آمار در تجارت

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

مدرس دوره
حمید پزشک
دکتر حمید پزشک استاد دانشگاه تهران و در حال حاضر(سال 1394) رییس انجمن آمار ایران نیز است.
رشته تخصصی ایشان آمار بیزی و احتمال و همچنین علایق تحقیقاتی ایشان بیوانفورماتیک و تعیین اندازه نمونه از دیدگاه بیزی است.
1

فیلم های آموزشی

27 جلسه    32:23 ساعت   
جلسه اول
72:18 دقیقه
جلسه دوم - الگوی پاسخ نرمال
70:37 دقیقه
جلسه سوم - test of significance
77:48 دقیقه
جلسه چهارم - مثال هایی برای رگرسیون و کاربردش در تجارت
79:07 دقیقه
جلسه پنجم - fitting a general model of more than one explanatory variate-least squares
69:21 دقیقه
جلسه ششم - implementation and interpretation of R code to a simple linear model
67:28 دقیقه
جلسه هفتم - making inference from regression models
88:39 دقیقه
جلسه هشتم - R code for implementation of linear model to a real case example
79:11 دقیقه
جلسه نهم - examples on linear models and prediction intervals
60:57 دقیقه
جلسه دهم - introduction to ANOVA
60:21 دقیقه
جلسه یازدهم - 5 steps of ANOVA
65:46 دقیقه
جلسه دوازدهم - an example for ANOVA and assessing model fit
74:47 دقیقه
جلسه سیزدهم - model Assessment
45:59 دقیقه
جلسه چهاردهم - assessing model,residual analysis and sensitivity analysis
76:28 دقیقه
جلسه پانزدهم - Assessing model fit(continued) model selection (introduction)
75:27 دقیقه
جلسه شانزدهم - forward selection - backward elemination in model selection/ introduction to all regressions
68:27 دقیقه
جلسه هفدهم - package"leaps" for all regression criteria. two examples for full and sub-models.
72:55 دقیقه
جلسه هجدهم - measuring process performannce.
67:21 دقیقه
جلسه نوزدهم - measuring process performance(continued) capacity ratio was introduced.
72:11 دقیقه
جلسه بیستم - Forecasting(introduction to time series)
69:29 دقیقه
جلسه بیست و یکم - Forecasting(continued). additive models:trend + seasonality.prediction using regression
86:44 دقیقه
جلسه بیست و دوم - one_step head prediction.moving average and exponentiallyو weighted moving average.
76:30 دقیقه
جلسه بیست و سوم - R code for running MA and EWMA on time series.prediction continued.
67:18 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - ARIMA models(introduction to AR(1) and MA(1))
77:11 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - prediction using ARMA models.practical session(by R)
74:47 دقیقه
جلسه بیست و ششم - Examples on ARMA models.differencing series.
70:38 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - examples of ARIMA(P1d/9) and ANOVA
75:35 دقیقه