00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

الکترونیک ۲

دوره‌های دانشگاهی
81 جلسه

سرفصل‌ها

الکترونیک ۲ از دروس اصلی مهندسی برق و تکمیل کننده مباحث درس الکترونیک ۱ است. این درس با بررسی پایه ای تقویت کننده های یک و چند طبقه، پاسخ فرکانسی، تقویت کننده تفاضلی، فیدبک، تقویت کننده توان و آپ - امپ به شناخت دانشجو از آنالیز و طراحی مدارات آنالوگ عمق می بخشد.
مدرس دوره
ایمان قطبی
ایمان فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه علاقه و فعالیت او الکترونیک آنالوگ، فرکانس بالا و الکترونیک زیستی است. او همیشه به درس دادن و آموزش علاقه زیادی داشته.
فیلم های آموزشی
32:00 ساعت
32:00
Combined Shape Created with Sketch. 81 جلسه
جلسه 0 - طرح درس
"11:20
جلسه 1 - مروری بر BJT.
"27:46
جلسه 2 - مروری بر MOSFET.
"30:03
جلسه 3 - Depletion Type MOSFET (ماسفت حالت تهی یا کاهشی)
"27:28
جلسه 4 - JFET
"31:06
جلسه 5 - اثر بدنه (Body Effect)
"23:40
جلسه 6 - حل تمرین از JFET و MOSFET تخلیه ای
"11:01
جلسه 7 - حل تمرین از تقویت کننده یک طبقه
"14:31
جلسه 8 - حل تمرین از اثر بدنه
"15:53
جلسه 9 - بارهای فعال BJT
"21:31
جلسه 10 - بارهای فعال MOSFET.
"18:13
جلسه 11 - ضرب کننده VBE و VGS
"13:43
جلسه 12 - آینه های جریان - آینه جریان BJT ابتدایی
"30:37
جلسه 13 - آینه جریان ساده BJT تقویت شده.
"14:37
جلسه 14 - آینه جریان ساده MOSFET.
"14:44
جلسه 15 - آینه جریان ویدلر (Widlar)
"19:19
جلسه 16 - آینه جریان کسکد BJT.
"16:22
جلسه 17 - آینه جریان کسکد MOSFET.
"12:21
جلسه 18 - آینه جریان ویلسون BJT.
"21:24
جلسه 19 - آینه جریان ویلسون MOSFET.
"17:03
جلسه 20 - تقویت کننده کسکد و کسکد تاشده
"28:43
جلسه 21 - حل تمرین بار فعال
"18:14
جلسه 22 - حل تمرین بار فعال
"19:50
جلسه 23 - حل تمرین
"33:54
جلسه 24 - طراحی
"28:57
جلسه 25 - تحلیل سیگنال بزرگ زوج تفاضلی BJT
"21:45
جلسه 26 - تحلیل سیگنال بزرگ زوج تفاضلی MOSFET.
"27:35
جلسه 27 - تحلیل سیگنال کوچک زوج تفاضلی BJT
"21:06
جلسه 28 - تحلیل سیگنال کوچک زوج تفاضلی MOSFET.
"22:57
جلسه 29 - بهره تفاضلی
"18:01
جلسه 30 - نیم مدار تفاضلی
"17:35
جلسه 31 - بهره حالت مشترک
"27:37
جلسه 32 - CMRR
"19:24
جلسه 33 - حل تمرین
"42:40
جلسه 34 - زوج تفاضلی با بار آینه جریان
"27:54
جلسه 35 - بهره مد مشترک در زوج تفاضلی با بار آینه جریان
"13:12
جلسه 36 - حل تمرین
"16:07
جلسه 37 - غیرخطسانی در زوج تفاضلی - خطی سازی
"30:07
جلسه 38 - Mismatch در زوج تفاضلی
"23:21
جلسه 39 - حل تمرین
"23:59
جلسه 40 - مقدمه ای بر پاسخ فرکانسی
"21:41
جلسه 41 - خازن های انگلی دیود و BJT
"20:48
جلسه 42 - خازن های انگلی MOSFET - بخش نخست
"22:30
جلسه 43 - خازن های انگلی MOSFET - بخش دوم
"23:21
جلسه 44 - خازن های انگلی MOSFET - بخش سوم
"18:12
جلسه 45 - تابع تبدیل، پاسخ فرکانسی، دیاگرام بودی
"41:15
جلسه 46 - نمونه ای از دیاگرام بودی
"21:25
جلسه 47 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش نخست
"38:17
جلسه 48 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش دوم
"19:32
جلسه 49 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - بخش سوم
"35:25
جلسه 50 - پاسخ فرکانس پایین تقویت کننده ها - مثال
"15:25
جلسه 51 - مقدمه ای بر پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده ها
"07:36
جلسه 52- پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده ها
"45:25
جلسه 53- محاسبه دو مقاومت مهم در روش ثابت زمانی های مدار باز
"28:21
جلسه 54 - پاسخ فرکانس بالای طبقه سورس (امیتر) مشترک
"24:12
جلسه 55 - پاسخ فرکانس بالای طبقه گیت (بیس) مشترک
"16:02
جلسه 56 - پاسخ فرکانس بالای طبقه درین (کلکتور) مشترک
"18:52
جلسه 57 - پاسخ فرکانس بالای کسکود
"13:40
جلسه 58 - مقدمه ای بر فیدبک
"18:54
جلسه 59 - مزایای فیدبک
"19:54
جلسه 60 - اثر فیدبک در افزایش پهنای باند
"17:55
جلسه 61- اثر خطی سازی فیدبک
"26:01
جلسه 62 - انواع تقویت کننده ها از نظر ورودی و خروجی
"22:04
جلسه 63 - انواع شبکه های فیدبک
"17:08
جلسه 64 - مروری بر دو قطبی ها
"17:12
جلسه 65 - کدام ماتریس برای کدام شبکه فیدبک
"21:21
جلسه 66 - فیدبک ولتاژ - ولتاژ
"45:24
جلسه 67 - حل مسئله از فیدبک ولتاژ - ولتاژ
"29:44
جلسه 68 - فیدبک جریان - ولتاژ
"28:41
جلسه 69 - مثال از فیدبک جریان - ولتاژ
"28:24
جلسه 70 - فیدبک ولتاژ - جریان
"29:57
جلسه 71 - مثال از فیدبک ولتاژ - جریان
"19:56
جلسه 72 - فیدبک جریان - جریان
"26:19
جلسه 73 - مثال از فیدبک جریان - جریان
"12:19
جلسه 74 - حل تمرین
"25:00
جلسه 75 - فیدبک مثبت
"23:32
جلسه 76 - مقدمه
"23:31
جلسه 77 - تقویت کننده توان کلاس A (بخش نخست)
"27:11
جلسه 78 - تقویت کننده توان کلاس A (بخش دوم)
"50:14
جلسه 79 - تقویت کننده توان کلاس B
"35:19
جلسه 80 - تقویت کننده توان کلاس AB (بخش نخست)
"46:07