کاربرد های مهندسی برق در صنعت

دوره‌های دانشگاهی
3 جلسه

سرفصل‌ها

سلسله جلسات "جریان" از بهمن ماه 1397 به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با مسائل روز مهندسی برق و علوم مرتبط با آن در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف شروع شده اند. در هر جلسه یکی از اساتید دانشکده درباره ی زمینه تخصصی خود، مسائل روز و پیشرفت های آن یک سخن رانی 45 دقیقهای تا 1 ساعت و نیمه ارائه می کنند. این سخن رانی ها شامل فعالیت های اساتید، رشته های مرتبط دیگر و چشمانداز و کابردهای آن می شود. امیدواریم این جلسات بستر آشنایی بیشتر دانشجویان با مهندسی برق و علوم مرتبط
با آن را فراهم کنند. این جلسات توسط انجمن علمی فرهنگی رسانا و با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق برگزار می شوند.

مدرسان دوره

دکتر جواد صالحی
استاد تمام گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
رئیس IEEE ایران (Sep, 2005-2007)
رئیس آزمایشگاه مخابرات نوری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
زمینه ی تخصصی : سیستم های مخابرات نوری و بی سیم
صفحه ی شخصی و اطلاعات بیشتر : http://sharif.edu/~jasalehi/

مهدی فردمنش

دکتر مهدی فردمنش
استاد تمام گروه الکترونیک و بیوالکتریک دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
رئیس آزمایشگاه ابررسانا (http://serl.sharif.edu/)
زمینه ی تخصصی : ابررسانا، ادوات الکترونیک و بیوالکترونیک
صفحه ی شخصی و اطلاعات بیشتر : http://serl.sharif.edu/Fardmanesh.html

بهزاد رجائی

دکتر بهزاد رجائی سلماسی
دانشیار گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
زمینه ی تخصصی : الکترومغناطیس، ادوات مغناطیسی، مایکروویو
صفحه ی شخصی و اطلاعات بیشتر : http://ee.sharif.edu/~rejaei/