00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

الکترومغناطیس ١

دوره‌های دانشگاهی
30 جلسه

سرفصل‌ها

این درس یکی از دروس دانشکده فیزیک و برق است . در این درس با اصول مغناطیسی و الکترومغناطیسی آشنا میشویم . این درس اساس کار نیمه هادی ، انتن ها و رادارها میباشد .
در این درس ابتدا با مفاهیم اولیه الکترواستاتیک و حل معادله لاپلاس و کاربرد آن در الکترومغناطیس آشنا می شویم و در ادامه وارد مبحث میدان های مغناطیسی و روابط حاکم بر آن ها و معادلات پایستگی موجود در الکترومغناطیس می شویم.
مدرس دوره
محمود بهمن آبادی
دکتر محمود بهمن آبادی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک٬ در سال 1362 در مقطع کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیلات عالی خود را آغاز نمودند و در سال 1367 وارد دوره کارشناسی ارشد شدند. ایشان در سال 1377 مدرک دکتری خود را از همین دانشگاه کسب نمودند و رتبه اول کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوده اند. تخصص ایشان اختر فیزیک است و از جوان ترین دانشیاران دانشگاه می باشند.
فیلم های آموزشی
48:01 ساعت
48:01
Combined Shape Created with Sketch. 30 جلسه
جلسه اول - مقدمه ، بیان اهداف کلی درس ، آنالیز برداری ، پتانسیل
"106:04
جلسه دوم - ادامه آنالیز برداری : مختصات خمیده و قضایای اساسی
"99:36
جلسه سوم - ادامه آنالیز برداری : اتحاد های برداری ؛ معادله لاپلاس
"100:35
جلسه چهارم - حل معادله لاپلاس در دستگاه دکارتی: روش جداسازی متغیّر، ضرایب فوریه
"103:10
جلسه پنجم - حل معادله لاپلاس در دستگاه کروی و دستگاه استوانه ای
"122:58
جلسه ششم - حل معادله لاپلاس : چند مثال ؛ تابع دلتای دیراک
"109:11
جلسه هفتم - الکتروستاتیک : قانون کولن ، میدان الکتریکی ، پتانسیل الکتریکی
"113:56
جلسه هشتم - قانون گاؤس، دو قطبی الکتریکی
"104:22
جلسه نهم - بسط چند قطبی پتانسیل الکتریکی ، مثال
"118:49
جلسه دهم - حل مسائل مقدار مرزی الکتروستاتیک : معادله لاپلاس و روش تصویر
"105:45
جلسه یازدهم - تشریح روش تصویر برای حل مسائل مرزی الکتروستاتیک
"112:22
جلسه دوازدهم - کاربرد هایی از روش تصویر؛ روش ضرایب پتانسیل
"108:48
جلسه سیزدهم - چند مثال از ضرایب پتانسیل؛ الکتروستاتیک در دی الکتریک : قطبش، بار مقیّد
"104:57
جلسه چهاردهم - مسائل مرزی در دی الکتریک ، رابطه ساختمندی ، بردار جابه جایی الکتریکی
"105:21
جلسه پانزدهم - حل مسائل مرزی در دی الکتریکهای خطی ، شرایط مرزی ، مثال
"126:02
جلسه شانزدهم - حل مثال ، روش تصویر در دی الکتریک
"104:30
جلسه هفدهم - حل مثال ، نیروی الکتریکی وارد بر پیکربندی ؛ نظریه میکروسکوپی دی الکتریک
"108:55
جلسه هجدهم - ادامه : معادله کلاسیوس-موسوتی ، معادله لانژون-دبی ، پسماند الکتریکی
"91:33
جلسه نوزدهم - انرژی الکتروستاتیکی ، انرژی الکتروستاتیکی در رسانا
"103:16
جلسه بیستم- حل مثال ، انرژی در محیط های خطی ، چگالی انرژی الکتروستاتیکی ، ضرایب پتانسیل
"103:07
جلسه بیست و یکم - ادامه ضرایب پتانسیل ، ضرایب ظرفیت ، نیروی الکتروستاتیکی
"113:33
جلسه بیست و دوم - نیروی وارد بر دی الکتریک درون خازن
"94:13
جلسه بیست و سوم- بخش اول - جریان الکتریکی ، معادله پیوستگی ، محیط رسانای خطی
"41:10
جلسه بیست و سوم- بخش دوم - جریان پایا و معادله لاپلاس
"12:33
جلسه بیست و سوم- بخش سوم - شرایط مرزی و یافتن چگالی جریان با حل معادله لاپلاس ، رابطه ساختاری ماده خطی
"37:12
جلسه بیست و چهارم - شرایط مرزی در مادّه و حالات حدّی ، حل مثال، قوانین مدار ، مثال
"113:09
جلسه بیست و پنجم - مغناطوستاتیک : قانون بیو-ساوار ، گشتاور وارد بر حلقه بسته ، مثال
"112:56
جلسه بیست و ششم - گشتاور مغناطیسی، پیچه هلمهولتز ، مثال ، قانون آمپر ، پتانسیل برداری
"112:11
جلسه بیست و هفتم- بخش اول - مرور جلسه گذشته ، شار مغناطیسی
"07:39
جلسه بیست و هفتم- بخش دوم - حل مثال از پتانسیل برداری ، بسط چندقطبی پتانسیل برداری ، دوقطبی مغناطیسی ، پتانسیل نرده ای مغناطیسی
"82:52