مدارهای آنالوگ

دوره‌های دانشگاهی
31 جلسه

سرفصل‌ها

در این درس به مفاهیم اولیه مدارهای الکتریکی و ترانزیستورها پرداخته می شود.
بخش ابتدایی این درس مباحث الکترونیکی و بخش دوم این درس مباحث مدارهای الکتریکی را در بر میگیرد.
لینک مطالب درس، تکالیف ، امتحانات ، کوییز ها و اسلایدها :
Analogue Circuits
مدرس دوره
رضا سروری
رضا سروری فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شریف در سال 1998 میلادی و دوره دکتری انستیوت تکنولوژی جورجیا امریکا در سال 2008 میباشد .او هم اکنون استادیار دانشکده برق دانشگاه شریف است . زمینه فعالیت ایشان اتصالات در مدارهای مجتمع و کاربردهای نانوفن‌آوری در مدارهای مجتمع است.

1

فیلم های آموزشی

31 جلسه    42:00 ساعت   
جلسه اول - مقدمه
72:11 دقیقه
جلسه دوم - تعریف سیگنال
82:21 دقیقه
جلسه سوم - مقاومت
79:06 دقیقه
جلسه چهارم - خازن
79:28 دقیقه
جلسه پنجم - مفهوم انرژی و توان
88:26 دقیقه
جلسه ششم - آپ امپ
72:14 دقیقه
جلسه هفتم - تقویت کننده ها
82:10 دقیقه
جلسه هشتم - نقطه کار
83:36 دقیقه
جلسه نهم - مدارهای یکسوساز
76:42 دقیقه
جلسه دهم - دیود زنر
79:00 دقیقه
جلسه یازدهم - ترانزیستور
85:50 دقیقه
جلسه دوازدهم - ترانزیستور
83:22 دقیقه
جلسه سیزدهم - بایاس ترانزیستور
63:46 دقیقه
جلسه چهاردهم - ترانزیستور
81:42 دقیقه
جلسه پانزدهم - ترانزیستور
80:29 دقیقه
جلسه شانزدهم - ترانزیستور
82:35 دقیقه
جلسه هفدهم - ترانزیستور
80:03 دقیقه
جلسه هجدهم - تحلیل انواع مدار
79:53 دقیقه
جلسه نوزدهم - ترانزیستور
86:16 دقیقه
جلسه بیستم - ترانزیستور
87:40 دقیقه
جلسه بیست و یکم - ساخت مدارهای منطقی با استفاده از ترانزیستور
81:52 دقیقه
جلسه بیست و دوم - پاسخ معادلات
88:37 دقیقه
جلسه بیست و سوم - پاسخ پله در مدارها
85:29 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - مدار مرتبه دوم
84:24 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - پاسخ مدارها
85:32 دقیقه
جلسه بیست و ششم - قضیه اساسی
87:54 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - نمایش فیزوری
84:23 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - مدارهای پایین گذر و بالاگذر
85:05 دقیقه
جلسه بیست و نهم - سیگنال های سینوسی
55:45 دقیقه
جلسه سی ام - مروری بر مباحث ترم
87:08 دقیقه
جلسه سی و یکم - حل نمونه سوال
86:57 دقیقه