آموزش طراحی پژوهش علمی و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و R

poster
پیش‌نمایش دوره

در این دوره با آموزش spss و آموزش نرم افزار R، تحلیل آماری، طراحی و تحقیق علمی با این نرم افزار ها آموزش داده می شود. هر فرد در فرآیند انجام پژوهش‌هایی مثل پایان نامه ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.1 (22 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

سرفصل‌های دوره آموزش طراحی پژوهش علمی و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و R

فصل1: مبانی یک پژوهش علمی
  تحقیق علمی
مشاهده
"12:49  
  مساله پژوهش
مشاهده
"08:04  
  فرضیه
"12:35  
  مفاهیم
"17:01  
  جامعه و نمونه
"18:32  
  فایل های مورد نیاز دوره
"00:08  
فصل 2: آمار
  مقدمات آمار و تعیین حجم نمونه
"07:14  
  شاخص های مرکزی
"05:19  
  شاخص های پراکندگی و ارتباط آمار با روش تحقیق
"07:51  
فصل3: طراحی یک پژوهش و ورود به نرم افزار
  طراحی یک مطالعه
مشاهده
"11:42  
  انواع تحقیق
مشاهده
"12:29  
  3نمونه از پژوهش های علمی
"14:32  
  مقایسه نرم افزار R و spss
"07:20  
  نصب نرم افزار r
"05:59  
  نصب نرم افزار SPSS
"09:48  
فصل4:ورود به نرم افزار
  آماده کردن دفترچه کدگذاری در نرم افزار و تعریف متغیرها در spss بخش 1
مشاهده
"11:27  
  آماده کردن دفترچه کدگذاری در نرم افزار و تعریف متغیرها در spss بخش 2
مشاهده
"12:50  
  تصحیح داده ها در spss
"12:01  
  ذخیره کردن خروجی ها در SPSS
"02:02  
  بردار در R
"34:27  
  دیتافریم در R
"12:29  
  وارد کردن داده ها در R
"08:01  
  اصلاح داده ها در R
"12:24  
  بررسی مقادیر گم شده در R
"07:40  
فصل5: توصیف داده‌ها و ترسیم نمودار
  توصیف داده ها در spss
"11:02  
  آزمون بهنجاری در SPSS
"09:59  
  ترسیم نمودار در spss
"11:30  
  مصور سازی در R
"12:00  
فصل6: دستکاری داده‌ها
  کد گذاری مجدد سئوالات در SPSS
"13:58  
  کاهش تعداد طبقات متغیر ها در SPSS
"08:52  
  تبدیل متغیر فاصله ای به ترتیبی یا اسمی در SPSS
"07:16  
  محاسبه ی مجموع نمره های مقیاس در SPSS
"08:23  
  کدگذاری و اصلاح طبقات در R
"15:12  
فصل 7: اعتبار و قابلیت اعتماد
  اعتبار و قابلیت اعتماد
مشاهده
"11:03  
  انواع اعتبار
"08:32  
  روش های تعیین پایایی
"07:08  
  بررسی قابلیت اعتماد در نرم افزار spss
"03:20  
  تفسیر خروجی آلفای کرونباخ
"05:15  
  پایایی در R
"10:28  
فصل8: همبستگی
  مباحث نظری در همبستگی
مشاهده
"10:54  
  آمار همبستگی
مشاهده
"05:23  
  اجرای همبستگی در spss
"07:30  
  تفسیر خروجی همبستگی
"06:01  
  همبستگی ساده در R
"17:47  
  همبستگی تفکیکی در SPSS
"06:54  
  همبستگی تفکیکی در R
"04:49  
  کوییز شماره 1 فصل 8
 50%    
"01:00  
  کوییز شماره 2 فصل 8
 50%    
"02:00  
فصل9: رگرسیون
  بخش نظری
مشاهده
"11:42  
  آمار رگرسیون
مشاهده
"01:48  
  اجرای رگرسیون چندگانه همزمان در spss
"02:51  
  بررسی مفروضه های رگرسیون
"10:55  
  تفسیر خروجی ها
"04:13  
  اجرای رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی در spss
"04:14  
  تفسیر خروجی های رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی
"08:14  
  رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی در R
"03:06  
  اجرای رگرسیون لجستیک در spss
"05:10  
  تحلیل خروجی ها و گزاررش نویسی رگرسیون لجستیک
"04:32  
  اجرای رگرسیون لجستیک در R
"03:44  
  کوییز شماره 1 فصل 9
 100%    
"01:00  
فصل10: تحلیل عاملی
  بخش نظری
مشاهده
"07:33  
  اجرای تحلیل عاملی در spss
مشاهده
"04:26  
  بررسی مفروضه های تحلیل عاملی
"06:11  
  تفسیر خروجی تحلیل عاملی
"09:36  
  اجرای دوم تحلیل عاملی
"04:02  
  تحلیل نهایی
"09:04  
  تحلیل عاملی در R
"16:18  
  کوییز شماره 1 فصل 10
 100%    
"01:00  
فصل11: آزمون t
  روش های آماری برای مقایسه ی گروه ها
مشاهده
"10:51  
  آمار تی
مشاهده
"02:59  
  اجرا تی مستقل در spss
"03:02  
  تحلیل خروجی ها و گزارش نویس ازمون تی مستقل
"04:57  
  اجرای تی وابسته در spss
"03:14  
  تحلیل خروجی ها و گزارش نویس تی وابسته
"03:22  
  اجرای تی مستقل در R
"04:06  
  اجرای تی وابسته در R
"09:27  
  کوییز شماره 1 فصل 11
 100%    
"02:00  
فصل12: تحلیل واریانس
  بخش اول نظری تحلیل واریانس
مشاهده
"08:26  
  بخش دوم نظری تحلیل واریانس
مشاهده
"08:15  
  تحلیل واریانس یک راهه بین گروه ی با آزمون های پس از تجربه در SPSS
"03:29  
  تفسیر خروجی ها
"07:06  
  تحلیل واریانس یک راهه در R
"09:50  
  تحلیل واریانس یک راهه با مقایسه های طرح ریزی شده در SPSS
"02:11  
  تفسیر خروجی ها
"04:41  
  تحلیل واریانس یک راهه با اندازه گیری های مکرر در SPSS
"03:43  
  تفسیر خروجی ها
"03:59  
  تحلیل واریانس دوراهه در spss
"04:01  
  تفسیر خروجی ها
"05:46  
  تحلیل واریانس دوراهه در R
"08:05  
  تحلیل واریانس آمیخته بین درون آزمودنی ها در SPSS
"04:30  
  تفسیر خروجی ها
"06:24  
  تحلیل واریانس آمیخته بین درون آزمودنی ها در R
"13:56  
  تحلیل واریانس چند متغیری در spss
"09:28  
  تفسیر خروجی ها
"08:18  
  تحلیل واریانس چند متغیری در R
"18:52  
  کوییز شماره 1 فصل 12
 100%    
"09:00  
فصل13: تحلیل کوواریانس
  طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل
مشاهده
"12:56  
  مطالعات علی مقایسه ای
مشاهده
"09:43  
  انواع کوواریانس و مفروضه ها
"08:51  
  اجرای کوواریانس یک راهه در spss
"08:57  
  تفسیر خروجی تحلیل کوواریانس یک راهه
"06:59  
  اجرای کوواریانس یک راهه در R
"06:28  
  اجرای کوواریانس دوراهه در spss
"02:44  
  تفسیر خروجی تحلیل کوواریانس دو راهه
"07:57  
  اجرای کوواریانس دوراهه در R
"03:59  
  کوییز شماره 1 فصل 13
 100%    
"03:00  
فصل14: آمار ناپارامتریک
  بحث های نظری آمار ناپارامتری 1
مشاهده
"08:49  
  بحث های نظری آمار ناپارامتری 2
مشاهده
"05:43  
  مجذور کای برای نیکویی برازش در spss
"05:20  
  مجذور کای برای استقلال در spss
"01:33  
  تفسیر خروجی مجذور کای برای استقلال
"03:47  
  مجذور کای برای نیکویی برازش در R
"04:58  
  مجذور کای برای استقلال در R
"05:49  
  آزمون مک نمار در spss
"02:51  
  آزمون مک نمار در R
"01:27  
  آزمون Q کوکران در spss
"02:17  
  ضریب توافق کپا در spss
"02:25  
  آزمون uمن-ویتنی در spss
"03:15  
  آزمون uمن-ویتنی در R
"01:15  
  آزمون ویلکاکسون در spss
"02:42  
  آزمون ویلکاکسون در R
"01:32  
  آزمون کروسکال-والیس در spss
"03:34  
  آزمون کروسکال-والیس در R
"02:19  
  آزمون فریدمن در spss
"02:47  
  آزمون فریدمن در R
"01:58  
  کوییز شماره 1 فصل 14
 16.7%    
"07:00  
  پروژه نهایی درس R و SPSS
 83.3%    
"09:00  

گواهینامه

آموزش طراحی پژوهش علمی و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و R

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

در این دوره با آموزش spss و آموزش نرم افزار R، تحلیل آماری، طراحی و تحقیق علمی با این نرم افزار ها آموزش داده می شود. هر فرد در فرآیند انجام پژوهش‌هایی مثل پایان نامه یا تحقیق‌های علمی با داده‌هایی سروکار دارد که برای نتیجه گیری و استفاده از آن‌ها در پژوهش خود نیاز به تحلیل آن‌ها دارد؛ برای تحلیل آماری داده ها و اطلاعات باید با چهار موضوع مهم آشنایی داشته باشید؛

اولین موضوع روش تحقیق است یعنی اینکه هر فرد که قصد انجام پژوهش را دارد باید بداند که چگونه یک پژِوهش را طرح ریزی کند یا به جمع آوری اطلاعات بپردازد.

دومین بحث آشنایی با علم گسترده آمار است؛ آمار علم وعمل توسعه دانش است با استفاده از آمار می‌توان ویژگی‌ها و اطلاعات را اندازه‌گیری و پردازش کرد. اینکه شما با مفاهیم آماری چقدر آشنا باشید کمک کننده‌ی شما در فرآیند پروژه خواهد بود و قطعا نتیجه‌ی بهتری را بدست خواهید آورد.

سومین عنوان استفاده از نرم افزاهای قوی در تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری از اطلاعات در طرح‌های پژوهشی است که با استفاده از خروجی گرفتن از نرم افزاهای مربوطه می‌توان هدف‌های مورد نظر را اجرایی کرد

 به کمک تفسیر خروجی‌ها و گزارش نویسی فرایند تحقیق مورد نظر در نرم افزار به پایان می‌رسد. از جمله‌ نرم افزارهای پر کاربرد می‌توان به نرم افزارهای SPSS و R اشاره کرد. اما چیزی که امروزه شاهد آن هستیم وجود خلا آموزشی است که این ترتیب‌های گفته شده در آن‌ها رعایت نمی‌شود؛ به همین دلیل ما با ایجاد بستری مناسب برای آموزش، قدم به قدم طراحی پژوهش علمی و تحلیل آماری ارائه می‌دهیم تا فراگیر خروجی مناسب روز جامعه و نتیجه‌ی مدنظر خود را دریافت کند.

نرم افزار SPSS

نرم افزار SPSS که مخفف عبارت Statistical Pakage for the Social Science می باشد، یک نرم افزار جامع وکاربردی برای انجام تحلیل‌های آماری و داده کاوی است که در رشته های مختلف به خصوص علوم اجتماعی و رفتاری مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرد. این نرم افزار با انجام قابلیت‌های مختلف آماری همچون محاسبات میانگین، واریانس، انحراف معیار و سایر عملیات‌ها مورد توجه کاربران است؛ کاربرد دیگر این نرم افزار را می توان تحلیل داده‌ها و داده کاوی می‌توان گفت که توسط نرم افزار SPSS Modeler انجام می شود که با استفاده از آن می‌توان به تجزیه و تحلیل داده‌های وارد شده واطلاعات پرسشنامه کرد همچنین مدل‌هایی را برای پیش بینی‌ها ایجاد کرد و به تحلیل آن‌ها پرداخت؛ این نرم افزار این امکان را به کاربر می‌دهد که بدون نیاز به دانشی از برنامه نویسی، الگوریتم های داده کاوی را در پژوهش‌های آماری خود به کار بگیرد. 

نرم افزار R

نرم افزار R یک زبان برنامه نویسی شی گرا می باشد که برای محاسبات آماری طراحی شده است و باید گفت یکی از مهم‌ترین و برجسته ترین نرم افزار‌ها در حوزه علم داده که برای ورود به این حوزه باید با آن آشنا بود، نرم افزار R است؛ این نرم افزار در موضوعاتی همچون: ساخت مدل‌های پیش بینانه، توصیفی، استقرار مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین و آمار کاربرد گسترده دارد؛ علاوه بر علم داده در یکی از فیلدهای جذاب که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است به نام حوزه متن کاوی نیز نرم افزار R از جمله زبان‌های برنامه نویسی مورد نیاز است؛ از مزیت های این نرم افزار آماری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.      نرم افزار R دارای زبان رایگان و متن باز است که بر روی سیستم عامل‌های مختلفی اجرا می شود

2.      دارای راهنمای داخلی است

3.      قابلیت‌های گرافیکی قابل ملاحظه‌ای دارد

4.      دارای زبان قوی است اما در عین حال یادگیری ساده‌ای دارد

5.      توابع آماری پیش ساخته  زیادی دارد

6.      با استفاده از نرم افزار R می‌توان به سادگی توابع مورد نظر کاربر را ساخت

تفاوت‌های نرم افزار SPSS و R

با توجه به اینکه دو نرم افزار SPSS و R کاربردهای گسترده ای در حوزه های آماری و داده کاوی دارند، اما هر کدام مزیت‌ها و محدودیت‌هایی دارند که موجب برتری یکی بر دیگری می‌شود؛ بطور مثال بین یادگیری هر دو نرم افزار، یادگیری نرم افزار SPSS ساده تر از نرم افزار R است و R یکی از سخت ترین نرم افزار‌ها در یادگیری است، نرم افزار SPSS  طیف وسیعی از امکانات را در منو ابزار خود دارد در حالی که نرم افزار R در این مورد ضعیف عمل کرده است اما در کیفیت و راحتی استفاده از روش‌های آماری نرم افزار R پیشتاز است، در خروجی گرفتن، تبدیل خروجی به فرمت‌های دیگر، جامع بودن خروجی و ارائه خروجی‌های گرافیکی، نرم افزار SPSS جلوتر از R قرار گرفته است. 

با توجه به آنچه که گفته شد، دوره های آموزشی فراوانی در حوزه آموزش اس پی اس اس و آر(spss و R) ارائه می شود تا علاوه بر یادگیری نرم افزارهای ایده آل دانش و مهارت مورد نیاز قبل از آن هم آموزش داده شود؛ بسیاری از دوره های آموزشی به جای پرداختن به هر سه رکن تنها به آموزش نرم افزار اکتفا می کند که متاسفانه باعث می شود فراگیر بدون دانش و پایه‌ی اصلی به کار با نرم افزار بپردازد که نتیجه ی خوبی هم عاید نمی‌شود؛ در دوره ی آموزشی پیش رو سعی شده تا با ایجاد پایه ای قوی در دانش روش تحقیق و علم آمار، نرم افزارهای مورد نیاز را در حوزه‌های علوم داده و تحلیل‌های آماری به علاقه مندان یادگیری این حوزه آموزش داد. در پایان این دوره فراگیر به مهارت های مختلفی چون کار با داده‌ها، متغیرها و شاخص ها، روش‌های مختلف توزیع، ترسیم وتحلیل نمودارها وجدول‎‌ها و سایر مباحث تسلط کافی را بدست آورد، در این دوره علاوه بر یادگیری همزمان چندین دوره تمرین هایی برای هر فصل در اختیار قرار داده می‌شود تا دانش یادگرفته به اجرا درآورده شود؛ ما در این راه همراه شما خواهیم بود. 

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سعید حسنی

مهندس سعید حسنی فارغ‌التحصیل کارشناسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 
تجربه کار و انجام پروژه هایی با زبانهای برنامه نویسی پایتون و R. فعال در حوزه های علم داده و تحلیل داده ها

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد
maktabkhooneh-teacher محمد صادق کیانی

محمد صادق کیانی دانش آموخته پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی تهران است.
ایشان تجربه حضور در پژوهش‌های کمی و داده‌محور زیادی در حوزه‌های علوم رفتاری را داشته‌اند و سال‌ها در زمینه روش‌شناسی در پژوهش‌های علمی فعالیت دارند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
زینب پیروی نژاد 1402-08-14
دوره بسیارخوبی‌بود به ویژه spss که توضیحات هم کافی و هم جامع بودند.سپاس از هر دو استاد ارجمند
مینا حامدی 1402-03-12
دوره خوب و جامعی بود. البته من فقط ویدئوهای spss را نگاه کردم که تدریس مناسبی داشت. اما دوره R تدریس خوبی نداشت و چون نیاز چندانی نداشتم به جز چند ویدئو ابتدایی مابقی را نگاه نکردم.
پیشوا شریفیان 1401-08-20
دوره بسیار مفیدی بود ارزش خرید دارد مخصوصا در تخفیف از اساتید بسیار متشرکم بابت این دوره با ارزش
فاطمه ماهانی 1401-03-28
سلام و سپاس فراوان از مدرسین دوره، به نظر من هر دو مدرس بسیار توانمند هستند، به ویژه مدرس دوره ی spss مباحث رو به ساده ترین و جامع ترین حالت بیان کردند که برای من خیلی آموزنده بود.
1401-03-22
با عرض سلام و احترام اساتید محترم واقعا دست تان دست تان درد نکند. بهترین آموزش روش تحقیق با نرم افزار است که تا به حال تجربه کردم.
احسان اسکندری 1400-10-19
واقعن آموزش ها، مخصوصن آموزش مفاهیم و spss فوق العاده و عالی بود. مفاهیمی که هیچوقت از آمار نفهمیده بودم، توو این دوره فهمیدم. فقط پیشنهاد میدم که فایل پاورپوینتی که ازش تدریس میشه هم برای دانلود قرار بگیره. ممنون.
علی حسن پور راد 1400-09-21
دوره خوب و کاربردی بود. مخصوصا در آموزش spss عالی ارائه شد
علی محمدحسنی 1400-08-05
سلام از مربیان دورده و پرسنل مکتب خونه متشکرم. به خاطر طراحی این دوره به شما خدا قوت و احسنت میگویم.
فاطمه محمدی 1400-06-24
دوره بسیار عالی بود، همه چی به شکل کاااامل و خیلی کاربردی تدریس شد و دقیقا له شکل کاربردی مورد سوال قرار گرفت. من بسیار راضی بودم و به دوستان پیشنهاد میدم. خیلی ممنون از اساتید به جناب کیانی
فاطمه زهرا تندرو آغمیونی 1400-05-19
پیشنهاد می‌کنم دوستان حتما از این دوره استفاده کنند .بسیار عالی و کاربردی تدریس شده. به شخصه دنبال یک آموزش واضح و کاربردی بودم که فوق العاده بود. از اساتید محترم ممنونم بابت وقت و انرژی که گذاشتید.
محمدابراهیم احمدی 1399-09-12
بهترین دوره ای که تو این حوزه دیدم. افرین واقعا به تهیه کنندگان. تشکر از سایت مکتب خونه
بهزاد کریمیان 1402-04-14
با سلام و احترام آموزش spss خیلی مفید، گویا و کاربردی بود اما متاسفانه قدرت تبیین و بیان مدرس محترم R پایین، خسته کننده و گنگ بود. ضمن احترام به هر دو مدرس عزیز ، استدعا دارم دوره R یا مجددا و با کیفیتی در تراز تدریس spss ضبط بشه و یا اینکه کلا حذف بشه ...
سیده مهسا محتشم شاد 1401-11-29
اقای کیانی بسیار مسط و و گویا تدریس می کنند ولی واقعا مدرس نرم افزار R نه طرح درس مناسبی دارند نه مطالب شون گویا هست.
بهاره طاهری 1400-06-02
دوره بسیار خوبی بود من چیزهای خیلی زیادی یاد گرفتم و مطالب ساده بیان شده بود و به نظرم برای انجام و شروع کار با این نرم افزارها دوره مناسبی باشه
فرزانه اسلامی 1402-07-06
با سلام. اصلا دوره خوبی نیست. برای من که کمی اشنایی قبلی با نرم افزار SPSSداشتم جهت یاداوری بد نبود. اما روش تدریس قسمت R بسیار بد بود. متاسفانه قدرت تبیین و بیان مدرس محترم R پایین، خسته کننده و گنگ بود. اصلا فرمولهایی رو که نیاز بود،توضیح نمیدادن چرا به این صورت نوشته میشه. استفاده از این دوره یک اتلاف وقت کامل هست.
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ با سپاس از نظر شما، موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.
1
2

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

دوره آموزش تحلیل آماری با SPSS و R 

با آموزش تحلیل آماری با SPSS و R می‌توانید تحلیل های آماری خود در پایان‌نامه را به‌راحتی انجام دهید. همچنین با یادگرفتن این نرم‌افزارها می‌توانید شغل خود را ارتقا دهید و در شرکت‌های معتبر مشغول به کار شوید.

تحلیل عاملي SPSS و R چه کاربردهایی دارد؟

SPSS و R دو نرم‌افزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری هستند که در طیف وسیعی از رشته‌ها و زمینه‌ها کاربرد دارند. شما با شرکت در آموزش تحلیل آماری با SPSS و R می‌توانید با کسب مهارت از کاربردهای این دو ابزار بهره‌مند شوید. در ادامه مهم‌ترین کاربردهای این دو نرم‌افزار را به اختصار شرح داده‌ایم.

کاربردهای نرم‌افزار SPSS:

از کاربردهای نرم‌افزار SPSS موارد زیر را می‌توان نام برد:

تحلیل داده‌های نظرسنجی: SPSS ابزاری عالی برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه است. با استفاده از این نرم‌افزار محاسبه میانگین، واریانس، انحراف معیار، انجام آزمون‌های فرض، رسم نمودار و گزارش نتایج به‌راحتی انجام می‌شود.

تحلیل داده‌های طولی: از Spss statistics برای تجزیه و تحلیل داده‌هایی که در طول زمان جمع‌آوری شده‌اند نیز مناسب است. یعنی برای بررسی تغییرات متغیرها در طول زمان، شناسایی الگوها و روندها همچنین انجام مدل‌سازی آماری استفاده می‌شود.

تحلیل داده‌های دسته‌ای: SPSS برای تجزیه و تحلیل داده‌های دسته‌ای مانند داده‌های مربوط به جنسیت، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل مناسب است. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان محاسبه فراوانی، درصد و انجام آزمون‌های آماری برای مقایسه گروه‌های مختلف را انجام داد.
کاربردهای نرم‌افزار R:

علم داده: نرم‌افزار R یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه نویسی برای علم داده است. می‌توان از آن برای manipulation، cleaning،visualizing  و modeling در داده‌های خود استفاده کرد.

یادگیری ماشین: کتابخانه‌های قدرتمندی در نرم‌افزار R وجود دارند که برای یادگیری ماشین استفاده می‌شوند. کتابخانه‌های فوق در ساخت مدل‌های پیش‌بینی کننده، طبقه‌بندی و خوشه‌بندی کاربرد دارند که در این آموزش تحلیل آماری با SPSS و R به‌طور کامل با کتابخانه‌های فوق آشنا می‌شوید..

تحلیل آماری پیشرفته: R طیف وسیعی از توابع آماری را برای انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری پیچیده ارائه می‌دهد. از آن می‌توان برای انجام رگرسیون خطی، مدل‌های مختلط خطی، تجزیه و تحلیل واریانس و بسیاری از محاسبات دیگر استفاده کرد.

مزایای شرکت در آموزش تحلیل آماری با SPSS و R

اس پی اس اس و آر دو نرم‌افزاری هستند که برای روش تحقیق، پایان‌نامه‌های دانشگاهی و غیره استفاده می‌شوند. زیرا مزیای Ibm spss قابل چشم‌پوشی نیست و در تحقیقات می‌تواند به‌طور مؤثر با افراد کمک کند و باعث افزایش بهره‌وری افراد شود. از جمله مزایای آموزش تحلیل آماری با SPSS می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تسلط بر دو ابزار قدرتمند برا تحلیل های آماری: در این دوره شما مهارت کار با دو نرم‌افزار محبوب SPSS و R را یاد می‌گیرید. همچنین می‌توانید از این دو ابزار برای تجزیه و تحلیل انواع داده‌های موجود در روش تحقیق استفاده کنید.

کاربرد در زمینه‌های مختلف: مهارت تحلیل آماری با استفاده از اس پی اس اس و آر در طیف گسترده‌ای از رشته‌ها از جمله علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، پزشکی، تجارت و دیگر رشته‌ها قابل استفاده است.

ارتقای موقعیت شغلی: کسب‌وکارها در تلاش هستند تا خود را با پیشرفت تکنولوژی همراه کنند و قدرت رقابت بیشتری داشته باشند. به همین علت تقاضای کار برای متخصصان آمار و داده کاوی روزبه‌روز در حال افزایش است. شما با یادگیری آموزش spss مقدماتی می‌توانید خود را برای ارتقای شغلی آماده کنید.

معرفی فرصت‌های شغلی SPSS و R

این نرم‌افزارها برای کسب‌وکارها اهمیت زیادی دارند. زیرا به آنها در بهبود عملکردشان کمک می‌کنند به همین علت به دنبال فردی هستند که آموزش تحلیل آماری با SPSS را گذرانده باشد. برخی از فرصت‌های شغلی مرتبط با SPSS و R عبارت‌اند از:

متخصص آمار: متخصصان آمار از SPSS و R برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نظرسنجی‌ها، آزمایش‌ها و سایر روش‌های تحقیقاتی استفاده می‌کنند. آنها از نمونه تحلیل آماری با spss برای ارائه‌ی گزارش‌ها، توصیه‌ها و حل مشکلات در زمینه‌های مختلف مانند علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، مهندسی و پزشکی استفاده می‌کنند.

تحلیلگر داده: تحلیلگران داده از نرم‎افزارهای SPSS و R برای جمع‌آوری، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع مختلف مانند پایگاه‌های داده، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. آنها با استفاده از آموزش و تجزیه و تحلیل داده‌ ها در spss، یافته‌های خود را برای شناسایی الگوها و روندها، پیش‎بینی نتایج و ارائه بینش‎های ارزشمند به کسب‎وکارها و سازمان‎ها به‌کار می‌برند.

محقق: محققان از SPSS و R برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده در طول مطالعات و آزمایشات علمی استفاده می‌کنند. این افراد از یافته‌های خود برای تأیید یا رد کردن فرضیه‌ها، توسعه نظریه‌های جدید و ارائه دانش جدید در زمینه های مختلف مانند روانشناسی، جامعه شناسی، زیست شناسی و پزشکی استفاده می‌کنند.

معرفی دوره آموزش تحلیل آماری با SPSS و R

این دوره مقدماتی توسط مکتب خونه برگزار می‌شود. آموزش تحلیل آماری با SPSS توسط دو مدرس سعید حسنی و محمد صادق کیانی که هر دو تجربه‌های زیادی در کار با این دو نرم‌افزار دارند، تدریس می‌شود. به دلیل تجربه زیاد مدرسین دوره فوق راهنمای آسان تحلیل آماری با spss و  R خواهد بود.

این دوره در 15 ساعت به مدت 14 هفته برگزار می‌شود که به‌صورت تئوری و عملی تمامی مباحث در آن آموزش داده می‌شود. همچنین برای درک بیشتر مباحث مثال حل شده با spss و R نیز وجود دارد تا شما بتوانید سرفصل‌ها را بهتر درک کنید.

سرفصل‌های آموزش تحلیل آماری با SPSS

مکتب خونه سرفصل‌های زیر را برای آموزش تحلیل آماری با SPSS در نظر گرفته است.

فصل1: مبانی یک پژوهش علمی

فصل 2: آمار

فصل3: طراحی یک پژوهش و ورود به نرم‌افزار

فصل4: ورود به نرم‌افزار

فصل5: توصیف داده‌ها و ترسیم نمودار

فصل6: دستکاری داده‌ها

فصل 7: اعتبار و قابلیت اعتماد

فصل8: همبستگی

فصل9: رگرسیون

فصل10: تحلیل عاملی

فصل11: آزمون  t

فصل12: تحلیل واریانس

فصل13: تحلیل کوواریانس

فصل14: آمار ناپارامتریک

پیش‌نیازهای آموزش تحلیل آماری با SPSS

برای شرکت در این دوره به هیچ پیش‌نیازی احتیاج ندارید، زیرا آموزش تحلیل آماری به زبان ساده گفته شده تا همه افراد بتوانند به‌طور کامل مباحث آن را درک کنند. اما اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه بدست آورید می‌توانید در دوره آموزش spss رایگان شرکت کنید.

با گذراندن این دوره چه چیزهایی یاد خواهید گرفت؟

با شرکت در دوره آموزش تحلیل آماری با SPSS با مباحث زیر آشنا و به آنها مسلط می‌شوید.

  • آشنایی با اصول آمار و مفاهیم مهم در تجزیه و تحلیل های آماری
  • نحوه نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای SPSS و R
  • وارد کردن و مدیریت داده‌ها در هر دو ابزار
  • انجام انواع آزمون‌های آماری
  • تجزیه و تحلیل داده‌های مختلف مانند داده‌های طولی، مقطعی و دسته‌ای
  • ایجاد گزارش‌ها و نمودارهای آماری جذاب

دوره آموزش تحلیل آماری با SPSS و R برای چه کسانی مناسب است؟

هر فردی که به پیشرفت و افزایش مهارت‌های خود علاقه داشته باشد می‌تواند در آموزش اس پی اس اس و آر شرکت کند. اما شرکت در این دوره برای دانشجویانی که در رشته‌های آمار، علوم کامپیوتر، علوم اجتماعی، روانشناسی، تجارت و رشته‌های مرتبط تحصیل می‌کنند، الزامی است. همچنین محققانی که نیاز به تجزیه و تحلیل های آماری برای انجام تحقیقات خود دارند باید با تحلیل آماری با استفاده از اس پی اس اس آشنا باشند.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد دوره آموزشی مکتب خونه

دوره آموزش تحلیل آماری با SPSS ویژگی‌های منحصربه‌فردی از جمله موارد زیر دارد:

  • پشتیبانی آنلاین: در طول دوره و پس از آن، می‌توانید از پشتیبانی آنلاین استفاده کرده و سوالات خود را با آنها مطرح کنید.
  • ارائه گواهینامه: چنانچه دانشجویان در آزمون انتهایی دوره نمره قبولی کسب کنند، به آنها مدرکی داده می‌شود که می‌توانند از آن در رزومه کاری خود استفاده کنند.
  • حل تمرین و پروژه‌: در این آموزش تمرین‌ها و پروژه‌های متعددی وجود دارد که دانشجویان موظف به انجام آنها هستند. با این تمرین‌ها بر تمامی مباحث این آموزش مسلط می‌شوند.
  • تالار گفتگو: افراد با شرکت در آموزش تحلیل آماری با SPSS امکان دسترسی به تالار گفتگو را دارند و در آنجا می‌توانند با دانشجویان دیگر ارتباط برقرار کنند.

آموزش تحلیل آماری با SPSS و R با مکتب خونه

نرم‌افزارهای Spss statistics و R بسیار پرکاربرد هستند. این نرم‌افزارها که تحلیل های آماری را انجام می‌دهند در پروژه‌ها و تحقیقات به دانشجویان و کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا با توجه به داده‌هایی که دارند اطلاعات مفیدی بدست آورند. مکتب خونه برای دوره آموزش تحلیل آماری با SPSS خود مدرکی در نظر گرفته که افراد با استفاده از آن می‌توانند به‌راحتی در شرکت‌های داخلی و خارجی مشغول به کار شوند. اگر می‌خواهید این مزایا را بدست آورید، همین حالا برای ثبت‌نام در این دوره اقدام کنید. در مکتب خونه همچنین انواع دوره آموزش برنامه نویسی، آموزش علم داده و آموزش برنامه نویسی R به عنوان مکمل و پیش نیاز این دوره موجود است.

 

صفحات پربازدید