آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.1

poster
پیش‌نمایش دوره

برای شروع آموزش زبان ترکی استانبولی در مرحله‌ی اول، بهتر است که الفبای زبان ترکی را بیاموزید. زمانی که الفبا را متوجه شوید به راحتی می‌توانید کلمات را تلفظ کنید. تنها ممکن است که با ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.8 (64 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

اين دوره پيش نياز خاصی ندارد، و كاملا از ابتدا شروع به آموزش كرده است.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.1

ÜNİTE 1: Merhaba

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1- الفبای ترکی

2- معرفی خود و احوال‌پرسی و آشنایی و یادگیری روزهای مهم زندگی

3- ضمایر اشاره (سوال کردن ضمایر اشاره)

4- پسوندهای جمع و استثناهای جمع

5- پسوندهای سوالی و نحوه جواب دادن به آن‌ها

  Tanışma ve selamlaşma (آشنایی و احوالپرسی)
مشاهده
"16:56  
  1. Okuma (Tanışma) (خواندن 1 درباره آشنایی)
"14:45  
  2. Okuma (Tanışma) (خواندن 2 درباره آشنایی)
"13:33  
  kalıp ifadeler (کلمات ترکیبی)
"11:01  
  Ne zaman ne söylüyoruz (چه زمانی چه می گوییم)
"20:50  
  راهنمای نحوه حل کردن تمرینات
"00:41  
  Ders içindeki alıştırmalar 1
"26:59  
  Dinleme alıştırmaları 1
"04:51  
  Yazma alıştırmaları 1 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"225:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 1
"32:49  
  Alfabede özel harfler 1 (حروف خاص الفبا 1)
"11:22  
  Alfabede özel harfler 2 (حروف خاص الفبا 2)
"11:40  
  Alfabede özel harfler 3 (حروف خاص الفبا 3)
مشاهده
"14:03  
  Ünlü harfler (حروف صدادار)
"15:56  
  harflerin okunuşu (نحوه تلفظ حروف الفبا)
"15:04  
  Alfabe ve örnekleri (مثال های حروف الفبا)
"17:52  
  Ders içindeki alıştırmalar 2
"12:34  
  Konuşma alıştırmaları 2 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"225:00  
  Dinleme alıştırmaları 2
"14:43  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 2
"21:26  
  İşaret adlar (اسامی اشاره)
"20:49  
  Dır ne demek (فعل "است")
"15:43  
  Çoğul eki (پسوند جمع)
"14:11  
  Çoğul ekinin notları (نکات مهم پسوند جمع)
"12:32  
  soru eki (mI) (پسوند سوالی آیا)
"15:36  
  Diğer soru ekleri ve sınıf dili (کلمات سوالی و زبان در کلاس)
"19:15  
  Ders içindeki alıştırmalar 3
"51:05  
  Konuşma alıştırmaları 3 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"225:00  
  Dinleme alıştırmaları 3
"02:52  
  Yazma alıştırmaları 2 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"225:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 3
"51:05  
  KELİME LİSTESİ 1
"00:03  
  Slayt 1
"00:03  
  Sınav (الزامی)
 100%    
"00:00  
ÜNİTE 2: Nerede

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1- پسوندهای موقعیتی (در، روی، پیش، هم) و ساخت جملات خبری و سوالی با آن‌ها

2- جمله‌سازی و صحبت با افعال «وجود دارد» و «وجود ندارد»

3- آشنایی کامل با اعداد و چهار عمل اصلی و جمله‌سازی با آن‌ها

4- نحوه تبدیل اعداد اصلی به اعداد ترتیبی و جمله‌سازی با آن‌ها

5- جمله‌های اسمیه (ضمایر متصل و منفصل) 

6- ساخت جملات کوتاه خبری و سوالی منفی و مثبت با صفات و اسم

7- آشنایی با فرهنگ ترکیه

  Bulunma durumu (پسوند موقعیتی)
مشاهده
"17:14  
  Bulunma durumu zamirlerle (پسوند موقعیتی با ضمایر)
"13:15  
  Bulunma durumunun örnekleri (مثال های پسوند موقعیتی)
"17:27  
  var ve yok örneklerle (مثال های "وجود داشتن" و "وجود نداشتن")
"15:58  
  okuma (okul) (مطلب خواندنی درباره مدرسه)
"11:55  
  Okumanın soruları (سوالات درک مطلب)
"15:52  
  proje 1 (الزامی)
"114:00  
  Ders içindeki alıştırmalar 1
"28:02  
  Dinleme alıştırmaları 1
"01:00  
  Yazma alıştırmaları 1 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"114:00  
  Konuşma alıştırmaları 1 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"114:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 1
"22:36  
  Sayılar (اعداد اصلی)
"14:05  
  Sayıların örnekleri (مثال های اعداد اصلی)
"13:24  
  Sayılar (ders alıştırmaları) (اعداد با تمرین درسی)
"11:30  
  Sayılar için kısa cümleler (جمله های کوتاه در مورد اعداد)
"11:30  
  Kaçıncılar (اعداد ترتیبی)
"09:51  
  Kaçıncının notları (نکات مهم اعداد ترتیبی)
"13:32  
  İsim cümleler (جمله اسمیه)
مشاهده
"12:51  
  İsim cumlelerin şekili (اشکال جمله اسمیه)
"18:07  
  İsim cümlelerin örnekleri (مثال جمله اسمیه)
"11:41  
  Fazla alıştırma
"123:04  
  İsim cümleler cümlede (پسوند جمله اسمیه)
مشاهده
"15:16  
  Önemli kelimeler ve okuma (arkadaş arasında) (مطلب خواندنی درباره دوستان)
مشاهده
"10:43  
  Zıt sıfatlar (صفات متضاد)
"14:33  
  Ders içindeki alıştırmalar 2
"24:37  
  proje 2 (الزامی)
"114:00  
  Dinleme alıştırmaları 2
"03:41  
  Yazma alıştırmaları 2 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"114:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 2
"29:11  
  Ders içindeki alıştırmalar 3
"16:24  
  proje 3 (الزامی)
"114:00  
  proje 4 (الزامی)
"114:00  
  proje 5 (الزامی)
"114:00  
  Dinleme alıştırmaları 3
"20:18  
  Yazma alıştırmaları 3 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"114:00  
  Konuşma alıştırmaları 3 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"114:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 3
"34:34  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"17:45  
  KELİME LİSTESİ 2
"00:03  
  Slayt 2
"00:03  
  Sınav
 50%    
"23:11  
  Sınav (الزامی)
 50%    
"00:00  
ÜNİTE 3: Ne yapıyorsun

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1- زمان حال استمراری (شامل خبری مثبت، سوالی مثبت، خبری منفی و سوالی منفی)

2- پسوندهای جهت (به) و نحوه به کار بردن آن‌ها در جمله

3- پسوندهای دور شدن (از) و نحوه به کار بردن آن‌ها در جمله

4- مصدر + فعل خواستن = بیان فعل به صورت خواهشی

5- آشنایی با فرهنگ ترکیه و نحوه زندگی دانشجویان در ترکیه

  Masdar (مصدر)
مشاهده
"10:10  
  Şimdiki zaman olumlu (حال استمراری خبری مثبت)
"11:23  
  Şimdiki zaman olumsuz (حال استمراری خبری منفی)
"19:33  
  Şimdiki zaman olumlu soru (حال استمراری سوالی مثبت)
"09:56  
  Şimdiki zaman olumsuz soru (حال استمراری سوالی منفی)
"10:29  
  1.not şimdiki zaman (نکته اول در حال استمراری)
مشاهده
"11:26  
  2.not şimdiki zaman (نکته دوم در حال استمراری)
"14:45  
  Fazla alıştırma
"123:04  
  Şimdiki zamanın önemli fiilleri (فصل های مهم در حال استمراری)
"10:11  
  okuma (bir günüm 1. Bölüm) (مطلب خواندنی درباره یک روز من1)
"12:03  
  okuma (bir günüm 2. Bölüm)
"13:32  
  Şimdiki zamanın ders alıştırmaları (تمرین های حال استمراری)
"10:41  
  Proje 1 (الزامی)
"166:40  
  Ders içindeki alıştırmalar 1
"18:37  
  Proje 2 (الزامی)
"166:40  
  Dinleme alıştırmaları 1
"04:54  
  Yazma alıştırmaları 1 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"166:40  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 1
"47:27  
  Yönelme durumu (پسوندهای جهت)
"11:45  
  Yönelme durumu zamirlerle (پسوندهای جهت با ضمایر)
"10:18  
  Dört özel harfin notları (نکات چهار حرف مهم)
"21:36  
  Uzaklaşma durumu (پسوندهای دور شدن)
"21:53  
  Konuşma için önemli fiiller (افعال مهم در صحبت)
"08:24  
  1. Okuma (sosyal gruplar) (مطلب خواندنی درباره گروه های اجتماعی)
"17:10  
  Bir kaç örnek ders alıştırmalarından (روش حل تمرین ها)
"10:56  
  Ders içindeki alıştırmalar 2
"29:07  
  Proje 3 (الزامی)
"166:40  
  Dinleme alıştırmaları 2
"07:57  
  Yazma alıştırmaları 2 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"166:40  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 2
"30:56  
  Proje 4 (الزامی)
"166:40  
  MAK istemek (گرامر "خواستن")
"10:09  
  2. Okuma (hafta sonu ne yapıyorsun) (مطلب خواندنی درباره اوقات فراغت آخر هفته ها)
"12:18  
  MAk istemeğin alıştırması (روش حل تمرین های "خواستن")
"07:37  
  Ders içindeki alıştırmalar 3
"10:19  
  Proje 5 (الزامی)
"166:40  
  Dinleme alıştırmaları 3
"06:56  
  Yazma alıştırmaları 3 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"166:40  
  Konuşma alıştırmaları 3 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"166:40  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 3
"19:32  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"19:14  
  KELİME LİSTESİ 3
"00:03  
  Slayt 3
"00:03  
  Sınav
 50%    
"19:35  
  Sınav (الزامی)
 50%    
"00:00  
ÜNİTE 4: Proje

در پایان این فصل با انجام پروژه خواسته شده، دانش شما در نوشتار و گفتار به زبان ترکی استانبولی، نسبت به آموخته‌هایتان در این دوره ارزیابی خواهد شد.

  Yazma (الزامی)
 50%    
"30:00  
  Konuşma (الزامی)
 50%    
"30:00  

گواهینامه

آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.1

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

برای شروع آموزش زبان ترکی استانبولی در مرحله‌ی اول، بهتر است که الفبای زبان ترکی را بیاموزید. زمانی که الفبا را متوجه شوید به راحتی می‌توانید کلمات را تلفظ کنید. تنها ممکن است که با معنای کلماتی که تلفظ می‌کنید آشنا نباشید. این موضوع را به راحتی می توانید با یادگیری زبان ترکی استانبولی برطرف نمایید.
زبان ترکی استانبولی در واقع مانند زبان های فنلاندی و مجارستانی از شاخه های زبان اورال آلتایی گرفته شده است. زبان ترکی استانبولی و دیگر زبان های شبیه به این زبان را، زبان آغوز می گویند.

در دوره آموزش زبان ترکی استانبولی ، زبان‌آموز، تنها به تماشای یک فیلم آموزشی نمی‌پردازد. این دوره‌ها به گونه‌ای طراحی شده که کاربر، خود را در محیطی کاملا شبیه محیط کلاس احساس می‌کند و به مطالب آموزشی متنوع و جذاب، از تمرین و آموزش تا فیلم و موزیک و همچنین مدرس آنلاین برای رفع اشکالات درسی، دسترسی دارد.

دوره آموزش زبان ترکی استانبولی مقدماتی چیست؟

این دوره برای آموزش زبان ترکی استانبولی در مرحله مقدماتی طراحی شده است به‌طوری که با مفاهیم اولیه و مقدماتی این زبان آشنا شده و بتوانید در سطح مقدماتی از این زبان در مکالمه و نوشتار خود بهره ببرید؛ طبق معیار بین‌المللی برای سنجش یادگیری زبان، این دوره شما را به سطح اول از A1 می‌رساند.

زبان ترکی استانبولی، رایج‌ترین زبان از شاخه زبان‌های ترکی در جهان است. زادگاه ترکی استانبولی به زمان امپراطوری عثمانی برمی‌گردد زمانی‌که این زبان به عنوان زبان رسمی این امپراطوری انتخاب شد. آتاتورک، اولین رئیس جمهور ترکیه، اصلاحات بسیار زیادی را در مورد این زبان به کار بست و الفبای لاتین را جایگزین الفبای عربی عثمانی کرد. 

هدف از دوره آموزش زبان ترکی استانبولی مقدماتی چیست؟

فراگیری مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط موثر به زبان ترکی، هدف اصلی این دوره است. در این دوره تلاش شده است تا با استفاده از عناوین متنوع و کاربردی، یادگیری زبان ترکی برای شما سریع‌تر و ساده‌تر اتفاق بیفتد زیرا تکیه بر کاربرد جملات و ساختار‌های گرامری، اعتماد‌به‌نفس و انگیزه شما را جهت فراگیری بالا خواهد برد.

دوره آموزش زبان ترکی استانبولی مقدماتی مناسب چه کسانی است؟

افرادی که علاقمند به یادگیری زبان ترکی استانبولی هستند، دانش‌آموزان و دانشجویانی که می‌خواهند تحصیلات خود را در ترکیه ادامه دهند ، کسانی که به دلایل شغلی می‌بایست به این زبان تسلط کافی داشته باشند و همچنین افرادی که قصد مهاجرت به ترکیه و یا زندگی در این کشور را دارند می‌توانند از این دوره بهره کافی ببرند.

بعد از فراگیری دوره زبان ترکی استانبولی مقدماتی چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟

 • آشنایی و احوال‌پرسی  به زبان ترکی را به‌راحتی انجام می‌دهید
 • با حروف الفبای ترکی آشنا شده و مهارت خواندن را به دست می‌آورید
 • نحوه ساخت و استفاده از جملات خبری و سوالی با فرم‌های متنوع را فرا ‌می‌گیرید
 • زمان حال استمراری را به کار می‌برید
 • شیوه درخواست و خواستن را یاد می‌گیرید
 • از فرهنگ مردم و نحوه زندگی در کشور ترکیه آگاه می‌شوید

منابع، پیش نیاز‌ها و منابع مکمل

منبع اصلی این دوره بر اساس مجموعه پنج جلدی کتاب‌های استانبول (Istanbul) است که به منظور آموزش زبان ترکی توسط بهترین اساتید دانشگاه استانبول تالیف شده است. این منبع از طرف دانشگاه‌های ترکیه و مدرس‌های زبان ترکی مورد تایید قرار گرفته است.

از آنجایی که این دوره از سطح پایه، آموزش را شروع خواهد کرد بنابراین پیش نیاز نداشته و همه افرادی که قصد فراگیری زبان ترکی را از ابتدای امر دارند، می‌توانند از این دوره استفاده کنند. 

ویژگی‌های متمایز دوره آموزش زبان ترکی استانبولی مقدماتی چیست؟

این دوره به صورت مرحله‌به‌مرحله و با تکیه بر آموزش کاربردی اصطلاحات پایه، انگیزه‌تان برای یادگیری را بالا برده و شما را به پیشرفت در این زبان، ترغیب می‌کند؛ در واقع شروع یادگیری با اصطلاحات و کلماتی که تشابه زیادی به زبان فارسی خودمان دارند باعث می‌شود حس کنیم فراگیری این زبان برایمان کار سختی نخواهد بود.

در خلال آموزش با فرهنگ مردم ترکیه و شیوه زندگی در آنجا آشنا می‌شوید که این موضوع، یادگیری این زبان را برای شما ساده‌تر خواهد ساخت زیرا مطالب کاربردی‌تر را فرا گرفته و هنگام ورود به این کشور، سورپرایز نشده و با اعتماد‌بنفس می‌توانید ارتباط کلامی بگیرید.

استاد این دوره نهایت تلاش را در بازبینی تکالیف نشان داده به‌طوری که فراگیران بتوانند از این دوره حداکثر استفاده را ببرند و با زبانی ساده و خالی از تکلف به تدریس دروس می‌پردازند.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان ترکی استانبولی مقدماتی چیست؟

 • فصل اول

در ابتدای فصل اول آموزش زبان ترکی، با شیوه آشنایی و احوال‌پرسی آشنا می‌شویم که به علت وجود واژه‌ها و ساختار‌های مشابه با زبان فارسی بسیار شیرین به‌نظر خواهد رسید؛ یادگیری این بخش حتی قبل از حروف الفبا منجر به بالا رفتن آمادگی شما در بخش‌های بعد می‌گردد. 

حروف الفبا، نحوه تلفظ آن‌ها و آشنایی با حروف صدادار از دیگر مطالبی است که در فصل اول به آن‌ها پرداخته می‌شود. برای حل کردن تمرینات نگران نباشید زیرا این موضوع به خوبی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در بخش نهایی اسامی اشاره و پسوند‌های جمع و سوالی مطرح می‌گردند.

 • فصل دوم

در فصل دوم همان‌طور که از اسم آن هویداست به پسوند‌های موقعیتی و شیوه ساختن سوال و پاسخ برای یک موقعیت مکانی پرداخته می‌شود؛ سپس اعداد اصلی، تبدیل آن‌ها به اعداد ترتیبی و جمله‌سازی با آن‌ها مطرح شده و در ادامه نحوه ساخت جملات اسمیه و جملات کوتاه به صورت خبری، سوالی و منفی مورد بحث قرار می‌گیرند. در انتهای این فصل با فرهنگ مردم کشور ترکیه آشنا خواهید شد.

 • فصل سوم

فصل سوم با آموزش مصدر و زمان حال استمراری آغاز می‌گردد زیرا فصل سه برای پاسخ‌گویی به این سوال که مشغول انجام چه کاری هستید، طراحی شده است. نکات موجود در زمان حال استمراری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با پسوند‌های جهت این بحث تکمیل می‌گردد. در انتهای این فصل قبل از پرداختن به موضوع فرهنگ ترکیه با فعل خواستن و گرامر آن آشنا خواهید شد.

علاوه بر پروژه‌ها و تمرینات فصل‌های پیشین، در فصل چهارم پروژه‌ای از شما خواسته می‌شود که می‌بایست با دانش گفتاری و نوشتاری که از این دوره به دست آوردید به آن پاسخ دهید. این پروژه الزامی بوده و بخش اعظم نمره نهایی شما از دوره آموزش زبان ترکی استانبولی را تعیین خواهد کرد.

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher فاطمه عصری پور

فاطمه عصری پور فارغ‌التحصیل ممتاز پیراپزشکی از دانشگاه تبریز و دارای مدرک تخصصی آموزش زبان ترکی استانبولی هستند. بیش از 24 سال در حوزه زبان ترکی استانبولی فعالیت مستمر داشته‌اند و بیش از 10 سال به صورت حرفه‌ای این زبان را تدریس کرده‌اند. از معدود اساتیدی هستند که در ایران به تدریس کتاب نوین İstanbul پرداخته‌اند و به دلیل تحقیقات و نیز تعامل پیوسته با اساتید مجرب زبان ترکی استانبولی در دانشگاه‌های ترکیه همواره جدیدترین و موثرترین سبک‌های آموزش را در تدریس خود پیاده کرده‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
سید مهدی اسبقی 1403-04-22
خیلی عالی
مهسا جعفری 1403-04-18
عااالیه تدریسشون و خیلی با حوصله و دقیق توضیح میدن
ندا محمدی مرادلو 1403-02-27
سلام.وقت تون بخیر و شادی. استاد عصری خیلی عالی و برتر و ممتاز تدریس میکنن. سپاس فراوان از ایشان
شهرام سرلک نیا 1403-02-23
من خیلی لذت بردم از نحوه تدریس استاد این دوره ،توضیحات ایشان خیلی کامل و مفیده
طیبه مرادی 1403-02-17
نحوه‌ی آموزش بسیار خوب بود.
بهناز رحمانی 1403-02-06
چقدر یک آدم می تونه صبورانه و باحوصله تدریس کنه ... واقعا عالیه این دوره، مرسی از مدرس عزیز و مکتب خونه
فاطمه قربانی 1403-01-12
عالی و روان توضیح میدن
پادینا آرایشگر شلمانی 1401-11-18
عالی بود هم تدریس خانم عصری پور و هم نحوه تمرینات و آزمون
مرجان مصطفوی 1401-01-22
من دوره اول هستم تقریبا وسط دوره، انقدر خانم عصری پور قشنگ و خوب درس می دن که دلم می خواد هی بیام درس یاد بگیرم
حسام تقوی 1400-11-12
خیلی با صبر و حوصله درس دادند خیلی ممنونم ازتون.
هومن حاتمی 1400-06-31
سلام ممنون از مکتب خونه.خداقوت این درس بر مبنای چه کتابیه؟
مکتب‌خونه
سلام دوست عزیز istanbul
سحر ناجی 1400-06-31
ممنونم برای تدریس بینظیرتون☘️🙏🏼
ثناسادات راسخي 1400-06-24
سلام و عرض ادب بی نهایت ممنونم از استاد عزیزم سرکار خانم عصری پور که کلمه به کلمه کتاب istanbul رو برای ما باز کردن و توضیح دادن در ویدیو ها و تیم قوی و مجرب مکتبخونه که کمتر از ۲ ساعت به سوالات من پاسخ میدادن.... بی نهایت سپاسگزارم و به همه کسانی که شک دارن در یاد گیری ترکی استانبولی پیشنهاد میکنم که این زبان شیرین مخصوصا با تدریس استاد عصری پور رو شروع کنن...🦋🌌
آفتاب کمانگری 1400-06-24
سلام من فصل دوم این دوره رو دارم طی می کنم و واقعا چیز های زیادی یاد گرفتم یعنی بدون خانم عصری پور واقعا هیچی نمی تونستم البته واقعا ادم باید علاقه داشته باشه ولی اگر توی حسش باشی از صفر تا صد رو با خانم عصری پور میتونید یاد بگیر واقعا کوچیک ترین نکته ها رو میگن ممنونم ار خانم عصری پور من ۱۱سالمه و همیشه به ترکیه علاقه داشتم
امیر محمد کارگر 1400-06-13
با سلام خسته نباشید خدمت استاد محترم من شنیده بودم زبان ترکی خیلی سخته و قابل فهن نیست. اما با این روش فوقالعاده ای که تدریس میکنین خیلی شیرین و قابل فهم هست ممنون از زحمتهایی که کشیدین
1
2
3
4

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

چرا یادگیری زبان ترکی استانبولی اهمیت دارد؟
زبان ترکی استانبولی زبان رسمی کشور ترکیه است.این کشور در همسایگی ایران قرار دارد و دارای مراودات تجاری بسیاری با ایران و سایر کشورهای دنیا از جمله کشورهای ارپایی دارد و از این جهت یادگیری این زبان میتوانند فرصت های شغلی جدیدی را برای زبان آموزان فراهم کند.

سوالات پرتکرار

بهترین منابع برای یادگیری زبان ترکی استانبولی چیست؟
سری کتابهای yeni hitit و Istanbul جزو محبوب ترین کتابهای آموزش زبان ترکی هستند که مرجع دوره های آموزش زبان ترکی در آموزشگاههاست. همچنین دوره های آنلاین زبان ترکی در سایت های اموزش آنلاین مانند مکتب خونه برای آموزش زبان اموزان تهیه میشود.

سوالات پرتکرار

زبان ترکی به چه زبانهایی شباهت دارد؟
زبان آذربایجانی با 78درصد لغات مشترک زبان آلبانیایی با 28 درصد لغات مشترک زبان ارمنی با 19 درصد لغات مشترک زبان لهستانی با 13 درصد لغات مشترک جزو زبانهایی هستند که به زبان ترکی نزدیک هستند.

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.


قبل از پرداختن به آموزش زبان ترکی استانبولی و روش‌های یادگیری آن بهتر است بیش‌تر با این زبان آشنا شویم.

جمعیت ترک‌زبانان جهان

برخی زبان ترکی استانبولی را پنجمین زبان پر کاربرد دنیا بعد از زبان‌­های مطرح دنیا مانند انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی معرفی می­کنند. از آن­جا که ترک‌­ها در مناطق جغرافیایی گسترده‌­ای ساکن شده‌­اند، زبان ترکی در کشورهای مختلفی برای برقراری ارتباط به رسمیت شناخته می‌­شود. تعداد افرادی که زبان مادری آن­ها ترکی استانبولی است، امروزه به 71 میلیون نفر می­رسد. جالب است بدانید زبان ترکی تنها مختص کشور ترکیه نیست و این زبان در کشورهای مختلفی رایج است. در قبرس زبان ترکی یک زبان رسمی است و در این کشور 19 درصد مردم زبان ترکی را به­ عنوان زبان اول استفاده می­‌کنند. بیش از یک و نیم میلیون ترک­‌زبان در بلغارستان، مقدونیه و یونان و بیش از 3 میلیون در آلمان (و سایر کشورهای شمال اروپا) زندگی می‌­کنند. همچنین حدود 40،000 ترک زبان در ایالات متحده امریکا ساکن هستند.

ریشه زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی گویش‌­های مختلفی دارد. گویشی که امروزه به عنوان زبان ترکی استاندارد شناخته شده، گویش استانبولی آناتولی است. زبان ترکی در طول تاریخ دستخوش تغییرات بسیاری بوده است. این زبان به سه گروه اصلی ترکی قدیمی (از قرن 7 تا 13)، ترکی میانه (از 13 تا 20) و ترکی جدید (از قرن 20 به بعد) تقسیم شده است. زبان ترکی همانند زبان‌­های فنلاندی و مجارستانی متعلق به شاخه آلتای از خانواده زبانی اورال-آلتائیک است. ریشه زبان ترکی از زبان ترکی منطقه­‌ی اوغوز گرفته شده است و این زبان به زبان‌­های آذربایجانی، ترکمنی، قشقایی و ترکی گاگائوز بالکان نزدیک است. نیای زبان ترکی استانبولی مدرن در قرن یازدهم میلادی توسط ترکان سلجوقی از آسیای میانه گرفته شده است که به ترکی عثمانی معروف است. زبان ترکی عثمانی کلمات بسیاری را از زبان­‌های فارسی و عربی وام گرفته است که در دوره­‌ی امپراتوری عثمانی به زبان ترکی وارد شدند.

در سال 1928، مصطفی کمال آتاتورک به عنوان بخشی از تلاش­‌های خود برای نوسازی ترکیه، فرمانی مبنی بر جایگزینی الفبای عربی با الفبای لاتین صادر کرد. واژه های وام گرفته از زبان­‌های عربی و فارسی نیز با معادل ترکی جایگزین شدند. از این اقدام آتاتورک در تاریخ به اسم فارسی‌­زدایی یاد می­شود. امروزه فقط دانشمندان و کسانی که خواندن را قبل از 1928 یاد گرفته اند، می‌­توانند متنی ترکی را که به خط ترکی عثمانی نوشته شده است بخوانند. 

گام های یادگیری زبان ترکی (از کجا شروع کنیم و به چه ترتیب بخوانیم)

یادگیری یک زبان خارجه به‌صورت سلیس، تلاش و وقت زیادی را می‌طلبد بنابراین خود را با صبر و انگیزه تجهیز کنید تا برای این سفر آماده شوید! امیدواریم با یاری مکتب‌خونه بتوانید بهترین شروع را برای یادگیری زبان ترکی استانبولی داشته باشید.

برای یادگیری هر زبانی مراحلی در نظر گرفته می‌شود که با توجه به اثربخشی آن‌ها، به مرور به‌عنوان بهترین شیوه آموزش مورد استفاده قرار می‌گیرند. در دوره درس زبان ترکی مکتب خونه نیز تلاش شده است تا با به‌روز‌ترین و بهترین شیوه آموزش، قدم‌به‌قدم به سطوح بالاتر این زبان دست پیدا کرد. در ادامه، مراحل آموزش زبان ترکی استانبولی را با یک‌دیگر بررسی خواهیم کرد.

گام اول یادگیری زبان ترکی استانبولی

در همان ابتدای کار کاغذ و خودکاری بردارید و هدف خود را بنویسید. این مهم‌­ترین مرحله است. چرا که بسته به هدفتان باید میزان زمانی که به یادگیری اختصاص می­‌دهید، متفاوت باشد. مثلا فردی که ترکی استانبولی را برای تحصیل و کار در کشورهای ترک زبان یاد می­‌گیرد نسبت به شخصی که برای مسافرت، تفریح و گردش به این کشور قصد یادگیری زبان را دارد بسیار نیازمند تمرین بیش­تری است. آموزش زبان ترکی استانبولی برای فارسی زبانان به ویژه به دلیل هم آوایی و وجود واژگان مشترک برای ایرانیان ترک زبان (ترک ایرانی) بسیار آسان­تر بوده و با سرعت بیش­تری انجام خواهد شد.

یادگیری آشنایی و احوال‌پرسی

همان‌طور که گفته شد ترک‌زبانان مردمانی مهمان‌نواز هستند که آشنایی و احوال‌پرسی برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. نکته مثبتی که در مورد زبان ترکی برای ما فارسی‌زبانان وجود دارد این است که به علت وجود بسیاری از کلمات فارسی در آن، یادگیری این قسمت از زبان آن‌ها برایمان بسیار شیرین و ساده خواهد بود!

بنابراین یادگیری آشنایی و احوال‌پرسی حتی پیش از یادگیری حروف الفبا، اعتماد‌به‌نفس و انگیزه لازم برای گذراندن آموزش زبان ترکی به شما می‌دهد چون به‌راحتی می‌توانید با یک ترک‌زبان، کلام را آغاز کنید!

یادگیری الفبای ترکی

حال که هدفتان مشخص شد، زمان یادگیری الفبای زبان ترکی استانبولی است. توجه کنید که الفبای این زبان را به خوبی یاد بگیرید. در زبان ترکی استانبولی از 29 حرف (8 حرف صدادار و 21 حرف بی‌صدا) در نوشتار استفاده می­شود. همان طور که پیش­تر گفتیم در زبان ترکی استانبولی از الفبای لاتین استفاده می­شود که با تغییرات جزئی به صورت الفبای ترک درآمده‌ است. این یک مزیت محسوب می شود چرا که شما مجبور نیستید یک الفبای کاملا جدید را از صفر یاد بگیرید. جالب است بدانید اکثر حروف الفبا تلفظی مشابه حروف انگلیسی­ دارند. تنها تعداد کمی از حروف تلفظ متفاوتی دارند. حروفی که تلفظ آن­ها متفاوت از تلفظ انگلیسی است را پیدا کرده و روی یادگیری آن‌­ها زمان بیش­تری بگذارید. چالش یادگیری الفبای ترکی این است که برخی از صداها در زبان فارسی وجود ندارند. برای این که تلفظ این حروف را به خوبی یاد بگیرید، حتما از ویدیوهای آموزشی استفاده کنید تا بتوانید حالت لب­‌ها را همزمان با شنیدن صوت ببینید. این روش به شما در ادا کردن درست تلفظ واژه­‌ها کمک به­‌سزایی خواهد کرد.

با اینکه در زبان ترکی، الفبای لاتین مشابه آنچه که در زبان انگلیسی وجود دارد، می‌بینید اما در مورد لغات و گرامر، هیچ‌گونه شباهتی بین این دو زبان وجود ندارد. الفبای ترکی شامل 29 حرف است که 8 حرف آن صدا‌دار و 21 حرف آن بی‌صداست؛ در‌ واقع الفبای ترکی یک نسخه تطبیق داده شده از الفبای لاتین با 6 حرف اضافه است.

این 6 حرف اضافه شده به الفبای ترکی ç, ğ, ş, ı, ö, ü هستند. توجه داشته باشید که در میان حروف الفبای ترکی حروف q, w, x  را نمی‌یابید چون این حروف به الفبای زبان ترکی راه داده نشده‌اند!

مهارت در تلفظ

برای تلفظ لغات در زبان ترکی، نگران چیزی نباشید چون در زبان ترکی دقیقا همان چیزی را که تلفظ می‌کنید، می‌نویسید! هر حرف تنها یک صدا دارد و حروف بی‌صدای دوتایی مانند آنچه که در زبان انگلیسی می‌بینید (Sh,Ch,…) وجود ندارند پس هیچ‌چیز گیج کننده‌ای در این زبان نیست؛ هرچند گاهی شاهد استثناهایی نیز در آن هستیم.

پس از یادگیری الفبا و سیستم آوایی این زبان، می‌توانید به‌طور مستقیم متون ترکی را بخوانید حتی اگر معنای متونی که می‌خوانید را ندانید!

آشنایی با گرامر پایه و ساختار جملات

با اینکه گرامر زبان ترکی بسیار منطقی بوده و یادگیری زبان ترکی استانبولی بسیار لذت‌بخش است، بعضی نکات آن به زمان و تلاش بیشتری برای یادگیری نیاز دارند که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

بر خلاف زبان انگلیسی که در آن، افعال بودن (to be) وجود دارد در آموزش زبان ترکی استانبولی چنین افعالی را نمی‌بینیم زیرا در این زبان، از پسوند‌ها برای این منظور استفاده می‌شود. 5 پسوند در این زبان (شامل اول و دوم شخص مفرد، اول، دوم و سوم شخص جمع) وجود دارد. همان‌طور که می‌بینید در سوم شخص مفرد، پسوندی وجود ندارد.

از آنجایی که هر ضمیر، پسوند خاص خود را داراست بنابراین ضمیر آغازی در جملات به علت جلوگیری از تکرار، حذف می‌شود. در‌ واقع با شنیدن پسوند، شما به ضمیر آن پی برده و نیازی به استفاده دوباره از آن ضمیر در ابتدای جمله نخواهد بود.

در زبان ترکی با اضافه کردن یک یا چند پسوند، شما می‌توانید ویژگی‌های دستوری یک لغت و یا حتی یک جمله را تغییر دهید! این پسوندها می‌توانند به جمع بودن، مالکیت، نفی کردن، مجهول بودن و دیگر ویژگی‌های توصیف‌کننده یک کلمه اشاره داشته باشند.

اضافه شدن پسوندها به ریشه لغات، ممکن است آن‌ها را طولانی کرده و تلفظ آن‌ها را برای شما ترسناک سازد! اما جای هیچ نگرانی وجود ندارد زیرا شما می‌توانید شیوه تجزیه و جدا‌سازی آن‌ها را یاد بگیرید. ساختن جملات با استفاده از اضافه کردن پسوند متناسب با ضمیر، به‌طور باور‌نکردنی ساده است؛ شاید در ابتدا این کار گیج‌کننده به‌نظر برسد اما با کمی تمرین، در آن تسلط می‌یابید.

نکته جالب دیگر و البته خوشحال‌کننده برای ما فارسی‌زبانان در مورد گرامر زبان ترکی، ترتیب لغات در ساختار یک جمله است؛ در این زبان همانند زبان فارسی ترتیب «فاعل- مفعول- فعل» برای ساختن یک جمله استفاده می‌شود و فعل همیشه در آخر جمله می‌آید.

استفاده از منابع مختلف برای آموزش زبان ترکی

امکانات و تکنولوژی­های مختلف باعث شده آموزش زبان ترکی استانبولی به طرز قابل توجهی آسان و لذت‌­بخش شود. برای یادگیری یک زبان جدید نیاز نیست تمام زمان خود را صرف خواندن کتاب­‌های سنگین تئوریک و قواعد خشک دستور زبان کنید. بلکه به راحتی می‌توانید در هرکجا که هستید از منابع مختلفی برای یادگیری و تمرین زبان استفاده کنید. زبان ترکی دارای حروف صدادار همخوان است و از این رو گوش دادن به موسیقی ترکی روشی است که می­تواند روند یادگیری شما را تسریع کند. با گوش دادن به موسیقی ترکی توانایی درک شنیداری شما بالا رفته و در نتیجه تلفظ شما نیز تقویت می‌­شود.

مواجهه روزانه با زبان ترکی

محیط و ارتباط با افراد ترک زبان، یکی از بخش‌های ضروری برای فراگیری آن است. اگر می‌خواهید زبان ترکی را سریع فرا گرفته و بتوانید صحبت کنید می‌بایست زبان ترکی را به زندگی روزانه خود اضافه کنید! برای این کار کافیست یکی از راهکار‌های آموزش زبان ترکی استانبولی که در ادامه می‌آیند را به کار بگیرید:

 • به آهنگ‌ها و پادکست‌های ترکی گوش دهید. در زبان ترکی از اصوات و آهنگ کلماتی استفاده می‌شود که ممکن است برای گوش شما آشنا نباشند؛ گوش دادن روزانه به آهنگ‌ها یا پادکست‌ها راهکاری است که برای یادگیری زبان ترکی استانبولی، همیشه توصیه می‌شود زیرا گوش شما با آهنگ این زبان آشنا می‌گردد.
 • کتاب‌های کودکان به زبان ترکی را بخوانید. خواندن این کتاب‌ها یک انتخاب عاقلانه برای مبتدیان است زیرا حاوی جملات کوتاه و ساده هستند؛ از طرف دیگر، در کتاب‌های کودکان محتوا با تصاویری همراه می‌شود که باعث قرار‌گیری یک لغت در جایگاهش شده و به خاطر‌سپاری آن را راحت‌تر می‌سازد. 
 • اخبار ترکی را دنبال کنید. رسانه‌های گوناگون اخبار و ویدئو‌هایی به زبان ترکی در اختیار شما قرار می‌دهند؛ خواندن و نگاه کردن این منابع، علاوه بر اینکه شما را با زندگی اجتماعی و سیاسی در ترکیه آشنا ساخته باعث بهبود مهارت شنیداری و خواندن شما می‌شود.

ارتباط با ترک‌زبانان، بهترین راه برای فراگیری زبان ترکی در کوتاه‌ترین زمان است! اگر در حال حاضر امکان ملاقات افراد ترک‌زبان و یا مسافرت به ترکیه برای شما وجود ندارد، می‌توانید چت‌ها و گفتگو‌های آنلاین با این افراد را هر زمان که بخواهید شروع کرده و مدت زمان آموزش زبان ترکی استانبولی خود را کوتاه‌تر سازید.

استفاده از کتاب‌های آموزشی

کتاب­‌های آموزشی برای یادگیری هر زبانی جز ارکان ضروری به شمار می­‌رود. اما این تنها شامل آن دسته از کتاب­‌هایی که با هدف آموزش زبان طراحی شده­‌اند، نمی‌­شود. شما می‌­توانید داستان‌­های کودکانه به زبان ترکی استانبولی بخوانید. کتاب داستان کودکان واژه‌­ها و جملات ساده‌­ای دارد و معمولا دارای تصویر است که در درک معنی پاسخ گوی نیاز شماست و همه­‌ی این­‌ها در کنار هم مجموعه‌­ای مناسب برای استارت یادگیری زبان شما محسوب می‌­شود. همچنین می‌­توانید ترجمه‌­ی کتابی که از پیش به زبان دیگر مطالعه کردید را تهیه کنید. با این روش هم زبان ترکی را یاد می­‌گیرید و هم از یادگیری خود لذت می­‌برید.

مسافرت و آشنایی با افراد ترک‌زبان

سفر کردن به کشورهای ترک زبان نیز از راه‌­های بسیار موثر در یادگیری زبان ترکی است. اگرچه با وجود دنیای مجازی و شبکه‌­های اجتماعی، شما هر زمان و ساعت از شبانه روز این امکان را دارید تا با کسانی که زبان مادری آن­‌ها ترکی استانبولی است، ارتباط برقرار کرده و مهارت صحبت کردن خود را تقویت کنید. اگرچه این روش غیرآکادمیک است اما بسیار مفید واقع شده و تحقیقات نشان داده که افرادی که این روش‌­ها را به جای روش‌‌های آکادمیک انتخاب می­کنند، احتمال این که یادگیری خود را نیمه کاره رها کنند، بسیار کم‌­تر از آن دسته از افراد است که روش‌­های آکادمیک را انتخاب می­کنند.

آشنایی با آداب و رسوم مردم ترکیه

برای یادگیری هر زبانی بسیار مهم است که با شرایط سیاسی، اجتماعی و آداب و رسوم مردمانی که آن زبان را به­ عنوان زبان مادری خود صحبت می‌­کنند، آشنا شویم. یکی از راه­‌های به دست آوردن اطلاعات در این خصوص گوش دادن به اخبار و خواندن سایت‌­های مطبوعاتی در زمینه‌­های مختلف اعم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی است. این مطالعه در کنار تقویت مهارت خواندن و شنیدن شما، تصویری از شرایط مختلف مردمانی که زبانشان را یاد می­گیرید، در ذهن شما ایجاد می­‌کند. 

اکثر زبان آموزان فارسی زبان معتقدند آموزش زبان ترکی استانبولی چندان سخت نیست. زبان ترکی استانبولی یک زبان آوایی است و اگر از پایه طرز صحیح تلفظ و الفبا را به خوبی یاد بگیرید، با چالش بزرگی در این مسیر مواجه نخواهید شد. یادگیری زبان ترکی حتی برای کسانی که قصد مهاجرت یا سفر به کشورهای ترک زبان را ندارند هم می­‌تواند بسیار مفید واقع شود چرا که می­‌تواند یک فرصت شغلی عالی برای شما ایجاد کند. این روزها با افزایش متقاضی زبان ترکی استانبولی، بازار کار مدرسان و مترجمان این زبان نیز به شدت داغ است. 

زبان ترکی استانبولی نه‌تنها زبانی است که توسط مردم کشور ترکیه صحبت می‌شود بلکه رایج‌ترین زبان در میان خانواده زبان‌های ترکی در کل دنیاست که در قرن هشتم در مغولستان توسعه پیدا کرد. امروزه آموزش زبان ترکی استانبولی در مدارس کشور ترکیه و قبرس به عنوان زبان رسمی، انجام شده و در دیگر کشورهای دنیا نیز ترک‌زبانانی وجود دارند که آن را به فرزندان خود آموزش می‌دهند.

زبان ترکی، زبان مادری بیش از هشتاد میلیون نفر در سرتاسر جهان است که آن را به بیستمین زبان رایج در دنیا تبدیل می‌سازد. در فرهنگ ترکی، مهمان‌پذیری جایگاه بسیار والایی دارد و ترک‌زبانان هنگامی‌که تلاش شما را برای صحبت به زبان ترکی می‌بینند بسیار خوشحال شده و به شما کمک می‌کنند تا منظور خود را بیان کنید!

سطوح زبان ترکی استانبولی چیست؟

برای یادگیری اصولی زبان ترکی استانبولی نیازمند آشنایی با سطوح مختلف این زبان هستید. به همین جهت در ادامه این بخش همراه ما باشید تا سطوح زبان ترکی را با‌‌‌هم بررسی کنیم.

1. سطح مقدماتی زبان ترکی استانبولی

سطح ابتدایی برای آموزش زبان ترکی استانبولی با عنوان A شناخته می‌‌‌شود که خود شامل A1 و A2 است. در سطح اولیه (A1) یا Temel که جنبه آشنایی با زبان ترکی استانبولی داشته، شما قادر خواهید بود علاوه بر آشنایی با الفبا و مقدمات زبان ترکی استانبولی، جملات ساده را در متون ترکی تشخیص دهید، کلمات و عبارات ساده را بیان کنید و آنها را در جملات کوتاه مورد استفاده قرار دهید.

در سطح (A2) یا  Orta Öncesiشما می‌‌‌توانید مهارت خود را در درک واژگان پیچیده و جملات طولانی تر ارتقا دهید. همچنین توانایی دارید این واژگان و جملات را در مکالمات روزمره به مرور استفاده کنید و موقعیت‌‌‌های تکراری و عادات روزانه خود را بیان کنید.

2. سطح متوسط زبان ترکی استانبولی

پس از گذراندن سطح مقدماتی وارد سطوح متوسط زبان ترکی استانبولی خواهیم شد که شامل دو سطح B1 و B2 بوده و همانند سطوح مقدماتی پس از گذراندن هر کدام از این سطوح دارای مهارت‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های بهتر و بیشتری در زمینه زبان ترکی استانبولی خواهید شد.


پس از گذراندن سطوح B1 (Orta düzey) و B2 (Yüksek orta) شما تا حد بسیاری توانایی درک مطالب و گفتگو‌‌‌های زبان ترکی استانبولی را خواهید داشت و می‌‌‌توانید به راحتی با کسانی که زبان ترکی استانبولی را می‌‌‌شناسند گفتگو کنید. همچنین می‌‌‌توانید متون نسبتا سنگین زبان ترکی استانبولی به همراه درک اخبار و مطالب روزمره را به دست خواهید آورد.

3. سطح پیشرفته زبان ترکی استانبولی

آخرین سطح در یادگیری زبان ترکی استانبولی سطح پیشرفته بوده و شامل دو مرحله C1 و C2 می‌‌‌شود. انتظار می‌‌‌رود بعد از پایان این سطح شما توانایی درک موضوعات پیچیده و سخنرانی‌‌‌های تخصصی به همراه درک متون تخصصی‌‌‌تر را داشته باشید.

 

یادگیری زبان ترکی استانبولی چقدر طول میکشد؟

یکی از سوالاتی که برای بسیاری از یادگیرندگان زبان ترکی استانبولی وجود دارد "مدت زمان یادگیری زبان ترکی استانبولی است". در نگاه اول این مورد کاملا به شما و همت تان بستگی دارد که برای یادگیری زبان ترکی استانبولی چه هدفی را دنبال می‌‌‌کنید. اما به گفته کارشناسان و افرادی که در حوزه آموزش زبان هستند، یادگیری زبان ترکی استانبولی بین 1 تا 2 سال زمان نیاز دارد. البته بدیهی است برای فراگیری سریع تر این زبان شما می توانید در دوره‌‌‌های فشرده‌‌‌تری ثبت نام کرده تا زبان ترکی استانبولی را فرا بگیرید.

 

آزمون های زبان ترکی استانبولی کدام است؟

1. آزمون زبان ترکی استانبولی TYS

نام دیگر این آزمون TPE (Turkish Proficiency Exam) بوده که میزان تسلط شما در زمینه دانش زبان ترکی استانبولی و مهارت-های آن را سنجش می‌‌‌کند و افرادی که بتوانند نمره قبولی را در آن کسب کنند از کلاس زبان دانشگاه‌‌‌ها و مراکز آموزش عالی ترکیه معاف خواهند شد.
این آزمون در 2 جلسه برگزار می‌‌‌شود و مهارت‌‌‌های شما در این آزمون سنجیده خواهد شد. همچنین افرادی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های ترکیه را دارند نیازمند هستند که مدرک فوق را به همراه داشته باشند.

2. آزمون زبان ترکی استانبولی ALES

این آزمون مناسب دانشجویانی است که قصد ادامه تحصیل در مقاطعی بالاتر از لیسانس را دارند و میخواهند فعالیت خود را در حوزه‌‌‌های آکادمیک ادامه دهند.


آزمون آلس زبان ترکی استانبولی سالی 2 بار در ماه‌‌‌های نوامبر و مارس در کشورهای قبرس، قرقیزستان و ترکیه برگزار می‌‌‌شود و کسانی که نیازمند دریافت این مدرک هستند باید به این کشورها سفر کنند تا بتوانند در آزمون‌‌‌ها شرکت کنند.
اعتبار مدرک این آزمون در حدود 3 سال است و شامل دو بخش ریاضی و زبان بوده و مجموعا شامل 200 سوال است که باید در مدت 3 ساعت به آنها پاسخ داده شود.

3. آزمون زبان ترکی استانبولی YOS

دانش آموزانی که قصد تحصیل در مقطع کارشناسی در مراکز آموزش عالی ترکیه و دانشگاه‌‌‌های آنجا را دارند باید در این آزمون موفق شده و نمره قبولی را دریافت کنند.


این آزمون شامل 2 بخش بوده که مهارت‌‌‌های پایه یادگیری شما را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. این قسمت شامل 80 سوال (45 سوال IQ و 35 سوال ریاضی است.) که باید در مدت زمان 90 دقیقه با آنها پاسخ داده شود. لازم است این نکته را یادآور شویم که توضیحات این بخش به صورت انگلیسی و ترکی داده خواهد شد.


بخش دوم این آزمون بر پایه یادگیری زبان ترکی استانبولی است و 60 دقیقه زمان دارد که در آن مهارت نوشتاری افراد در زبان ترکی استانبولی سنجیده میشود.

جمع بندی

در این مقاله سعی شد علاوه بر آشنایی با زبان ترکی استانبولی و سطوح مختلف این زبان با آزمون‌‌‌های مختلف زبان ترکی استانبولی و نحوه برگزاری و آماده سازی یادگیرندگان برای آزمون‌‌‌ها توضیحاتی را ارائه کنیم.
همچنین شما می توانید با مراجعه به دوره‌‌‌های آنلاین آموزش زبان ترکی استانبولی در سایت مکتب خانه اقدام به فراگیری این زبان پرکاربرد کنید.

صفحات پربازدید