00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

کنترل خطی

دوره‌های دانشگاهی
33 جلسه

سرفصل‌ها

این درس به تجزیه، تحلیل و کنترل سیستم های خطی اختصاص دارد.

مدرس دوره
ادهمی
دکتر ادهمی استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است.
فیلم های آموزشی
45:23 ساعت
45:23
Combined Shape Created with Sketch. 33 جلسه
جلسه اول - مفهوم کنترل و مثال هایی از آن
"80:50
جلسه دوم - جایگاه فیدبک در کنترل
"87:26
جلسه سوم - مدل سازی سیستم های LTI
"84:31
جلسه چهارم - دیاگرام بلوکی
"82:43
جلسه پنجم - گراف گذر سیگنال
"81:44
جلسه ششم - مدل سازی سیستم های الکتریکی
"66:37
جلسه هفتم - مدل سازی سیستم های مکانیکی انتقالی
"81:55
جلسه هشتم - مدل سازی سیستم های دورانی و الکتریکی
"66:37
جلسه نهم - مدل سازی سیستم های سیال و حرارتی
"55:17
جلسه دهم - نمایش فضای حالت- بخش اول
"45:59
جلسه یازدهم - تحلیل فضای حالت-بخش دوم
"68:37
جلسه دوازدهم - پایداری و معیار پایداری سیستم های LTI
"183:56
جلسه سیزدهم - خطای حالت ماندگار-بخش اول
"64:07
جلسه چهاردهم - پاسخ گذرای سیستم ها
"77:58
جلسه پانزدهم - پاسخ گذرای سیستم مرتبه دوم
"93:28
جلسه شانزدهم - مکان هندسی ریشه ها-جلسه ی اول
"83:58
جلسه هفدهم - مکان هندسی-بخش دوم
"89:28
جلسه هجدهم - مکان هندسی ریشه ها-بخش سوم
"83:18
جلسه نوزدهم - مکان هندسی
"63:59
جلسه بیستم - طراحی کنترل کننده - کلیات
"87:58
جلسه بیست و یکم - طراحی کنترل کننده به روش تحلیلی
"81:48
جلسه بیست و دوم - طراحی به روش مکان هندسی
"92:38
جلسه بیست و سوم - طراحی جبران ساز به روش کمان هندسی
"92:58
جلسه بیست و چهارم - مقدمه پاسخ فرکانسی
"80:08
جلسه بیست و پنجم - دیاگرام بود-عوامل پایه
"66:29
جلسه بیست و ششم
"65:27
جلسه بیست و هفتم - یافتن تابع تبدیل از دیاگرام بود
"81:37
جلسه بیست و هشتم - حاشیه های پایداری
"76:32
جلسه بیست و نهم - نمودار قطبی-قواعد رسم
"58:39
جلسه سی ام - پایداری نایکوییست
"102:01
جلسه سی و یکم - نمودار قطبی سیستم های تاخیر دار
"116:18
جلسه سی و دوم - طراحی جبران ساز در حوزه فرکانس
"100:58
جلسه سی و سوم - طراحی جبران ساز حوزه فرکانس-بخش دوم
"77:06