مبانی نظریه محاسبه

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

نظریه محاسبه نظریه ای برای بررس ماشین ها و عملکردشان به صورت انتزاعی است. در واقع با بررسی مدل هایی، در تلاش برای بررسی ”توان“ ابزارهای محاسباتی هستیم. ما در این درس از ماشین های ساده شروع می کنیم و کم کم آنها را قوی تر می کنیم تا به قویترین ابزار محاسبات که کامپیوترهای امروزی هستند برسیم.
مدرس دوره
مجید علیزاده
دکتر مجید علیزاده استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران است.
فیلم های آموزشی
ساعت
34:13 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 26 جلسه
جلسه اول - معرفی درس و مبانی درس
"52:02
جلسه دوم - معرفی DFA
"89:11
جلسه سوم - خواص بستاری DFA و معرفی NFA
"97:12
جلسه چهارم - عبارت های منظم و قضیه کلینی
"79:11
جلسه پنجم - معادل بودن عبارت های منظم و زبان های منظم(قضیه کلینی)
"79:01
جلسه ششم - لم پمپاژ برای زبان های منظم
"65:54
جلسه هفتم - مینیمم سازی DFA
"69:01
جلسه هشتم - قضیه و رابطه ی مای هیل- نرود
"78:20
جلسه نهم - زبان های مستقل از متن (CFL)
"88:18
جلسه دهم - صورت نرمال چامسکی و لم پمپاژ
"98:02
جلسه یازدهم - معادل بودن CFG و NPDA
"76:50
جلسه دوازدهم - معرفی Pushdown Automata
"70:21
جلسه سیزدهم - معادل بودن CFG و NPDA (ادامه) ، سلسله مراتب چامسکی
"76:51
Deterministic Pushdown Automaton (DPDA) 1 - جلسه چهاردهم
"100:52
Deterministic Pushdown Automaton (DPDA) 2 - جلسه پانزدهم
"87:31
جلسه شانزدهم - معرفی گرام های مستقل از متن
"61:48
جلسه هفدهم - معرفی گرامر DCFG(DK-Test) 1
"63:11
جلسه هجدهم - گرامر LR(1) , LR(0) , DK-Test
"86:45
جلسه نوزدهم - ماشین های تورینگ(معرفی)
"83:13
جلسه بیستم - ماشین تورینگ ، چندنواره و معادل بودن
"85:08
جلسه بیست و یکم - ماشین تورینگ نامعین
"73:31
جلسه بیست و دوم - تقسیم پذیری
"72:22
جلسه بیست و سوم - تقسیم ناپذیری(روش قطری سازی)
"97:12
جلسه بیست و چهارم - Reduction
"84:25
جلسه بیست و پنجم - تقسیم ناپذیری(Linearly Bounded Automata)
"99:28
جلسه بیست و ششم - mapping reducibility
"37:30