آموزش جانشین پروری، بازنگری استعداد و کارراهه شغلی

poster
پیش‌نمایش دوره

سؤال‌های کلیدی در حوزه توسعه منابع انسانی وجود دارد که برگرفته از مفاهیم توسعه و تعالی سازمانی است. به‌واقع برای افزایش بهره‌وری و عملکرد بالاتر سازمان، توسعه‌سازمانی مداخلاتی را به منابع انسانی پیشنهاد می‌دهد که ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
علیرضا محمدی
علیرضا محمدی

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4 (1 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 آشنایی کامل با فرایندهای جانشین پروری، بازنگری استعداد و کارراهه شغلی

 آشنایی با مفاهیم ارتباطات داخلی منابع انسانی و بازاریابی داخلی فرایند جانشین‌پروری

 آشنایی و پیاده‌سازی با ابزار بازخورد 360 درجه به همراه تهیه گزارش

 آشنایی و بکارگیری روش‌های پرسشگری، ماتریسی و تحلیل‌گری برای شناسایی نقش‌های کلیدی

پیش‌نیاز‌ها

این دوره به نحوی تهیه و تدوین شده است که مباحث آن به ساده‌ترین شکل ممکن بیان شوند و مخاطبان دوره بتوانند به‌سادگی متوجه موضوعات مطرح شده شوند. به همین جهت برای شرکت در این دوره هیچ پیش‌نیاز به خصوصی وجود ندارد و افراد با هر سطحی از آگاهی و تحصیلات می‌توانند از مباحث این دوره نهایت استفاده را داشته باشند.

سرفصل‌های دوره آموزش جانشین پروری، بازنگری استعداد و کارراهه شغلی

مبانی جانشین پروری
  جانشین پروری چیست؟
مشاهده
"02:30  
  مراحل پیاده‌سازی جانشین پروری
مشاهده
"05:00  
  نقش‌های مختلف در جانشین پروری
"04:28  
  انواع جانشین پروری
"04:32  
  مدیریت استعداد و چارچوب استراتژیک - بخش اول
"04:22  
  مدیریت استعداد و چارچوب استراتژیک - بخش دوم
"02:46  
  استخدام جایگزین در مقایسه با جانشین پروری - بخش اول
"04:14  
  استخدام جایگزین در مقایسه با جانشین پروری - بخش دوم
"04:53  
  استخدام جایگزین در مقایسه با جانشین پروری - بخش سوم
"03:59  
  مدل‌های جانشین پروری
"05:14  
  مفاهیم کلیدی در جانشین پروری
"07:22  
  تنوع در اجرای برنامه جانشین پروری
"05:41  
  مقصد فرآیند جانشین پروری
"03:20  
  فرصت‌های جانشین پروری - بخش اول
"02:53  
  فرصت‌های جانشین پروری - بخش دوم
"04:31  
  نیاز به جانشین پروری - بخش اول
"02:51  
  نیاز به جانشین پروری - بخش دوم
"04:12  
  تمرین اول
"01:01  
تیم‌های و نقش‌ها در جانشین پروری
  تعیین مشارکت کنندگان در برنامه جانشین پروری - بخش اول
"04:24  
  تعیین مشارکت کنندگان در برنامه جانشین پروری 2
"03:35  
  مسئولیت‌ها و بایدها برای اعضای تیم جانشین پروری
"04:23  
  مسئولیت‌های مدیران ارشد در جانشین پروری
"03:32  
  مسئولیت‌های مدیران میانی در جانشین پروری - بخش اول
"03:33  
  مسئولیت‌های مدیران میانی در جانشین پروری - بخش دوم
"02:46  
  مسئولیت‌های کارکنان در جانشین پروری
"03:57  
  مسئولیت‌های منابع انسانی در جانشین پروری
"03:40  
  تمرین دوم
"00:15  
ارزیابی و تحلیل شرایط استعدادها
  تحلیل محیط مبتنی بر منابع انسانی داده محور - بخش اول
"03:52  
  تحلیل محیط مبتنی بر منابع انسانی داده محور - بخش دوم
"04:29  
  تحلیل محیط مبتنی بر منابع انسانی داده محور - بخش سوم
"04:12  
  تحلیل محیط مبتنی بر منابع انسانی داده محور - بخش چهارم
"03:52  
  تحلیل محیط مبتنی بر منابع انسانی داده محور - بخش پنجم
"03:40  
  ماتریس SWOT و مراحل پیاده سازی
"03:23  
  طوفان فکری و سوالات ماتریس SWOT
"04:14  
  نمونه تحلیل SWOT نیروی انسانی
"04:18  
  ارزیابی OWM
"04:06  
  حیطه جانشین پروری
"04:40  
  ابزار حیطه جانشین پروری
"02:04  
برنامه‌ریزی منابع انسانی
  برنامه‌ریزی منابع انسانی
"05:44  
  اهداف استراتژیک و برنامه‌ریزی نیروی انسانی
"03:15  
  پیش‌بینی تقاضای نیروی انسانی
"05:28  
  پیش‌بینی عرضه نیروی انسانی
"04:53  
  تحلیل شکاف نیروی انسانی
"02:16  
برنامه ارتباطات داخلی
  برنامه ارتباطی
"01:40  
  اجزای برنامه ارتباطی
"02:58  
  چگونه یک برنامه ارتباطی بنویسیم؟
"08:56  
  اهداف ارتباطی در منابع انسانی
"02:47  
  نمونه طرح برنامه جانشین پروری
"03:25  
  انواع ابزار ارتباطی
"03:08  
  اثربخشی ابزار ارتباطی
"04:19  
  سبک‌های ارتباطی
"03:09  
  نمونه برنامه ارتباطی
"03:24  
  بازاریابی داخلی برنامه جانشین پروری
"06:04  
  نکات نهایی
"03:03  
  تمرین سوم
"00:19  
شناسایی موقعیت‌های شغلی کلیدی
  موقعیت‌های شغلی کلیدی - روش پرسشگری
مشاهده
"04:40  
  موقعیت شغلی کلیدی- روش ماتریسی
"04:14  
  موقعیت شغلی کلیدی- روش تحلیلی - بخش اول
"04:16  
  موقعیت شغلی کلیدی- روش تحلیلی - بخش دوم
"04:52  
  موقعیت شغلی کلیدی- روش تحلیلی - بخش سوم
"03:05  
  موقعیت شغلی کلیدی- روش تحلیلی - بخش چهارم
"02:50  
  تمرین چهارم
"00:13  
کارراهه شغلی
  مسیر استعدادها در سازمانی های محلی و بین المللی
"11:20  
  کارراهه شغلی مدیر و کارشناس
"05:25  
  کارراهه شغلی چیست؟
"05:58  
  نمونه یک کارراهه شغلی
"03:09  
  منابع و روش‌های طراحی کارراهه شغلی
"08:09  
  ویژگی‌های کارراهه شغلی
"09:58  
  ویژگی‌های مشارکت کنندگان برای طراحی کارراهه‌های شغلی
"06:20  
  نمونه سوالات طراحی کارراهه شغلی
"04:15  
  تسهیل‌گری جلسات گروه کانونی برای طراحی کارراهه‌ها
"08:57  
  پرسشگری در گروه کانونی برای طراحی کارراهه‌ها
"13:39  
  تعامل با مشارکت کنندگان در گروه کانونی برای طراحی کارراهه‌ها
"03:32  
  کدگذاری و تم‌های تحلیلی گروه کانونی
"03:51  
  روش‌‎های ثبت داده‌های جلسات کانونی برای کارراهه‌ها
"03:53  
  ابزار و روش تحلیل داده‌های گروه کانونی برای طراحی کارراهه‌ها
"07:39  
  نمونه سند کارراهه شغلی
"03:52  
  تمرین پنجم
"00:23  
بازخورد 360 درجه
  تعریف و مبانی ابزار بازخورد 360 درجه
"02:32  
  انواع بازخورد 360 درجه و کاربردهای آن
"03:25  
  گام اجرایی پیاده سازی بازخورد 360 درجه
"03:51  
  طراحی پرسشنامه در بازخورد 360 درجه
"04:04  
  معتبرسازی داده
"03:26  
  گزارش‌نویسی حرفه‌ای برمبنای داده‌های بازخورد 360 درجه - بخش اول
"04:03  
  گزارش‌نویسی حرفه‌ای برمبنای داده‌های بازخورد 360 درجه - بخش دوم
مشاهده
"04:55  
  گزارش‌نویسی حرفه‌ای برمبنای داده‌های بازخورد 360 درجه - بخش سوم
"03:59  
  گزارش‌نویسی حرفه‌ای برمبنای داده‌های بازخورد 360 درجه - بخش چهارم
"04:56  
  گزارش نویسی حرفه ای برمبنای داده های بازخورد 360 درجه - بخش پنجم
"03:28  
  گزارش‌نویسی حرفه‌ای برمبنای داده‌های بازخورد 360 درجه - بخش ششم
"04:16  
  نمونه گزارش بازخورد 360 درجه
"04:06  
  تمرین ششم
"00:58  
بازنگری استعدادها
  بازنگری استعداد - بخش اول
"03:41  
  بازنگری استعداد - بخش دوم
"03:05  
  ابزار ماتریس 9 باکس
"04:12  
  ظرفیت رشد
"04:43  
  روش بازخورد مستقیم
"04:01  
  مدیریت عملکرد
"01:32  
  انحراف معیار
"02:47  
  توزیع نرمال - بخش اول
"03:04  
  توزیع نرمال - بخش دوم
"03:21  
  نمرات نرمال و رتبه‌بندی در ماتریس 9 خانه‌ای
"03:05  
  توابع اکسل برای تحلیل 9 باکس
"03:55  
  تحلیل بازنگری استعداد - بخش اول
"04:39  
  تحلیل بازنگری استعداد - بخش دوم
"03:45  
  تحلیل بازنگری استعداد - بخش سوم
"03:15  
  تحلیل بازنگری استعداد - بخش چهارم
"04:59  
  نمونه گزارش حرفه‌ای بازنگری استعداد
"02:58  
  استراتژی‌گذاری و برنامه عملیاتی استعداد بر مبنای 9 باکس - بخش اول
"15:59  
  استراتژی‌گذاری و برنامه عملیاتی استعداد بر مبنای 9 باکس - بخش دوم
"13:12  
برنامه طرح توسعه فردی
  تعریف برنامه طرح توسعه فردی - بخش اول
"03:26  
  تعریف برنامه طرح توسعه فردی - بخش دوم
"02:55  
  ترکیب نوع یادگیری‌ها در طرح توسعه فردی - بخش اول
"04:14  
  ترکیب نوع یادگیری‌ها در طرح توسعه فردی - بخش دوم
"04:20  
  انواع برنامه‌های حرفه‌ای توسعه
"02:28  
  گام‌های پیاده‌سازی برنامه طرح توسعه فردی - بخش اول
"03:37  
  گام‌های پیاده‌سازی برنامه طرح توسعه فردی - بخش دوم
"04:49  
  ابزار و فرصت‌های توسعه
"05:10  
  نمونه برنامه توسعه ساده
"04:57  
  تحلیل شکاف، برنامه توسعه حرفه‌ای و داشبورد - بخش اول
"05:05  
  تحلیل شکاف، برنامه توسعه حرفه‌ای و داشبورد - بخش دوم
"04:57  
  تحلیل شکاف، برنامه توسعه حرفه ای و داشبورد - بخش سوم
"04:37  
  تمرین هفتم
"00:23  
ارزیابی برنامه جانشین پروری
  چک لیست جانشین پروری
"05:07  
  شاخص‌های جانشین پروری
"03:44  
  شاخص تعداد متوسط کاندیدهای برای پوزیشن‌های مدیریتی / کلیدی
"03:26  
  شاخص تعداد خالص و ناخالص قدرت نیمکت جانشین‌ها
"02:53  
  شاخص متوسط نمره عملکرد جانشین‌های جدید
"02:15  
  شاخص تنوع جنسیت رهبران فعلی در مقایسه با رهبران آینده
"02:25  
  داشبورد جانشین پروری - بخش اول
مشاهده
"04:37  
  داشبورد جانشین پروری - بخش دوم
"03:09  
  داشبورد جانشین پروری - بخش سوم
"02:46  
سوالات متداول
  سوالات متدوال - بخش اول
"04:02  
  سوالات متدوال - بخش دوم
"04:40  
  سوالات متدوال - بخش سوم
"04:20  
آزمون نهایی
  آزمون نهایی
 100%    
"20:00  

درباره دوره

 سؤال‌های کلیدی در حوزه توسعه منابع انسانی وجود دارد که برگرفته از مفاهیم توسعه و تعالی سازمانی است. به‌واقع برای افزایش بهره‌وری و عملکرد بالاتر سازمان، توسعه‌سازمانی مداخلاتی را به منابع انسانی پیشنهاد می‌دهد که کمک می‌کند واحد منابع انسانی به‌عنوان یک واحد استراتژیک همپای سازمان پیش برود.

 تعدادی از این مداخلات در غالب فرایند است که به منابع انسانی پیشنهاد می‌شود که عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی منابع انسانی، جانشین‌پروری، بازنگری استعداد، کارراهه شغلی و مدیریت عملکرد.

 در این دوره گام‌به‌گام به شرح و اجرای سه فرایند جانشین‌پروری، بازنگری استعداد و کارراهه شغلی می‌پردازیم. همچنین در مورد پیش‌نیازهای این سه فرایند همچون برنامه‌ریزی منابع انسانی و مدیریت عملکرد خواهیم پرداخت.

 شما برای پیاده‌سازی این فرایندها نیاز به دانش آماری و توابع اکسل دارید که در این دوره موارد موردنیاز شرح داده شده است و نمونه‌های عملیاتی در سازمانی‌های ایرانی با مثال به جزئیات آمده است که به‌وسیله مدرس توضیح داده شده است.

 در ضمن برای پیاده‌سازی این فرایندها شما نیاز به دانستن ابزارهای مختلف توسعه همچون شناسایی موقعیت‌های شغلی کلیدی، برنامه‌ریزی توسعه فردی، بازخورد 360، گروه کانونی و ماتریس 9 باکس دارید که مدرس با جزئیات و نمونه‌های واقعی در سازمان‌های ایرانی آنها را شرح داده است.

 یکی از دغدغه متخصصین منابع انسانی این است که سه فرایند جانشین‌پروری، بازنگری استعداد و کارراهه شغلی چگونه به هم وصل می‌شود و چگونه از ورودی و خروجی این فرایندها می‌شود در یکدیگر استفاده کرد. در این دوره ارتباط این فرایندها و کاربردهای آن در توسعه منابع انسانی با جزئیات آمده است.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher علیرضا محمدی

علیرضا محمدی مربی ارشد مهارت‌های رفتاری و مشاوره توسعه‌سازمانی است. ایشان دانش‌آموخته مدیریت بازرگانی و مدیریت کارآفرینی در مقطع ارشد از دانشگاه تهران است و سابقه فعالیت و مشاوره در صنایع تلکام، آموزش، FMCG ، بانکداری و استارتاپ‌ها را دارد. ایشان دارای گواهینامه CLDM (Certified Learning & Development Management)، CTTT (Certified Train the Trainer) و CPT (Certified Psychometrics Tests) از مؤسسه Middle Earth HR و گواهینامه مربی ارشد مهارت رفتاری از World HR است. از ایشان کتابی تحت عنوان "آشپزخانه داریوش شاه داستانی مبتنی بر روان‌شناسی موفقیت" از انتشارات نسل روشن به چاپ رسیده است. همچنین سابقه مشاوره و تدریس در سازمان‌های ایرانسل، گلدایران، آریا همراه، کانون ایران نوین، کارنامه، اپلیکیشن مدیانا، بانک دی، بانک خاورمیانه و... دارد.

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
فائزه گورانی 1403-03-27
سلام وقت بخیر خیلی ممنون از دوره خوبتون تایم ویدیئو ها خیلی کوتاه هست و تا ادمبخواد تمرکز کنه باید بره ویدئو بعدی لطفا لحاظ کنید که هرپارت حداقل 10-15 دقیقه باشه

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.