فیزیک ١

دوره‌های دانشگاهی
36 جلسه

سرفصل‌ها

درس فیزیک ۱، مبحث فیزیک مکانیک کلاسیک را پوشش میدهد.
این درس با حرکت و روابط مرتبط با آن شروع میشود و سپس به مبحث دینامیک، کار و انرژی و نوسان می‌پردازد. بسیاری از دانشجویان با مباحث نیمهی اول این درس در دبیرستان آشنا شدهاند اما نیمهی دوم درس فیزیک ۱ مباحثی را پوشش میدهد که برای اکثر دانشجویان تازگی دارد.

منبع اصلی این درس کتاب فیزیک هالیدی، جلد اول (مکانیک) است.
مدرس دوره
محمود بهمن آبادی
دکتر محمود بهمن آبادی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک٬ در سال 1362 در مقطع کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیلات عالی خود را آغاز نمودند و در سال 1367 وارد دوره کارشناسی ارشد شدند. ایشان در سال 1377 مدرک دکتری خود را از همین دانشگاه کسب نمودند و رتبه اول کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوده اند. تخصص ایشان اختر فیزیک است و از جوان ترین دانشیاران دانشگاه می باشند.
1

فیلم های آموزشی

36 جلسه    42:26 ساعت   
جلسه اول - نظریه های مختلف فیزیک و دقت آنها
83:06 دقیقه
جلسه دوم - تحلیل ابعادی
87:08 دقیقه
جلسه سوم - مرتبه بزرگی کمیت های فیزیکی
58:21 دقیقه
جلسه چهارم - حرکت در صفحه - سرعت نسبی
67:29 دقیقه
جلسه پنجم
61:24 دقیقه
جلسه ششم - حرکت نسبی - دینامیک
62:55 دقیقه
جلسه هفتم
82:22 دقیقه
جلسه هشتم
56:33 دقیقه
جلسه نهم
77:00 دقیقه
جلسه دهم - انواع نیروها
84:58 دقیقه
جلسه یازدهم
63:05 دقیقه
جلسه دوازدهم
78:24 دقیقه
جلسه سیزدهم - کار - قضیه کار و انرژی
76:26 دقیقه
جلسه چهاردهم
55:25 دقیقه
جلسه پانزدهم - انرژی پتانسیل و نمودار انرژی پتانسیل
76:31 دقیقه
جلسه شانزدهم - نیروی اصطکاک
81:00 دقیقه
جلسه هفدهم
56:48 دقیقه
جلسه هجدهم
76:23 دقیقه
جلسه نوزدهم - مرکز جرم - پدیده برخورد
83:39 دقیقه
جلسه بیستم
56:43 دقیقه
جلسه بیست یکم
84:13 دقیقه
جلسه بیست دوم - سیستم با جرم متغیر
78:36 دقیقه
جلسه بیست سوم - دوران (سینماتیک)
56:27 دقیقه
جلسه بیست چهارم
71:20 دقیقه
جلسه بیست پنجم - ممان اینرسی - قضیه محورهای موازی
76:16 دقیقه
جلسه بیست ششم
51:44 دقیقه
جلسه بیست هفتم - دینامیک دورانی
58:18 دقیقه
جلسه بیست هشتم - دینامیک دورانی
65:20 دقیقه
جلسه بیست نهم - دینامیک دورانی (مثال ها)
49:44 دقیقه
جلسه سی ام
76:45 دقیقه
جلسه سی یکم
75:07 دقیقه
جلسه سی دوم - تعادل
61:35 دقیقه
جلسه سی سوم - تعادل و تنش
73:28 دقیقه
جلسه سی چهارم - گرانش
81:00 دقیقه
جلسه سی پنجم - گرانش
52:18 دقیقه
جلسه سی ششم
108:04 دقیقه