17 دوره برای "حسین عبده تبریزی" در مکتب‌خونه موجود است.