شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

در این درس علاوه بر شبیه سازی شیئ گرای سیستم های الکترونیکی، مفاهیم برنامه نویسی پیشرفته با گرایش سخت افزاری هم مورد بحث قرار می گیرد.
همچنین به مفاهیم زبان systemC برپایه استفاده از ++C پرداخته می شود.

مدرس دوره
زین العابدین نوابی

دکتر نوابی استاد تمام دانشگاه تهران و استاد دانشگاه پلی تکنیک ماساچوست است . وی از بنیان گذاران علم دیجیتال در ایران است و تا کنون چندین کتاب به زبان‌های انگلیسی و فارسی به چاپ رسانده‌اند. زمینه فعالیت وی مدارات دیجیتال، محاسبات موازی،CAD tool، و زبان سخت افزار است.

فیلم های آموزشی
ساعت
19:49 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 26 جلسه
جلسه اول - ++Class introduction - Topics - Prpcedure - System level - SystemC/C
"52:40
جلسه دوم - C++ environment - Types in C++ - Boolean -Character
"49:20
جلسه سوم - Logic gate models - Bool char - Overloading - Pass by reference
جلسه چهارم - Array modeling - Bitwise opoerators - Flip -Flop modeling - State machine - File input/output
"51:18
جلسه پنجم - Pointers for arrays - Fixed logic - Array & Pointers argument - Struets - Fields of struets - Array of struets - Re
"44:30
جلسه ششم - class - class instances - class pointers - pointers
"50:09
جلسه هفتم - classes - constructors - class pointer - wire class - constructor as port map
"50:50
جلسه هشتم - Classes - Class instances - Object pointers - And,Or activity count - Last event - Last value - inheritance - Gates
"51:58
جلسه نهم - inheritance - Gates classes - Static Parameters - Virtual memeber functions - Pointer compatibilaty - Flip flop clas
"45:46
جلسه دهم - polymorphism in gate classes - pointer compatability - virtual functions - pure virtual functions abstract classes -
"33:02
جلسه یازدهم - starting RTL C++ library - RTL principles - datapath controller - bus class - constructors - vector type bus - in
"52:10
جلسه دوازدهم - bus operations - overloading
"45:35
جلسه سیزدهم - RTL components - using overloaded bus operation
"53:09
جلسه چهاردهم - Template Classes ، review of RTL library
"33:49
جلسه پانزدهم - starting system C , one bit adder with bus based library at C++ , taking off from C++
"49:49
جلسه شانزدهم - onebitadder system C , concurrent process
"50:30
جلسه هفدهم - system C , sc main , tset bench , wave from generation
"48:38
جلسه هجدهم - system C , sc_has_process , sc_thread , sensitivity list
"49:06
جلسه نوزدهم - system c , sc_thread for test data , state machine modeling
"50:00
جلسه بیستم - system c rtl components , adder , add overloading , type conversion
"50:30
جلسه بیست و یکم - registers in system c , clocking reseting , counters , shift registers
"48:10
بیست و دوم - starting system c- AMS , overview , ELN model at computation
"49:57
جلسه بیست و سوم - continue on ELN , descrete event converters for in & out , using sc_in , sc_out
"44:50
جلسه بیست و چهارم - System C - AMS , LSF modules , port binding , DE converters
"48:30
جلسه بیست و پنجم -
"34:29
جلسه بیست وششم - SDF-moduls , port atributes , scheduling , porpagation
"50:00