پایگاه داده

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

پایگاه داده‌ها (دادگان یا بانک اطّلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطّلاعات با ساختار منظم و سامانمند گفته می‌شود. پایگاه‌های داده‌ها معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و دسترسی باشد ذخیره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌های دیگری مانند ذخیره‌سازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. آنچه ذخیره‌سازی داده‌ها در پایگاه‌های داده‌ها را مؤثر می‌سازد وجود یک ساختار مفهومی برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌ها است. پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌گیرد، اما کاربرد وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکی برای پایگاه داده می‌باشد. در این نوشتار به کاربردهای تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌شود. یک تعریف ممکن این است که: پایگاه داده مجموعه‌ای از رکوردهای ذخیره شده در رایانه با یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه‌ای است که می‌تواند به سؤالات کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولاً به صورت مجموعه‌ای از اجزای داده‌ای یا رویدادها سازماندهی می‌گردد. بخش‌های بازیابی شده در هر پرسش به اطلاعاتی تبدیل می‌شود که برای اتخاذ یک تصمیم کاربرد دارد. برنامه رایانه‌ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه‌های داده‌ای استفاده می‌شود را مدیر سیستم پایگاه داده‌ای یا به‌اختصار (DBMS) می‌نامیم. خصوصیات و طراحی سیستم‌های پایگاه داده‌ای در علم اطلاعات مطالعه می‌شود.
مدرس دوره
مرتضی امینی
دکتر امینی استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.وی مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و در زمینه های امنیت اطلاعات، امنیت پایگاه داده و کنترل دسترسی، روش های رسمی و منطق برای امنیت و سیستم های تشخیص نفوذ تحقیق و پژوهش داشته است.
1

فیلم های آموزشی

27 جلسه    30:27 ساعت   
جلسه اول - مقدمه
39:55 دقیقه
جلسه دوم - مقدمه
75:56 دقیقه
جلسه سوم - ادامه مقدمه
65:30 دقیقه
جلسه چهارم - مدل سازی معنایی داده ها
70:16 دقیقه
جلسه پنجم - ادامه مدل سازی معنایی داده ها
67:14 دقیقه
جلسه ششم - ادامه مدل سازی معنایی داده ها
69:52 دقیقه
جلسه هفتم - ادامه مدل سازی معنایی داده ها
68:16 دقیقه
جلسه هشتم - جمع بندی مدلسازی داده ، مبانی طراحی منطقی
69:38 دقیقه
جلسه نهم - ادامه طراحی منطقی
68:54 دقیقه
جلسه دهم - ادامه طراحی منطقی ، مقدمات پیاده سازی و SQL
72:56 دقیقه
جلسه یازدهم - ادامه مقدمات پیاده سازی و SQL
97:30 دقیقه
جلسه دوازدهم - ادامه مقدمات پیاده سازی و SQL
74:49 دقیقه
جلسه سیزدهم - معماری پایگاه داده
72:13 دقیقه
جلسه چهاردهم - ادامه معماری پایگاه داده
74:34 دقیقه
جلسه پانزدهم - ادامه معماری پایگاه داده ، مقدمه ای بر مدل داده رابطه ای
71:17 دقیقه
جلسه شانزدهم - ادامه مدل داده رابطه ای
72:06 دقیقه
جلسه هفدهم - ادامه مدل داده رابطه ای
72:26 دقیقه
جلسه هیجدهم - ادامه مدل داده رابطه ای
73:05 دقیقه
جلسه نوزدهم - عملیات در پایگاه داده رابطه ای(جبر رابطه ای)
71:05 دقیقه
جلسه بیستم - ادامه عملیات در پایگاه داده رابطه ای(جبر رابطه ای)
68:26 دقیقه
جلسه بیست و یکم - مثال هایی از حساب و جبر رابطه ای
66:35 دقیقه
جلسه بیست و دوم - طراحی پایگاه داده رابطه ای(روش بالا و پایین)
73:46 دقیقه
جلسه بیست و سوم - طراحی پایگاه داده رابطه ای(ادامه طراحی بالا به پایین-تئوری وابستگی)
69:23 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - طراحی پایگاه داده رابطه ای(سطوح نرمال 1NF تا 3NF)
69:26 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - طراحی پایگاه داده رابطه ای(سطح نرمال BCNF)
45:54 دقیقه
جلسه بیست و ششم - طراحی پایگاه داده رابطه ای (فرم 5NFو6NF)
52:44 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - طراحی پایگاه داده رابطه ای (سطح نرمال 5NFو6NF)
33:57 دقیقه