00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

ریاضی مهندسی

دوره‌های دانشگاهی
37 جلسه

سرفصل‌ها

درس رياضی مهندسی در رشته های مهندسی جزء دروس پايه است. اين درس به طور کلی به سه بخش بصورت زير تقسيم می شود:
آناليز فوریه (سری فوريه، انتگرال فوريه، تبديل فوریه)
معادلات با مشتقات جزیی
اعداد مختلط

مدرس دوره
کامبيز افروز
کامبيز افروز از اساتيد بخش مهندسی برق دانشگاه شهيد باهنر کرمان است. وی کارشناسی خود را در رشته مهندسی مخابرات از دانشگاه شهيد باهنر کرمان ، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مخابرات ميدان از دانشگاه صنعتی امير کبير اخذ کرده است.
تخصص وی طراحی مدارات فعال و غيرفعال مايکروويو، روش های عددی در الکترومغناطيس است.
صفحه شخصی
فیلم های آموزشی
46:03 ساعت
46:03
Combined Shape Created with Sketch. 37 جلسه
جلسه اول - مروری بر اعداد مختلط
"82:13
جلسه دوم - توابع متناوب، مفهوم تعامد بين توابع
"78:59
جلسه سوم - سری فوریه، نحوه محاسبه ضرایب سری فوریه، ضرایب سری فوریه در توابع زوج و فرد
"78:16
مقدمه ای بر Matlab (آموزش خيلي مختصر نرم افزار MATLAB برای استفاده در درس)
"17:36
جلسه چهارم - بررسی نحوه همگرایی ضرایب سری فوریه
"83:24
جلسه پنجم - سری فوريه تابع ضربه و همگرايي آن، مشتق در سری فوریه
"71:47
جلسه ششم - پيش بيني ضرايب سری فوريه بدون محاسبه و با توجه به شکل سيگنال
"70:33
جلسه هفتم - انتگرال در سری فوريه، بسط نيم دامنه زوج يا فرد
"79:56
جلسه هشتم - محاسبه مقدار برخی از سری ها با استفاده از سری فوريه توابع متناوب، قضيه پارسوال، سری فوريه مختلط
"83:22
جلسه نهم - خواص ضرايب سری فوريه مختلط
"55:20
جلسه دهم - خواص ضرايب سری فوريه مختلط، مشتق در سری فوريه مختلط، سری فوريه دوبعدی
"62:20
جلسه یازدهم - مثال هايي از سری فوريه دو بعدی و ترسيم آن توسط MATLAB
"51:59
جلسه دوازدهم - انتگرال فوريه، مشتق در انتگرال فوريه، پيش بيني ضرايب انتگرال فوريه، بسط زوج و فرد در انتگرال فوريه
"91:02
جلسه سیزدهم - انتگرال در انتگرال فوريه، همگرايي در انتگرال فوريه، فرم مختلط انتگرال فوريه (تبديل فوريه)
"70:06
جلسه چهاردهم - خواص تبديل فوريه، انقباض و انبساط در حوزه زمان
"58:08
جلسه پانزدهم - خواص تبديل فوريه، انتقال در حوزه زمان، انقباض و انبساط در حوزه زمان، تبديل فوريه ضربه و مشتق در حوزه زمان
"80:43
جلسه شانزدهم - دوگانی در تبديل فوريه، تبديل فوريه عدد ثابت، تابع علامت و تابع پله، خاصيت هرميتي در تبديل فوريه سيگنال های حقيقي
"93:19
جلسه هفدهم - مبحث تکميلي (تبديل فوريه توابع با سطح زير نامحدود)، پاسخ فرکانسی، محاسبه برخی از انتگرال ها با استفاده از تبديل فو
"80:23
جلسه هجدهم - معادلات با مشتقات جزئی، معادلات مشتقات جزيي خطي، غيرخطی، همگن و غير همگن، معرفی مختصر معادله های دما، موج و لاپلاس
"84:53
جلسه نوزدهم - رسم دماي يک ميله محدود در MATLAB، حل معادله دما در ميله محدود با شرايط مرزی نيومن، حل معادله دما در يک ميله محدود
"90:52
جلسه بیستم - حل معادله دما در ميله بی نهايت، مروری بر قوانين الکترواستاتيک در الکترومغناطيس، معادله لاپلاس
"63:46
جلسه بیست و یکم - حل معادله لاپلاس يک بعدی و دو بعدی در مختصات دکارتی
"100:49
جلسه بیست و دوم - ترسيم ولتاژ و ميدان الکتريکي در يک محيط مستطيلی با استفاده از MATLAB، حل معادله لاپلاس در مختصات دکارتی با شر
"73:53
جلسه بیست و سوم - حل معادله لاپلاس در مختصات استوانه ای، حل معادله لاپلاس سه بعدی در مختصات دکارتی
"85:52
جلسه بیست و چهارم - حل معادله موج همگن در يک طناب محدود و ترسيم جواب آن با استفاده از MATLAB، مفهوم موج رونده و موج ساکن، حل مع
"78:08
جلسه بیست و پنجم - ترسيم موج دوبعدی در مختصات دکارتی، حل معادله موج با استفاده از روش دالامبر
"80:08
جلسه بیست و ششم - حل معادله دما غيرهمگن با شرايط مرزی همگن و غيرهمگن
"62:28
جلسه بیست و هفتم - حل معادله موج همگن و غيرهمگن با شرايط مرزی غيرهمگن، حل معادله پواسون (لاپلاس غيرهمگن)، حل معادله گرما با شرا
"84:05
جلسه بیست و هشتم - اعداد مختلط
"56:26
جلسه بیست و نهم - مفهوم ناحيه و همسايگي در اعداد مختلط، تابع مختلط، حد در توابع مختلط، مشتق در توابع مختلط، قضيه اول کوشی و ريم
"87:04
جلسه سی ام - قضيه اول کوشی و ريمان، مشتق توابع مختلط، بررسی توابع و شرايط کوشی و ريمان در فرم قطبی
"68:13
جلسه سی و یکم - قضيه دوم کوشی و ريمان، توابع تحليلي، توابع تام، مفهوم توابع همساز و همساز مزدوج، شاخه اصلی تابع Ln(z)
"83:14
جلسه سی و دوم - انتگرال کانولوشن، تبديل فوريه ضرب کانولوشن
"68:51
جلسه سی و سوم: خواص تبديل فوريه، ضرب در تبديل فوريه، قضيه رالي، انرژي سيگنال و رابطه با پهناي باند، قضيه مدولاسيون (مخصوص دانشج
"75:44
جلسه سی و چهارم - مروري بر ضرب و کانولوشن دو سيگنال در حوزه فرکانس، محاسبه برخي از انتگرال ها با استفاده از قضيه رايلي، رابطه ب
"77:57
جلسه سی و پنجم - مخصوص دانشجويان مهندسي برق: پاسخ حالت ماندگار، فازور
"68:29
جلسه سی و ششم - مخصوص دانشجويان مهندسي برق:: پاسخ فرکانسی، تابع شبکه، پاسخ حالت دائمی، تفاوت تبديل فوريه و فازور
"82:55