00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

سلسله جلسات انجمن ایرانی پویا شناسی سامانه ها

همایش‌ها و رویدادها
5 سخنرانی

سرفصل‌ها

این سلسله جلسات توسط انجمن ایرانی پویا شناسی سامانه ها، واقع در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها بعنوان شاخه ایی از انجمن بین المللی پویاشناسی سامانه ها در راستای گسترش علمی و عملی رویکرد پویاشناسی سامانه ها و تفکر سیستمی در ایران تاسیس شده است. این انجمن بستری را برای اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و مشاوران فراهم می کند تا ضمن تعامل باهم و بکارگیری رویکرد پویاشناسی سامانه ها به توسعه و گسترش این رویکرد بپردازنند. همچنین این انجمن بدنبال کمک به بخش های مختلف صنعتی و کسب وکارهای دانشی، سازمان های دولتی و خصوصی از طریق آموزش تفکر سیستمی و اجرای پروژه های پویاشناسی سامانه ها برای ارتقا و تعالی سازمان ها می باشد.

سخنرانان همایش
کوروش برارپور
علینقی مشایخی

دكتر علینقی مشایخی موسس و استاد تمام دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دوره‌ی دکترای مدیریت دانشگاه MIT است. دكترمشایخی در زمینه تفکر سیستمی و دینامیک‌های سیستم به تحقیق و تدریس می‌پردازد. ایشان عضو و رئیس سابق انجمن بین‌المللی دینامیک‌های سیستم است که مرکز آن در آمریکاست. وی از چهره‌های ماندگار كشور است.

عبدالرحیم نوه ابراهیم
محمد جلالی
نسیم صابونچی