الکترومغناطیس ۲

دوره‌های دانشگاهی
31 جلسه

سرفصل‌ها

درس الکترومغناطیس ۲ ادامه درس الکترومغناطیس ١ می باشد.
در این درس در ابتدا به خواص مغناطیسی مواد، القای مغناطیسی و انرژی مغناطیسی پرداخته می شود و سپس در ادامه معادلات ماکسول و معادلات موج و پاشندگی محیط و تابش مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت درباره الکترودینامیک و نسبیت صحبت می شود.
مدرس دوره
محمود بهمن آبادی
دکتر محمود بهمن آبادی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک٬ در سال 1362 در مقطع کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیلات عالی خود را آغاز نمودند و در سال 1367 وارد دوره کارشناسی ارشد شدند. ایشان در سال 1377 مدرک دکتری خود را از همین دانشگاه کسب نمودند و رتبه اول کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوده اند. تخصص ایشان اختر فیزیک است و از جوان ترین دانشیاران دانشگاه می باشند.
1

فیلم های آموزشی

31 جلسه    50:51 ساعت   
جلسه اول - معرفی درس
107:51 دقیقه
جلسه دوم - مواد مغناطیسی (معادلات مربوطه و شرایط مرزی)
97:14 دقیقه
جلسه سوم - مواد مغناطیسی (حل میدان های مغناطیسی از طریق معادله لاپلاس)
114:18 دقیقه
جلسه چهارم - مدارهای مغناطیسی
107:04 دقیقه
جلسه پنجم - مواد دیامغناطیس و پارامغناطیس
101:16 دقیقه
جلسه ششم - القای الکترومغناطیس
84:36 دقیقه
جلسه هفتم - قانون فارادی
101:03 دقیقه
جلسه هشتم - خود القاء و القای متقابل
106:44 دقیقه
جلسه نهم - انرژی مغناطیس
97:48 دقیقه
جلسه دهم - نیروی مغناطیسی
109:08 دقیقه
جلسه یازدهم - انرژی باتری در محیط های غیر خطی
80:32 دقیقه
جلسه دوازدهم - مدارهای الکتریکی
82:10 دقیقه
جلسه سیزدهم - معادلات ماکسول
97:08 دقیقه
جلسه چهاردهم - معادلات ماکسول و تعیین شرایط مرزی
105:56 دقیقه
جلسه پانزدهم - معادلات موج و بردار پویین تینگ و انرژی
106:59 دقیقه
جلسه شانزدهم - معادلات موج و بردار پویین تینگ و انرژی
100:18 دقیقه
جلسه هفدهم - معادلات موج و بردار پویین تینگ و انرژی
67:28 دقیقه
جلسه هجدهم - بقای کمیت های اصلی در الکترومغناطیس
103:56 دقیقه
جلسه نوزدهم - حل معادله موج در محیط رسانا
104:51 دقیقه
جلسه بیستم - انتشار موج تخت در محیط رسانا
72:41 دقیقه
جلسه بیست و یکم - بررسی ضرایب بازتاب انعکاس یک موج تکفام در مرز دو محیط رسانا
103:47 دقیقه
جلسه بیست و دوم
64:14 دقیقه
جلسه بیست و سوم - انتشار موج در محیط رسانا
74:43 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - انتشار موج در محیط رسانا و نارسانا
110:47 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - انتشار موج از یک بره
107:03 دقیقه
جلسه بیست و ششم - انتشار موج بین سه طیف مختلف
113:35 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - موج بر٬ پاشندگی
92:41 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - پاشندگی
63:17 دقیقه
جلسه بیست و نهم - پاشندگی
121:52 دقیقه
جلسه سی ام - تابش
111:37 دقیقه
جلسه سی و یکم - تابش، سطح مقطع تامسون
139:00 دقیقه