الکترومغناطیس ١

دوره‌های دانشگاهی
30 جلسه

سرفصل‌ها

این درس یکی از دروس دانشکده فیزیک و برق است . در این درس با اصول مغناطیسی و الکترومغناطیسی آشنا میشویم . این درس اساس کار نیمه هادی ، انتن ها و رادارها میباشد .
در این درس ابتدا با مفاهیم اولیه الکترواستاتیک و حل معادله لاپلاس و کاربرد آن در الکترومغناطیس آشنا می شویم و در ادامه وارد مبحث میدان های مغناطیسی و روابط حاکم بر آن ها و معادلات پایستگی موجود در الکترومغناطیس می شویم.
مدرس دوره
محمود بهمن آبادی
دکتر محمود بهمن آبادی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک٬ در سال 1362 در مقطع کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیلات عالی خود را آغاز نمودند و در سال 1367 وارد دوره کارشناسی ارشد شدند. ایشان در سال 1377 مدرک دکتری خود را از همین دانشگاه کسب نمودند و رتبه اول کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوده اند. تخصص ایشان اختر فیزیک است و از جوان ترین دانشیاران دانشگاه می باشند.
1

فیلم های آموزشی

30 جلسه    48:01 ساعت   
جلسه اول - مقدمه ، بیان اهداف کلی درس ، آنالیز برداری ، پتانسیل
106:04 دقیقه
جلسه دوم - ادامه آنالیز برداری : مختصات خمیده و قضایای اساسی
99:36 دقیقه
جلسه سوم - ادامه آنالیز برداری : اتحاد های برداری ؛ معادله لاپلاس
100:35 دقیقه
جلسه چهارم - حل معادله لاپلاس در دستگاه دکارتی: روش جداسازی متغیّر، ضرایب فوریه
103:10 دقیقه
جلسه پنجم - حل معادله لاپلاس در دستگاه کروی و دستگاه استوانه ای
122:58 دقیقه
جلسه ششم - حل معادله لاپلاس : چند مثال ؛ تابع دلتای دیراک
109:11 دقیقه
جلسه هفتم - الکتروستاتیک : قانون کولن ، میدان الکتریکی ، پتانسیل الکتریکی
113:56 دقیقه
جلسه هشتم - قانون گاؤس، دو قطبی الکتریکی
104:22 دقیقه
جلسه نهم - بسط چند قطبی پتانسیل الکتریکی ، مثال
118:49 دقیقه
جلسه دهم - حل مسائل مقدار مرزی الکتروستاتیک : معادله لاپلاس و روش تصویر
105:45 دقیقه
جلسه یازدهم - تشریح روش تصویر برای حل مسائل مرزی الکتروستاتیک
112:22 دقیقه
جلسه دوازدهم - کاربرد هایی از روش تصویر؛ روش ضرایب پتانسیل
108:48 دقیقه
جلسه سیزدهم - چند مثال از ضرایب پتانسیل؛ الکتروستاتیک در دی الکتریک : قطبش، بار مقیّد
104:57 دقیقه
جلسه چهاردهم - مسائل مرزی در دی الکتریک ، رابطه ساختمندی ، بردار جابه جایی الکتریکی
105:21 دقیقه
جلسه پانزدهم - حل مسائل مرزی در دی الکتریکهای خطی ، شرایط مرزی ، مثال
126:02 دقیقه
جلسه شانزدهم - حل مثال ، روش تصویر در دی الکتریک
104:30 دقیقه
جلسه هفدهم - حل مثال ، نیروی الکتریکی وارد بر پیکربندی ؛ نظریه میکروسکوپی دی الکتریک
108:55 دقیقه
جلسه هجدهم - ادامه : معادله کلاسیوس-موسوتی ، معادله لانژون-دبی ، پسماند الکتریکی
91:33 دقیقه
جلسه نوزدهم - انرژی الکتروستاتیکی ، انرژی الکتروستاتیکی در رسانا
103:16 دقیقه
جلسه بیستم- حل مثال ، انرژی در محیط های خطی ، چگالی انرژی الکتروستاتیکی ، ضرایب پتانسیل
103:07 دقیقه
جلسه بیست و یکم - ادامه ضرایب پتانسیل ، ضرایب ظرفیت ، نیروی الکتروستاتیکی
113:33 دقیقه
جلسه بیست و دوم - نیروی وارد بر دی الکتریک درون خازن
94:13 دقیقه
جلسه بیست و سوم- بخش اول - جریان الکتریکی ، معادله پیوستگی ، محیط رسانای خطی
41:10 دقیقه
جلسه بیست و سوم- بخش دوم - جریان پایا و معادله لاپلاس
12:33 دقیقه
جلسه بیست و سوم- بخش سوم - شرایط مرزی و یافتن چگالی جریان با حل معادله لاپلاس ، رابطه ساختاری ماده خطی
37:12 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - شرایط مرزی در مادّه و حالات حدّی ، حل مثال، قوانین مدار ، مثال
113:09 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - مغناطوستاتیک : قانون بیو-ساوار ، گشتاور وارد بر حلقه بسته ، مثال
112:56 دقیقه
جلسه بیست و ششم - گشتاور مغناطیسی، پیچه هلمهولتز ، مثال ، قانون آمپر ، پتانسیل برداری
112:11 دقیقه
جلسه بیست و هفتم- بخش اول - مرور جلسه گذشته ، شار مغناطیسی
07:39 دقیقه
جلسه بیست و هفتم- بخش دوم - حل مثال از پتانسیل برداری ، بسط چندقطبی پتانسیل برداری ، دوقطبی مغناطیسی ، پتانسیل نرده ای مغناطیسی
82:52 دقیقه