آموزش صفر تا صد آمار و احتمال مهندسی

poster
پیش‌نمایش دوره

از شاخه‌های نوین آمار و احتمال ریاضی می‌باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شده‌است. متغیرهای تصادفی، احتمالات و پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض از مباحث اصلی آمار و احتمال ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
سطح: مقدماتی
 پلاس

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 یادگیری توابع توزیع مختلف

 آشنایی با مباحث پایه آمار و احتمال مهندسی

 فراگیری استفاده کاربردی از آمار و احتمال مهندسی در مباحث مختلف

 آمادگی برای آزمون آمار و احتمال مهندسی

سرفصل‌های دوره آموزش صفر تا صد آمار و احتمال مهندسی

احتمال

جزوه درس، در بخش تعاریف قرار داده شده است.

  تعاریف
مشاهده
"10:26  
  بدیهیات کلموگروف
مشاهده
"19:45  
  قضایا
"12:29  
  مثال‌ها
"06:14  
  نابرابری بول
"07:48  
  نابرابری بونفرونی
مشاهده
"04:12  
  قضیه و مثال‌ها - قسمت اول
"04:10  
  قضیه و مثال‌ها - قسمت دوم
"06:38  
  شمارش امتیاز نمونه
"18:58  
  احتمال شرطی و رویدادهای مستقل
"20:53  
  قاعده بیز، قضیه و مثال‌ها
"09:32  
متغیر تصادفی
  مفهوم متغیر تصادفی
مشاهده
"09:29  
  توزیع احتمال گسسته
"06:24  
  تابع توزیع تجمعی
"09:28  
  توزیع احتمال پیوسته
"16:09  
  تعریف توزیع مخلوط و یک مثال
"08:29  
  توزیع احتمال مشترک
"06:22  
  تابع توزیع تجمعی مشترک
"03:56  
  تابع چگالی مفصل
"14:47  
  توزیع‌های حاشیه‌ای
"09:20  
  توزیع احتمال شرطی
"11:12  
  استقلال آماری
"07:27  
امید ریاضی
  مقدار مورد انتظار X
مشاهده
"05:35  
  مقدار مورد انتظار متغیر تصادفی g(x)
"07:03  
  محاسبات لحظه‌ها - تابع تولید لحظه (mgf) {displaystyle X}X
"14:30  
  واریانس، نابرابری مارکوف و قضیه چبیشوف، چولگی و کشیدگی
"22:32  
  کوواریانس و ضریب همبستگی - قسمت اول
"11:46  
  کوواریانس و ضریب همبستگی - قسمت دوم
"21:08  
توزیع‌های گسسته خاص
  توزیع یکنواخت گسسته
مشاهده
"05:45  
  توزیع برنولی
"04:32  
  توزیع دوجمله‌ای
"19:02  
  توزیع هندسی
"21:17  
  توزیع دوجمله‌ای منفی - قسمت اول
"09:37  
  توزیع دوجمله‌ای منفی - قسمت دوم
"15:38  
  توزیع دوجمله‌ای منفی - قسمت سوم
"11:16  
  توزیع فراهندسی
"11:11  
  توزیع پواسون
"12:50  
  توزیع چند جمله‌ای
"10:23  
  توزیع فراهندسی چند متغیره
"07:37  
توزیع‌های پیوسته خاص
  توزیع یکنواخت مداوم
مشاهده
"07:19  
  توزیع نمایی
"14:26  
  تابع گاما - قسمت اول
"03:16  
  تابع گاما - قسمت دوم
"05:12  
  فرمول عود
"03:27  
  تابع فاکتوریل
"03:31  
  توزیع گاما و توزیع Chi-Squared
"14:38  
  توزیع بتا
"06:51  
  توزیع یک متغیر تصادفی نرمال
"11:27  
  توزیع نرمال استاندارد
"17:35  
  تقریب عادی به دوجمله‌ای
"12:02  
  توزیع نرمال دو متغیره - قسمت اول
"19:23  
  توزیع نرمال دو متغیره - قسمت دوم
"07:27  
توزیع تابعی از متغیرهای تصادفی
  توزیع توابع متغیرهای تصادفی
"20:26  
  توزیع توابع متغیرهای تصادفی و توابع مولد لحظه
"21:07  
برآورد و توزیع‌های نمونه‌ای
  تعاریف، آمار، میانگین نمونه، واریانس نمونه
مشاهده
"15:31  
  توزیع نمونه برداری از ابزار - قسمت اول
"10:26  
  توزیع نمونه برداری از ابزار - قسمت دوم
"17:37  
  توزیع نمونه برداری S2
"07:28  
  توزیع نمونه‌گیری میانگین‌ها (توزیع t) - قسمت اول
"11:24  
  توزیع نمونه‌گیری میانگین‌ها (توزیع t) - قسمت دوم
"16:17  
  توزیع نسبت نمونه
"07:02  
  توزیع تفاوت در نسبت نمونه
"06:22  
  توزیع تفاوت بین دو وسیله
"07:31  
  برآورد نسبت دو واریانس، توزیع-F - قسمت اول
"07:43  
  برآورد نسبت دو واریانس، توزیع-F - قسمت دوم
"05:46  
  آمار سفارش - قسمت اول
"08:31  
  آمار سفارش - قسمت دوم
"08:57  
  برآوردگر بی‌طرف
"15:01  
  برآوردگر کارآمد
"16:23  
  برآوردگر ثابت
"13:39  
  آمار کافی - قسمت اول
"05:55  
  آمار کافی - قسمت دوم
"08:47  
  آمار کافی - قسمت سوم
"11:29  
  روش تخمین
"12:24  
فاصله اطمینان
  تفسیر تخمین فاصله
مشاهده
"10:36  
  خطا در تخمین حجم نمونه
"05:59  
  فاصله اطمینان برای میانگین - قسمت اول
"12:07  
  فاصله اطمینان برای میانگین - قسمت دوم
"06:50  
  فاصله اطمینان برای میانگین - قسمت سوم
"10:43  
  فاصله اطمینان برای تفاوت بین میانگین - قسمت اول
"06:58  
  فاصله اطمینان برای تفاوت بین میانگین - قسمت دوم
"09:50  
  فاصله اطمینان برای تفاوت بین میانگین - قسمت سوم
"03:14  
  فاصله اطمینان برای نسبت
"04:24  
  فاصله اطمینان برای تفاوت بین دو نسبت
"05:28  
  فاصله اطمینان برای واریانس
"04:10  
  فاصله اطمینان برای نسبت دو واریانس
"04:21  
آزمون فرض
  مفاهیم کلی
مشاهده
"11:15  
  آزمایش یک فرضیه آماری، احتمال خطای نوع دوم
"19:45  
  لم نیمن پیرسون
"14:34  
  قدرت یک آزمون
"04:35  
  آزمون نسبت احتمال
"06:40  
  رویکرد به آزمون فرضیه با احتمال ثابت خطای نوع I
"04:31  
  آزمایش بر روی یک نسبت واحد
"11:11  
  تست در دو نسبت
"16:07  
  تست در مورد یک میانگین واحد (واریانس شناخته شده)
"12:49  
  تست روی یک میانگین واحد (واریانس ناشناخته)
"08:48  
  تست بر روی یک واریانس واحد
"10:54  
  تست در مورد دو معنی
"15:11  
  آزمون مشاهدات زوجی، فاصله اطمینان و برای مشاهدات زوجی
"12:37  
  تست دو نمونه‌ای در مورد واریانس‌ها
"07:08  
  تست خوب بودن تناسب - قسمت اول
"10:32  
  تست خوب بودن تناسب - قسمت دوم
"09:42  
  تست نرمال بودن - قسمت سوم (آزمون کای دو پیرسون)
"05:23  
  آزمایش برای چند نسبت
"08:40  
  تست استقلال
"06:50  
  مفهوم P_Value
"04:27  
  P_Value - قسمت دوم
"12:27  
  تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس طرح کاملا تصادفی
"19:54  
  طرح بلوک کامل تصادفی
"11:09  
رگرسیون
  منحنی رگرسیون واقعی y روی x
مشاهده
"18:28  
  مدل رگرسیون خطی ساده
"10:11  
  در جستجوی الگوها در داده‌ها
"08:25  
  توضیح اصطلاح "ضریب همبستگی نمونه"
"07:58  
  حداقل مربع و مدل نصب شده - قسمت اول
"14:50  
  حداقل مربع و مدل نصب شده - قسمت دوم
"14:50  
  استنباط در مورد ضرایب رگرسیون
"18:21  
  رویکرد تحلیل واریانس
"21:24  
  همبستگی
"10:10  

درباره دوره

از شاخه‌های نوین آمار و احتمال ریاضی می‌باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شده‌است. متغیرهای تصادفی، احتمالات و پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض از مباحث اصلی آمار و احتمال مهندسی می‌باشد.

هدف از برگزاری دوره چیست؟

این دوره به منظور آشنایی و یادگیری عمیق‌تر با مباحث اصلی آمار و احتمال مهندسی می‌باشد. شما در این دوره با انواع توابع توزیع گسسته و پیوسته، رگرسیون،فاصله اطمینان و آزمون فرض آشنا می‌شوید و نحوه استفاده از آن را در امور کاربردی فرامی‌گیرید.


این دوره برای چه کسانی مناسب هست؟

این دوره برای افرادی که در سیلابس درسی رشته‌ی تحصیلی‌شان آمار و احتمال مهندسی دارند، مفید می‌باشد.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher شهرام منصوری

دکتر شهرام منصوری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشیار دانشکده ریاضی هستند ایشان دارای مدرک دکترا آمار از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشند. عنوان رساله (پايان‌نامه) دكتری ایشان تعيين توريع احتمال ماکسيمم آنتروپی تحت قيود مختلف است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.