آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.2

مجموعه حاضر بر مبنای کتاب İstanbul سطح A2 (جدیدترین منبع آموزشی زبان ترکی استانبولی) تهیه شده‌است. همچنان که در مجموعه‌های قبلی برای زبان ترکی استانبولی توضیح داده شده‌است و قطعا زبان‌آموزان عزیزی که دوره‌های قبلی ... ادامه

ارائه دهنده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
 96% (496 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  30 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  20 ساعت ویدئو - 10 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود نمی‌باشد)
مهلت دوره:  10 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  75 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

پیش‌نیاز‌ها

سرفصل‌های دوره آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A2.2

(چه کسی چه کاری انجام داده است؟) ?ÜNİTE 1: Kim ne yapmış

در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود:

۱. آشنایی کامل با زمان ماضی نقلی

۲. نحوه‌ی آوردن زمان ماضی نقلی بر سر فعل در هر چهار حالت جمله

۳. نحوه‌ی آوردن زمان ماضی نقلی بر سر اسم و یا صفت در هر چهار حالت جمله

  Belirsiz geçmiş zamanla Belirli geçmiş zamanın farkları (تفاوت‌های زمان ماضی نقلی با زمان گذشته‌ی ساده)
"13:32  
  Belirsiz geçmiş zaman fiil cümlelerinde olumlu şekilde (زمان ماضی نقلی در جمله‌های فعلیه به حالت خبری مثبت)
"10:54  
  Belirsiz geçmiş zaman fiil cümlelerinde olumlu şekilinin örnekleri(مثال‌های زمان ماضی نقلی در جمله‌های فعلیه به حالت خبری مثبت)
"12:48  
  Belirsiz geçmiş zaman fiil cümlelerinde olumsuz şekili ve ör (زمان ماضی نقلی در جمله‌های فعلیه به حالت خبری منفی و مثال‌های آن)
"12:08  
  Belirsiz geçmiş zaman fiil cümlelerinde olumlu soru şekilde (زمان ماضی نقلی در جمله‌های فعلیه به حالت سوالی مثبت)
"11:41  
  Belirsiz geçmiş zaman fiil cümlelerinde olumlu soru şekilinin ör (مثال‌های زمان ماضی نقلی در جمله‌های فعلیه به حالت سوالی مثبت)
"07:34  
  Belirsiz geçmiş zaman fiil cümlelerinde olumsuz soru şekilde (زمان ماضی نقلی در جمله‌های فعلیه به حالت سوالی منفی ومثال‌های آن)
"14:26  
  Belirsiz geçmiş zaman isim cümlelerinde olumlu şekilde (زمان ماضی نقلی در جمله‌های اسمیه به حالت خبری مثبت)
"11:14  
  Belirsiz geçmiş zaman isim cümlelerinde olumlu şek (مثال‌های زمان ماضی نقلی در جمله‌های اسمیه به حالت خبری مثبت واستثنا‌های آن)
"11:53  
  Belirsiz geçmiş zaman isim cümlelerinde olu (زمان ماضی نقلی در جمله‌های اسمیه به حالت خبری منفی و سوالی مثبت همراه مثال‌هایشان)
"18:19  
  Belirsiz geçmiş zaman isim cümlelerinde olumsuz soru şekilde (زمان ماضی نقلی در جمله‌های اسمیه به حالت سوالی منفی)
"11:43  
  okuma birinci bölüm (اولین قسمت متن خواندنی)
"11:58  
  okuma ikinci bölüm (دومین قسمت متن خواندنی)
"19:08  
  Ders içindeki alıştırmalardan kaç örnek (1) (چند نمونه از تمرین‌های داخل درس (1))
"13:10  
  Ders içindeki alıştırmalardan kaç örnek (2) (چند نمونه از تمرین های داخل درس(2))
"13:58  
  Mola zamanı (زمان تنفس)
"08:42  
  Ders içindeki alıştırmalar 1
"29:08  
  Yazma alıştırmaları 1 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  تمرین
"13:37  
  Dinleme alıştırmaları 1
"06:25  
  Konuşma alıştırmaları 1 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 1
"25:11  
(قصه‌ها و افسانه‌ها) ÜNİTE 2: Masallar ve Efsaneler

در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود:

۱. آشنایی با صفات تاکیدی در زبان ترکی استانبولی

۲. آشنایی با پسوندهای تصغیرساز در زبان ترکی استانبولی

۳. آشنایی کامل با پسوندهایی که برای ما کلمات محبت آمیز و دلسوزانه می‌سازند

۴. آشنایی با مشهورترین چهره‌ی کارتونی و سینمایی ترکیه به نام پسر کچل

  Pekiştirme sıfatları (صفات تاکیدی)
"16:08  
  Küçültme ekleri (پسوندهای تصغیرساز)
"11:00  
  Küçültme ekleri birinci bölüm örnekleri ile (اولین قسمت پسوندهای تصغیرساز با مثال‌هایش)
"12:45  
  Küçültme ekleri ikinci bölüm örnekleri ile (دومین قسمت پسوندهای تصغیرساز با مثال‌هایش)
"12:22  
  Küçültme ekleri üçüncü bölüm örnekleri ile (سومین قسمت پسوندهای تصغیرساز با مثال‌هایش)
"15:29  
  Hazırlık çalışması (آمادگی برای تمرین)
"11:03  
  Okuma birinci bölüm (اولین قسمت متن خواندنی)
"14:42  
  Okuma ikinci bölüm (دومین قسمت متن خواندنی)
"15:57  
  Ders içindeki alıştırmalardan kaç örnek (چند نمونه از تمرین‌های داخل درس)
"18:36  
  تمرين
"15:48  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek ۲
"16:10  
  Ders içindeki alıştırmalar 2
"08:13  
  Konuşma alıştırmaları ۲ (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları 2
"03:28  
  Yazma alıştırmaları 2 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
(جوک‌ها، حکایت‌ها) ÜNİTE 3: Fıkralar

در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود:

۱. یادگیری نحوه‌ی استفاده از ساختار «هم ... هم ...» در زبان ترکی استانبولی

۲. یادگیری نحوه‌ی استفاده از ساختار «نه ... نه ...» در زبان ترکی استانبولی

۳. یادگیری نحوه‌ی استفاده از ساختار «یا ... یا ...» در زبان ترکی استانبولی 

۴. آشنایی و خواندن متون داستان ها و افسانه های مهم ترکی

  Doğrudan anlatım (نقل قول مستقیم)
"12:52  
  Bağlaçlar (1) Hem.......Hem (حروف ربطی (1) هم.......هم)
"09:56  
  Bağlaçlar (2) Ne.......Ne (حروف ربطی (2) نه.......نه)
"12:05  
  Bağlaçlar (3) Ya.......Ya (حروف ریطی (3) یا.......یا)
"11:20  
  Okuma (متن خواندنی)
"09:39  
  Ders içindeki alıştırmalardan kaç örnek (چند نمونه از تمرین‌های داخل درس)
"10:02  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"14:39  
  Sınıf dili (زبان کلاس)
"18:17  
  Ders içindeki alıştırmalar ۳
"19:11  
  تمرین
"16:20  
  Konuşma alıştırmaları ۳ (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları ۳
"05:24  
  Yazma alıştırmaları ۳ (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek ۳
"16:46  
  Sınav 1 (الزامی)
 100%    
"00:00  
(حوادث طبیعت در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 4: Doğa Olayları

در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود:

۱. آشنایی و یادگیری مهم‌ترین زمان در ترکی استانبولی یعنی زمان حال ساده یا گسترده

۲. آشنایی با حوادث طبیعت مانند خورشید گرفتگی، رنگین کمان، زلزله، برف، طوفان، جاذبه‌ی زمین، رعد و برق، سیل، بهمن

  Geniş zaman (زمان حال ساده)
"15:26  
  Geniş zamanın zarfları ve ekleri (پسوندها و قیدهای زمانی زمان حال ساده)
"17:19  
  Geniş zamanın birinci eki (اولین پسوند زمانی زمان حال ساده)
"11:53  
  Geniş zamanın ikinci ve üçüncü eki (دومین و سومین پسوند زمانی زمان حال ساده)
"18:22  
  Geniş zaman olumlu şekilde ve örnekleri (زمان حال ساده به حالت خبری مثبت با مثال‌هایش)
"15:40  
  Geniş zaman olumsuz şekilde (زمان حال ساده به حالت خبری منفی)
"13:40  
  Geniş zaman olumlu soru şekilde ve örnekleri (زمان حال ساده به حالت سوالی مثبت و مثال‌های آن)
"13:15  
  Geniş zaman olumsuz soru şekilde (زمان حال ساده به حالت سوالی منفی)
"11:04  
  Geniş zamanın istisna fiilleri (فعل ‌های استثنا در زمان حال ساده)
"11:23  
  Doğa olayları (حوادث طبیعت)
"20:24  
  Okuma (1) (متن خواندنی (1))
"16:06  
  Okuma (2) (متن خواندنی (2))
"08:36  
  Okuma (3) (متن خواندنی (3))
"12:22  
  Okuma (4) (متن خواندنی (4))
"13:03  
  Ders içindeki alıştırmalardan kaç örnek (چند نمونه از تمرین‌های داخل درس)
"20:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 4
"32:55  
  Ders içindeki alıştırmalar ۴
"09:08  
  تمرین
"32:02  
  Konuşma alıştırmaları ۴ (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları ۴
"13:00  
  Yazma alıştırmaları ۴ (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
(وابستگی‌ها و خواهش‌ها) ÜNİTE 5: Alışkanlıklar ve Ricalar

در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود:

۱. آشنایی با نحوه‌ی خواهش کردن در ترکی

۲. آموزش چگونگی بیان وابستگی‌ها و هوبی‌ها در زندگی روزمره به ترکی

  Rica etme (خواهش کردن)
"09:10  
  Okuma (1) (متن خواندنی (1))
"10:21  
  Okuma (2) (متن خواندنی (2))
"12:32  
  Ders içindeki alıştırmalardan kaç örnek (چند نمونه مثال از تمرین‌های داخل درس)
"15:42  
  Ders içindeki alıştırmalar ۵
"09:13  
  تمرین
"11:01  
  Konuşma alıştırmaları ۵ (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları ۵
"12:37  
  Yazma alıştırmaları ۵ (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 5
"34:26  
(خلاصه‌ها، چکیده‌ی مطالب در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 6: Özetler

در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود:

۱. آشنایی با بیان جملات به دو حالت "اعلام کردن " و "بیان احتمال " در زبان ترکی                  

۲. سه زمان اصلی که شامل زمان حال استمراری، زمان ماضی نقلی و زمان آینده که برای بیان این حالات جمله کاربرد دارند

۳. آشنایی با بازی خیمه شب بازی در کشور ترکیه و مقایسه‌ی این بازی با کشور ژاپن و چین

  DIr eki (پسوند اعلام کردن و بیان احتمال)
"13:22  
  Okuma (متن خواندنی)
"16:25  
  Ders içindeki alıştırmalardan kaç örnek (چند نمونه مثال از تمرین‌های داخل درس)
"19:18  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"18:25  
  Ders içindeki alıştırmalar ۶
"09:14  
  Konuşma alıştırmaları ۶ (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları ۶
"06:17  
  تمرین
"15:12  
  Yazma alıştırmaları ۶ (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 6
"15:31  
  Sınav 2 (الزامی)
 100%    
"00:00  
(استعداد‌ها، قابلیت‌ها) ÜNİTE 7: Yetenekler

در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود:

۱. آشنایی با افعال کفایت (توانایی)

۲. بردن هر پنج زمان مهمی که تا کنون خوانده اید به حالت توانایی

۳. یادگیری استثناهای مهمی که در این مورد وجود دارد

۴. آشنایی با نحوه ی مصاحبه ی کاری به زبان ترکی استانبولی

  Yeterlilik fiilli (فعل کفایت (توانایی))
"14:39  
  Şimdiki zaman yeterlilik olumlu (کاربرد فعل کفایت در زمان حال استمراری در حالت خبری مثبت)
"13:00  
  Şimdiki zaman yeterlilik olumsuz ve olumlu soru şekili (کاربرد فعل کفایت در زمان حال استمراری به حالت خبری منفی و سوالی مثبت)
"15:31  
  Şimdiki zaman yeterlilik olums (کاربرد فعل کفایت در زمان حال استمراری در سوالی منفی و همچنین در زمان گذشته‌ی ساده در خبری مثبت)
"15:43  
  Belirli geçmiş zaman yeterlilik olumsuz ,olumlu s (فعل کفایت در زمان گذشته‌ی ساده در حالات خبری منفی و سوالی مثبت و سوالی منفی)
"15:33  
  Gelecek zaman yeterlilik olumlu ve olumsuz şekili (کاربرد فعل کفایت در زمان آینده در حالات خبری مثبت و منفی)
"11:14  
  Gelecek zaman yeterlilik olumlu soru ve olumsuz soru şekili (کاربرد فعل کفایت در زمان آینده در حالات سوالی مثبت و منفی)
"13:18  
  Belirsiz geçmiş zaman yeterlilik olumlu, olumsuz ve (کاربرد فعل کفایت در زمان ماضی نقلی در حالات خبری مثبت و منفی و سوالی مثبت)
"08:33  
  Belirsiz geçmiş zaman yeterlilik olumsuz sor (فعل کفایت در زمان ماضی نقلی در حالت سوالی منفی‌، و در زمان حال ساده در خبری مثبت)
"11:36  
  Geniş zaman yeterlilik olumsuz, olumlu soru ve olumsuz (فعل کفایت در زمان حال ساده در حالات خبری منفی، سوالی مثبت و سوالی منفی)
"17:51  
  Tüm zamanların yeterlilik fiillerinden cümle örnekler (نمونه مثال‌هایی از تمام زمان‌های کفایت در قالب جمله)
"18:23  
  Hazırlık çalışması (آمادگی جهت تمرین)
"12:05  
  Okuma (1) (متن خواندنی (1))
"12:05  
  Okuma (2) (متن خواندنی (2))
"16:00  
  Okuma (3) (متن خواندنی (3))
"13:07  
  Ders içindeki alıştırmalardan kaç örnek (چند نمونه مثال از تمرین‌های داخل درس)
"10:14  
  Mola zamanı (زنگ تنفس)
"06:45  
  Ders içindeki alıştırmalar ۷
"11:34  
  تمرین
"27:38  
  Konuşma alıştırmaları ۷ (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  Dinleme alıştırmaları ۷
"04:26  
  Yazma alıştırmaları ۷ (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 7
"29:57  
(لطفا و یا خواهش کردن در زبان ترکی استانبولی) ÜNİTE 8: Lütfen

درپایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود:

۱. آشنایی با فونکسیون‌های فعل کفایت (توانایی) که شامل موارد مهم زیر می‌باشد:

 اجازه خواستن، خواهش کردن، احتمال دادن، توصیه کردن، تخمین زدن

۲. آشنایی با نحوه‌ی انجام مراحل رزرواسیون هتل به زبان ترکی استانبولی

  Yeterlilik fiili fonksiyonları (کاربردهای فعل کفایت)
"09:34  
  İzin, Rica, İhtimal, Tahmin (اجازه، خواهش، احتمال و تخمین)
"09:39  
  Hazırlık çalışması (آمادگی جهت تمرین)
"09:13  
  Okuma (متن خواندنی)
"10:26  
  Ders içindeki alıştırmalardan örnek (نمونه مثال از تمرین‌های داخل درس)
"21:26  
  Ders içindeki alıştırmalar 8
"25:30  
  Konuşma alıştırmaları ۸ (پروژه مکالمه) (الزامی)
"00:00  
  تمرین
"13:00  
  Dinleme alıştırmaları ۸
"03:49  
  Yazma alıştırmaları ۸ (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 8
"23:31  
(ندیده نرویم، بدون این‌که ببینیم نرویم) ÜNİTE 9: Görmeden gitmeyelim

در پایان این فصل شما به موارد زیر مسلط خواهید بود:

۱. آشنایی با اولین قید ترکی یعنی قید "و" همچنین یادگیری حالت منفی این قید

۲. آشنایی با دومین قید ترکی یعنی "بدون" و " قبل از " در زبان ترکی

۳. نحوه‌ی استفاده از این قیود برای تبدیل چند جمله به یک جمله

۴. آشنایی با جاذبه‌های گردشگری و توریستی شهر استانبول در قالب متن‌های خواندنی

  Zarf – Fiiller (1) (قیود فعلی (1))
"10:26  
  Zarf fiillerin örnekleri (مثال‌های قیود فعلی)
"12:21  
  Zarf – Fiiller (2) (قیود فعلی (2))
"12:26  
  Okuma (1) (متن خواندنی (1))
"14:45  
  Okuma (2) (متن خواندنی (2))
"13:53  
  Okuma (3) (متن خواندنی (3))
"13:34  
  Ders içindeki alıştırmalardan örnek (مثال از تمرین‌های داخل درس)
"10:58  
  Kültürden kültüre (1) (از فرهنگ به فرهنگ (1))
"17:20  
  Kültürden kültüre (2) (از فرهنگ به فرهنگ (2))
"06:47  
  Sınıf dili (زبان کلاس)
"11:42  
  Ders içindeki alıştırmalar 9
"11:08  
  Dinleme alıştırmaları ۹
"10:31  
  تمرین
"32:23  
  Yazma alıştırmaları ۹ (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"00:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 9
"41:34  
  Sınav 3 (الزامی)
 100%    
"00:00  
  KELİME LİSTESİ
"00:03  
Proje

در پایان این فصل با انجام پروژه خواسته شده، دانش شما در نوشتار و گفتار به زبان ترکی استانبولی، نسبت به آموخته‌هایتان در این دوره ارزیابی خواهد شد.

  Yazma (الزامی)
 50%    
"00:00  
  Konuşma (الزامی)
 50%    
"00:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

مجموعه حاضر بر مبنای کتاب İstanbul سطح A2  (جدیدترین منبع آموزشی زبان ترکی استانبولی) تهیه شده‌است. همچنان که در مجموعه‌های قبلی برای زبان ترکی استانبولی توضیح داده شده‌است و قطعا زبان‌آموزان عزیزی که دوره‌های قبلی را به اتمام رسانده‌اند اطلاع دارند، علاوه بر سر فصل‌های کتاب مطالب بسیار آموزنده و مفید دیگری که مکمل آموزشی هر بخش هستند نیز ارائه شده‌است.

مشابه مجموعه‌های قبلی تمرین‌ها و پروژه‌های کاربردی به موازات آموزش هر بخش ارائه شده که در افزایش راندمان یادگیری زبان ترکی استانبولی نقش بسزایی دارد.

مطالب گوناگونی را در این مجموعه با تقسیم بندی  A2.2 (بخش دوم کتاب استانبولA2) یاد خواهیم گرفت، از جمله:

  • افسانه‌ها و حکایت‌های معروفی را که تا کنون به زبان فارسی آموخته بودیم به زبان ترکی بیان کرده و با حکایت‌ها و ضرب‌المثل‌ها و لطیفه‌های ترکی آشنا می‌شویم.
  • نحوه‌ی بیان کلمات محبت آمیز، صمیمانه و دلسوزانه را یاد گرفته و این که برای چه کسی باید از چه پسوند محبت‌آمیزی استفاده کرد را یاد می‌گیریم.
  • با دو افسانه‌ی معروف و مقایسه‌ی آن دو با هم یکی در کشور ترکیه و دیگری در کشور کره آشنا می‌شویم.
  • انواع پدیده‌های طبیعی مثل رنگین‌کمان، خورشید‌گرفتگی، سیل، زلزله، گردباد، بهمن و خیلی موارد دیگر به زبان ترکی آشنا خواهیم شد.
  • درباره‌ی تفریحات مورد علاقه‌ای که داریم، و همچنین وابستگی‌هایمان صحبت می‌کنیم و می‌بینیم که آن‌ها را چگونه به زبان ترکی می‌توانیم بیان کنیم.
  • چگونه می‌توانیم اجازه بگیریم، خواهش کنیم، احتمال بدهیم، توصیه بکنیم، این‌ها را به راحتی به زبان ترکی بیان خواهیم کرد.
  • مروری می‌کنیم به گذشته‌های خیلی دور و بازی‌های "خیمه‌شب‌بازی" البته به زبان ترکی؛ و همچنین فرهنگ و نگرش به این بازی را در کشور ترکیه و کشورهایی چون چین و ژاپن مقایسه می‌کنیم. ‌
  • نحوه‌ی مصاحبه‌ی کاری جهت استخدام، و صحبت با مدیر عامل شرکت‌های بزرگ را به زبان ترکی یاد می‌گیریم. (رزومه‌ی کاری، سابقه، میزان حقوق و ...)
  • با مکان‌های توریستی و خیلی معروف و زیبای شهر رویاها یعنی استانبول آشنا می‌شویم.
  • و در نهایت با رقص سنتی و مهم مردان ترکیه به نام رقص zeybek آشنا می‌شویم که نمادی از مردانگی، جسارت و اصالت یک مرد است.

این دوره، آخرین دوره از سطح A آموزش زبان ترکی استانبولی است و با گذراندن موفقیت‌آمیز آن خواهید توانست تسلط قابل قبولی در زبان ترکی به دست آورید.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher فاطمه عصری پور

فاطمه عصری پور فارغ‌التحصیل ممتاز پیراپزشکی از دانشگاه تبریز و دارای مدرک تخصصی آموزش زبان ترکی استانبولی هستند. بیش از 24 سال در حوزه زبان ترکی استانبولی فعالیت مستمر داشته‌اند و بیش از 10 سال به صورت حرفه‌ای این زبان را تدریس کرده‌اند. از معدود اساتیدی هستند که در ایران به تدریس کتاب نوین İstanbul پرداخته‌اند و به دلیل تحقیقات و نیز تعامل پیوسته با اساتید مجرب زبان ترکی استانبولی در دانشگاه‌های ترکیه همواره جدیدترین و موثرترین سبک‌های آموزش را در تدریس خود پیاده کرده‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران  ( نظر)

صفحه 1 از
نازآفرین مدرس 1402-10-09
دانشجوی دوره
درود،من به تازگی این دوره رو شروع کردم ولی مانند دوره های پیشین با آموزش عالی استاد عصری پور بسیار خوب و کاربردی هست،سپاس از مکتب خونه و سرکار خانم فاطمه عصری پور گرامی.
مریم پیله ور لنگرودی 1400-07-27
دانشجوی دوره
سلام خانم عصری پور خیلی ممنون بابت تدریس خوبتون . من میخواستم دوره b1 .b2 را با شما یاد بگیرم چون تا سطح a2 را در کلاس شما خوانده ام . آیا شما تدریس خصوصی b1. B2 را انجام می‌دهید؟ چون گروه مکتبخونه به من گفتند از خودتون سوال بپرسم . ممنونم اگر پاسخ بدهید
مکتب‌خونه
دوست عزیز سلام در مکتب لایو میتوانید با استاد کلاس خصوصی بگیرید https://maktablive.org/
زهره رضوی 1399-09-27
دانشجوی دوره
خیلی ممنونم از استاد عزیز خانم عصری پور و همچنین تیم خوب مکتب خونه به خاطر این دوره عالی. فقط خواهشم اینه که لطفا دوره های B1 و B2 رو هم بزارین، چون من خیلی خوب دارم یاد میگریم. بازم ممنونم از زحماتتون

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  30 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  20 ساعت ویدئو - 10 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود نمی‌باشد)
مهلت دوره:  10 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  75 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام