تحلیل دینامیک های سیستم (بهار ۱۳۹۴)

دوره‌های دانشگاهی
25 جلسه

سرفصل‌ها

دینامیک سیستم ها روشی برای درک رفتارهای یک سامانه پیچیده در طول زمان است. در این روش با تمرکز بر حلقه‌های بازخورد (Feedback Loops) درون سیستم، تأثیرات غیرخطی و تاخیرهای زمانی در میان متغیرها و همچنین ماهیت انباشتی و یا جریانی متغیرها، به بررسی رفتار یک سیستم می‌پردازند.
با توجه به ماهیت عددی روش دینامیک سیستم ها، این امکان وجود دارد که مدل‌های مبتنی بر این روش را با استفاده از رایانه شبیه‌سازی کرد و با مجموعه پارامترها و متغیرهای مختلف وضعیت سیستم برای یک بازه زمانی در آینده را پیش‌بینی نمود.
مدرس دوره
علینقی مشایخی

دكتر علینقی مشایخی موسس و استاد تمام دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش‌آموخته دوره‌ی دکترای مدیریت دانشگاه MIT است. دكترمشایخی در زمینه تفکر سیستمی و دینامیک‌های سیستم به تحقیق و تدریس می‌پردازد. ایشان عضو و رئیس سابق انجمن بین‌المللی دینامیک‌های سیستم است که مرکز آن در آمریکاست. وی از چهره‌های ماندگار كشور است.

فیلم های آموزشی
ساعت
28:42 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 25 جلسه
جلسه اول - توضیحات مقدماتی
"63:56
جلسه دوم - انواع مدل ها
"74:42
جلسه سوم - دیدگاه سیستمی
"76:06
جلسه چهارم - تئوری ساختمان
"67:50
جلسه پنجم - مدل سازی بر اساس نگرش سیستمی
"62:20
جلسه ششم - انواع متغیرهای نرخ
"74:57
جلسه هفتم - مبحث علت و معلول
"62:09
جلسه هشتم - تعریف و نحوه مدل سازی
"70:37
جلسه نهم - توضیح نمودار جریان
"67:17
جلسه دهم
"71:09
جلسه یازدهم - ساختمان های ساده ایجاد کننده دینامیک های ساده
"64:43
جلسه دوازدهم - حلقه مثبت و منفی
"65:43
جلسه سیزدهم - مکانیزم های رشد
"68:41
جلسه چهاردهم - تاخیر
"73:05
جلسه پانزدهم - Loop gain, Delay
"60:12
جلسه شانزدهم - Overshoot
"66:33
جلسه هفدهم - رفتارهای نوسانی
"74:38
جلسه هجدهم - Archtype
"66:58
جلسه نوزدهم - راه حل های تفکر سیستمیک
"66:57
جلسه بیستم - gain chain
"61:11
جلسه بیست و یکم - جریان های همزاد
"74:39
جلسه بیست و دوم - Table Function
"71:22
جلسه بیست و سوم - ساختار و معادلات پیش بینی در مدل های دینامیکی
"65:12
جلسه بیست و چهارم - مدیریت انبار
"85:37
جلسه بیست و پنجم - مدیریت انبار
"65:27