9 دوره برای "حامد اختیاری" در مکتب‌خونه موجود است.