آموزش طراحی پژوهش علمی و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و R

دوره آموزش طراحی پژوهش علمی و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و R در این دوره با آموزش spss و آموزش نرم افزار R، تحلیل آماری، طراحی و تحقیق علمی با این ... ادامه

ارائه دهنده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
 69% (840 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  15 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  15 ساعت ویدئو - 1 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود نمی‌باشد)
مهلت دوره:  14 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

سرفصل‌های دوره آموزش طراحی پژوهش علمی و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و R

فصل1: مبانی یک پژوهش علمی
  تحقیق علمی
"12:49  
  مساله پژوهش
"08:04  
  فرضیه
"12:35  
  مفاهیم
"17:01  
  جامعه و نمونه
"18:32  
  فایل های مورد نیاز دوره
"00:08  
فصل 2: آمار
  مقدمات آمار و تعیین حجم نمونه
"07:14  
  شاخص های مرکزی
"05:19  
  شاخص های پراکندگی و ارتباط آمار با روش تحقیق
"07:51  
فصل3: طراحی یک پژوهش و ورود به نرم افزار
  طراحی یک مطالعه
"11:42  
  انواع تحقیق
"12:29  
  3نمونه از پژوهش های علمی
"14:32  
  مقایسه نرم افزار R و spss
"07:20  
  نصب نرم افزار r
"05:59  
  نصب نرم افزار SPSS
"09:48  
فصل4:ورود به نرم افزار
  آماده کردن دفترچه کدگذاری در نرم افزار و تعریف متغیرها در spss بخش 1
"11:27  
  آماده کردن دفترچه کدگذاری در نرم افزار و تعریف متغیرها در spss بخش 2
"12:50  
  تصحیح داده ها در spss
"12:01  
  ذخیره کردن خروجی ها در SPSS
"02:02  
  بردار در R
"34:27  
  دیتافریم در R
"12:29  
  وارد کردن داده ها در R
"08:01  
  اصلاح داده ها در R
"12:24  
  بررسی مقادیر گم شده در R
"07:40  
فصل5: توصیف داده‌ها و ترسیم نمودار
  توصیف داده ها در spss
"11:02  
  آزمون بهنجاری در SPSS
"09:59  
  ترسیم نمودار در spss
"11:30  
  مصور سازی در R
"12:00  
فصل6: دستکاری داده‌ها
  کد گذاری مجدد سئوالات در SPSS
"13:58  
  کاهش تعداد طبقات متغیر ها در SPSS
"08:52  
  تبدیل متغیر فاصله ای به ترتیبی یا اسمی در SPSS
"07:16  
  محاسبه ی مجموع نمره های مقیاس در SPSS
"08:23  
  کدگذاری و اصلاح طبقات در R
"15:12  
فصل 7: اعتبار و قابلیت اعتماد
  اعتبار و قابلیت اعتماد
"11:03  
  انواع اعتبار
"08:32  
  روش های تعیین پایایی
"07:08  
  بررسی قابلیت اعتماد در نرم افزار spss
"03:20  
  تفسیر خروجی آلفای کرونباخ
"05:15  
  پایایی در R
"10:28  
فصل8: همبستگی
  مباحث نظری در همبستگی
"10:54  
  آمار همبستگی
"05:23  
  اجرای همبستگی در spss
"07:30  
  تفسیر خروجی همبستگی
"06:01  
  همبستگی ساده در R
"17:47  
  همبستگی تفکیکی در SPSS
"06:54  
  همبستگی تفکیکی در R
"04:49  
  کوییز شماره 1 فصل 8
 50%    
"01:00  
  کوییز شماره 2 فصل 8
 50%    
"02:00  
فصل9: رگرسیون
  بخش نظری
"11:42  
  آمار رگرسیون
"01:48  
  اجرای رگرسیون چندگانه همزمان در spss
"02:51  
  بررسی مفروضه های رگرسیون
"10:55  
  تفسیر خروجی ها
"04:13  
  اجرای رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی در spss
"04:14  
  تفسیر خروجی های رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی
"08:14  
  رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی در R
"03:06  
  اجرای رگرسیون لجستیک در spss
"05:10  
  تحلیل خروجی ها و گزاررش نویسی رگرسیون لجستیک
"04:32  
  اجرای رگرسیون لجستیک در R
"03:44  
  کوییز شماره 1 فصل 9
 100%    
"01:00  
فصل10: تحلیل عاملی
  بخش نظری
"07:33  
  اجرای تحلیل عاملی در spss
"04:26  
  بررسی مفروضه های تحلیل عاملی
"06:11  
  تفسیر خروجی تحلیل عاملی
"09:36  
  اجرای دوم تحلیل عاملی
"04:02  
  تحلیل نهایی
"09:04  
  تحلیل عاملی در R
"16:18  
  کوییز شماره 1 فصل 10
 100%    
"01:00  
فصل11: آزمون t
  روش های آماری برای مقایسه ی گروه ها
"10:51  
  آمار تی
"02:59  
  اجرا تی مستقل در spss
"03:02  
  تحلیل خروجی ها و گزارش نویس ازمون تی مستقل
"04:57  
  اجرای تی وابسته در spss
"03:14  
  تحلیل خروجی ها و گزارش نویس تی وابسته
"03:22  
  اجرای تی مستقل در R
"04:06  
  اجرای تی وابسته در R
"09:27  
  کوییز شماره 1 فصل 11
 100%    
"02:00  
فصل12: تحلیل واریانس
  بخش اول نظری تحلیل واریانس
"08:26  
  بخش دوم نظری تحلیل واریانس
"08:15  
  تحلیل واریانس یک راهه بین گروه ی با آزمون های پس از تجربه در SPSS
"03:29  
  تفسیر خروجی ها
"07:06  
  تحلیل واریانس یک راهه در R
"09:50  
  تحلیل واریانس یک راهه با مقایسه های طرح ریزی شده در SPSS
"02:11  
  تفسیر خروجی ها
"04:41  
  تحلیل واریانس یک راهه با اندازه گیری های مکرر در SPSS
"03:43  
  تفسیر خروجی ها
"03:59  
  تحلیل واریانس دوراهه در spss
"04:01  
  تفسیر خروجی ها
"05:46  
  تحلیل واریانس دوراهه در R
"08:05  
  تحلیل واریانس آمیخته بین درون آزمودنی ها در SPSS
"04:30  
  تفسیر خروجی ها
"06:24  
  تحلیل واریانس آمیخته بین درون آزمودنی ها در R
"13:56  
  تحلیل واریانس چند متغیری در spss
"09:28  
  تفسیر خروجی ها
"08:18  
  تحلیل واریانس چند متغیری در R
"18:52  
  کوییز شماره 1 فصل 12
 100%    
"09:00  
فصل13: تحلیل کوواریانس
  طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل
"12:56  
  مطالعات علی مقایسه ای
"09:43  
  انواع کوواریانس و مفروضه ها
"08:51  
  اجرای کوواریانس یک راهه در spss
"08:57  
  تفسیر خروجی تحلیل کوواریانس یک راهه
"06:59  
  اجرای کوواریانس یک راهه در R
"06:28  
  اجرای کوواریانس دوراهه در spss
"02:44  
  تفسیر خروجی تحلیل کوواریانس دو راهه
"07:57  
  اجرای کوواریانس دوراهه در R
"03:59  
  کوییز شماره 1 فصل 13
 100%    
"03:00  
فصل14: آمار ناپارامتریک
  بحث های نظری آمار ناپارامتری 1
"08:49  
  بحث های نظری آمار ناپارامتری 2
"05:43  
  مجذور کای برای نیکویی برازش در spss
"05:20  
  مجذور کای برای استقلال در spss
"01:33  
  تفسیر خروجی مجذور کای برای استقلال
"03:47  
  مجذور کای برای نیکویی برازش در R
"04:58  
  مجذور کای برای استقلال در R
"05:49  
  آزمون مک نمار در spss
"02:51  
  آزمون مک نمار در R
"01:27  
  آزمون Q کوکران در spss
"02:17  
  ضریب توافق کپا در spss
"02:25  
  آزمون uمن-ویتنی در spss
"03:15  
  آزمون uمن-ویتنی در R
"01:15  
  آزمون ویلکاکسون در spss
"02:42  
  آزمون ویلکاکسون در R
"01:32  
  آزمون کروسکال-والیس در spss
"03:34  
  آزمون کروسکال-والیس در R
"02:19  
  آزمون فریدمن در spss
"02:47  
  آزمون فریدمن در R
"01:58  
  کوییز شماره 1 فصل 14
 16.7%    
"07:00  
  پروژه نهایی درس R و SPSS
 83.3%    
"09:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه
خدمات منتورینگ خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

تمرین و آزمون تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

تالار گفتگو تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

تسهیل استخدام تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

دوره آموزش طراحی پژوهش علمی و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و R

در این دوره با آموزش spss و آموزش نرم افزار R، تحلیل آماری، طراحی و تحقیق علمی با این نرم افزار ها آموزش داده می شود. هر فرد در فرآیند انجام پژوهش‌هایی مثل پایان نامه یا تحقیق‌های علمی با داده‌هایی سروکار دارد که برای نتیجه گیری و استفاده از آن‌ها در پژوهش خود نیاز به تحلیل آن‌ها دارد؛ برای تحلیل آماری داده ها و اطلاعات باید با چهار موضوع مهم آشنایی داشته باشید؛

اولین موضوع روش تحقیق است یعنی اینکه هر فرد که قصد انجام پژوهش را دارد باید بداند که چگونه یک پژِوهش را طرح ریزی کند یا به جمع آوری اطلاعات بپردازد.

دومین بحث آشنایی با علم گسترده آمار است؛ آمار علم وعمل توسعه دانش است با استفاده از آمار می‌توان ویژگی‌ها و اطلاعات را اندازه‌گیری و پردازش کرد. اینکه شما با مفاهیم آماری چقدر آشنا باشید کمک کننده‌ی شما در فرآیند پروژه خواهد بود و قطعا نتیجه‌ی بهتری را بدست خواهید آورد.

سومین عنوان استفاده از نرم افزاهای قوی در تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری از اطلاعات در طرح‌های پژوهشی است که با استفاده از خروجی گرفتن از نرم افزاهای مربوطه می‌توان هدف‌های مورد نظر را اجرایی کرد

 به کمک تفسیر خروجی‌ها و گزارش نویسی فرایند تحقیق مورد نظر در نرم افزار به پایان می‌رسد. از جمله‌ نرم افزارهای پر کاربرد می‌توان به نرم افزارهای SPSS و R اشاره کرد. اما چیزی که امروزه شاهد آن هستیم وجود خلا آموزشی است که این ترتیب‌های گفته شده در آن‌ها رعایت نمی‌شود؛ به همین دلیل ما با ایجاد بستری مناسب برای آموزش، قدم به قدم طراحی پژوهش علمی و تحلیل آماری ارائه می‌دهیم تا فراگیر خروجی مناسب روز جامعه و نتیجه‌ی مدنظر خود را دریافت کند.

نرم افزار SPSS

نرم افزار SPSS که مخفف عبارت Statistical Pakage for the Social Science می باشد، یک نرم افزار جامع وکاربردی برای انجام تحلیل‌های آماری و داده کاوی است که در رشته های مختلف به خصوص علوم اجتماعی و رفتاری مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرد. این نرم افزار با انجام قابلیت‌های مختلف آماری همچون محاسبات میانگین، واریانس، انحراف معیار و سایر عملیات‌ها مورد توجه کاربران است؛ کاربرد دیگر این نرم افزار را می توان تحلیل داده‌ها و داده کاوی می‌توان گفت که توسط نرم افزار SPSS Modeler انجام می شود که با استفاده از آن می‌توان به تجزیه و تحلیل داده‌های وارد شده واطلاعات پرسشنامه کرد همچنین مدل‌هایی را برای پیش بینی‌ها ایجاد کرد و به تحلیل آن‌ها پرداخت؛ این نرم افزار این امکان را به کاربر می‌دهد که بدون نیاز به دانشی از برنامه نویسی، الگوریتم های داده کاوی را در پژوهش‌های آماری خود به کار بگیرد. 

نرم افزار R

نرم افزار R یک زبان برنامه نویسی شی گرا می باشد که برای محاسبات آماری طراحی شده است و باید گفت یکی از مهم‌ترین و برجسته ترین نرم افزار‌ها در حوزه علم داده که برای ورود به این حوزه باید با آن آشنا بود، نرم افزار R است؛ این نرم افزار در موضوعاتی همچون: ساخت مدل‌های پیش بینانه، توصیفی، استقرار مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین و آمار کاربرد گسترده دارد؛ علاوه بر علم داده در یکی از فیلدهای جذاب که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است به نام حوزه متن کاوی نیز نرم افزار R از جمله زبان‌های برنامه نویسی مورد نیاز است؛ از مزیت های این نرم افزار آماری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.      نرم افزار R دارای زبان رایگان و متن باز است که بر روی سیستم عامل‌های مختلفی اجرا می شود

2.      دارای راهنمای داخلی است

3.      قابلیت‌های گرافیکی قابل ملاحظه‌ای دارد

4.      دارای زبان قوی است اما در عین حال یادگیری ساده‌ای دارد

5.      توابع آماری پیش ساخته  زیادی دارد

6.      با استفاده از نرم افزار R می‌توان به سادگی توابع مورد نظر کاربر را ساخت

تفاوت‌های نرم افزار SPSS و R

با توجه به اینکه دو نرم افزار SPSS و R کاربردهای گسترده ای در حوزه های آماری و داده کاوی دارند، اما هر کدام مزیت‌ها و محدودیت‌هایی دارند که موجب برتری یکی بر دیگری می‌شود؛ بطور مثال بین یادگیری هر دو نرم افزار، یادگیری نرم افزار SPSS ساده تر از نرم افزار R است و R یکی از سخت ترین نرم افزار‌ها در یادگیری است، نرم افزار SPSS  طیف وسیعی از امکانات را در منو ابزار خود دارد در حالی که نرم افزار R در این مورد ضعیف عمل کرده است اما در کیفیت و راحتی استفاده از روش‌های آماری نرم افزار R پیشتاز است، در خروجی گرفتن، تبدیل خروجی به فرمت‌های دیگر، جامع بودن خروجی و ارائه خروجی‌های گرافیکی، نرم افزار SPSS جلوتر از R قرار گرفته است. 

با توجه به آنچه که گفته شد، دوره های آموزشی فراوانی در حوزه آموزش اس پی اس اس و آر(spss و R) ارائه می شود تا علاوه بر یادگیری نرم افزارهای ایده آل دانش و مهارت مورد نیاز قبل از آن هم آموزش داده شود؛ بسیاری از دوره های آموزشی به جای پرداختن به هر سه رکن تنها به آموزش نرم افزار اکتفا می کند که متاسفانه باعث می شود فراگیر بدون دانش و پایه‌ی اصلی به کار با نرم افزار بپردازد که نتیجه ی خوبی هم عاید نمی‌شود؛ در دوره ی آموزشی پیش رو سعی شده تا با ایجاد پایه ای قوی در دانش روش تحقیق و علم آمار، نرم افزارهای مورد نیاز را در حوزه‌های علوم داده و تحلیل‌های آماری به علاقه مندان یادگیری این حوزه آموزش داد. در پایان این دوره فراگیر به مهارت های مختلفی چون کار با داده‌ها، متغیرها و شاخص ها، روش‌های مختلف توزیع، ترسیم وتحلیل نمودارها وجدول‎‌ها و سایر مباحث تسلط کافی را بدست آورد، در این دوره علاوه بر یادگیری همزمان چندین دوره تمرین هایی برای هر فصل در اختیار قرار داده می‌شود تا دانش یادگرفته به اجرا درآورده شود؛ ما در این راه همراه شما خواهیم بود. 

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سعید حسنی

مهندس سعید حسنی فارغ‌التحصیل کارشناسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 
تجربه کار و انجام پروژه هایی با زبانهای برنامه نویسی پایتون و R. فعال در حوزه های علم داده و تحلیل داده ها

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد
maktabkhooneh-teacher محمد صادق کیانی

محمد صادق کیانی دانش آموخته پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی تهران است.
ایشان تجربه حضور در پژوهش‌های کمی و داده‌محور زیادی در حوزه‌های علوم رفتاری را داشته‌اند و سال‌ها در زمینه روش‌شناسی در پژوهش‌های علمی فعالیت دارند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران  ( نظر)

صفحه 1 از
بهزاد کریمیان 1402-04-14
دانشجوی دوره
با سلام و احترام آموزش spss خیلی مفید، گویا و کاربردی بود اما متاسفانه قدرت تبیین و بیان مدرس محترم R پایین، خسته کننده و گنگ بود. ضمن احترام به هر دو مدرس عزیز ، استدعا دارم دوره R یا مجددا و با کیفیتی در تراز تدریس spss ضبط بشه و یا اینکه کلا حذف بشه ...
مینا حامدی 1402-03-12
دانشجوی دوره
دوره خوب و جامعی بود. البته من فقط ویدئوهای spss را نگاه کردم که تدریس مناسبی داشت. اما دوره R تدریس خوبی نداشت و چون نیاز چندانی نداشتم به جز چند ویدئو ابتدایی مابقی را نگاه نکردم.
ایلیا صادقیان 1402-01-26
دانشجوی دوره
این دوره به هیچ وجه مناسب شناخت نرم افزار spss نیست چون شما با محیط نرام فزار آشنا نمیشید اما اگز با خود برنامه آشنایی دارید و میخواید روش استفاده از سرفصل ها رو یاد بگیرید نحوه بیان به طوری هست که متوجه بشید بازم تاکید میکنم برای شروع spss به هیچ وجه دوره خوبی نبود
سیده مهسا محتشم شاد 1401-11-29
دانشجوی دوره
اقای کیانی بسیار مسط و و گویا تدریس می کنند ولی واقعا مدرس نرم افزار R نه طرح درس مناسبی دارند نه مطالب شون گویا هست.
پیشوا شریفیان 1401-08-20
دانشجوی دوره
دوره بسیار مفیدی بود ارزش خرید دارد مخصوصا در تخفیف از اساتید بسیار متشرکم بابت این دوره با ارزش
فاطمه ماهانی 1401-03-28
دانشجوی دوره
سلام و سپاس فراوان از مدرسین دوره، به نظر من هر دو مدرس بسیار توانمند هستند، به ویژه مدرس دوره ی spss مباحث رو به ساده ترین و جامع ترین حالت بیان کردند که برای من خیلی آموزنده بود.
1401-03-22
دانشجوی دوره
با عرض سلام و احترام اساتید محترم واقعا دست تان دست تان درد نکند. بهترین آموزش روش تحقیق با نرم افزار است که تا به حال تجربه کردم.
احسان اسکندری 1400-10-19
دانشجوی دوره
واقعن آموزش ها، مخصوصن آموزش مفاهیم و spss فوق العاده و عالی بود. مفاهیمی که هیچوقت از آمار نفهمیده بودم، توو این دوره فهمیدم. فقط پیشنهاد میدم که فایل پاورپوینتی که ازش تدریس میشه هم برای دانلود قرار بگیره. ممنون.
علی حسن پور راد 1400-09-21
دانشجوی دوره
دوره خوب و کاربردی بود. مخصوصا در آموزش spss عالی ارائه شد
علی محمدحسنی 1400-08-05
دانشجوی دوره
سلام از مربیان دورده و پرسنل مکتب خونه متشکرم. به خاطر طراحی این دوره به شما خدا قوت و احسنت میگویم.
معصومه رضوی 1400-07-01
دانشجوی دوره
باسلام دوره ی بسیار عالی و به تمام کسایی که تمایل به یادگیری این نرم افزار دارن پیشنهاد میشه.
فاطمه محمدی 1400-06-24
دانشجوی دوره
دوره بسیار عالی بود، همه چی به شکل کاااامل و خیلی کاربردی تدریس شد و دقیقا له شکل کاربردی مورد سوال قرار گرفت. من بسیار راضی بودم و به دوستان پیشنهاد میدم. خیلی ممنون از اساتید به جناب کیانی
بهاره طاهری 1400-06-02
دانشجوی دوره
دوره بسیار خوبی بود من چیزهای خیلی زیادی یاد گرفتم و مطالب ساده بیان شده بود و به نظرم برای انجام و شروع کار با این نرم افزارها دوره مناسبی باشه
فاطمه زهرا تندرو آغمیونی 1400-05-19
دانشجوی دوره
پیشنهاد می‌کنم دوستان حتما از این دوره استفاده کنند .بسیار عالی و کاربردی تدریس شده. به شخصه دنبال یک آموزش واضح و کاربردی بودم که فوق العاده بود. از اساتید محترم ممنونم بابت وقت و انرژی که گذاشتید.
محمدابراهیم احمدی 1399-09-12
دانشجوی دوره
بهترین دوره ای که تو این حوزه دیدم. افرین واقعا به تهیه کنندگان. تشکر از سایت مکتب خونه
صفحات پربازدید
poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  15 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  15 ساعت ویدئو - 1 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود نمی‌باشد)
مهلت دوره:  14 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام