آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی

گرامر، همان سیستم اصولی و شالوده‌ی آموزش زبان انگلیسی است که سطوح مختلف واژگان، افعال، اسامی و به طور کلی کاربرد‌هایشان را در‌بر‌می‌گیرد. به بیان دیگر، گرامر مقدماتی زبان انگلیسی بیشتر نقش یک هدایت کننده ... ادامه

ارائه دهنده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
 96% (1569 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  28 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  19 ساعت ویدئو - 9 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  15 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

پیش‌نیاز‌ها

سرفصل‌های دوره آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی

گرامر فعل بودن | "The Verb "To Be
  بودن یا نبودن؟ مسئله این است!
"16:10  
  معرفی فعل to be زمان حال
"12:50  
  فعل to be زمان حال (منفی و سوالی)
"15:56  
  فعل to be زمان حال (تمرین حالت منفی)
"12:58  
  فعل to be زمان حال (تمرین حالت سوالی)
"11:32  
  مرور فعل to be
"08:59  
  معرفی فعل to be زمان گذشته
"11:28  
  فعل to be زمان گذشته (منفی و سوالی)
"10:51  
  فعل to be زمان گذشته (تمرین حالت منفی و سوالی)
"09:21  
  فعل to be زمان گذشته (تمرین ترکیبی)
"11:10  
  معرفی فعل to be زمان آینده
"08:08  
  فعل to be زمان آینده
"05:51  
  فعل to be زمان آینده (تمرین)
"13:56  
  کاربرد فعل "بودن" در مکالمه
"11:47  
  تمرین فصل اول
"41:58  
گرامر There is / There are
  معرفی فعل "وجود داشتن" زمان حال
"12:51  
  فعل "وجود داشتن" زمان حال (مثبت، منفی و سوالی)
"10:00  
  فعل "وجود داشتن" زمان حال (تمرین)
"10:51  
  معرفی فعل "وجود داشتن" زمان گذشته
"11:20  
  فعل "وجود داشتن" زمان گذشته (منفی و سوالی)
"13:30  
  معرفی فعل "وجود داشتن" زمان آینده
"08:11  
  فعل "وجود داشتن" زمان آینده (منفی و سوالی)
"13:02  
  کاربرد فعل "وجود داشتن" در مکالمه
"07:42  
  تمرین فصل دوم
"40:01  
گرامر زمان حال | Present Tense
  معرفی زمان حال ساده
"13:43  
  زمان حال ساده (I/ he, she/ you)
"11:39  
  زمان حال ساده (it/ we/ you/ they)
"13:14  
  زمان حال ساده (حالت سوالی)
"08:24  
  زمان حال ساده (قواعد s و es)
"10:35  
  زمان حال ساده (قیود تکرار)
"09:21  
  زمان حال ساده (تمرین)
"07:51  
  زمان حال ساده (تمرین حالت منفی)
"11:08  
  زمان حال ساده (تمرین حالت سوالی)
"09:20  
  کاربرد زمان حال ساده در مکالمه
"12:20  
  معرفی زمان حال استمراری
"08:39  
  زمان حال استمراری (حالت منفی)
"12:36  
  زمان حال استمراری (حالت سوالی)
"09:02  
  زمان حال استمراری (قواعد ing)
"14:44  
  زمان حال استمراری (تمرین)
"10:42  
  زمان حال استمراری (تمرین کلی)
"05:31  
  کاربرد زمان حال استمراری در مکالمه
"12:51  
  حال ساده درمقابل حال استمراری
"13:44  
  تمرین فصل سوم
"56:00  
گرامر زمان آینده | Future Tense
  معرفی زمان آینده going to
"11:59  
  زمان آینده going to (تمرین حالت مثبت و منفی)
"13:48  
  زمان آینده going to (تمرین حالت سوالی)
"11:29  
  زمان آینده going to (تمرین ترکیبی ا)
"13:30  
  زمان آینده going to (تمرین ترکیبی 2)
"11:28  
  کاربرد زمان آینده going to در مکالمه
"05:46  
  ادامه کاربرد زمان آینده going to در مکالمه
"06:27  
  معرفی زمان آینده present progressive
"12:49  
  کاربرد زمان آینده present progressive در مکالمه
"12:51  
  معرفی زمان آینده will (مثبت و منفی)
"12:01  
  زمان آینده will (سوالی)
"13:49  
  زمان آینده will (تمرین)
"13:10  
  کاربرد زمان آینده will در مکالمه
"14:16  
  ادامه کاربرد زمان آینده will در مکالمه
"06:39  
  تمرین فصل چهارم
"37:00  
گرامر زمان گذشته | Past Tense
  معرفی زمان گذشته ساده
"10:51  
  زمان گذشته ساده (تمرین حالت منفی و سوالی)
"14:38  
  زمان گذشته ساده (افعال بی‌قاعده و باقاعده)
"12:45  
  کاربرد "زمان گذشته ساده" در مکالمه
"12:05  
  معرفی زمان گذشته استمراری
"10:47  
  گذشته ساده درمقابل گذشته استمراری
"16:50  
  کاربرد "زمان گذشته استمراری" در مکالمه
"07:35  
  تمرین فصل پنجم
"44:00  
گرامر حروف اضافه | Prepositions
  معرفی حروف اضافه
"13:18  
  حروف اضافه زمان (تمرین)
"06:29  
  نکات اضافه
"12:04  
  حروف اضافه مکان
"05:34  
  حروف اضافه مکان (تمرین)
"07:09  
  حروف اضافه (تمرین ترکیبی)
"05:59  
  کاربرد حروف اضافه در مکالمه
"08:27  
  تمرین فصل ششم
"34:00  
گرامر اسم‌ها | Nouns
  معرفی اسم‌ها (مفرد و جمع)
"11:39  
  اسم‌ها (نکات تلفظ)
"09:21  
  اسم‌ها (قابل شمارش و غیرقابل شمارش)
"11:58  
  اسم‌ها (نکات اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش)
"11:12  
  اسم‌ها ('s و s')
"11:38  
  اسم‌ها (تمرین)
"10:49  
  کاربرد انواع اسم در مکالمه
"07:06  
  تمرین فصل هفتم
"52:00  
گرامر حروف ربط | Conjunctions
  معرفی حروف ربط
"15:07  
  کاربرد ربط دهنده‌ها در مکالمه
"08:22  
  تمرین فصل هشتم
"25:00  
گرامر حروف تعریف | Articles
  معرفی حروف تعریف
"10:26  
  حروف تعریف (تمرین)
"13:39  
  کاربرد حروف تعریف معین و نامعین در مکالمه
"10:31  
  تمرین فصل نهم
"35:00  
گرامر صفت‌ها | Adjectives
  معرفی صفت‌ها
"14:40  
  صفات تفضیلی
"11:48  
  صفات عالی
"19:29  
  کاربرد صفات ساده، تفضیلی و عالی در مکالمه
"11:41  
  تمرین فصل دهم
"15:21  
گرامر تخصیص‌گر‌ها | Determiners
  معرفی تخصیص‌گر‌ها (this/ that/ these/ those/ many/ much)
"14:48  
  تخصیص‌گر‌ها (how many/ how much/ a lot of/ lots of/ a few/ few)
"11:56  
  تخصیص‌گر‌ها (enough/ very/ so/ too/ much/ all/ every)
"15:08  
  کاربرد تخصیص‌گرها در مکالمه
"06:22  
  تمرین فصل یازدهم
"46:00  
گرامر ضمایر | Pronouns
  معرفی ضمایر (ضمایر فاعلی)
"10:14  
  ضمایر (مفعولی و ملکی)
"12:55  
  ضمایر (تمرین)
"08:46  
  کاربرد ضمایر فاعلی، مفعولی و صفات ملکی در مکالمه
"08:26  
  تمرین فصل دوازدهم
"29:00  
گرامر افعال کمکی وجهی | Modals
  معرفی افعال کمکی وجهی
"09:18  
  افعال کمکی وجهی (must/ must not)
"11:06  
  افعال کمکی وجهی (have to/ has to/ had to)
"10:22  
  افعال کمکی وجهی (don't have to/ doesn't have to)
"10:36  
  افعال کمکی وجهی (should/ can/ can't/ could)
"22:36  
  افعال کمکی وجهی (may/ might/ would like)
"16:16  
  کاربرد افعال کمکی وجهی در مکالمه
"14:59  
  تمرین فصل سیزدهم
"27:00  
پروژه نهایی و جزوه
  جزوه
"00:03  
  پروژه نهایی (الزامی)
 100%    
"60:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه
خدمات منتورینگ خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

پروژه محور پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

تمرین و آزمون تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

تالار گفتگو تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

تسهیل استخدام تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

گرامر، همان سیستم اصولی و شالوده‌ی آموزش زبان انگلیسی است که سطوح مختلف واژگان، افعال، اسامی و به طور کلی کاربرد‌هایشان را در‌بر‌می‌گیرد. به بیان دیگر، گرامر مقدماتی زبان انگلیسی بیشتر نقش یک هدایت کننده و تنظیم کننده‌ی آموزش زبان را در زبان آموزان برعهده دارد.

درواقع، گرامر دیوار یا چارچوب لازم برای کاربرد لغات شما فراهم می‌کند. بنابراین یادگیری گرامر انگلیسی در کنار لغت بسیار ضروری است.

منظور از آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی چیست؟

افرادی که تصمیم به یادگیری زبان انگلیسی دارند لازم است که در ابتدا دوره‌های مربوط به آموزش زبان مقدماتی را سپری کنند. گرامر مقدماتی بخشی از آموزش زبان سطح پایه است که برای رفتن به پله‌های بالاتر باید آن را به شیوه‌ای صحیح پشت سر گذاشت. زبان‌آموزان در این دوره می‌توانند اصول پایه گرامر را درمورد زمان افعال، اسم‌ها، حروف اضافه، ضمایر و نکات پایه دیگر یاد بگیرند. 

هدف از یادگیری دوره آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی چیست؟

آشنایی جامع با مهم‌ترین و پرکاربرد‌‌ترین مباحث آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی مورد نیاز برای سطوح مقدماتی تا قبل از ابتدای سطح متوسط، تمرکز اصلی این دوره است.

آن چه که به عنوان هدف این آموزش در نظر گرفته شده است، پاسخ به نیازهای اولیه و آشنایی با اصول گرامر پایه به عنوان اولین قدم در یادگیری زبان انگلیسی است.

دوره آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی مناسب چه کسانی است؟ 

این دوره مناسب فراگیران با سطح مقدماتی (A1,A2,+A2) می‌باشد:

 • سطح A1 یا پایه: زبان آموز می‌تواند خودش را معرفی کرده، سوالات ساده بپرسد و عبارات و اصطلاحات ساده را بخواند و بنویسد.
 • سطح A2 یا ابتدایی: زبان آموز قادر است در مورد رویدادهای شخصی صحبت کرده و اطلاعات پایه را رد و بدل کند. بطور مثال در مورد کار و اطرافیان خود می‌تواند توضیح دهد.
 • سطح A2+ یا پیش متوسطه: اغلب زبان آموزان در این سطح می‌توانند زبان انگلیسی را صحبت کنند اما گفتار آن‌ها آهسته‌تر و شمرده‌تر از زبان آموزان پیشرفته است.

بعد از گذراندن این دوره چه مهارت‌هایی به دست می‌آورم؟

فراگیران پس از گذراندن دوره آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی به راحتی می‌توانند گرامر‌های مربوطه را در مکالمات و نوشتار خود استفاده کنند زیرا یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره تمرین‌های بسیار فراوان در موقعیت‌های واقعی می‌باشد که باعث می‌شود اعتماد به‌نفس بیشتری در تولید جملات پیدا کنند و راحت‌تر بنویسند یا صحبت کنند.

منابع، پیش‌نیازها و منابع مکمل

در تهیه این دوره از معروف‌ترین کتب انتشارات کمبریج، آکسفورد و لانگمن مانند:

 • "Grammar in use" Cambridge University
 • "Oxford practice grammar" Oxford University
 • "Understanding and using English grammar" Longman publication
 • "Oxford English Grammar course" Oxford University
 • "Practical English Usage" Oxford University
 • "The Blue Book of Grammar and Punctuation"

استفاده شده است. در نتیجه با گذراندن دوره آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی، فراگیران بی نیاز از رجوع به کتب نام‌برده در بالا می‌شوند و همه مطالب را در قالب یک دوره جامع در اختیار خود دارند.

از آنجا که این دوره، مقدماتی می‌باشد و از سطح پایه شروع به آموزش می‌کند نیاز به پیش‌نیاز نخواهد داشت و تنها آشنایی با حروف الفبای انگلیسی کفایت می‌کند.

دوره‌های مکملی که می‌توان برای این دوره در نظر گرفت شامل موارد زیر است:

 • دوره اصطلاحات رایج انگلیسی
 • دوره انگلیسی مقدماتی
 • دوره انگلیسی ابتدایی

ویژگی‌های متمایز دوره آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی چیست؟

یکی از ویژگی‌های متمایز این آموزش، تعاملی بودن آن است به‌طوری که فراگیران در تعامل مستمر با مدرس بوده، خود را در یک کلاس واقعی حس می‌کنند و با تمرین‌های مکرر در موقعیت‌های واقعی، به یادگیری قواعدی می‌پردازند که دیگر خشک و کسل کننده نخواهند بود.

روند آموزش در این دوره به چه صورت است؟

در این دوره بر فرمول‌های گرامری موجود در زبان انگلیسی تاکید نمی‌شود و به جای آن به تمرین و تکرار مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث گرامری که زبان آموزان در این سطح باید بدانند، به زبان ساده پرداخته شده است. ویژگی منحصر به فرد این دوره که برای اولین بار آن را تجربه خواهید کرد اختصاص یک بخش کامل در هر فصل با عنوان "Grammar in action" است که به کاربرد واقعی گرامر در مکالمه و آزمون‌های بین المللی همچون آیلتس و تافل می‌پردازد.

در پایان بایستی به این نکته اشاره کنیم یکی از عواملی که باعث می‌شود ما زبان انگلیسی را یاد نگیریم و یا از شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های گوناگون ناامید شویم، عدم توانایی در یادگیری صحیح گرامر است! بنابراین بایستی به دنبال بهترین شیوه‌ی فراگیری گرامر مقدماتی زبان انگلیسی باشیم تا به مدد آن بتوانیم انگلیسی را سلیس‌تر و درست‌تر بنویسیم و صحبت کنیم.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher هادی فدایی

هادی فدایی، فارغ‌التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی تهران است.  ایشان بیش از 10 سال سابقه تدریس دوره‌های زبان عمومی در تمام سطوح، آزمون‌های IELTS ,TOEFL ,FCE و CAE را در آموزشگاه‌هایی چون لینگوفینیکس، شکوه، ایران اروپا، پردیسان و ... در کارنامه خود دارند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران  ( نظر)

صفحه 1 از
حمید سرتاج 1402-03-08
دانشجوی دوره
غلط های املایی و بعضا جا افتادگی کلمات از نقاط ضعف این دوره است که استاد هیچگونه تلاشی در جهت رفع آنها ننموده و فقط به یک عذرخواهی بسنده نموده است.
فائزه حیاتی 1400-11-29
دانشجوی دوره
بسیار عالی بود ،نکات ریز خیلی خوبی گفتن که من تا به حال جایی نشنیده بودم
صلاح الدین شوشتری 1400-09-18
دانشجوی دوره
من تمامی 3 دوره را تهیه کردم تا مشکلات گرامری که گهگاه برخورد می کردم را حل کنم. جامع و عالی هست و با توجه به اینکه روی موبایل هم میشه استفاده کرد برای دوستانی که مشغله زیاد دارند مناسبه. البته تسلط استاد فوق العاده است.
نوشین سلجوقی 1400-05-29
دانشجوی دوره
بسیار دوره خوب و جامعی هست. من تصمیم دارم دوره‌هایگرامر بعدی را هم شرکت کنم. با تشکر از زحمات استاد گرامی و مکتبخونه
مهدی حسین بر 1400-02-16
دانشجوی دوره
بسیار عالی بود مخصوصا وقتی تاکید روی تکرار و نوشتن داشتید و سوالاتی ک پرسیده میشد رو جواب میدادم الان خیلی بهتر و با درک بالاتر از قبل میتونم صحبت کنم منتظر دوره های بعدی شما هستیم

دوره‌های پیشنهادی

بهترین روش‌های یادگیری گرامر مقدماتی زبان انگلیسی چیست؟

 • در یادگیری اصول پایه و مقدماتی دقت کافی را داشته باشید.
 • به عبارات و جمله‌بندی آن‌ها دقت کنید. سعی کنید انواع کلمات را کنار یکدیگر قرار بدهید و با آن‌ها جمله‌ای زیبا و معنی‌دار بسازید.
 • در حین یادگیری گرامر سعی کنید کتاب‌های انگلیسی زیادی را بخوانید و در هنگام خواندن آن به نکات گرامری توجه کنید.
 • روی قسمت‌هایی که برایتان دشوار است بیشتر تمرکز کنید و وقت بیشتری را برای آن‌ها بگذارید. برای مثال در قسمت‌هایی که دچار مشکل هستید سعی کنید با جمله‌سازی، آن قسمت‌ها را برای همیشه در ذهن خود نگه دارید.
 • در بخش یادگیری افعال حوصله زیادی به خرج دهید، زیرا شما با یادگیری صحیح افعال و شکل درست آن‌ها در زمان‌های مختلف، در هنگام صحبت کردن، راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانید منظور خود را برسانید.

سرفصل‌های مهم در گرامر مقدماتی

دوره آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی سیزده فصل را شامل می‌شود که هدف هر فصل آموزش بخشی از گرامر مقدماتی به شماست. ما در ادامه شما را با مباحثی که هر فصل به شما آموزش می‌دهد، آشنا می‌کنیم:

فصل اول: گرامر فعل «بودن»

ساده‌ترین افعال زبان انگلیسی که با یادگیری آن‌ها شما می‌توانید جملات ساده و ابتدایی را بیان کنید، افعال «بودن یا به اصطلاح افعال to be» هستند. فصل اول این دوره به معرفی افعال بودن می‌پردازد و نحوه صرف کردن آن‌ها را به شما یاد می‌دهد. همچنین به شما آموزش داده می‌شود که چگونه این افعال را در زمان حال، آینده و گذشته به کار ببرید. در پایان این فصل شما می‌آموزید که چگونه در زمان‌های مختلف افعال to be را به کار ببرید و جملاتی منفی و سؤالی با آن‌ها بسازید.

فصل دوم: گرامر There are/ There is

در این فصل شما با فعل «وجود داشتن» آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه آن را در مکالمات خود به کار ببرید. از دیگر اهداف این فصل آشنایی شما با شکل این فعل در زمان‌های حال، گذشته و آینده است. در نهایت می‌آموزید که چگونه با کمک این افعال در هر زمانی یک جمله سؤالی بسازید و یا این‌که جمله را منفی کنید. 

فصل سوم: گرامر زمان حال

در فصل سوم از آموزش زبان مقدماتی به معرفی زمان حال ساده پرداخته می‌شود. قواعد مربوط به فعل‌های سوم شخص مفرد و فاعل مربوط به هر فعل آموزش داده می‌شود. همچنین شما در این فصل می‌توانید با قیدهای تکرار مربوط به زمان حال ساده آشنا شوید. علاوه بر این زمان حال استمراری، قواعد مربوط به ing و تفاوت حال استمراری با حال ساده برای شما توضیح داده می‌شود. در نهایت با یادگیری آموزش‌های این فصل شما می‌توانید در مکالمه‌های خود از زمان حال ساده و حال استمراری استفاده کنید و در مورد مسائل روزمره خود با کمک آن‌ها صحبت کنید.

فصل چهارم: گرامر زمان آینده

در فصل چهارم در مورد نحوه تبدیل جملات به زمان آینده با استفاده از دو فعل کمکی Will و going to توضیح داده می‌شود. شما در این فصل یاد می‌گیرید که چگونه جملات خود را در زمان آینده بیان کرده و آن‌ها را سؤالی یا منفی کنید. همچنین می‌آموزید که چه زمانی باید از going to و چه زمانی باید از Will استفاده کنید و آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید.

فصل پنجم: گرامر زمان گذشته

هدف فصل پنجم از آموزش زبان سطح پایه، یادگیری زمان گذشته ساده و گذشته استمراری به شماست. شما در این فصل یاد می‌گیرید که چگونه جملاتی را در زمان گذشته بیان کنید و تفاوت گذشته ساده و گذشته استمراری را می‌آموزید. همچنین افعال باقاعده و بی‌قاعده که از بخش‌های مهم و کمی سخت گرامر در آموزش زبان سطح پایه است به شما آموزش داده می‌شوند. شما با یادگیری صحیح قواعد مربوط به افعال این بخش می‌توانید به‌راحتی آن‌ها را در مکالمه‌های خود به کار ببرید.

فصل ششم: گرامر حروف اضافه

در زبان انگلیسی برای بیان زمان و مکان باید از حروف اضافه مربوط به آن‌ها استفاده کرد که شما با استفاده از آموزش‌های فصل پنجم می‌توانید آن‌ها را به‌راحتی یاد بگیرید. تمرین‌های فصل ششم به شما کمک می‌کند تا حروف اضافه ‌زمان و مکان را در ذهن خود بسپارید و در مکالمه‌های خود، آن‌ها را به کار ببرید. 

فصل هفتم: گرامر اسم‌ها

یکی از فصل‌های مهم آموزش زبان مقدماتی در بخش گرامر، مربوط به گرامر اسم‌هاست. در فصل هفتم به معرفی اسم‌ها، مفرد و جمع بودن آن‌ها، قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش بودن آن‌ها پرداخته می‌شود. همچنین شما یاد می‌گیرید که چگونه اسم‌ها را تلفظ کنید و انواع آن‌ها را در مکالمه خود به کار ببرید. 

فصل هشتم: گرامر حروف ربط

یکی از کاربردی‌ترین بخش‌های گرامر مقدماتی زبان انگلیسی، بخش مربوط به حروف ربط است، زیرا زبان‌آموزان با یادگیری صحیح این حروف می‌توانند راحت‌تر و صریح‌تر صحبت کنند و کلام آن‌ها مؤثرتر باشد. در فصل هشتم انواع حروف ربط به شما معرفی می‌شود و همچنین می‌آموزید که چگونه باید ربط دهنده‌ها را در مکالمات خود استفاده کنید.

فصل نهم: گرامر حروف تعریف

اغلب در زبان انگلیسی اسامی همراه با حروف تعریف به کار برده می‌شوند. فصل نهم به شما آموزش می‌دهد که به چه حروفی، حروف تعریف گفته می‌شود و قبل از چه‌ نوع اسم‌هایی باید از آن‌ها استفاده کرد. همچنین یاد می‌گیرید که حروف تعریف در دو دسته معین و نامعین قرار می‌گیرند و نحوه استفاده از آن‌ها در مکالمه چگونه است؟

فصل دهم: گرامر صفت‌ها

هدف فصل دهم آشنایی زبان‌آموزان با انواع صفت‌ها است. در این فصل شما صفات ساده، تفضیلی و صفات عالی را یاد می‌گیرید و همچنین با تمرین کردن می‌آموزید که آن‌ها را در مکالمه خود به کار ببرید. 

فصل یازدهم: گرامر تخصیص‌گرها

فصل یازدهم به معرفی تخصیص‌گرهایی مانند that، this، those، these، so، how many، every و موارد دیگر می‌پردازد. شما در پایان این فصل یاد می‌گیرید که تخصیص‌گرها چه کلماتی هستند و چگونه می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. 

فصل دوازدهم: گرامر ضمایر

در این فصل شما می‌توانید با انواع مختلف ضمایر و دسته‌بندی آن‌ها آشنا شوید. آشنایی شما با ضمایر فاعلی، ضمایر مفعولی و ملکی هدف کلی این فصل است. یادگیری صحیح این ضمایر و نحوه به‌کارگیری آن‌ها در مکالمه بسیار اهمیت دارد. 

فصل سیزدهم: گرامر افعال کمکی وجهی

گرامر افعال کمکی وجهی از دیگر بخش‌های مهم در گرامر آموزش زبان مقدماتی است. زبان‌آموزان با استفاده از افعال کمکی می‌توانند جمله‌های زیادی را بسازند و آن‌ها را سؤالی و منفی کنند. شما در این فصل افعال کمکی وجهی مانند should، can، could، can’t، may، might و تعدادی دیگر را یاد می‌گیرید و متوجه می‌شوید که چگونه در هنگام صحبت کردن از آن‌ها استفاده کنید. 

poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  28 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  19 ساعت ویدئو - 9 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  15 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام