالات امتحانی از وضعیت نسبی دو خط - بخش دوم
"05:21  
  تصویر و قرینه نقطه نسبت به خط
"10:51  
  فاصله نقطه از خط
"10:09  
  فاصه دو خط موازی
"08:18  
  طول عمود مشترک دو خط متنافر
"07:55  
  معادله عمود مشترک دو خط متنافر
"14:34  
  معادله صفحه در فضا - بخش اول
"17:15  
  معادله صفحه در فضا - بخش دوم
"11:34  
  اوضاع نسبی دو صفحه - زاویه خط و صفحه
"18:55  
  فاصله نقطه از صفحه - فاصله دو صفحه موازی
"09:56  
  فصل مشترک دو صفحه
"07:38  
  تصویر و قرینه نقطه نسبت به صفحه
"09:21  
  تمرین خط و صفحه (الزامی)
 100%    
"60:00  
توابع برداری
  دامنه , حد , مشتق و انتگرال توابع برداری
مشاهده
"16:05  
  بردار مکان , سرعت و شتاب تابع برداری
"07:39  
  میدان‌های سه گانه فرنه( یکه مماس - قائم اول -قائم دوم)
"17:42  
  انحنا(خمیدگی) یک تابع برداری
"15:01  
  تاب یک تابع برداری
"13:59  
  طول قوس منحنی
"08:51  
  صفحه بوسان - صفحه قائم - صفحه راستگرد( اصلاحی)
"10:37  
  دایره بوسان
"16:17  
  تمرین توابع برداری (الزامی)
 100%    
"60:00  
توابع چند متغیره
  دامنه توابع چند متغیره
مشاهده
"13:17  
  حد توابع دو متغیره - دشته اول- بخش اول
"13:37  
  حد توابع دو متغیره - دسته اول - بخش دوم
"07:31  
  حد توابع دو متغیره- دسته دوم
"16:42  
  پیوستگی
"08:19  
  مشتق جزئی - بخش اول
"16:11  
  مشتق جزئی - بخش دوم
"16:43  
  مشتق ضمنی
"18:30  
  مشتق زنجیره ای - بخش اول
"19:57  
  مشتق زنجیره ای - بخش دوم
"15:41  
  دیفرانسیل توابع چند متغیره
"08:03  
  گرادیان - دیورزانس - کرل
"14:03  
  کاربرد گرادیان در محاسبه صفحه مماس و خط عمود
"21:16  
  مشتق جهتی - بخش اول
"14:36  
  مشتق جهتی - بخش دوم
"12:44  
  مشتق جهتی توابع چند ضابطه ای
"15:20  
  اکسترمم نسبی - بخش اول
"15:29  
  اکسترمم نسبی - بخش دوم
"05:02  
  اکسترمم‌های مطلق
"16:18  
  اکسترمم‌های مشروط و قضیه لاگرانژ - بخش اول
"18:53  
  اکسترمم‌های مشروط و قضیه لاگرانژ - بخش دوم
"09:00  
  رویه های درجه دوم
"16:47  
  تمرین توابع چند متغیره (الزامی)
 100%    
"60:00  
انتگرال دوگانه
  حل انتگرال دوگانه در مختصات دکارتی
مشاهده
"16:29  
  حل انتگرال دوگانه به کمک تکنیک تعویض متغیر انتگرال گیری - بخش اول
"15:48  
  حل انتگرال دوگانه به کمک تکنیک تعویض متغیر انتگرال گیری - بخش دوم
"11:21  
  حل انتگرال دوگانه به کمک تکنیک تعویض متغیر انتگرال گیری - بخش سوم
"20:11  
  حل انتگرال دوگانه به کمک تکنیک تعویض متغیر انتگرال گیری - بخش چهارم
"15:55  
  انتگرال‌های قطبی - بخش اول
"12:38  
  انتگرال‌های قطبی - بخش دوم
"15:50  
  حل انتگرال دوگانه به کمک ماتریس ژاکوبین - بخش اول
"17:15  
  حل انتگرال دوگانه به کمک ماتریس ژاکوبین - بخش دوم
"11:22  
  حل انتگرال دوگانه به کمک ماتریس ژاکوبین - بخش سوم
"11:30  
  تمرین انتگرال دوگانه (الزامی)
 100%    
"60:00  
انتگرال سه گانه
  انتگرال سه گانه در مختصات درکارتی - بخش اول
مشاهده
"14:47  
  انتگرال سه گانه در مختصات درکارتی - بخش دوم
"11:35  
  انتگرال سه گانه در مختصات درکارتی - بخش سوم
"09:14  
  انتگرال سه گانه در مختصات استوانه ای - بخش اول
"12:53  
  انتگرال سه گانه در مختصات استوانه ای - بخش دوم
"09:02  
  انتگرال سه گانه در مختصات استوانه ای - بخش سوم
"12:59  
  انتگرال سه گانه در مختصات کروی - بخش اول
"15:01  
  انتگرال سه گانه در مختصات کروی - بخش دوم
"13:43  
  انتگرال سه گانه در مختصات کروی - بخش سوم
"13:42  
  تمرین انتگرال سه گانه (الزامی)
 100%    
"60:00  
انتگرال روی خم و سطح
  انتگرال خط نوع اول - بخش اول
مشاهده
"11:50  
  انتگرال خط نوع اول - بخش دوم
"04:16  
  مساحت حاصل از دوران حول محورهای مختصات - بخش اول
"15:35  
  مساحت حاصل از دوران حول محور های مختصات - بخش دوم
"07:28  
  انتگرال خط نوع دوم - محاسبه کار - بخش اول
"15:37  
  انتگرال خط نوع دوم - محاسبه کار - بخش دوم
"10:46  
  میدان های پایستار
"14:45  
  حل سوالات امتحانی به صورت ترکببی
"10:05  
  انتگرال سطح نوع اول - بخش اول
"16:46  
  انتگرال سطح نوع اول - بخش دوم
"10:07  
  انتگرال سطح نوع دوم
"16:11  
  تمرین انتگرال روی خم و سطح (الزامی)
 100%    
"60:00  
قضایای انتگرال گیری در میدان برداری
  قضیه گرین - بخش اول
مشاهده
"10:35  
  قضیه گرین - بخش دوم
"12:03  
  قضیه گرین - بخش سوم
"15:41  
  کاربرد قضیه گرین در محاسبه مساحت محدود به یک خم
"08:09  
  قضیه استوکس - بخش اول
"23:41  
  قضیه استوکس - بخش دوم
"06:36  
  قضیه دیورژانس - بخش اول
"16:14  
  قضیه دیورژانس - بخش دوم
"09:39  
  تمرین قضایای انتگرال گیری در میدان برداری (الزامی)
 100%    
"60:00  

گواهینامه

آمادگی امتحان ریاضی دو

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

دوره‌ی آمادگی امتحان ریاضی دو (جامع) از سری دوره‌های  آمادگی شب‌های امتحان می‌باشد. رویکرد این دوره بر پایه‌ی حل سوالات امتحانی است. تمام سوالاتی که در طول این دوره حل می‌شود از سوالات امتحانات پایانترم و میانترم دانشگاه های برتر کشور انتخاب شده‌است.

هم چنین در انتهای هر فصل یک کوییز برای دانشجویان طرح شده است که سوالات این کوییزها می تواند سوالات امتحان شما باشد(حتما سوالات کوییز را حل کرده و جواب های خود را برای استاد بفرستید تا تصحیح شود و اشکالات و نقاط ضعف شما مشخص شود). تمام طول این دوره به حل سوالات و نکات امتحانی پرداخته شده‌است و اثبات فرمول‌ها و قضایا را در این دوره نخواهیم داشت.

دانشجویان می توانند این دوره را بر اساس جزوه استادشون شخصی سازی کنند, یعنی صرفا سوالات امتحانی متناسب با مباحث تدریس شده استادشان را مطابق فصل ها پیدا کرده و صرفا اون مطالب را مشاهده کنند.
این دوره تمام آنچه را که یک دانشجو برای کسب نمره عالی در درس ریاضی دو نیاز دارد در بر می گیرد. حتی با دیدن این دوره به راحتی میتوانید تست های کنکور ارشد را حل کنید. کافی است زمان بگذارید و این دوره را با دقت نگاه کرده و سوالات آن را خودتان هم یک بار حل کنید.

همچنین می توانید برای تهیه هر یک از فصل ها به صوت مجزا به پروفایل استاد در سایت مکتب خونه مراجعه کنید

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher عرفان صابر

عرفان صابر از سال ۹۰ فعالیت در زمینه تدریس دروس دانشگاهی را آغاز نمود.  ایشان ابتدا به عنوان استاد حل تمرین دانشگاه و در ادامه به صورت استاد خصوصی به برگزاری کلاس‌های دانشگاهی مشغول شد. زمینه فعالیت وی برگزاری کلاس برای دانشجویان جهت آمادگی در امتحانات دانشگاه و کنکور ارشد و دکتری است. دروس ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، سیگنال وسیستم، آمار و احتمال مهندسی و محاسبات عددی از جمله دروسی است که ایشان سابقه فعالیت به عنوان مدرس را در آنها دارد.

وی از سال 98 فعالیت در بازار های مالی را آغار نمود. دوره های فیلتر نویسی، طراحی استراتژی ومدیریت سرمایه و بازار اختیار معامله (آپشن) از جمله زمینه های فعالیت ایشان است. اکنون ایشان در حال بررسی روش های استفاده از یادگیری ماشین در حوزه بازارهای مالی است.
عرفان صابر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم از دانشگاه امیرکبیر است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-01-19
بعد از ریاضی یک و معادلات استاد صابر این دوره هم عالی بود. خوبی دوره هاتون اینه کلا امتحانی محوره و مثل کلاس درس دانشگاه همش اثبات قضیه و فرمول نیست کاملا کاربردی
1403-01-18
ممنون از استاد. خیلی عالی بود خوبی این دوره اینه استاد خودشون از اول شروع به حل می کنن و از روی پاور پوینت ریاضیو درس نمیدن
1403-01-13
خوب و کامل بود امتحانی محور هست دوره
1403-01-10
خیلی کامل و عالی بود تمام مباحث پوشش داده شد.مخصوصا مباحث انتگرال گیری و کابردهاش بی نظیر بود. تمام سوالات امتحانی هم حل شد
1403-01-07
بی نظییییر بود بعد از ریاضی یک استاد صابر, این دوره عالی تر ازون بود. مخصوصا کوییز های انتهای فصل و تصحیح اونا. تشکر ویژه
1403-01-03
ممنون از استاد این دورتونم مثل ریاضی یک و معادلات عالی بود. همه موارد پوشش داده شده و مختصر و مفید اصل مطلبو توضیح میدید. بینهایت سپاس گزارم
آ آ 1403-01-01
سرفصل ها کامل بود. بعد از دوره معادلات منتظر این دوره از استاد بودم. بهتربن دوره ریاضی دو

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.