آمار در تجارت

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

مدرس دوره
حمید پزشک
دکتر حمید پزشک استاد دانشگاه تهران و در حال حاضر(سال 1394) رییس انجمن آمار ایران نیز است.
رشته تخصصی ایشان آمار بیزی و احتمال و همچنین علایق تحقیقاتی ایشان بیوانفورماتیک و تعیین اندازه نمونه از دیدگاه بیزی است.
فیلم های آموزشی
ساعت
32:23 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 27 جلسه
جلسه اول
"72:18
جلسه دوم - الگوی پاسخ نرمال
"70:37
جلسه سوم - test of significance
"77:48
جلسه چهارم - مثال هایی برای رگرسیون و کاربردش در تجارت
"79:07
جلسه پنجم - fitting a general model of more than one explanatory variate-least squares
"69:21
جلسه ششم - implementation and interpretation of R code to a simple linear model
"67:28
جلسه هفتم - making inference from regression models
"88:39
جلسه هشتم - R code for implementation of linear model to a real case example
"79:11
جلسه نهم - examples on linear models and prediction intervals
"60:57
جلسه دهم - introduction to ANOVA
"60:21
جلسه یازدهم - 5 steps of ANOVA
"65:46
جلسه دوازدهم - an example for ANOVA and assessing model fit
"74:47
جلسه سیزدهم - model Assessment
"45:59
جلسه چهاردهم - assessing model,residual analysis and sensitivity analysis
"76:28
جلسه پانزدهم - Assessing model fit(continued) model selection (introduction)
"75:27
جلسه شانزدهم - forward selection - backward elemination in model selection/ introduction to all regressions
"68:27
جلسه هفدهم - package"leaps" for all regression criteria. two examples for full and sub-models.
"72:55
جلسه هجدهم - measuring process performannce.
"67:21
جلسه نوزدهم - measuring process performance(continued) capacity ratio was introduced.
"72:11
جلسه بیستم - Forecasting(introduction to time series)
"69:29
جلسه بیست و یکم - Forecasting(continued). additive models:trend + seasonality.prediction using regression
"86:44
جلسه بیست و دوم - one_step head prediction.moving average and exponentiallyو weighted moving average.
"76:30
جلسه بیست و سوم - R code for running MA and EWMA on time series.prediction continued.
"67:18
جلسه بیست و چهارم - ARIMA models(introduction to AR(1) and MA(1))
"77:11
جلسه بیست و پنجم - prediction using ARMA models.practical session(by R)
"74:47
جلسه بیست و ششم - Examples on ARMA models.differencing series.
"70:38
جلسه بیست و هفتم - examples of ARIMA(P1d/9) and ANOVA
"75:35