آموزش رایگان صفر تا صد معادلات دیفرانسیل

در این دوره آموزشی به آموزش صفر تا صد معادلات دیفرانسیل پرداخته شده‌است، برای شروع این دوره، دانشجویان باید دانش قبلی در زمینه ریاضی عمومی یک، به‌ویژه مطالب مربوط به بخش‌ تکنیک‌های انتگرال‌گیری و سری‌های ... ادامه

مدرس دوره:
4.5 (11 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  112 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  13 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

پیش‌نیاز‌ها

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان صفر تا صد معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

جزوه درس، در جلسه 1 قرار داده شده است.

  جلسه 1: کلیات و مفاهیم اساسی - قسمت اول
"11:57  
  جلسه 2: کلیات و مفاهیم اساسی - قسمت دوم
"20:05  
  جلسه 3: معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
"07:36  
  جلسه 4: انواع معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
"12:49  
  جلسه 5: معادلات دیفرانسیل همگن (متجانس) - قسمت اول
"15:13  
  جلسه 6: معادلات دیفرانسیل همگن (متجانس) - قسمت دوم
"06:30  
  جلسه 7: معادلات دیفرانسیل همگن (متجانس) - قسمت سوم
"07:05  
  جلسه 8: معادلات دیفرانسیل همگن (متجانس) - قسمت چهارم
"08:42  
  جلسه 9: معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول - قسمت اول
"07:24  
  جلسه 10: معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول - قسمت دوم
"08:20  
  جلسه 11: معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول - قسمت سوم
"04:41  
  جلسه 12: معادله برنولی
"11:31  
  جلسه 13: معادله دکارتی
"07:36  
  جلسه 14: معادلات دیفرانسیل کامل - قسمت اول
"06:03  
  جلسه 15: معادلات دیفرانسیل کامل - قسمت دوم
"07:47  
  جلسه 16: معادلات دیفرانسیل کامل - قسمت سوم
"02:47  
  جلسه 17: فاکتور انتگرال - قسمت اول
"10:08  
  جلسه 18: فاکتور انتگرال - قسمت دوم
"08:34  
  جلسه 19: فاکتور انتگرال - قسمت سوم
"04:07  
  جلسه 20: فاکتور انتگرال - قسمت چهارم
"06:53  
  جلسه 21: فاکتور انتگرال - قسمت پنجم
"19:09  
  جلسه 22: فاکتور انتگرال - قسمت ششم
"10:51  
  جلسه 23: فاکتور انتگرال - قسمت هفتم
"10:01  
  جلسه 24: حل معادلات رتبه اول غیر درجه اول
"04:36  
  جلسه 25: معادله دیفرانسیل کلرو - قسمت اول
"11:22  
  جلسه 26: معادلات کلرو - قسمت دوم
"05:05  
  جلسه 27: معادلات دیفرانسیل لاگرانژ
"10:20  
  جلسه 28: معادلات دیفرانسیل قابل حل بر حسب y'
"04:43  
  جلسه 29: معادلات قابل حل برحسب y - قسمت اول
"05:15  
  جلسه 30: معادلات قابل حل برحسب y - قسمت دوم
"03:01  
  جلسه 31: معادلات قابل حل برحسب x - قسمت دوم
"05:31  
  جلسه 32: معادلات قابل حل برحسب x - قسمت دوم
"06:28  
  جلسه 33: مسیرهای هم‌زاویه
"14:11  
  جلسه 34: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر
"03:47  
  جلسه 35: معادلات دیفرانسیل به فرم y''=f(y)
"04:10  
  جلسه 36: معادلات دیفرانسیل به فرم y''=f(y')
"03:02  
  جلسه 37: معادلات دیفرانسیل به فرم f(x,y',y'')=0
"04:22  
  جلسه 38: معادلات دیفرانسیل به فرم f(y,y',y'')=0
"02:29  
  جلسه 39: معادلات دیفرانسیل متجانس
"02:34  
  جلسه 40: معادلات خطی رسته nام - قسمت اول
"12:23  
  جلسه 41: معادلات خطی رسته nام - قسمت دوم
"06:27  
  جلسه 42: معادلات خطی رسته nام - قسمت سوم
"07:32  
  جلسه 43: معادلات خطی رسته nام - قسمت چهارم
"10:29  
  جلسه 44: معادلات خطی رسته nام - قسمت پنجم
"06:34  
  جلسه 45: معادلات خطی رسته nام - قسمت ششم
"08:41  
  جلسه 46: روش تغییر پارامتر - قسمت اول
"09:02  
  جلسه 47: روش تغییر پارامتر - قسمت دوم
"07:53  
  جلسه 48: روش تغییر پارامتر - قسمت سوم
"04:51  
  جلسه 50: معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت - قسمت اول
"04:19  
  جلسه 51: معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت - قسمت دوم
"03:29  
  جلسه 52: معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت - قسمت سوم
"03:18  
  جلسه 53: معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت - قسمت چهارم
"05:40  
  جلسه 54: معادلات دیفرانسیل به روش ضرایب نامشخص - قسمت اول
"11:18  
  جلسه 55: معادلات دیفرانسیل به روش ضرایب نامشخص - قسمت دوم
"08:27  
  جلسه 56: معادلات دیفرانسیل به روش ضرایب نامشخص - قسمت سوم
"06:26  
  جلسه 57: معادلات دیفرانسیل به روش ضرایب نامشخص - قسمت چهارم
"03:02  
  جلسه 58: معادلات دیفرانسیل به روش ضرایب نامشخص - قسمت پنجم
"11:33  
  جلسه 59: معادله دیفرانسیل خطی اولر
"07:38  
  جلسه 60: روش اپراتوری برای حل معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت
"08:28  
  جلسه 61: قضیه عملگر خطی
"08:36  
  جلسه 62: حل مثال روش اپراتوری
"05:02  
  جلسه 63: جواب خصوصی معادله به روش اپراتوری
"04:10  
  جلسه 64: سری مک‌لورن
"07:27  
  جلسه 65: حل مثال جواب خصوصی معادله اپراتوری
"05:20  
  جلسه 66: انواع فرمول‌های معادلات اپراتوری - قسمت اول
"05:59  
  جلسه 67: انواع فرمول‌های معادلات اپراتوری - قسمت دوم
"07:03  
  جلسه 68: حل مثالی دیگر از معادلات اپراتوری
"02:47  
  جلسه 69: حالت‌های دیگر معادلات دیفرانسیل اپراتوری - قسمت اول
"05:05  
  جلسه 70: حالت‌های دیگر معادلات دیفرانسیل اپراتوری - قسمت دوم
"08:16  
  جلسه 71: حل مثال از حالت خاص معادلات دیفرانسیل اپراتوری - قسمت اول
"03:58  
  جلسه 72: حل مثال از حالت خاص معادلات دیفرانسیل اپراتوری - قسمت دوم
"06:13  
  جلسه 73: حل معادلات به روش حذف یکی از متغیرها - قسمت اول
"05:14  
  جلسه 74: حل معادلات به روش حذف یکی از متغیرها - قسمت دوم
"02:52  
  جلسه 75: حل معادلات دیفرانسیل به روش حذفی و کرامر
"06:55  
  جلسه 76: سری‌های توانی - قسمت اول
"03:38  
  جلسه 77: سری‌های توانی - قسمت دوم
"04:31  
  جلسه 78: سری‌های توانی - قسمت سوم
"03:50  
  جلسه 79: سری‌های توانی - قسمت چهارم
"14:25  
  جلسه 80: معادله دیفرانسیل لژاندر
"08:47  
  جلسه 81: معادله دیفرانسیل هرمیت
"03:11  
  جلسه 82: نقطه غیرعادی منظم
"02:40  
  جلسه 83: سری فربینوس
"10:06  
  جلسه 84: روش یافتن معادله شاخص
"03:07  
  جلسه 85: معادله شاخص دارای ریشه مضاعف
"09:00  
  جلسه 86: معادله شاخص دارای ریشه متمایز
"10:48  
  جلسه 87: تابع گاما
"03:16  
  جلسه 88: ادامه تابع گاما
"05:12  
  جلسه 89: قضایا گاما
"03:27  
  جلسه 90: محاسبه گاما p
"03:31  
  جلسه 91: هدف از تبدیل لاپلاس
"09:46  
  جلسه 92: تعریف معادلات لاپلاس
"07:10  
  جلسه 93: بررسی تابع لاپلاس به‌عنوان عملگر خطی - قسمت اول
"05:06  
  جلسه 94: بررسی تابع لاپلاس به‌عنوان عملگر خطی - قسمت دوم
"07:29  
  جلسه 95: بررسی تابع لاپلاس به‌عنوان عملگر خطی - قسمت سوم
"04:28  
  جلسه 96: شرط کافی برای تبدیل لاپلاس
"06:09  
  جلسه 97: قضیه دارای تبدیل لاپلاس - قسمت اول
"10:45  
  جلسه 98: قضیه دارای تبدیل لاپلاس - قسمت دوم
"05:59  
  جلسه 99: تبدیل لاپلاس مشتق توابع - قسمت اول
"09:08  
  جلسه 100: تبدیل لاپلاس مشتق توابع - قسمت دوم
"03:16  
  جلسه 101: تبدیل معکوس لاپلاس یک تابع
"04:15  
  جلسه 102: تابع هویساید
"02:28  
  جلسه 103: حل مثال از قضیه یک‌به‌یک بودن توابع و تبدیل لاپلاس
"02:16  
  جلسه 104: قضیه ترجمه اول
"05:59  
  جلسه 105: قضیه ترجمه دوم - قسمت اول
"05:31  
  جلسه 106: قضیه ترجمه دوم - قسمت دوم
"08:03  
  جلسه 107: قضیه و مثال‌ها
"06:06  
  جلسه 108: قضیه توابع تناوبی
"05:15  
  جلسه 109: قضیه ادغام
"02:12  
  جلسه 110: قضیه دیگر
"04:29  
  جلسه 111: قضیه پیچیدگی
"10:54  
  جلسه 112: روش کسرهای جزئی برای یافتن تبدیل لاپلاس معکوس
"05:48  
  جلسه 113: راه‌حل معادلات دیفرانسیل با تبدیل لاپلاس
"13:36  

درباره دوره

در این دوره آموزشی به آموزش صفر تا صد معادلات دیفرانسیل پرداخته شده‌است، برای شروع این دوره، دانشجویان باید دانش قبلی در زمینه ریاضی عمومی یک، به‌ویژه مطالب مربوط به بخش‌ تکنیک‌های انتگرال‌گیری و سری‌های توانی داشته باشند. در دوره آموزش رایگان صفر تا صد معادلات دیفرانسیل، سعی شده است تا تمام سرفصل مصوب وزارت علوم برای شاخه‌های مهندسی پوشش داده شود. براساس این سرفصل، کار با مفاهیم و تعاریف اولیه موردنیاز آغاز خواهد شد، سپس به معرفی و حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خواهیم پرداخت و انواع مختلف معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول را بررسی کرده و روش‌های حل برای آن‌ها ارائه خواهیم کرد. در ادامه به معرفی معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم می‌پردازیم. در بخش سوم به حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری‌های توانی در مجاورت نقاط عادی و تکین منظم می‌پردازیم.همچنین حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل نیز در این درس مورد بررسی قرار گرفته‌‌است. در انتهای درس به مفهموم تبدیل لاپلاس و استفاده از آن برای حل مسائل مقدار اولیه پرداخته شده‌است.

 

دوره آموزش رایگان صفر تا صد معادلات دیفرانسیل برای چه کسانی مناسب است؟

معادلات دیفرانسیل ازجمله درس‌هایی است که در تمامی رشته‌های فنی و مهندسی، ریاضی، فیزیک، شیمی و برخی از رشته‌های مهندسی کشاورزی وجود دارد و کاربردهای گسترده‌ای در تمامی این رشته‌ها و حتی برخی رشته‌های شاخه اقتصاد دارد. به همین دلیل یادگیری دقیق، عمیق و مفهومی معادلات‌دیفرانسیل اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

منابعی که دوره آموزش رایگان صفر تا صد معادلات دیفرانسیل براساس آن‌ها تدریس می‌شود؟

منابع استفاده شده در دوره آموزش رایگان صفر تا صد معادلات دیفرانسیل جزوه دکتر هورفر از دانشگاه تهران و کتاب ریچارد برونسون می‌باشد.

 

این دوره در چند جلسه و کدام دانشگاه برگزار شده‌است؟

 آموزش رایگان معادلات دیفرانسیل طی 113 جلسه و در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده‌است.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher شهرام منصوری

دکتر شهرام منصوری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشیار دانشکده ریاضی هستند ایشان دارای مدرک دکترا آمار از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشند. عنوان رساله (پايان‌نامه) دكتری ایشان تعيين توريع احتمال ماکسيمم آنتروپی تحت قيود مختلف است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1402-12-25
فوق العاده کامل و سطح بالا
1402-02-05
من چهار تا دوره معادلات دیفرانسیل دیدم هیچ کدوم از دوره ها مثل این دوره عالی و کامل نبودن این دوره به معنای واقعی عالی بود خیلی خیلییی خسته نباشید میگم به استاد منصوری ،به شدت عالی بود این دوره و معادلات من رو از صفر تا صد ساخت
1401-08-24
تدریس بسیار روان و عالی بسیار ممنون ای کاش ویدئو های تدریس ریاضی عمومی۲ از همین استاد رو هم میشد در سایت قرار بدید
1401-06-08
خیلی خوب و روان درس میدن.خیلی ممنون از استاد محترم
امیرحسین باقری 1401-06-07
خیلی خوب جمع و جور و از روی اسلاید و تصاویر باکیفیت و مثال های کاربردی درس دادند بسیار ممنون از استاد و مکتب خونه
مرجان روشنی 1401-05-09
ایشون تو دانشگاه خوارزمی سالها قبل به ما یک درس سنگین درس میدادن فرایند تصادفی بود فکر کنم و واقعا خیلی استاد عالی بودن و ساده و روان میگفتن خدا حفظشون کنه انشاالله موفق و سلامت باشن استاد ما همیشه به یادتون هستیم
1401-07-08
سلام خدا قوت... در صورت امکان و زودتر جلسات رو کامل و در اختیار همه قرار دهید. جلسات به دلیل کوتاه بودن بسیار عالی و قابل رجوع و قابل استناد و معتبر و تشکر از استاد گرامی
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ ضمن تشکر از حسن نظر شما، تمامی فایل ها و ویدئوهایی که در اختیار مکتب خونه قرار گرفته شده اند روی سایت بارگذاری شده است.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
صفحات پربازدید
poster
  
برگزار کننده:  دانشگاه شهید بهشتی
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  112 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  13 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)