روشهای مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره مقدماتی)

رشد علوم و فناوریهای شناختی در سه دهه اخیر، ابزارهای متفاوتی را برای مطالعه عملکردهای مغزی انسان و مداخله در آنها در اختیار قرار داده است. تصویر برداری مغزی ساختاری و عملکردی با MRI، روشهای ... ادامه

مدرس دوره:
5 (6 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  120 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  13 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

سرفصل‌های دوره روشهای مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره مقدماتی)

فصل1 اصول تصویربرداری مغزی
  جلسه 1 - 1 مقدمه
"04:45  
  جلسه 1 - 2 مروری بر یک مقاله
"10:54  
  جلسه 1 - 3 روشهای علوم اعصاب شناختی
"06:55  
  جلسه 1 - 4 مراحل مطالعه 1-fMRI
"06:25  
  جلسه 1 - 5 مراحل مطالعه 2-fMRI
"09:43  
  جلسه 1 - 6 کاربردهای fMRI - 1
"10:16  
  جلسه 1 - 7 کاربردهای fMRI - 2
"06:28  
  جلسه 1 - 8 کاربردهای fMRI - 3
"09:07  
  جلسه 1 - 9 آینده fMRI-1
"12:40  
  جلسه 1 - 10 آینده fMRI-2
"11:05  
فصل 2 اصول تحریکات فراجمجمه ای
  جلسه 2 -1 روشهای علوم اعصاب شناختی
"08:42  
  جلسه 2 -2 انواع روشهای تحریک مغزی
"04:55  
  جلسه 2 -3 tDCS
"08:37  
  جلسه 2 -4 تأثیرات tDCS
"03:27  
  جلسه 2 -5 طراحی مطالعه
"07:05  
  جلسه 2 -6 طراحی مطالعه با 1-tDCS
"05:59  
  جلسه 2 -7 طراحی مطالعه با 2-tDCS
"06:52  
  جلسه 2 -8 طراحی مطالعه با 3-tDCS
"06:35  
  جلسه 2 -9 طراحی مطالعه با 4-tDCS
"04:05  
  جلسه 2 -10 :چگونگی عملکرد تحریک الکتریکی در مغز
"04:13  
  جلسه 2 -11 مدلسازی مغز جهت بررسی tDCS
"07:42  
  جلسه 2 -12 اتصالات مغزی
"03:18  
  جلسه 2 -13 استفاده از tDCS به عنوان یک درمان
"07:46  
فصل3 مقدمه ای بر تصویر برداری مغزی
  جلسه 3 -1 تصویر برداری ساختاری و عملکردی
"04:31  
  جلسه 3 -2 اصول اساسی MRI
"07:24  
  جلسه 3 -3 TE & TR
"04:37  
  جلسه 3 -4 از بین رفتن سیگنال
"05:55  
  جلسه 3 -5 TE & T2
"05:12  
  جلسه 3 -6 انواع پروتکل های MRI
"04:17  
  جلسه 3 -7 مفاهیم اولیه
"02:08  
  جلسه 3 -8 ثبت
"05:13  
  جلسه 3 -9 سیستم مختصات Talairach
"07:36  
  جلسه 3 -10 سیگنال های fMRI
"07:17  
  جلسه 3 -11 ویژگیهای سیگنال fMRI
"05:59  
  جلسه 3 -12 سیگنال های حقیقی
"02:20  
  جلسه 3 -13 تفاضل شناختی
"06:03  
فصل4 چگونگی بدست آوردن سیگنال fMRI
  جلسه 4 -1 Conjunction Design
"07:12  
  جلسه 4 -2 تعامل عملکردهای شناختی
"05:04  
  جلسه 4 -3 Factorial Design
"03:19  
  جلسه 4 -4 Multi Block Design
"03:07  
  جلسه 4 -5 دستورالعمل های عمومی
"02:27  
  جلسه 4 -6 طراحی مرتبط با اتفاق
"09:48  
  جلسه 4 -7انواع روشهای مرتبط با اتفاق
"04:09  
  جلسه 4 -8 بررسی سه مورد طراحی مرتبط با اتفاق
"13:35  
  جلسه 4 -9 طراحی مختلط
"05:23  
فصل5 چگونگی بدست آوردن سیگنال fMRI-1
  جلسه 5 -1 عملکرد شناختی مورد هدف
"06:45  
  جلسه 5 -2 فرضیه
"06:16  
  جلسه 5 -3 طراحی مراحل مطالعه fMRI
"13:06  
  جلسه 5 -4 لایه های حوزه شناختی زبان
"15:21  
  جلسه 5 -5 بررسی یک مطالعه طراحی
"10:18  
  جلسه 5 -6 Conjunction Design
"06:04  
  جلسه 5 -7طراحی پارامتریک
"05:04  
  جلسه 5 -8 نکات
"05:17  
  جلسه 5 -9 آگاهی از تغییر فعالیت مغزی
"10:04  
فصل6 اصول اولیه fNIRS
  جلسه 6 -1 مقدمه
"03:27  
  جلسه 6 -2 Spectroscopy
"11:55  
  جلسه 6 -3 بررسی یک مطالعه با fNIRS
"06:56  
  جلسه 6 -4 انواع تکنیکهای fNIRS
"05:00  
  جلسه 6 -5 fNIRS
"06:32  
  جلسه 6 -6 مقایسه fMRI و fNIRS
"05:02  
  جلسه 6 -7 نرم افزار وسخت افزار fNIRS
"06:30  
  جلسه 6 -8 کاربرهای fNIRS
"07:32  
فصل7 نقشه برداری ماده سفید مغز
  جلسه 7 -1 مقدمه
"12:01  
  جلسه 7 -2 ماده سفید مغز
"08:05  
  جلسه 7 -3 عکسبرداری از ماده سفید مغز
"05:09  
  جلسه 7 -4 DWI
"06:25  
  جلسه 7 -5 DTI
"04:27  
  جلسه 7 -6 انواع تصاویر گرفته شده
"07:10  
  جلسه 7 -7 Tractography
"06:23  
  جلسه 7 -8 چالش ها
"07:47  
  جلسه 7 -9 کاربردهای اساسی و کلینیکی
"04:58  
فصل8 تغییرات ساختاری و شیمیایی مغز
  جلسه 8 -1 مقدمه
"04:41  
  جلسه 8 -2 MRI ساختاری
"02:19  
  جلسه 8 -3 تقسیم بندی بافت
"03:31  
  جلسه 8 -4 حجم سنجی
"08:23  
  جلسه 8 -5 VBM
"06:21  
  جلسه 8 -6 ضخامت کورتکس
"06:43  
  جلسه 8 -7 1-MRS
"09:24  
  جلسه 8 -8 2-MRS
"09:39  
  جلسه 8 -9 3-MRS
"07:28  
  جلسه 8 -10 4-MRS
"08:01  
  جلسه 8 -11سوأل
"05:00  
فصل9 تغییرات ساختاری و شیمیایی مغز
  جلسه 9 -1 EEG
"04:08  
  جلسه 9 -2 منشاء EEG
"08:06  
  جلسه 9 -3 تجزیه و تحلیل فرکانس
"05:23  
  جلسه 9 -4 Powerspectrum
"06:10  
  جلسه 9 -5 Synchrony
"10:02  
  جلسه 9 -6امواج تتا به عنوان حامل
"05:28  
  جلسه 9 -7 ERP
"06:26  
  جلسه 9 -8 Neurofeedback
"07:22  
  جلسه 9 -9 انواع پروتکل های نوروفیدبک
"06:48  
فصل10 تصویر برداری مغزی در واقعیت پژوهش
  جلسه 10 -1 مقدمه
"05:08  
  جلسه 10 -2 اعتیاد
"04:55  
  جلسه 10 -3 مفهوم اعتیاد به مواد مخدر
"07:46  
  جلسه 10 -4 طراحی مطالعه fMRI در ولع به مواد مخدر
"08:05  
  جلسه 10 -5 نظارت برخروجیهای درمانی
"06:24  
  جلسه 10 -6 مقایسه افراد پرهیز مدار- متادون و نرمال
"07:03  
  جلسه 10 -7 پیشگویی خروجی درمان
"06:56  
  جلسه 10 -8 Connectivity Analysis
"08:13  
  جلسه 10 -9 چگونگی مدیریت ولع به مواد
"08:13  
  جلسه 10 -10 تخریب
"04:40  
  جلسه 10 -11نتیجه گیری
"06:34  
فصل11 اصول TMS
  جلسه 11 -1 انواع تحریک مغزی
"04:31  
  جلسه 11 -2 تاریخچه
"03:16  
  جلسه 11 -3 اصول TMS
"11:13  
  جلسه 11 -4 انواع TMS
"09:52  
  جلسه 11 -5 مفهوم Phosphene
"04:31  
  جلسه 11 -6 rTMS
"07:13  
  جلسه 11 -7 TMS در علوم شناختی
"06:15  
  جلسه 11 -8 rTMS در حوزه کلینیکال
"03:58  
  جلسه 11 -9 توالی های پالس TMS
"03:26  
فصل12 آینده علوم اعصاب شناختی
  جلسه 12 -1 مقدمه
"03:47  
  جلسه 12 -2 پروژه BigBrain
"03:26  
  جلسه 12 -3اطلس شناختی
"02:21  
  جلسه 12 -4 بانک های اطلاعاتی چند مدله
"11:34  
  جلسه 12 -5 ذخایر
"07:33  
  جلسه 12 -6 چگونگی استفاده از بانکهای اطلاعاتی
"08:57  
  جلسه 12 -7 مداخله
"06:01  
  جلسه 12 -8 دانش علوم اعصاب شناختی در خدمت مردم- 1
"09:55  
  جلسه 12 - 9 دانش علوم اعصاب شناختی در خدمت مردم-2
"06:09  

درباره دوره

رشد علوم و فناوریهای شناختی در سه دهه اخیر، ابزارهای متفاوتی را برای مطالعه عملکردهای مغزی انسان و مداخله در آنها در اختیار قرار داده است. تصویر برداری مغزی ساختاری و عملکردی با MRI، روشهای دیگر نقشه برداری از مغز با استفاده از جریانهای الکتریکی یا امواج الکترومغناطیسی، انواع روشهای تحریک مغزی و همچنین فناوریهای تغییر و بازتوانی شناختی مجموعاً در قالب "لبزارهای مطالعه و مداخله د رمغز انسان" قابل جمع بندی هستند.
دکتر حامد اختیاری در طی دو ترم مجموعه این ابزارها را با دیدگاه کاربردی ابتدا معرفی نموده و سپس به جزئیات فنی و بالینی آنها پرداخته است. در اینجا، این مجموعه کلاسها، در دو دوره مقدماتی و پیشرفته ارائه می گردند.
مشاهده این کلاسها برای تمامی علاقه مندان آشنایی با مغز انسان و همچنین دانشجویان رشته های مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی، روانشناسی، پزشکی و روانپزشکی پیشنهاد می گردد. امید است این دو دوره آموزشی، به گسترش دانش علوم و فناوریهای شناختی در دانشگاه های ایران کمک نماید.

فایل های درس 

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher حامد اختیاری

دکتر حامد اختیاری، در سال 1375 با کسب رتبه 11 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد؛ رویارویی روزمره با افراد دچار اختلالات SUD ، علاقه‌مندی وی را نسبت به «نوروساینس و اختلالات شناختی مرتبط» برانگیخت به‌طوری‌که توانست با دریافت اولین کمک‌هزینه پژوهشی این حوزه در سال 2000، نخستین مقاله‌ی علمی خود را در سال 2001 با عنوان «نقش کورتکس پره فرونتال در تصمیم‌گیری‌های خطرناک» به چاپ برساند. فارغ‌التحصیلی ایشان در سال 2004 و پس از دفاع از پایان‌نامه‌اش در رابطه با تصمیم‌گیری خطرناک و رفتار بدون فکر، با اشتغال در «مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران» (INCAS) هم‌زمان شد که در نهایت به راه‌اندازی آزمایشگاه عصبی-شناختی ایشان در سال 2005 انجامید. دکتر اختیاری همچنین در سال 2010، یک برنامه تحقیقاتی را با نام «Translational Neuroscience Program» در پژوهشکده مطالعات علوم‌شناختی (ICSS) در تهران آغاز کرد. پذیرش در مقطع دکترای تصویربرداری عصبی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 2011 ، آغازگر شروع پروژه‌ی پایان‌نامه‌ای در مورد مبانی عصبی مهار پاسخ به وسیله‌ی fMRI شد که درنهایت به مهاجرت ایشان به آمریکا برای ادامه تحصیل در مقطع فوق دکترا و همکاری در مؤسسه‌ی تحقیقات مغزی لوریت LIBR با دکتر مارتین پاولوس، در همین زمینه منجر شد؛ ایشان از سال 2018 به بعد تاکنون، در جایگاه هیئت علمی در این مؤسسه به فعالیت مشغول‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
لادن جواهری 1402-10-17
با سلام دوره هایی که در مکتب خونه گذروندم همگی بسیار عالی بودند. به خصوص دوره های دکتر حامد اختیاری بینظیر هستند ایشان به معنای واقعی معلم اند.
حسن زیرکی 1402-07-23
فوق العاده مفید و کاربردی و صد البته پایه ای از دست اندرکاران مکتب خونه و استاد اختیاری سپاسگزارم
فرزانه رستمی 1401-06-02
جات بهشت
1400-10-14
بسیار عالی . زکات علمتون رو دادید ممنون
الناز گلزار 1400-09-24
فوق العاده بود بسیار سپاسگزارم از تدریس عالی تون.حق بر گردن ما دارید که رایگان در اختیارمان قرار دادید.استاد فوق العاده و تیم قوی از همه تون سپاسگزارم در صورتیکه امکان دادن گواهینامه بعد از اتمام دوره میسر باشد باز هم فوق العاده تر خواهد شد.امید است این امکان میسر گردد.
1400-06-03
ممنونم از زحمات آقای دکتر و همکاران در مکتب خونه. این دوره برای بنده بسیار ارزشمند بود. ضمن افزایش آگاهی در زمینه روش های مطالعات علوم اعصاب شناختی، این دوره برای پیدا کردن مسیر پژوهش و هدف واقعی یک پژوهشگر بسیار آموزنده است. ممنون از این فرصت که برای یادگیری در اختیار جامعه علمی گذاشتید.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
poster
  
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  120 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  13 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)
  
امتیاز شما:  0 %