آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.1

poster
پیش‌نمایش دوره

مجموعه حاضر بر مبنای کتاب İstanbul سطح A2 (جدیدترین منبع آموزشی زبان ترکی استانبولی) تهیه شده‌است. همچنان که در مجموعه‌های قبلی برای زبان ترکی استانبولی توضیح داده شده‌است و قطعا زبان‌آموزان عزیزی که قبلا دوره‌های ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.4 (7 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

سرفصل‌های دوره آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.1

(در آشپزخانه در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 1: Mutfakta
در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود: 
۱. وجه امری در چهار حالت جمله و همچنین نحوه‌ی بیان وجه امری در دوم شخص جمع به حالت محترمانه و رسمی 
  kısaca A2 kitabını tanıyalım (کوتاه با کتاب A2 آشنا شویم)
مشاهده
"11:53  
  Emir kipi (وجه امری)
مشاهده
"10:04  
  Emir kipi olumlu (وجه امری خبری مثبت)
"12:38  
  Emir kipinin olumlu örnekleri (مثال‌های وجه امری حالت خبری مثبت)
"16:59  
  Emir kipinin olumlu cümleleri (جملات وجه امری حالت خبری مثبت)
"23:32  
  Emir kipi olumsuz (وجه امری خبری منفی)
"13:34  
  Emir kipinin olumsuz örnekleri ve cümleleri (مثال‌ها و جملات وجه امری حالت خبری منفی)
"13:51  
  Emir kipi olumlu soru (وجه امری حالت سوالی مثبت)
"14:16  
  Emir kipinin olumlu soru örnekleri ve cümleleri (مثال ها و جملات وجه امری حالت سوالی مثبت)
"14:11  
  Emir kipi olumsuz soru (وجه امری حالت سوالی منفی)
"12:43  
  Emir kipinin olumsuz soru örnekler ve cümleleri (مثال‌‌ها و جملات وجه امری حالت سوالی منفی)
"11:04  
  Mutfakta (در آشپزخانه)
"15:12  
  Türk yemekleri (غذاهای ترکیه‌ای)
"11:21  
  Yiyecekler ve kullanılan filleri (غذاها و افعالشان)
"18:33  
  Okuma (şiş kebap yapalım) (متن خواندنی (کباب سیخی درست کنیم))
"15:04  
  Okumnın soruları (سوالات متن خواندنی)
"10:04  
  Ders içindeki alıştırmaların örneği 1 (نمونه‌ای از تمرین‌های داخل درس 1)
"17:04  
  Ders içindeki alıştırmaların örneği 2 (نمونه‌ای از تمرین‌های داخل درس ۲)
"07:07  
  mola zamanında öğrendiklerimiz (مطالبی که در زمان آنتراکت یاد می‌گیریم)
"08:42  
  راهنمای نحوه حل کردن تمرینات
"00:41  
  تمرين
"20:10  
  Ders içindeki alıştırmalar 1
"30:54  
  Yazma alıştırmaları 1 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları 1
"08:52  
  Konuşma alıştırmaları 1 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
(در رستوران در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 2: Lokantada
در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود: 
۱. وجه پیشنهادی در چهار حالت جمله
۲‌. شروع جمله سازی‌های کوتاه 
  İstek kipi olumlu (وجه پیشنهادی خبری مثبت)
مشاهده
"18:09  
  İstek kipinin olumlu örnekleri (مثال‌های وجه پیشنهادی خبری مثبت)
مشاهده
"13:28  
  İstek kipinin olumlu örnekleri Not 1 (مثال‌های وجه پیشنهادی حالت خبری مثبت استثنا 1)
"14:48  
  İstek kipi olumsuz (وجه پیشنهادی حالت خبری منفی)
"13:03  
  İstek kipi olumsuz örnekleri (مثال‌های وجه پیشنهادی خبری منفی)
"11:22  
  İstek kipi olumlu soru ve örnekleri (وجه پیشنهادی سوالی مثبت و مثال‌هایش)
"13:29  
  İstek kipi olumsuz ve örnekleri (وجه پیشنهادی سوالی منفی و مثال‌های آن)
"16:32  
  Kitaptan örnek (مثال از کتاب)
"06:10  
  Çorbalar ve ana yemekler ve salatalar (انواع سوپ‌ها و غذاهای اصلی و سالادها)
"10:41  
  İçecekler ve mezeler (نوشیدنی‌ها و پیش غذاها)
"07:40  
  Okuma (yemek siparişi) (متن خواندنی (سفارش غذا))
"14:45  
  Ders içindeki alıştırmaların örnekleri 1 (مثال‌هایی از تمرین‌های داخل درس 1)
"18:59  
  Ders içindeki alıştırmaların örnekleri 2 (مثال‌هایی از تمرین‌های داخل درس ۲)
"14:31  
  Ders içindeki alıştırmaların örnekleri 3 (مثال‌هایی از تمرین‌های داخل درس ۳)
"13:15  
  Yapım ekleri (پسوندهای سازنده (با ، بدون ، و...))
"16:01  
  Ders içindeki alıştırmalar 2
"26:09  
  Yazma alıştırmaları 2 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  تمرین
"12:57  
  Dinleme alıştırmaları 2
"07:44  
  Konuşma alıştırmaları 2 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
(در اینترنت در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 3: İnternette
در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود: 
۱. پسوندهای صفت ساز "با" و "بدون" و "بی"  
۲. پسوندهای اسم ساز (اسم مکان، اسم ابزار،  اسم حالت،  مقام و رتبه، شغل) 
  Yapım ekleri (پسوندهای سازنده (با ، بدون ، و...))
"16:01  
  Yapım eklerinin örnekleri (مثال‌های پسوندهای سازنده)
مشاهده
"17:31  
  Yapım ekleri cümlede ve Notları (پسوندهای سازنده در جمله و استثناهای آن)
مشاهده
"11:02  
  Kitabın örnekleri yapım ekleri için (مثال‌های کتاب برای پسوندهای سازنده)
"11:10  
  meslek ve makam ve rütbe 1 (شغل و مقام و رتبه‌ی کاری 1)
"12:24  
  meslek ve makam ve rütbe 2 (شغل و مقام و رتبه‌ی کاری ۲)
"11:38  
  Fiziksel özellikler (خصوصیات فیزیکی)
"09:41  
  Okuma (arkadaş arıyorum) (متن خواندنی (دنبال دوست می‌گردم))
"12:39  
  Yapım eklerinin ders içindeki alıştırmalarından örnek (مثال‌هایی از تمرین‌های داخل درس پسوند‌های سازنده)
"10:55  
  yemek kültürü (فرهنگ غذا)
"11:42  
  Atasözleri (سخن نیاکان)
"14:26  
  Ders içindeki alıştırmalar 3
"19:12  
  تمرین
"11:46  
  Yazma alıştırmaları 3 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları 3
"05:57  
  Konuşma alıştırmaları 3 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  KELİME LİSTESİ 1
"00:03  
  Sınav 1 (الزامی)
 100%    
"00:00  
(طرز فکرها - اختراعات) ÜNİTE 4: Buluşlar - icatlar
در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود: 
۱. آشنایی کامل با زمان گذشته ساده 
۲. نحوه‌ی آوردن زمان گذشته ساده بر سر فعل در چهار حالت جمله
۳. آشنایی با قیدهای زمان گذشته‌ی ساده  
  Belirli geçmiş zaman (زمان گذشته‌ی ساده)
مشاهده
"14:11  
  Belirli geçmiş zaman fill cümlelerinde (زمان گذشته‌ی ساده که بر سر فعل بیاید)
مشاهده
"12:14  
  Belirli geçmiş zaman fill cümlelerinde olumlu (زمان گذشته‌ی ساده بر سر فعل در جمله خبری مثبت)
"10:34  
  Belirli geçmiş zaman fill cümlelerinde olumlu örnekleri (مثال‌های زمان گذشته بر سر فعل در جملات خبری مثبت)
"13:12  
  Belirli geçmiş zaman fill cümlelerinde olumsuz ve örnekleri (مثال‌های زمان گذشته بر سر فعل در جملات خبری منفی)
"10:36  
  Belirli geçmiş zaman fill cümlelerinde olumlu soru (زمان گذشته ساده بر سر فعل در جملات سوالی مثبت)
"12:13  
  Belirli geçmiş zaman fill cümlelerinde olumlu sorunun örnekleri (مثال‌های زمان گذشته ساده بر سر فعل در جملات سوالی مثبت)
"12:20  
  Belirli geçmiş zaman fill cümlelerinde olumsuz soru ve örnekleri (زمان گذشته‌ی ساده بر سر فعل در جملات سوالی منفی و مثال‌هایش)
"11:33  
  Belirli geçmiş zaman fill cümlelerinde olumsuz soru ve örnekleri (2) (زمان گذشته ساده بر سر فعل در جملات سوالی منفی و مثال‌ها۲)
"06:20  
  Bulunma ekleri B.G.Z ile (پسوندهای جهت با زمان گذشته ی ساده)
"16:44  
  (B.G.Z) zaman zarfları (قیدهای زمانی، زمان گذشته ساده)
"16:13  
  Örnekler (مثال ها)
"13:29  
  Hazırlık çalışması (تمرین‌هایی جهت آمادگی)
"10:08  
  Okuma (متن خواندنی)
"12:18  
  alıştırmalardan örnek (مثال از تمرین‌ها)
"18:43  
  Ders içindeki alıştırmalar 4
"09:37  
  تمرین
"21:23  
  Yazma alıştırmaları 4 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları 4
"06:16  
  Konuşma alıştırmaları 4 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
(آخر هفته پیش در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 5: Geçen hafta sonu
در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود: 
۱. آشنایی با نحوه‌ی آوردن زمان گذشته ساده بر سر اسم و صفت در چهار حالت جمله 
2. حروف ربطی مهم شامل: چونکه، به این سبب، به این دلیل، از این رو
  İsim cümlelerinde (B.G.Z) olumlu (زمان گذشته‌ی ساده در جمله‌های اسمیه خبری مثبت)
"07:39  
  İsim cümlelerinde (B.G.Z)nın örnekleri (مثال‌های گذشته ساده بر سر اسم و صفت)
"12:34  
  Örnekler cümlede (مثال‌ها در جمله)
"05:58  
  İsim cümlelerinde (B.G.Z) olumsuz (گذشته‌ی ساده در جمله‌های اسمیه در خبری منفی)
"17:13  
  İsim cümlelerinde (B.G.Z) olumlu soru (گذشته‌ی ساده در جمله‌های اسمیه در سوالی مثبت)
"13:02  
  İsim cümlelerinde (B.G.Z) olumsuz soru (گذشته‌ی ساده در جمله‌های اسمیه درسوالی منفی)
"15:57  
  İsim cümlelerinde (B.G.Z) olumsuz sorunun cümleleri (جملات در گذشته‌ی ساده در جمله‌های اسمیه در سوالی منفی)
"13:23  
  Hazırlık çalışması (تمرین‌هایی جهت آمادگی)
"11:35  
  Okuma birinci bölüm (متن خواندنی قسمت اول)
"11:32  
  Okuma ikinci bölüm (متن خواندنی قسمت دوم)
"12:34  
  Okuma üçüncü bölüm (متن خواندنی قسمت سوم)
"13:45  
  سوالات درک مطلب در زبان ترکی استانبولی
"20:14  
  Bağlaçlar (حروف ربطی)
"16:39  
  Ders içindeki alıştırmalar 5
"19:12  
  تمرین
"20:24  
  Yazma alıştırmaları 5 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları 5
"07:43  
  Konuşma alıştırmaları 5 (پروژه مکالمه پنجم) (الزامی)
"00:00  
(اخبار در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 6: Haberler
در پایان این فصل شما با موارد زیر آشنا خواهید بود: 
۱. آشنایی با مهمترین پسوند ترکی یعنی پسوند واسطه ی "با" که خیلی کاربردی است.
۲. آشنایی با تیم‌های فوتبال ترکیه
  Vasıta eki (پسوند واسطه)
"07:56  
  Vasıta eki cümlede (پسوند واسطه در جمله)
"14:02  
  Hazırlık çalışması (آمادگی جهت تمرین)
"16:50  
  Okuma (متن خواندنی)
"16:25  
  Okumanın soruları ve cevapları (سوالات و جواب‌های متن خواندنی)
"12:08  
  Alıştırmalardan örnek (مثال از تمرین‌ها)
"12:41  
  Spor takımları (تیم‌های ورزشی)
"11:58  
  Kültürden kültüre (1) (از فرهنگ به فرهنگ (1))
"11:22  
  Kültürden kültüre (2) ve sınıf dili (از فرهنگ به فرهنگ (2) و زبان کلاس)
"17:22  
  جمله بسازیم در زبان ترکی استانبولی
"16:21  
  Ders içindeki alıştırmalar 6
"10:03  
  تمرین
"06:32  
  Yazma alıştırmaları 6 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Konuşma alıştırmaları 6 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  KELİME LİSTESİ 2
"00:03  
  Sınav 2 (الزامی)
 100%    
"00:00  
(نقشه و برنامه های آینده در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 7: Gelecek planları
در پایان این فصل شما با موارد زیر آشنا خواهید بود: 
۱. آشنایی کامل با زمان آینده و چگونگی آوردن زمان آینده بر سر فعل در چهار حالت جمله 
۲. آشنایی با قیدهای زمان آینده
۳. تکمیل جمله‌سازی  و پیشرفت آن 
  )G.Z( fill cümlelerinde olumlu şekilde (زمان آینده در جمله های فعلیه در حالت خبری مثبت)
"14:12  
  (G.Z)nın çok çok önemli bir notu (یک نکته‌ی خیلی خیلی مهم در زمان آینده)
"12:00  
  (G.Z)nın ikinci notu (نکته‌ی دوم زمان آینده)
"14:45  
  (G.Z) fill cümlelerinde olumsuz şekilde (زمان آینده در جمله‌های فعلیه در حالت خبری منفی)
"11:33  
  (G.Z)fill, olumsuz, örnek (مثال‌های زمان آینده در فعلیه در خبری منفی)
"10:16  
  (G.Z) fill, olumlu soru (زمان آینده در جمله‌های فعلیه در سوالی مثبت)
"10:48  
  (G.Z) fill, olumsuz soru (زمان آینده در جمله‌های فعلیه در سوالی منفی)
"12:16  
  (G.Z)fil, olumsuz sorunun örnekleri (مثال‌های زمان آینده در سوالی منفی)
"11:08  
  Kitaptaki örnekler (مثال‌هایی که در کتاب است)
"12:25  
  Hazırlık çalışması ve okumanın birinci bölümü (آمادگی جهت تمرین و اولین قسمت متن خواندنی)
"13:37  
  Okumanın ikinci bölümü (دومین قسمت متن خواندنی)
"12:15  
  Okumanın üçüncü bölümü (سومین قسمت متن خواندنی)
"12:46  
  alıştırmalardan örnek (مثال از تمرین‌ها)
"15:42  
  Mola zamanı (زمان تنفس)
"10:43  
  Ders içindeki alıştırmalar 7
"17:14  
  تمرین
"23:53  
  Yazma alıştırmaları 7 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları 7
"05:29  
  Konuşma alıştırmaları 7 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
(به کجا خواهیم رفت؟ در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 8: Nereye gideceğiz?
در پایان این فصل شما با موارد زیر آشنا خواهید بود: 
۱. یادگیری نحوه‌ی بیان اسم و صفت در زمان آینده (یا به عبارتی آوردن زمان آینده بر سر اسم و صفت) در چهار حالت جمله 
  Neler olacak (چه خواهد شد)
"10:43  
  (G.Z) isim cümlede olumlu (زمان آینده در جمله‌های اسمیه در خبری مثبت)
"15:15  
  (G.Z) isim cümlede olumsuz (زمان آینده در جملات اسمیه در خبری منفی)
"13:12  
  (G.Z) isim cümlede olumlu soru (زمان آینده در جملات اسمیه در سوالی مثبت)
"11:08  
  (G.Z) isim cümlede olumsuz soru (زمان آینده در جملات اسمیه در سوالی منفی)
"11:50  
  Kitaptaki örnekler (مثال‌های داخل کتاب)
"05:55  
  Okumanın birinci bölümü (اولین قسمت متن خواندنی)
"15:21  
  Okumanın ikinci bölümü (دومین قسمت متن خواندنی)
"11:15  
  مثال از تمرین‌ها (Alıştırmalardan örnek)
"12:55  
  Ders içindeki alıştırmalar 8
"05:23  
  Yazma alıştırmaları 8 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları 8
"03:27  
  تمرین
"18:24  
  Konuşma alıştırmaları 8 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
(وضعیت آب و هوا در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 9: Hava durumu
در پایان این فصل شما با موارد زیر آشنا خواهید بود: 
۱. آشنایی با پسوندهای مقایسه ای "مثل" و "به اندازه‌ی" و همچنین سه مورد استثنایی که در این پسوندهای مقایسه ای وجود دارد
  Benzetme kelimesi (gibi) (کلمه‌ی شبیه سازی گیبی)
"10:26  
  Karşılaştırma (kadar) (کلمه‌ی مقایسه ای کادار)
"12:58  
  kitaptaki örnekler (مثال‌های داخل کتاب)
"06:39  
  Hazırlık çalışması (آمادگی برای شروع تمرین)
"12:11  
  Okuma birinci bölümü (اولین قسمت متن خواندنی)
"14:44  
  Okuma ikinci bölümü (دومین قسمت متن خواندنی)
"17:14  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"14:15  
  Sınıf dili (زبان کلاس)
"13:34  
  Ders içindeki alıştırmalar 9
"09:53  
  Yazma alıştırmaları 9 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Konuşma alıştırmaları 9 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları 9
"03:48  
  تمرین
"10:05  
  KELİME LİSTESİ 3
"00:03  
  Sınav 3 (الزامی)
 100%    
"00:00  
  KELİME LİSTESİ
"00:03  
Proje

در پایان این فصل با انجام پروژه خواسته شده، دانش شما در نوشتار و گفتار به زبان ترکی استانبولی، نسبت به آموخته‌هایتان در این دوره ارزیابی خواهد شد.

  Yazma (الزامی)
 50%    
"00:00  
  Konuşma (الزامی)
 50%    
"00:00  

گواهینامه

آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.1

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

مجموعه حاضر بر مبنای کتاب İstanbul سطح A2 (جدیدترین منبع آموزشی زبان ترکی استانبولی) تهیه شده‌است. همچنان که در مجموعه‌های قبلی برای زبان ترکی استانبولی توضیح داده شده‌است و قطعا زبان‌آموزان عزیزی که قبلا دوره‌های قبلی را به اتمام رسانده‌اند اطلاع دارند، علاوه بر سر فصل‌های کتاب مطالب بسیار آموزنده و مفیددیگری که مکمل آموزشی هر بخش هستند نیز ارائه شده‌است.

مشابه مجموعه‌های قبلی تمرین‌ها و پروژه‌های کاربردی به موازات آموزش هر بخش ارائه شده که در افزایش راندمان یادگیری زبان ترکی استانبولی نقش بسزایی دارد.

مطالب گوناگونی را در این مجموعه با تقسیم بندی  A2.1 (بخش اول کتاب استانبولA2) یاد خواهیم گرفت، مثلا چگونه می‌توانیم خواسته‌هایمان را از دیگران بیان کنیم، چگونه خواهش کنیم و چگونه امر کنیم.

انواع غذاهای ترکیه‌ای و رسومات پخت غذا در کشور ترکیه و نیز سایر کشورها از جمله کشور عزیزمان ایران را به زبان ترکی استانبولی یاد می‌گیریم. با خصوصیات فیزیکی و روحی و احساسات خودمان آشنا می‌شویم.

با مخترعین و دانشمندان معروف دنیا و نوع اختراعاتشان آشنا خواهیم شد. با تیم‌های ورزشی ترکیه و بخصوص تیم‌های فوتبال این کشور آشنا می‌شویم .

برنامه‌ریزی برای آینده و کارهایی که به روزها و هفته‌های آتی موکول می‌شوند را می‌توانیم به راحتی بیان کنیم .

با نحوه‌ی رزرواسیون هتل و تورهای گردشی به صورت کامل از نظر انواع کلاس‌های هتل‌ها و نوع اتاق‌ها و قیمت‌ها و نحوه‌ی پرداخت و خدمات آشنا می‌شویم .

موقعیت آب و هوایی و انواع آن‌ها در گزارشات هواشناسی را یاد می‌گیریم. اهمیت قهوه‌ی ترک و انواع قهوه‌های معروف دنیا از نظر کیفیت و قیمت را به زبان ترکی یاد گرفته و بیان می‌کنیم.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher فاطمه عصری پور

فاطمه عصری پور فارغ‌التحصیل ممتاز پیراپزشکی از دانشگاه تبریز و دارای مدرک تخصصی آموزش زبان ترکی استانبولی هستند. بیش از 24 سال در حوزه زبان ترکی استانبولی فعالیت مستمر داشته‌اند و بیش از 10 سال به صورت حرفه‌ای این زبان را تدریس کرده‌اند. از معدود اساتیدی هستند که در ایران به تدریس کتاب نوین İstanbul پرداخته‌اند و به دلیل تحقیقات و نیز تعامل پیوسته با اساتید مجرب زبان ترکی استانبولی در دانشگاه‌های ترکیه همواره جدیدترین و موثرترین سبک‌های آموزش را در تدریس خود پیاده کرده‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
نازآفرین مدرس 1402-08-21
دوره خیلی خوبی بود تدریس استاد عصری پور بسیار عالی بود،از مکتب خونه و سرکار خانم عصری پور سپاسگزارم
محبوبه موسوی طیبی 1402-05-23
باعرض سلام و خسته نباشید خدمت خانم عصری پور سطح A 2رو خیلی با حوصله و دقیق تدریس می‌کنند انشالله که موفق و سلامت باشند
حمیدرضا کریمی پور نوری مطلق 1399-09-25
با سلام و عرض ادب ، روش و صبوری و سطح سواد استاد خانم فاطمه عصری پور مثال زدنی بوده و باعث فراگیری سریع زبان آموزان میشود . امیدوارم همیشه موفق و سلامت باشند .
امیررضا کردی 1399-07-27
با سلام و خسته نباشید لطفا دوره های B1 و B2 رو هم تدریس کنید خانم عصری پور
مکتب‌خونه
امیررضا عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد.
سلمان انصاری 1399-07-24
بدون تعارف این آموزش بهترین دوره اموزش زبان ترکی استانبولی با تدریس بسیار خوب و عالی خانم عصری پور میباشد
علیرضا ساجدی 1399-07-02
با تشکر از استاد محترم و کادر مکتب خونه.دوره کامل و جامعی بود. بسیار مورد استفاده قرار گرفت.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

دوره آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.1

سطح A2.1 یکی از سطوح ابتدایی در یادگیری زبان ترکی هست که بر اساس چارچوب مشترک اروپایی مرجع برای زبان‌ها (CEFR) تعریف شده است. آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.1 نشان‌دهنده مرحله‌ای است که در آن زبان‌آموز از مرحله مبتدی پایه (A1) فراتر رفته و در حال پیشرفت به سمت سطح پیش‌متوسط (A2) است.

ویژگی‌های آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.1

زبان ترکی دارای ویژگی‌های بسیاری است که موجب انگیزه و جلب زبان آموزان به خود می‌شود. آموزش زبان ترکی استانبولی در سطح A2.1 دارای ویژگی‌های زیر است: 

مهارت‌های ارتباطی:

در این سطح، زبان‌آموزان قادر خواهند بود:

-         جملات و عبارات ساده را در موقعیت‌های روزمره درک و استفاده کنند.

-         درباره موضوعات آشنا و نیازهای فوری ارتباط برقرار کنند.

-         اطلاعات ساده درباره خود، خانواده و محیط اطراف خود را بیان کنند.

-         در مکالمات کوتاه و ساده شرکت کنند.

 

دانش گرامری

زبان‌آموزان در سطح A2.1 با ساختارهای گرامری پایه‌ای آشنا می‌شوند، از جمله:

-         زمان حال ساده و استمراری

-         افعال پرکاربرد و نامنظم

-         ضمایر شخصی و ملکی

-         حروف اضافه پایه

-         صفات و قیدهای ساده

 

واژگان

دایره لغات در این سطح شامل موارد زیر می‌شود:

-         کلمات مربوط به زندگی روزمره (خانواده، کار، تحصیل، خرید)

-         اعداد و تاریخ‌ها

-         رنگ‌ها و اشکال

-         غذاها و نوشیدنی‌های رایج

-         وسایل نقلیه و مکان‌های عمومی

 

مهارت‌های چهارگانه زبان ترکی استانبولی

هر زبانی شامل چهار مهارت اصلی در یادگیری است که شامل:

مهارت خواندن:

زبان‌آموزان قادر خواهند بود:

-         متن‌های کوتاه و ساده را بخوانند و درک کنند.

-         اطلاعات اصلی را از آگهی‌ها، منوها و برنامه‌های زمانی استخراج کنند.

-         پیام‌های کوتاه و ایمیل‌های ساده را بفهمند.

مهارت نوشتاری:

در این سطح، زبان‌آموزان می‌توانند:

-         یادداشت‌های کوتاه و پیام‌های ساده بنویسند.

-         فرم‌های ساده را پر کنند.

-         درباره زندگی روزمره خود جملات ساده بنویسند.

مهارت شنیداری:

مهارت‌های شنیداری شامل:

-         درک عبارات و کلمات پرکاربرد مربوط به حوزه‌های شخصی و خانوادگی

-         فهم پیام‌های اصلی در اعلان‌های عمومی کوتاه و ساده

-         درک دستورالعمل‌های ساده و کوتاه

مهارت صحبت کردن:

زبان‌آموزان قادر خواهند بود:

-         خود را معرفی و درباره خانواده و علایق خود صحبت کنند.

-         سوالات ساده بپرسند و به آن‌ها پاسخ دهند.

-         درخواست‌های ساده را مطرح و به آن‌ها پاسخ دهند.

کاربردهای زبان ترکی در زندگی روزمره

زبان ترکی در زندگی روزمره دارای اهمیت و کاربرد است. برای استفاده موثر از زبان ترکی در زندگی روزمره در سطح A2.1، این نکات مهم هستند:

تعامل در موقعیت های آشنا:

 • برقراری ارتباط ساده با افراد محلی در موقعیت‌های عمومی مانند رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خرید.
 • پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات پایه در مورد اطلاعات شخصی، برنامه‌های روزانه و نیازها
 • توصیف تجربیات و فعالیت‌های روزمره به صورت ساده.

مدیریت امور روزانه:

 • خرید مواد غذایی و کالاهای اساسی در فروشگاه ها و بازارها با استفاده از کلمات و عبارات پایه
 • درخواست کمک یا اطلاعات در مراکز خدماتی عمومی مانند ایستگاه اتوبوس یا پلیس
 • رزرو بلیط حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس یا قطار

 

درک اطلاعات ساده:

 • خواندن و درک اطلاعات پایه روی تابلوها، بروشورها و تقویم‌های عمومی
 • گوش دادن به اعلانات و دستورالعمل‌های ساده در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌ها و مراکز خرید
 • تماشای ویدیوهای آموزشی ساده به زبان ترکی در مورد مفاهیم روزمره

 

ارتباط ساده اجتماعی:

 • معرفی خود و برقراری ارتباط اولیه با افراد جدید
 • ابراز تشکر و عذرخواهی در موقعیت‌های ساده
 • دعوت دوستان برای انجام فعالیت‌های اجتماعی

 

روش‌های یادگیری و تمرین

برای پیشرفت در سطح A2.1 زبان ترکی، روش‌های زیر توصیه می‌شود:

 •  استفاده از اپلیکیشن‌های آموزش زبان مانند Duolingo یا  Babbel
 •  تماشای ویدیوهای آموزشی و سریال‌های ترکی با زیرنویس
 • گوش دادن به پادکست‌های ساده ترکی
 • مکالمه با native speakerها یا سایر زبان‌آموزان
 • خواندن کتاب‌های داستان ساده و کوتاه به زبان ترکی
 • شرکت در کلاس‌های آنلاین یا حضوری زبان ترکی

ممکن است در طول آموزش زبان ترکی استانبولی، با سوالاتی روبرو شوید که شما را سردرگم کنند. در اینجا ما سعی کردیم برخی از سوالات شما را پاسخ دهیم:

چرا باید زبان ترکی استانبولی را یاد بگیرم؟

یادگیری زبان ترکی استانبولی می‌تواند فرصت‌های شغلی و تحصیلی زیادی را برای شما فراهم کند و همچنین به شما کمک می‌کند تا با فرهنگ و مردم ترکیه بیشتر آشنا شوید.

چقدر زمان می‌برد تا زبان ترکی استانبولی را یاد بگیرم؟

زمان یادگیری زبان ترکی استانبولی بستگی به میزان تمرین و تعهد شما دارد. با تمرین روزانه و استفاده از منابع مناسب، می‌توانید در مدت چند ماه به سطح قابل قبولی برسید.

آیا یادگیری زبان ترکی استانبولی سخت است؟

یادگیری هر زبانی چالش‌های خود را دارد، اما با تمرین و استفاده از منابع مناسب، می‌توانید به راحتی زبان ترکی استانبولی را یاد بگیرید.

آیا منابع آنلاین برای یادگیری زبان ترکی استانبولی وجود دارد؟

بله، وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند به شما در یادگیری زبان ترکی استانبولی کمک کنند. برخی از این منابع عبارتند از Duolingo و Babbel.

چگونه می‌توانم مهارت‌های مکالمه خود را تقویت کنم؟

برای تقویت مهارت‌های مکالمه، می‌توانید با افراد ترکی زبان صحبت کنید، به پادکست‌ها و ویدیوهای ترکی گوش دهید و در کلاس‌های مکالمه شرکت کنید.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.1

هر دوره آموزشی باید سرفصلی کاربردی برای ارائه به مخاطبان خود داشته باشد. دوره آموزش زبان ترکی استانبولی در مکتب خونه در کمترین زمان و با سرفصلی گزیده شما را در آموزش زبان ترکی استانبولی راهنمایی می‌کند. سرفصل‌های آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.1مکتب خونه شامل دسته بندی زیر است:

 •   (در آشپزخانه در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 1: Mutfakta
 •   (در رستوران در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 2: Lokantada
 •   (در اینترنت در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 3: İnternette
 •   (طرز فکرها - اختراعات) ÜNİTE 4: Buluşlar - icatlar
 •   (آخر هفته پیش در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 5: Geçen hafta sonu
 •   (اخبار در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 6: Haberler
 •   (نقشه و برنامه های آینده در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 7: Gelecek planları
 •   (به کجا خواهیم رفت؟ در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 8: Nereye gideceğiz?
 •   (وضعیت آب و هوا در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 9: Hava durumu

دوره آموزش زبان ترکی استانبولی در مکتب خونه

سطح A2.1 زبان ترکی یک مرحله مهم در مسیر یادگیری این زبان است. آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.1، زبان‌آموزان پایه‌های اساسی را فرا می‌گیرد و توانایی‌های ارتباطی اولیه را به آنها ارائه می‌دهد. با تمرین مداوم و استفاده از روش‌های متنوع یادگیری، زبان‌آموزان می‌توانند به تدریج مهارت‌های خود را بهبود بخشیده و به سطوح بالاتر ارتقا یابند. دوره‌های آموزش زبان ترکی استانبولی در مکتب خونه به شما کمک می‌کند به این زبان مسلط شوید و به اهدافتان برسید.