آموزش اقتصاد برای مدیران

poster
پیش‌نمایش دوره

در دوره‌ی آموزشی اقتصاد برای مدیران که یکی از دوره‌های کاربردی در مجموعه دوره‌های آموزش مدیریت و مدیریت مالی کوشش شده است تا اقتصاد به عنوان علمی که می‌تواند به آدم‌هایی که در سازمان‌ها و ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
1.6 (5 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

تسلط به ریاضیات مقطع دبیرستان

سرفصل‌های دوره آموزش اقتصاد برای مدیران

فصل اول - مقدمات

در این فصل، با طیف موضوعاتی آشنا می‌شوید که علم اقتصاد خرد به آن‌ها می‌پردازد. به‌علاوه، این فصل مفهوم بازار را معرفی می‌کند.

  مقدمه فصل اول
مشاهده
"10:56  
  مفهوم قیمت ها
مشاهده
"09:02  
  مفهوم بازار
"12:19  
  مثال
"09:27  
  پاورپوینت فصل اول
"00:03  
فصل دوم - مبانی عرضه و تقاضا

این فصل عرضه و تقاضا را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل در اقتصاد خرد تبیین می‌کند، معرفی مختصری از بازار رقابت کامل به‌دست می‌دهد و چگونگی حاصل‌شدن قیمت کالاها و خدمات و نیز مقدار تقاضاشده از آنها را بررسی می‌کند.

  مقدمات عرضه و تقاضا
مشاهده
"07:20  
  منحنی عرضه
مشاهده
"09:17  
  منحنی تقاضا
"07:39  
  مکانیزم بازار-1
"06:57  
  مکانیزم بازار-2 و تغییر در نقطه تعادل بازار - 1
"09:41  
  مکانیزم بازار - 3 و تغییر در نقطه تعادل بازار - 2 و کشش در عرضه و تقاضا
"11:46  
  کشش در عرضه و تقاضا - 2
"08:30  
  کشش در عرضه و تقاضا - 3
"06:46  
  کشش در عرضه و تقاضا - 4 و مدت تغییرات 1
"10:39  
  مدت تغییرات - 2 و کنترل های قیمتی
"09:41  
  پاورپوینت فصل دوم
"00:04  
فصل سوم - رفتار مصرف‌کننده

در این فصل، نظریه رفتار مصرف‌کننده معرفی شده و توضیح داده می‌شود که مصرف‌کنندگان چگونه درآمد خود را بین مصرف کالاها و خدمات مختلف تخصیص می‌دهند.

  مقدمه فصل سوم
مشاهده
"05:58  
  رفتار مصرف کننده - ترجیحات مصرف کننده 1
مشاهده
"10:52  
  ترجیحات مصرف کننده - 2
"07:38  
  ترجیحات مصرف کننده -3
"09:42  
  ترجیحات مصرف کننده -4
"09:20  
  ترجیحات مصرف کننده -5
"08:57  
  ترجیحات مصرف کننده -6 و قید بودجه - 1
"10:40  
  قید بودجه - 2
"05:08  
  انتخاب مصرف کننده - 1
"10:35  
  انتخاب مصرف کننده - 2
"07:28  
  ارتباط مطلوبیت نهایی و تصمیم گیری برای سبد کالا - 1
"09:29  
  ارتباط مطلوبیت نهایی و تصمیم گیری برای سبد کالا - 2
"11:13  
  ارتباط مطلوبیت نهایی و تصمیم گیری برای سبد کالا - 3
"10:29  
  پاورپوینت فصل سوم
"00:04  
فصل چهارم - تقاضای فردی و تقاضای بازار

تقاضای فردی و تقاضای بازار

  تابع تقاضای انفرادی - 1
مشاهده
"13:27  
  تابع تقاضای انفرادی - 2
مشاهده
"08:06  
  تابع تقاضای انفرادی - 3
"08:41  
  اثرات در آمد و جایگزینی - 1
"10:25  
  اثرات در آمد و جایگزینی - 2
"11:24  
  اثرات در آمد و جایگزینی - 3 و تقاضای بازار - 1
"08:44  
  تقاضای بازار - 2
"07:57  
  تقاضای بازار - 3
"05:33  
  مازاد رفاه مصرف کننده
"10:26  
  حل یک مثال
"12:25  
  پاورپوینت فصل چهارم
"00:04  
فصل پنجم - نااطمینانی و رفتار مصرف‌کننده

در این فصل، نظریه رفتار مصرف‌کننده معرفی شده و توضیح داده می‌شود که مصرف‌کنندگان چگونه درآمد خود را بین مصرف کالاها و خدمات مختلف تخصیص می‌دهند.

  مفهوم ریسک - 1
مشاهده
"10:53  
  مفهوم ریسک - 2
مشاهده
"06:38  
  مفهوم ریسک-3 و ترجیحات مصرف کننده نسبت به ریسک - 1
"09:00  
  ترجیحات مصرف کننده نسبت به ریسک - 2
"12:58  
  ترجیحات مصرف کننده نسبت به ریسک - 3 و کاهش ریسک - 1
"10:13  
  کاهش ریسک - 2
"05:05  
  پاورپوینت فصل پنجم
"00:03  
فصل ششم - تولید

در این فصل، نظریه رفتار مصرف‌کننده معرفی شده و توضیح داده می‌شود که مصرف‌کنندگان چگونه درآمد خود را بین مصرف کالاها و خدمات مختلف تخصیص می‌دهند.

  نظریه رفتار بنگاه
مشاهده
"07:49  
  تکنولوژی تولید - 1
مشاهده
"07:39  
  تکنولوژی تولید - 2،تغییرات تولید ناشی از نیروی کار - 1
"07:45  
  تغییرات تولید ناشی از نیروی کار -2
"11:27  
  تغییرات تولید ناشی از نیروی کار -3
"10:28  
  تغییرات تولید ناشی از نیروی کار -4 و تغییرات تولید ناشی از دو نهاده متغیر-1
"09:01  
  تغییرات تولید ناشی از دو نهاده متغیر - 2
"11:28  
  حل مثال
"06:58  
  پاورپوینت فصل ششم
"00:04  
فصل هفتم - هزینه‌ی تولید

این فصل به بررسی مفهوم تابع هزینه تولید بنگاه و نحوه استخراج آن می‌پردازد.

  مقدمه فصل هفتم
مشاهده
"05:12  
  هزینه فرصت
مشاهده
"10:10  
  هزینه ریخته شده و انواع هزینه ها
"08:40  
  تعطیل شدن بنگاه تفاوت هزینه ثابت و هزینه ریخته شده
"10:21  
  هزینه نهایی
"10:40  
  هزینه متوسط کل و هزینه کوتاه مدت - 1
"10:59  
  هزینه کوتاه مدت - 2
"07:40  
  هزینه کوتاه مدت - 3
"07:09  
  هزینه بلند مدت - 1
"09:44  
  هزینه بلند مدت - 2
"13:24  
  هزینه بلند مدت - 3
"12:09  
  هزینه کوتاه مدت در مقابل هزینه بلند مدت - 1
"11:37  
  هزینه کوتاه مدت در مقابل هزینه بلند مدت - 2
"11:56  
  هزینه کوتاه مدت در مقابل هزینه بلند مدت - 3
"13:48  
  پاورپوینت فصل هفتم
"00:04  
  پروژه میانی - 1 (الزامی)
 100%    
"360:00  
فصل هشتم - حداکثرسازی سود و عرضه رقابتی

در این فصل، مسئله تصمیم‌گیری بنگاه معرفی شده و نشان داده می‌شود که تصمیم‌های هریک از بنگاه‌ها چگونه منحنی عرضه رقابتی کل بازار را حاصل می‌کند.

  رقابت کامل
مشاهده
"11:45  
  حداکثر سازی سود
مشاهده
"07:43  
  قیمت پذیری بنگاه ها
"11:02  
  ارتباط بین منحنی هزینه و در آمد
"08:29  
  ارتباط بین منحنی متغیر متوسط و قیمت
"12:20  
  تابع عرضه انفرادی
"08:29  
  مازاد تولید کننده
"08:35  
  حداکثر سود در بلند مدت
"06:31  
  تعادل رقابتی در دراز مدت - 1
"08:32  
  تعادل رقابتی در دراز مدت - 2
"09:41  
  منحنی عرضه بلند مدت در صنعت
"10:02  
  بررسی صنعت با هزینه های فزاینده
"09:41  
  پاورپوینت فصل هشتم
"00:03  
فصل نهم - تحلیل بازارهای رقابتی

در این فصل، با شیوه تحلیل بازارهای رقابتی با استفاده از منحنی‌های عرضه و تقاضا آشنا می‌شوید و به‌کمک این ابزار، تأثیر دخالت‌های دولت را در قیمت‌گذاری و محدودکردن تولید می‌آموزید.

  مروری بر مازاد مصرف کننده و تولید کننده
مشاهده
"10:42  
  سیاست اعمال سقف قیمت
مشاهده
"10:17  
  تعریف کارایی اقتصادی
"09:11  
  کف قیمتی حمایت قیمت
"07:11  
  اثر اعمال مالیات دراقتصاد - 1
"10:10  
  اثر اعمال مالیات دراقتصاد - 2
"04:44  
  پاورپوینت فصل نهم
"00:04  
فصل دهم - قدرت بازار: انحصار کامل

این فصل انحراف از فرض رقابت کامل و قدرت تعیین قیمت در بازار را تبیین می‌کند و نتایج متفاوت به‌دست‌آمده ناشی از لحاظ‌کردن این فرض را نشان می‌دهد.

  انحصار - 1
"10:23  
  انحصار - 2
"09:46  
  انحصار - 3 و حل مثال
"07:58  
  انحصار - 4
"07:26  
  انحصار - 5
"10:09  
  منابع قدرت انحصاری و هزینه های اجتماع انحصار - 1
"09:38  
  هزینه های اجتماع انحصار - 2
"11:30  
  هزینه های اجتماع انحصار - 3
"09:09  
  پاورپوینت فصل دهم
"00:03  
فصل یازدهم - قیمت‌گذاری در حضور قدرت بازار

در این فصل با تعدادی از استراتژی‌های بنگاه‌ها برای تعیین قیمت در بازارهای غیرکامل آشنا می‌شوید.

  به دست آوردن رفاه مصرف کننده
"09:23  
  تبعیض قیمتی - 1
"10:46  
  تبعیض قیمتی - 2
"08:10  
  تبعیض قیمتی - 3
"10:43  
  تبعیض قیمتی - 4
"15:36  
  پاورپوینت فصل یازدهم
"00:04  
  پروژه میانی - 2 (الزامی)
 100%    
"240:00  
پروژه نهایی - 1

این بخش مربوط به پروژه نهایی فصول اقتصاد خرد می باشد.

  پروژه نهایی-1 (الزامی)
 100%    
"900:00  
فصل دوازدهم - مقدمه ای بر اقتصاد کلان

در این فصل به ارائه تصویری کلی از علم اقتصاد کلان می‌پردازد و نوع سؤالاتی را معرفی می‌کند که این علم می‌خواهد به آنها پاسخ دهد.

  تعریف اقتصاد کلان
مشاهده
"10:38  
  نرخ رشد اقتصادی، رکود، بیکاری، نرخ بیکاری، چرخه های تجاری اقتصاد باز و صادرات و واردات
مشاهده
"10:38  
  توازن بین صادرات و واردات، سیاست های اقتصادی، کسری بودجه و فرآیند تجمیع
"11:52  
  اقتصاد‌دانان کلان چه کاری انجام می دهند، اختلاف اقتصاد‌دانان
"10:51  
  نظریه Classic و نظریه Keynes
"09:43  
  مدل یکپارچه در اقتصاد
"05:40  
  پاورپوینت فصل دوازدهم
"00:05  
فصل سیزدهم - فرآیند اندازه‌گیری و بررسی ساختار اقتصاد یک کشور

در این فصل با متغیرهای کلیدی علم اقتصاد کلان (با تکیه بر داده‌های حساب‌های ملی) و ارتباط آنها با یکدیگر آشنا می‌شوید.

  حساب های درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی
مشاهده
"11:08  
  تولید ناخالص ملی
مشاهده
"13:10  
  اندازه گیری GDP و درآمد قابل تصرف
"09:58  
  درآمد، ثروت و پس انداز، ارتباط بین ثروت و پس انداز
"12:36  
  GDP اسمی و حقیقی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ تورم، نرخ بهره
"12:39  
  پاورپوینت فصل سیزدهم
"00:05  
فصل چهاردهم - تعادل بازار کالاها: منحنی IS

تحلیل کوتاه‌مدت آنچه در اقتصاد می‌گذرد از این فصل و با معرفی رابطه تولید و نرخ بهره حقیقی در تعادل بازار کالاها آغاز می‌شود.

  مصرف و پس انداز - 1
مشاهده
"10:02  
  مصرف و پس انداز - 2
مشاهده
"12:25  
  مصرف و پس انداز - 3
"11:59  
  سرمایه گذاری - 1
"06:24  
  سرمایه گذاری - 2 و تعادل بازار محصول - 1
"16:02  
  تعادل بازار محصول - 2
"09:56  
  تعادل بازار محصول - 3
"11:05  
  تعادل بازار محصول - 4
"07:29  
  پاورپوینت فصل چهاردهم
"00:05  
فصل پانزدهم - تعادل بازار پول: منحنی LM

این فصل به تببین رابطه تولید و نرخ بهره حقیقی در تعادل بازار پول می‌پردازد که بخش مهم دیگری از تحلیل کوتاه‌مدت اقتصاد است.

  تعریف پول و تقاضای پول
مشاهده
"14:15  
  منحنی LM قسمت اول
مشاهده
"10:15  
  منحنی LM قسمت دوم - ارتباط بین مفهوم تورم و رشد حجم پول
"09:27  
  عوامل موثر بر تشکیل منحنی LM
"06:05  
  پاورپوینت فصل پانزدهم
"00:05  
فصل شانزدهم - الگوی IS-LM

این فصل با ترکیب دو فصل قبل، چگونگی رسیدن به تولید و نرخ بهره حقیقی تعادلی و همچنین نحوه به‌دست‌آمدن منحنی تقاضای کل اقتصاد را توضیح می‌دهد و عوامل مؤثر را بر جابه‌جایی تعادل تشریح می‌کند

  منحنی نزولی IS و منحنی صعودی LM و منحنی تقاضای کل(AD)
مشاهده
"08:39  
  نقطه تعادل در بازار - 1
مشاهده
"11:03  
  نقطه تعادل در بازار - 2
"09:58  
  نقطه تعادل در بازار - 3
"07:06  
  پاورپوینت فصل شانزدهم
"00:05  
  پروژه میانی - 3 (الزامی)
 100%    
"240:00  
فصل هفدهم - منحنی عرضه کل اقتصاد

در این فصل با معرفی منحنی عرضه کل و عوامل مؤثر بر جابه‌جایی آن، تعادل کوتاه‌مدت اقتصاد از ترکیب این منحنی با منحنی تقاضای کل به‌دست می‌آید.

  تابع تولید اقتصاد - 1
مشاهده
"09:43  
  تابع تولید اقتصاد - 2 و تقاضای نیروی کار - 1
مشاهده
"09:50  
  تقاضای نیروی کار - 2 و عرضه نیروی کار - 1
"09:54  
  عرضه نیروی کار - 2
"06:25  
  عرضه نیروی کار - 3
"05:22  
  تعادل نیروی بازار کار
"05:06  
  پاورپوینت فصل هفدهم
"00:05  
فصل هجدهم - چرخه‌های تجاری

این فصل چگونگی ورود اقتصاد را به دوران رونق و رکود نشان می‌دهد و سپس به معرفی نظم‌های آماری چرخه‌های تجاری می‌پردازد.

  معرفی چرخه های تجاری
"10:02  
  تعریف چرخه های تجاری و حقایق چرخه های تجاری - 1
"11:44  
  حقایق چرخه های تجاری - 2
"05:45  
  تولید، مخارج، بیکاری و اشتغال و بهره وری متوسط کارگران
"11:10  
  دستمزد حقیقی و رشد حجم پول و تورم، متغیر های مالی، آنالیز های چرخه تجاری و مدل عرضه و تقاضای کامل
"10:27  
  منحنی AD-LRAS-SRAS-شک های عرضه و تقاضای کل
"08:12  
  پاورپوینت فصل هجدهم
"00:05  
فصل نوزدهم - تحلیل چرخه‌های تجاری با رویکرد کلاسیک: اقتصاد کلان در وضعیت تسویه بازارها

در این فصل با دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک (در مقابل اقتصاددانان کینزی) به‌عنوان یکی از مکاتب فکری مهم اقتصاد آشنا می‌شوید.

  چرخه تجاری در مدل کلاسیک، مدل های مربوط به چرخه های تجازی حقیقی و شک بهره‌وری عوامل تولید
"10:30  
  پیش بینی مدل های چرخه تجاری حقیقی، پسماندهای SOLOW و سیاست های مالی در مدل کلاسیک
"11:38  
  اثر سیاست های مالی در چرخه های تجاری بیکاری در مدل کلاسیک
"10:41  
  تولید خانگی، سیاست های پولی و نطریه برداشت غلط - 1
"11:15  
  فرض انتظار عقلایی و تغییرات مترقبه و از پیش تعیین شده در عرضه پول و مکانیزم انتقال
"12:15  
  پاورپوینت فصل نوزدهم
"00:05  
فصل بیستم - بیکاری و تورم

این فصل رابطه بین بیکاری و تورم را (که دو متغیر بسیار مهم اقتصاد کلان است) نشان می‌دهد و منحنی فیلیپس را معرفی می‌کند.

  منحنی Phillips قسمت اول
"10:43  
  منحنی Phillips قسمت دوم و نقد Lucas
"10:26  
  افزایش نرخ بیکاری در بلند مدت و اثرات تورم غیر منتظره و پیش بینی شده
"09:11  
  ابر تورم و نقش انتظارات تورمی
"04:29  
  کنترل قیمت ها و دستمزد، اعتبار و اعتماد مردم به سیاست گذاری
"09:25  
  پاورپوینت فصل بیستم
"00:05  
  پروژه میانی - 4 (الزامی)
 100%    
"240:00  
پروژه نهایی - 2

این فصل مربوط به پروژه نهایی فصول اقتصاد کلان می باشد.

  پروژه نهایی-2 (الزامی)
 100%    
"900:00  

گواهینامه

آموزش اقتصاد برای مدیران

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

در دوره‌ی آموزشی اقتصاد برای مدیران که یکی از دوره‌های کاربردی در مجموعه دوره‌های آموزش مدیریت و مدیریت مالی کوشش شده است تا اقتصاد به عنوان علمی که می‌تواند به آدم‌هایی که در سازمان‌ها و یا در مقام‌های تصمیم‌گیری مختلف قرار دارند و می‌خواهند تصمیم‌های مختلفی اتخاذ بکنند، اقتصاد را به عنوان یک علم نگاه کرده و هنگام تصمیم‌گیری از این علم استفاده کنند.
دوره‌ی اقتصاد برای مدیران به افراد مختلف کمک می‌کند تا در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، تصمیم‌های بهتری بگیرند. درست است که نام این دوره‌ی آموزشی اقتصاد برای مدیران انتخاب شده، اما تمام افراد می‌توانند از آموزه‌های این دوره در زندگی کاری و یا شخصی خود استفاده کنند، هرچند مدیران سازمان‌ها مخاطب اصلی دوره‌ی آموزشی اقتصاد برای مدیران هستند.

آیا تا به حال به این فکر افتاده‌اید که چرا ما در ایران در بازه‌ی زمانی بسیار طولانی تورم مزمن دو رقمی داشته‌ایم و یکی از معدود کشورهایی هستیم که نتوانسته‌ایم مشکل تورم را در کشورمان حل کنیم؟ 

آیا تا به حال از خودتان پرسیده‌اید که عددی که تحت عنوان نرخ رشد اقتصادی در اخبار و یا روزنامه‌ها اعلام شده و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گاهی اوقات روی آن اختلاف نظر دارند از کجا به دست می‌آید؟ اگر این عدد 1 درصد باشد و بعد از چند سال به 5 درصد تبدیل شود شما آن را در زندگی روزمره خود حس خواهید کرد یا خیر؟

نسبت به دیگر اعداد مطروحه در اقتصاد چطور؟ آیا می‌دانید آن اعداد از کجا به دست آمده‌اند و باید به آن‌ها چه حسی داشته باشید؟ 

آیا به این فکر کرده‌اید که کشورهایی که در حال حاضر توسعه یافته هستند و منابع طبیعی زیادی نیز نداشته‌اند چگونه رشدهای اقتصادی زیادی را تجربه کرده‌اند در صورتی که در مقابل آن‌ها کشورهایی با منابع طبیعی فراوان وجود دارند که هنوز هم توسعه یافته نیستند و بعضا با رشد اقتصادی منفی مواجه‌اند؟

برای درک و پاسخ به سوال‌های بالا و همچنین آموزش بهتر دوره‌ی آموزش اقتصاد برای مدیران به دو بخش خرد و کلان تقسیم شده است که در بخش اول با مفاهیم اقتصاد خرد و در بخش دوم با مفاهیم اقتصاد کلان آشنا خواهیم شدو در بخش اول دوره‌ی اقتصاد برای مدیران با مفاهیمی مثل اینکه تقاضا چیست و چگونه به دست می‌آید؟
عرضه چیست و چگونه می‌توان آن را به دست آورد؟ چرا عنوان می‌شود که عرضه با تقاضا برابر است؟ چرا در بعضی از بازارها فقط یک یا دو بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کنند و بنگاه دیگری وارد این بازار نمی‌شود اما در مقابل چرا در بعضی از بازارها بنگاه‌های بسیار زیادی فعالیت اقتصادی دارن؟ اصلا به چه بنگاه‌هایی، بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود؟

در بخش دوم دوره‌ی آموزشی اقتصاد برای مدیران، اقتصاد را به عنوان یک کل نگاه می‌کنیم. در واقع فرض می‌کنیم که ما مجموعه‌ای از آدم‌ها و مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار داریم و در کنار آن‌ها یک دولت داریم که در حال کنترل اقتصاد کشور است.
در این‌جا برای ما اهمیت دارد که چرا تورم در جامعه وجود دارد؟ آیا این تورم مضر است یا مفید؟ اگر تصمیم بر این باشد که تورم به هر شکل مضر است، چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت؟ اقتصاد کشور با چه سرعتی در حال حرکت است و رابطه کشور ما با کشورهای خارجی به چه صورت است؟
چگونه می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی برای بهبود وضعیت کشورمان استفاده کنیم و در طول زمان تصمیم‌های اقتصادی را با وضعیت و شرایط حاکم بر کشور همگام کنیم؟ 

اقتصاد که از زیرمجموعه‌ی علوم مدرن محسوب می‌شود علمی است که در راستای رفاه مادی مردم کوشش می‌کند و پیچیدگی‌ها و مباحث زیادی نیز در رابطه با آن مطرح است. در دوره‌ی آموزشی اقتصاد برای مدیران تلاش شده تا مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکاتی را که در تصمیم‌گیری‌ها به کمک افراد می‌آید انتخاب کنیم و همراه با تمرین‌ها و پرو‌ژه‌های متعدد به صورت فشرده، آموزه‌های لازم را به نحو احسن به دانش‌پژوهان منتقل کنیم.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher شمیم طاهری

آقای شمیم طاهری فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد اقتصاد از مدرسه اقتصاد لندن است و در دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه کالج لندن و دانشگاه خاتم سابقه تدریس و فعالیت به‌عنوان دستیار آموزشی دارد. از سوابق شغلی ایشان می‌توان به فعالیت در اداره تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه و حوزه ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان کارشناس اشاره کرد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
کیوان فرشید 1400-06-18
آیا کتاب مرجع برای این دوره وجود دارد؟ لطفا معرفی کنید.ممنونم
کاوه وثوق 1399-12-12
مباحث به هیچ وجه کاربردی نیستند. بیشتر شبیه کلاس‌های خسته‌کننده‌ی درس اقتصاد در دانشگاه بود. تمرین‌ها گنگ و نامفهوم هستند و اسلایدها متناسب با نیازهای مدیران تهیه و تدوین نشده ‌اند.
مکتب‌خونه
کاوه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. لطفا جهت توضیحات بیشتر به ایمیل پشتیبانی پیام دهید. info@maktabkhooneh.org
امیررضا جعفری 1399-09-19
من فعلا یک فصل رو گذروندم ... ولی واقعا متوجه نمیشم اگه قراره مدرس فارسی درس بده دلیل اینکه از پاور پوینت انگلیسی استفاده کرده چیه ؟؟؟؟؟
محمد حسن ملکوتی شاد 1400-02-17
صرفا روخوانی و ترجمه خشک از یک پاورپوینت انگلیسی بود. مثال ها خیلی سطحی بررسی می شدند و صرفا به داده های رو پاورپوینت اشاره می شد. کلیت مبحث هم همان مباحث اقتصاد خرد و کلان بود که در کتب دانشگاهی موجود هست و نکته اضافه ای که بیانگر "برای مدیران" باشد نداشت.
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.