شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

در این درس علاوه بر شبیه سازی شیئ گرای سیستم های الکترونیکی، مفاهیم برنامه نویسی پیشرفته با گرایش سخت افزاری هم مورد بحث قرار می گیرد.
همچنین به مفاهیم زبان systemC برپایه استفاده از ++C پرداخته می شود.

مدرس دوره
زین العابدین نوابی

دکتر نوابی استاد تمام دانشگاه تهران و استاد دانشگاه پلی تکنیک ماساچوست است . وی از بنیان گذاران علم دیجیتال در ایران است و تا کنون چندین کتاب به زبان‌های انگلیسی و فارسی به چاپ رسانده‌اند. زمینه فعالیت وی مدارات دیجیتال، محاسبات موازی،CAD tool، و زبان سخت افزار است.

1

فیلم های آموزشی

26 جلسه    19:49 ساعت   
جلسه اول - ++Class introduction - Topics - Prpcedure - System level - SystemC/C
52:40 دقیقه
جلسه دوم - C++ environment - Types in C++ - Boolean -Character
49:20 دقیقه
جلسه سوم - Logic gate models - Bool char - Overloading - Pass by reference
جلسه چهارم - Array modeling - Bitwise opoerators - Flip -Flop modeling - State machine - File input/output
51:18 دقیقه
جلسه پنجم - Pointers for arrays - Fixed logic - Array & Pointers argument - Struets - Fields of struets - Array of struets - Re
44:30 دقیقه
جلسه ششم - class - class instances - class pointers - pointers
50:09 دقیقه
جلسه هفتم - classes - constructors - class pointer - wire class - constructor as port map
50:50 دقیقه
جلسه هشتم - Classes - Class instances - Object pointers - And,Or activity count - Last event - Last value - inheritance - Gates
51:58 دقیقه
جلسه نهم - inheritance - Gates classes - Static Parameters - Virtual memeber functions - Pointer compatibilaty - Flip flop clas
45:46 دقیقه
جلسه دهم - polymorphism in gate classes - pointer compatability - virtual functions - pure virtual functions abstract classes -
33:02 دقیقه
جلسه یازدهم - starting RTL C++ library - RTL principles - datapath controller - bus class - constructors - vector type bus - in
52:10 دقیقه
جلسه دوازدهم - bus operations - overloading
45:35 دقیقه
جلسه سیزدهم - RTL components - using overloaded bus operation
53:09 دقیقه
جلسه چهاردهم - Template Classes ، review of RTL library
33:49 دقیقه
جلسه پانزدهم - starting system C , one bit adder with bus based library at C++ , taking off from C++
49:49 دقیقه
جلسه شانزدهم - onebitadder system C , concurrent process
50:30 دقیقه
جلسه هفدهم - system C , sc main , tset bench , wave from generation
48:38 دقیقه
جلسه هجدهم - system C , sc_has_process , sc_thread , sensitivity list
49:06 دقیقه
جلسه نوزدهم - system c , sc_thread for test data , state machine modeling
50:00 دقیقه
جلسه بیستم - system c rtl components , adder , add overloading , type conversion
50:30 دقیقه
جلسه بیست و یکم - registers in system c , clocking reseting , counters , shift registers
48:10 دقیقه
بیست و دوم - starting system c- AMS , overview , ELN model at computation
49:57 دقیقه
جلسه بیست و سوم - continue on ELN , descrete event converters for in & out , using sc_in , sc_out
44:50 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - System C - AMS , LSF modules , port binding , DE converters
48:30 دقیقه
جلسه بیست و پنجم -
34:29 دقیقه
جلسه بیست وششم - SDF-moduls , port atributes , scheduling , porpagation
50:00 دقیقه