نظریه بازی ها

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

نظريه بازي مجموعه‌اي از ابزارهاي تحليلي است كه اقتصادانان براي درك موقعيت‌هاي استراتژيك از آن بهره مي‌برند. هدف اين درس يادگيري روش تحليل رفتارهاي استراتژيك تصميم‌گيران عقلايي است. يك فرآيند تصميم‌گيري را استراتژيك مي‌خوانيم اگر يكي از بازيگران براي تصميم‌گيري نياز داشته باشد آنچه ساير بازيگران دوست دارند، مي‌دانند، باور دارند و انجام مي‌دهند؛ را در نظر بگيرد. رفتار استراتژيك عنصر مهمي در تعامل‌هايي نظير رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي، چانه‌زني‌هاي چندجانبه، حراج‌ها، نظام‌هاي راي‌گيري و انتقال اطلاعات است. در اين درس به بازي‌هاي به فرم استراتژيك (با اطلاعات كامل / ناكامل)، بازي‌هاي پويا (با اطلاعات كامل / ناكامل) و مفاهيم تعادل در آن‌ها پرداخته مي‌شود.
تمركز درس بر سه جنبه كه همگي از اهميت تقريبا يكساني برخوردارند خواهدبود: نخست؛ دانشجويان بايد به فهم مناسبي از نحوه مدل كردن يك موقعيت استراتژيك دست يابند. دوم؛ دانشجويان مي‌آموزند چگونه يك مدل مبتني بر نظريه بازي را حل كنند (منظور از حل يافتن تعادل‌هاي بازي است). تعاريف و قضاياي ارائه‌شده در درس ابزار تحليلي لازم براي اين منظور را فراهم مي‌آورند. سوم؛ درس مروري بر برخي از كاربردهاي كلاسيك نظريه بازي عمدتا دراقتصاد را شامل مي‌شود. كاربردها به منظور توضيح پديده‌هاي اقتصادي، تشريح نظريه‌هاي مختلف و در برخي موارد براي جذاب كردن يك درس نظري در نظر گرفته‌شده‌اند.
مدرس دوره
سید فرشاد فاطمی اردستانی
سید فرشاد فاطمی اردستانی دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه كالج لندن (University College London) در سال 1388 اخذ كرد. وي داراي كارشناسي مهندسي برق – الكترونيك از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه است. در حال حاضر استاديار اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است و زمينه‌هاي مورد علاقه تحقيقاتي اقتصاد خرد، سازماندهي صنعتي و نظريه بازي است.
فیلم های آموزشی
ساعت
31:43 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 27 جلسه
جلسه اول - نظریه بازی ها چیست
"68:51
جلسه دوم - بازی های استراتژیک با اطلاعات کامل
"74:01
جلسه سوم - مفهوم تعادل نش
"62:51
جلسه چهارم - انحصار دو جانبه ی کورنو
"75:29
جلسه پنجم - تعادل نش یکتا
"76:20
جلسه ششم - رویکرد بازیکن ها نسبت به ریسک
"80:30
جلسه هفتم - استراتژی های خالص
"45:38
جلسه هشتم - اثبات وجود تعادل نش
"80:17
جلسه نهم - ادامه ی وجود تعادل نش
"74:48
جلسه دهم - معرفی مقالات مرتبط
"80:17
جلسه یازدهم - بازی های استراتژیک با اطلاعات ناکامل
"78:02
جلسه دوازدهم - مثالی از بازی های بیضی
"82:04
جلسه سیزدهم - مثال دیگری از بازی های بیضی
"67:13
جلسه چهاردهم - مسئله ی پاکت ها
"71:33
جلسه پانزدهم - استقراء معکوس
"74:36
جلسه شانزدهم - مثال هایی از زیربازی
"77:41
جلسه هفدهم - backward induction
"64:08
جلسه هجدهم - holdup game
"72:53
جلسه نوزدهم - بازی های تکرار شونده با اطلاعات ناقص
"64:46
جلسه بیستم - weak sequential equillibrium
"78:03
جلسه بیست و یکم - signaling games
"56:41
جلسه بیست و دوم - بازی های چانه زنی
"78:14
جلسه بیست و سوم - بازی های همکارانه
"65:37
جلسه بیست و چهارم - مثالی از بازی های همکارانه
"72:56
جلسه بیست و پنجم - تخصیص بهینه ی منابع
"42:26
جلسه بیست و ششم - مقدمه ای بر مکانیزم دیزاین
"84:12
جلسه بیست و هفتم - استراتژی های tit for tat
"53:13