ریاضی عمومی ۱

دوره‌های دانشگاهی
31 جلسه

سرفصل‌ها

درس ریاضی عمومی ۱ از دروس پایه تمام رشته های مهندسی می باشد. این درس در ابتدا به بررسی اعداد می پردازد و سپس درس را با معرفی دنباله ها ادامه می دهد. پس از آن درس به معرفی مفهوم تابع٬ حد٬ مشتق و انتگرال اختصاص می یابد و نهایتا با معرفی سری ها و کاربرد آنها درس پایان می یابد.

مدرس دوره
میرامید حاجی میرصادقی
دکتر میرصادقی از اساتید جوان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شریف است. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در رشته‌ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف کسب کرد. نام‌برده در دوره‌ی دکترا وارد دوره‌ی مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پاریس ۶ فرانسه شد و در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ دو مدرک دکترای خود از این دو دانشگاه شد.

از جمله افتخارات وی می‌توان به کسب دو مدال طلای کشوری و دو مدال برنز جهانی المپیاد دانش‌آموزی ریاضی، کسب دو مدال طلای کشوری مسابقات دانشجویی کشوری، کسب جایزه‌ی اول و دوم مسابقات دانشجویی ریاضی جهانی، کسب رتبه‌ی اول آزمون کارشناسی ارشد و دکترا اشاره کرد.
1

فیلم های آموزشی

31 جلسه    24:18 ساعت   
جلسه اول - اعداد
60:21 دقیقه
جلسه دوم - اعداد
68:18 دقیقه
جلسه سوم بخش ۱ - معادلات درجه دو و سه
27:10 دقیقه
جلسه سوم بخش ۲ - اعداد مختلط
37:23 دقیقه
جلسه سوم بخش ۳ - اعداد مختلط
43:36 دقیقه
جلسه چهارم بخش ۱ - دنباله های عددی
28:18 دقیقه
جلسه چهارم بخش 2 - همگرایی دنباله های عددی
54:56 دقیقه
جلسه پنجم بخش ۱ - پایداری محاسبه
45:09 دقیقه
جلسه پنجم بخش ۲ - توابع پیوسته و خواص آن ها
67:03 دقیقه
جلسه پنجم بخش ۳ - توابع پیوسته و خواص آن ها
25:18 دقیقه
جلسه پنجم بخش ۴ - توابع مثلثاتی و بررسی پیوستگی آنها
16:39 دقیقه
جلسه ششم بخش ۱ - مفهوم حد
37:06 دقیقه
جلسه ششم بخش ۲ - مفهوم حد
32:58 دقیقه
جلسه هفتم بخش ۱ - تعریف مشتق
54:43 دقیقه
جلسه هفتم بخش ۲ - نتایج مشتق پذیری و خواص توابع مشتق پذیر
66:35 دقیقه
جلسه هفتم بخش ۳ - قاعده زنجیری و نمادگذاری لایب نیتس
39:40 دقیقه
جلسه هشتم بخش ۱ - تقریب خطی
39:22 دقیقه
جلسه هشتم بخش ۲ - چند جمله ای تیلور و تقریب های مرتبه بالا
64:23 دقیقه
جلسه نهم بخش ۱ - نمودار تابع و کاربردهای آن
52:16 دقیقه
جلسه نهم بخش ۲ - بهینه سازی
38:58 دقیقه
جلسه دهم بخش ۱ - تعریف انتگرال
69:01 دقیقه
جلسه دهم بخش ۲ - ویژگی های انتگرال و قضیه حساب دیفرانسیل و انتگرال
32:56 دقیقه
جلسه دهم بخش ۳ - لگاریتم
25:03 دقیقه
جلسه یازدهم بخش ۱ - تغییر متغیر و انتگرال جز به جز
47:34 دقیقه
جلسه یازدهم بخش ۲ - انتگرال توابع گویا
62:55 دقیقه
جلسه دوازدهم - تابع نمایی
42:41 دقیقه
جلسه سیزدهم - انتگرال ناسره
52:59 دقیقه
جلسه چهاردهم بخش ۱ - سری های عددی
46:02 دقیقه
جلسه چهاردهم بخش ۲ - سری های عددی
60:45 دقیقه
جلسه چهاردهم بخش ۳ - همگرایی مطلق
34:36 دقیقه
جلسه پانزدهم - سری های توانی و توابع تحلیلی
83:47 دقیقه