آموزش پردازش و تحلیل داده با نرم‌افزار spss

poster
پیش‌نمایش دوره

SPSS، مخفف عبارت Statistical Package for the Social Science، به معني بسته‌ی آماري براي علوم اجتماعي است. نرم‌افزار SPSS، يک برنامه‌ی پر‌کاربرد، براي تحليل داده آماري است که براي اولين بار، نورمن اچ. ناي و ... ادامه

مدرس دوره:
2.8 (14 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

در دوره‌ی SPSS، سرفصل‌ها به گونه‌ای طراحي شده‌اند، که تمامی پيش‌نيازها، آموزش داده می‌شود و نيازي به هيچ‌گونه پيش‌نياز نیست.

دوره‌ی SPSS، براي تمامي کساني که علاقه به يادگيري و تدريس SPSS دارند، کاربردي و مفيد خواهد بود. همچنين اين دوره، بیشتر مباحث موجود در سرفصل‌هاي درسي رشته‌هاي مختلف را پوشش مي‌دهد.

 

سرفصل‌های دوره آموزش پردازش و تحلیل داده با نرم‌افزار spss

فصل اول - مقدمه اي بر نرم افزار آماري SPSS

در اين فصل توضيح کوتاهي در خصوص پردازش و تحليل داده با SPSSاز جمله نصب نرم افزار، آشنايي با ورودي هاي داده و همچنين روش هاي روايي و پايايي پرسشنامه را در نرم افزار SPSS آموزش داده مي شود.

  نصب نرم افزار SPSS
مشاهده
"03:35  
  مقياس اندازه گيري
مشاهده
"07:19  
  آشنايي با محيط نرم افزار SPSS
"07:13  
  ورود داده به محيط نرم افزار
"07:22  
  ورود داده از اکسل و ويرايش آن
"04:50  
  ورود داده پرسشنامه اي به SPSS
"11:08  
  صحت اندازه گيري
"05:03  
  بررسي پايايي متغيرها با آلفاي کرنباخ و روش دو نيمه کردن متغيرها
"08:44  
  پروژه میانی اول (الزامی)
 100%    
"240:00  
  فایل نصب نرم افزار
"00:05  
فصل دوم - تحليل توصيفي داده ها با نرم افزار SPSS

يکي از بخش هاي  آمار مباحث مربوط به آمار توصيفي مي باشد که در اين فصل به بررسي آماره هاي براي متغيرهاي اسمي، ترتيبي و مقياسي پرداخته مي شود و همچنين به دسته بندي متغيرها، ايجاد متغير جديد و نرمال بودن جامعه آماري آموزش داده مي شود.

  شاخص هاي مرکزي و پراکندگي
"10:55  
  تحليل توصيفي براي متغيرهاي اسمي
"08:05  
  تحليل توصيفي براي متغيرهاي ترتيبي
"04:58  
  تحليل توصيفي براي متغيرهاي مقياسي
"09:20  
  دسته بندي متغيرها(Recode)
"08:19  
  ايجاد متغير جديد (compute)
"06:37  
  وضعيت نرمال بودن داده ها
"09:34  
  پروژه میانی دوم (الزامی)
 100%    
"240:00  
فصل سوم - نمودارهاي آماري در SPSS

در اين بخش به 11 نوع نمودار به همراه زير مجموعه ي هر نمودار پرداخته شده است و همچنين به تنظميمات نمودار براي خروجي در طرح هاي پژوهشي  و مقالات آموزش داده شده است.

  نمودار هاي ستوني
مشاهده
"06:27  
  نمودار ستوني سه بعدي
مشاهده
"02:16  
  نمودار هاي خطي
"04:49  
  نمودارهاي ناحيه اي
"03:38  
  نمودار دايره اي
"03:14  
  نمودارهاي بالا-پايين-بسته
"03:50  
  نمودار جعبه اي
"05:10  
  نمودار ستوني خطا
"04:23  
  نمودار هرم جمعيتي
"05:10  
  نمودارهاي پراکنش نقطه اي
"03:01  
  نمودار هيستوگرام
"02:29  
  تنظيمات مربوطه به نمودارها
"08:48  
فصل چهارم - مقايسه ميانگين متغيرها با استفاده از آزمون پارامتريک و ناپارامتريک

در اين بخش به بررسي فرضيه هاي مقايسه تفاوت ها براي آزمون هاي پارامتريک و ناپارامتريک پرداخته مي شود. همچنين اين آزمون ها براي گروه هاي دو و سه به صورت همبسته و مستقل تقسيم بندي مي شود.

  مقدمه آزمون پارامتريک T و F
"02:57  
  آزمون ميانگين ساده
"03:49  
  آزمون T تک نمونه
"07:51  
  آزمون T مستقل
"06:37  
  آزمون T همبسته
"05:22  
  تحليل واريانس و تحليل واريانس يک طرفه
"07:43  
  تحليل واريانس همبسته
"03:53  
  تحليل واريانس دو طرفه
"03:49  
  آزمون هاي ناپارامتريک
"01:41  
  آزمون دو جمله اي
"03:28  
  آزمون کاي اسکوير تک نمونه
"02:48  
  آزمون دو گروه مستقل ناپارامتريک( من ويتني، کولموگروف-سميرنف)
"06:11  
  آزمون سه گروه مستقل ناپارامتريک(کروسکال واليس، ميانه)
"07:37  
  آزمون دو گروه همبسته ناپارامتريک(ويلکاکسون، مک نمار، آزمون نشانه)
"09:57  
  آزمون سه گروه همبسته ناپارامتريک(فريدمن، کوکران)
"07:15  
  پروژه میانی سوم (الزامی)
 100%    
"600:00  
فصل پنجم - تحليل روابط بين متغيرهاي کمي و کيفي

در اين بخش به بررسي فرضيه هاي ارتباطي بين متغيرهاي به صورت دو متغيره و چندمتغيره پرداخته مي شود. همچنين به بررسي رگرسيون ساده، چندگانه ،تحليل عامل و تحليل مسير پرداخته مي شود.

  مقدمه اي بر تحليل روابط متغيرها
"04:02  
  آزمون کاي اسکوير
"06:22  
  ضرايت همبستگي با متغيرهاي اسمي(چوپروف، phi، توافق پيرسون، ضريب کرامر)
"09:21  
  ضرايب همبستگي با متغيرهاي ترتيبي( رتبه اي کندال، ضريب گاما، رتبه اي اسپيرمن)
"12:11  
  ضريب همبستگي با آزمون پيرسون، رتبه اي اسپيرمن، رتبه اي کندال)
"10:12  
  آزمون رگرسيون
"07:28  
  رگرسيون چندگانه
"08:15  
  ضريب همبستگي جزئي
"04:17  
  آزمون دوربين –واتسون
"03:02  
  تحليل عاملي
"12:31  
  تحليل مسير
"15:13  
  پروژه میانی چهارم (الزامی)
 100%    
"240:00  
فصل ششم - بخش يافته هاي آماري در پايان نامه و مقاله با استفاده از SPSS

در اين بخش يافته هاي آماري يک مقاله را همراه با توضيحات عملي آن در SPSS پرداخته مي شود. همچنين نحوه گزارش کردن آن در پايان نامه و مقاله آموزش داده مي شود.

  گزارش آمار توصيفي
"12:36  
  انتخاب آزمون با استفاده از فرضيه و آزمون فرضيه ها
"16:14  
  کوییز
 38.5%    
"10:00  
  پروژه نهایی (الزامی)
 61.5%    
"780:00  

گواهینامه

آموزش پردازش و تحلیل داده با نرم‌افزار spss

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط دانشگاه صنعتی شریف صادر می‌شود و در اختیار شما قرار می‌گیرد. (صدور و ارسال این مدرک تا شش ماه بعد از فارغ التحصیلی زمان خواهد برد.)

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف
گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه معتبر دانشگاه صنعتی شریف(مشاهده نمونه گواهی دانشگاه صنعتی شریف) به اسم شما توسط دانشگاه صادر می شود و در اختیار شما قرار می گیرد(صدور و ارسال این مدرک تا شش ماه بعد از فارغ التحصیلی زمان خواهد برد).

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

SPSS، مخفف عبارت Statistical Package for the Social Science، به معني بسته‌ی آماري براي علوم اجتماعي است. نرم‌افزار SPSS، يک برنامه‌ی پر‌کاربرد، براي تحليل داده آماري است که براي اولين بار، نورمن اچ. ناي و همکارانش در سال 1968، آن را تولید کردند. امتياز اين نرم‌افزار در سال 2009، به شرکت IBM واگذار شد و هم‌اکنون اين شرکت، مسئول به روز‌رساني آن است. امروزه، داده‌هاي آماري، در اکثر رشته‌هاي علوم انساني، کشاورزي، فني و مهندسي و علوم پزشکي، کاربرد دارد و در نتيجه‌ی آن، نياز به استفاده از نرم‌افزارهاي آماري نيز، گسترش چشم‌گيري داشته است.

در اين ميان، در کشور ما، نرم‌افزار SPSS، بيشترين کاربرد را در بين نرم‌افزارهاي آماري موجود دارد؛ به طوري که در بیشتر مقالات و پايان‌نامه‌ها، ردپايی از خروجي‌هاي آماري نرم‌افزار SPSS، مشاهده مي‌شود.

اين نرم‌افزار، با طراحي ساده، اکثر آزمون‌هاي آماري را در اختيار ما قرار مي‌دهد تا بتوانيم تحليل‌هاي مناسب موضوع خود را انجام دهيم. در اين دوره‌ی آموزشي، بخش‌های مباني نظري آزمون‌ها، مسير آزمون‌ها و عملگرها در SPSS و در نتيجه، تحليل خروجي آزمون مهم هستند که در اين دوره‌ی آموزشي، هر سه مورد بالا، آورده شده است.

آموزش SPSS در مکتب‌پلاس، متفاوت با ديگر آموزش‌هاي موجود در بازار است و آموزش، شامل سه بخش می‌شود؛ 1- مباني آماري در هر فصل، ارائه مي‌شود و بيش از 20 درصد حجم آموزش را در بر‌مي‌گيرد، 2- آزمون و عملکردها در نرم‌افزار، به همراه آموزش گزينه‌هاي هر آزمون، که در حدود 20 درصد از حجم آموزش را در بر‌مي‌گيرد، 3- تحليل جداول خروجي هر آمار و آزمون، که 60 درصد از آموزش را پوشش مي‌دهد.

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سجاد محمدیان

سجاد محمديان هاور دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزی روستايی از دانشگاه شهيد بهشتی تهران است. او در زمينه مشاوره و راهبري سيستم اطلاعات جغرافيا و پياده سازي استارتاپ‌های مکانی فعال مي باشد. تاکنون پروژه‌های مختلف GIS را در کشور پياده‌سازی کرده است. به سامانه‌های اطلاعات جغرافيايی تحت وب (Web GIS) علاقه خاصی دارد و در برنامه‌نويسی سامانه‌های مکانی و تحت وب به زبان پايتون و سی شارپ نيز تجارب فراوانی دارد. همچنين با نرم‌افزارهای سنجش از دور و پردازش تصاوير ماهواره‌ای آشنا است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
علی خداپناه 1401-12-26
دوره بسیار عالی بود برخی مطالب باید با سوال متن مطرح بشوند که استاد در پاورپوینت ارائه دادند در کل بسیار عالی بود.
سیدحمید موسوی دلخوش 1399-06-31
سلام و عرض ادب دوستان عزیز خارج از انصاف هستش این جوری قضاوت کردن خوب تدریس می کنند و ریز به ریز توضیح میدن دیگه ویدئو کارم که هست.
ابراهیم مومنی روش 1403-02-14
سلام استاد محترم توجه ندارند که نکات را با جزییات توضیح دهند وظاهراًتسلط در تدریس ندارند و دانش پژوه با کلی سوال بی پاسخ مواجه می شود و بهنظر من دوره خوبی نیست و فقط نام دانشگاه اعتبار داده است و من هم بابت همین شرکت کردم و رضایت ندارم
بیتا مهری 1399-08-18
اون انتظاری که داشتم از این دوره را اصلا برآورده نکرد. فقط یه سری اسلاید پر از نوشته بود و مدرس از روی آن میخواند و دیگر هیچ! هیچ فرقی نداشت که من خودم یه جزوه را بشینم بخونم، هیچ تدریسی در کار نبود. در واقع برای خرید چند تا اسلاید هزینه کردم که اونا هم مسايل کلی که توی هر سایتی پیدا میشه را توضیح میدهند.
مکتب‌خونه
بیتا عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. لطفا جهت توضیحات بیشتر به ایمیل پشتیبانی پیام دهید. info@maktabkhooneh.org
امیر عمرانی 1399-07-01
سطح تدریس زیر صفر، تسلط زیر زیر صفر
علی محمدی 1399-06-05
سطح سواد و دانش مدرس و نحوه انتقال نمرش صفر هست. واقعا صفر. به شدت از هزینه کردن این دوره پشیمان هستم چون هدر دادن هزینه و زمان است
احسان سالمی شکوری 1399-02-21
تسلط مدرس دوره بشدت پایین هست و پیشنهاد نمیکنم، ضمن اینکه سر فصل ها هم ترتیب مناسبی نداره.
یوسف صفیران 1399-02-15
استاد این دوره از روی اسلاید اشتباه میخونه واقعا بدترین آموزشی بود که دیدم

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

سوالات پرتکرار

صدور گواهی‌نامه از سوی دانشگاه شریف چقدر زمان می‌برد؟
صدور گواهی‌نامه‌ی رسمی از سوی دانشگاه شریف با توجه به پروسه‌های اداری، دورکاری پرسنل دانشگاه و زمانبر بودن فرآیند امضا توسط اساتید دانشگاه حداقل 4 ماه زمان خواهد برد. مکتب‌خونه به محض صدور گواهی‌نامه از سوی دانشگاه، آن را برای شما ارسال خواهد کرد. در صورت نیاز فوری، می‌توانید گواهی موقت پایان دوره را با ارسال درخواست به ایمیل info@maktabkhooneh.org دریافت نمایید.