مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره تکمیلی)

رشد علوم و فناوریهای شناختی در سه دهه اخیر، ابزارهای متفاوتی را برای مطالعه عملکردهای مغزی انسان و مداخله در آنها در اختیار قرار داده است. تصویر برداری مغزی ساختاری و عملکردی با MRI، روشهای ... ادامه

مدرس دوره:
4.2 (6 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  265 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  27 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

سرفصل‌های دوره مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره تکمیلی)

فصل 1: مبانی تصویر برداری مغزی کاربردی
  جلسه 1 - 1 مقدمه
"04:45  
  جلسه 1 - 2 مروری بر یک مقاله
"10:54  
  جلسه 1 - 3 روشهای علوم اعصاب شناختی
"06:55  
  جلسه 1 - 4 مراحل مطالعه 1-fMRI
"06:25  
  جلسه 1 - 5 مراحل مطالعه 2-fMRI
"09:43  
  جلسه 1 - 6 کاربردهای fMRI - 1
"10:16  
  جلسه 1 - 7 کاربردهای fMRI - 2
"06:28  
  جلسه 1 - 8 کاربردهای fMRI - 3
"09:07  
  جلسه 1 - 9 آینده fMRI-1
"12:40  
  جلسه 1 - 10 آینده fMRI-2
"11:06  
  فصل 2- طراحی آزمایشگاهی برای تصویربرداری عملکردی -1
  جلسه 2-1 عملکرد شناختی مورد هدف
"06:45  
  جلسه 2-2 فرضیه
"06:16  
  جلسه 2-3 طراحی مراحل مطالعه fMRI
"13:06  
  جلسه 2-4 لایه های حوزه شناختی زبان
"15:21  
  جلسه 2-5 بررسی یک مطالعه طراحی
"10:18  
  جلسه 2 -6 Conjunction Design
"06:04  
  جلسه 2-7 طراحی پارامتریک
"05:04  
  جلسه 2-8 نکات
"05:17  
  جلسه 2-9 آگاهی از تغییر فعالیت مغزی
"10:04  
  فصل 3- طراحی آزمایشگاهی برای تصویربرداری عملکردی -2
  جلسه 3 -1 Conjunction Design
"07:12  
  جلسه 3 -2 تعامل عملکردهای شناختی
"05:04  
  جلسه 3 -3 Factorial Design
"03:19  
  جلسه 3 -4 Multi Block Design
"03:07  
  جلسه 3 -5 دستورالعمل های عمومی
"02:27  
  جلسه 3 -6 طراحی مرتبط با اتفاق
"09:48  
  جلسه 3 -7انواع روشهای مرتبط با اتفاق
"04:09  
  جلسه 3 -8 بررسی سه مورد طراحی مرتبط با اتفاق
"13:35  
  جلسه 3 -9 طراحی مختلط
"05:23  
فصل 4- مقدمه ای بر تصویر برداری مغزی
  جلسه 4 -1 تصویر برداری ساختاری و عملکردی
"04:31  
  جلسه 4 -2 اصول اساسی MRI
"07:24  
  جلسه 4 -3 TE & TR
"04:37  
  جلسه 4 -4 از بین رفتن سیگنال
"05:55  
  جلسه 4 -5 TE & T2
"05:12  
  جلسه 4 -6 انواع پروتکل های MRI
"04:17  
  جلسه 4 -7 مفاهیم اولیه
"02:08  
  جلسه 4 -8 ثبت
"05:13  
  جلسه 4 -9 سیستم مختصات Talairach
"07:36  
  جلسه 4 -10 سیگنال های fMRI
"07:17  
  جلسه 4 -11 ویژگیهای سیگنال fMRI
"05:59  
  جلسه 4 -12 سیگنال های حقیقی
"02:20  
  جلسه 4 -13 تفاضل شناختی
"06:03  
فصل 5- مبانی بیولوژیک و شناختی سیگنال های fMRI
  جلسه 5-1 مقدمه
"04:14  
  جلسه 5-2 Functional MRI
"03:45  
  جلسه 5-3 منشاء دیتای fMRI چیست؟
"02:49  
  جلسه 5-4 پرتکل BOLD
"05:34  
  جلسه 5-5 HRF
"08:27  
  جلسه 5-6 تأثیرات BOLD
"03:55  
  جلسه 5-7 مراحل آزمایش fMRI- ساختاری
"07:38  
  جلسه 5-8 مراحل آزمایش fMRI- عملکردی
"04:08  
  جلسه 5-9 نقشه آماری
"06:20  
  جلسه 5-10 مدل GLM
"10:25  
  جلسه 5-11 منشاء شناختی دیتای fMRI
"06:05  
  جلسه 5-12 Block Design
"03:12  
  جلسه 5-13 طراحی مرتبط با اتفاق
"06:21  
  جلسه 5-14 آنالیز ملودیک
"06:28  
فصل 6- مبانی تحلیل سیگنالهای fMRI
  جلسه 6-1 مدولاسیون ارادی فعالیت مغزی
"05:19  
  جلسه 6-2 Motor Imagery- Spatial Imagery
"11:44  
  جلسه 6-3 : مسیرآنالیز دیتای fMRI
"07:15  
  جلسه 6-4 جداسازی
"04:57  
  جلسه 6-5 توصیف خط لوله آنالیز دیتای fMRI-1
"10:09  
  جلسه 6-6 توصیف خط لوله آنالیز دیتای fMRI-2
"03:57  
  جلسه 6-7 توصیف خط لوله آنالیز دیتای fMRI-3
"10:03  
  جلسه 6-8 اصول اتصال
"07:14  
  جلسه 6-9 Task Based fMRI
"06:53  
  جلسه 6-10 انواع اتصال
"03:00  
  جلسه 6-11 Resting State Network
"08:10  
فصل 7- تصویربرداری مغزی عملکردی؛ کاربردها و امیدها
  جلسه 7-1 مقدمه
"04:25  
  جلسه 7-2 کارکرد نقشه برداری در مطالعات fMRI
"05:31  
  جلسه 7-3 : گزارشی از آمار اعتیاد در دنیا
"05:06  
  جلسه 7-4 : بیماری اعتیاد چیست؟
"05:16  
  جلسه 7-5 fMRI در افراد مبتلا به ولع مصرف مواد مخدر
"04:40  
  جلسه 7-6 انواع مطالعات در معتادین با استفاده از fMRI
"05:18  
  جلسه 7-7 اثر پرهیز بر ولع
"03:16  
  جلسه 7-8 برآورد خروجی درمان
"04:02  
  جلسه 7-9 : مدل ما چیست؟
"03:57  
  جلسه 7-10 مدلهایی برای توصیف پدیده ولع
"07:28  
  جلسه 7-11 Default Network
"10:18  
فصل 8- تصویربرداری مغزی در دنیای واقعی
  جلسه 8 -1 مقدمه
"05:08  
  جلسه 8 -2 اعتیاد
"04:55  
  جلسه 8 -3 مفهوم اعتیاد به مواد مخدر
"07:46  
  جلسه 8 -4 طراحی مطالعه fMRI در ولع به مواد مخدر
"08:05  
  جلسه 8 -5 نظارت برخروجیهای درمانی
"06:24  
  جلسه 8 -6 مقایسه افراد پرهیز مدار- متادون و نرمال
"07:03  
  جلسه 8 -7 پیشگویی خروجی درمان
"06:56  
  جلسه 8 -8 Connectivity Analysis
"08:13  
  جلسه 8 -9 چگونگی مدیریت ولع به مواد
"08:13  
  جلسه 8 -10 تخریب
"04:40  
  جلسه 8 -11نتیجه گیری
"06:34  
فصل 9- نقشه برداری عملکردی مغز برای مداخلات شناختی
  جلسه 9 -1 مقدمه ای بر مداخلات شناختی
"06:34  
  جلسه 9 -2 عملکردهای شناختی در مطالعات fMRI
"09:15  
  جلسه 9 -3 نقشه برداری واکنش نشانه
"02:12  
  جلسه 9 -4 تفکیک عملکردهای شناختی
"09:10  
  جلسه 9 -5 انواع مطالعات fMRI
"03:18  
  جلسه 9 -6 Networks Models در تصویربرداری مغزی
"03:14  
  جلسه 9 -7 معرفی سایر Network ها
"09:51  
  جلسه 9 -8 مدل مداخله
"05:15  
  جلسه 9 -9 جمع بندی
"04:14  
فصل 10- مبانی MRI ؛ شیمیایی و ساختاری
  جلسه 10 -1 مقدمه
"04:36  
  جلسه 10 -2 MRI ساختاری
"02:19  
  جلسه 10 -3 تقسیم بندی بافت
"03:31  
  جلسه 10 -4 حجم سنجی
"08:23  
  جلسه 10 -5 VBM
"06:21  
  جلسه 10 -6 ضخامت کورتکس
"06:43  
  جلسه 10-7 1-MRS
"09:24  
  جلسه 10 -8 2-MRS
"09:39  
  جلسه 10 -9 3-MRS
"07:28  
  جلسه 10 -10 4-MRS
"08:01  
  جلسه 10 -11سوأل
"05:00  
فصل 11- مبانی تصویربرداری از ماده سفید مغز
  جلسه 11-1 مقدمه
"12:01  
  جلسه 11 -2 ماده سفید مغز
"08:05  
  جلسه 11 -3 عکسبرداری از ماده سفید مغز
"05:09  
  جلسه 11 -4 DWI
"06:25  
  جلسه 11 -5 DTI
"04:27  
  جلسه 11 -6 انواع تصاویر گرفته شده
"07:10  
  جلسه 11 -7 Tractography
"06:23  
  جلسه 11 -8 چالش ها
"07:47  
  جلسه 11 -9 کاربردهای اساسی و کلینیکی
"04:58  
فصل 12- آینده روشهای علوم اعصاب شناختی انسانی
  جلسه 12 -1 مقدمه
"03:47  
  جلسه 12 -2 پروژه BigBrain
"03:26  
  جلسه 12 -3اطلس شناختی
"02:21  
  جلسه 12 -4 بانک های اطلاعاتی چند مدله
"11:34  
  جلسه 12 -5 ذخایر
"07:33  
  جلسه 12 -6 چگونگی استفاده از بانکهای اطلاعاتی
"08:57  
  جلسه 12 -7 مداخله
"06:01  
  جلسه 12 -8علوم اعصاب شناختی در خدمت مردم- 1
"09:55  
  جلسه 12 - 9علوم اعصاب شناختی در خدمت مردم-2
"06:09  
فصل 13- مبانی تحریک مغناطیسی فراجمجمهای (TMS)
  جلسه 13 -1 انواع تحریک مغزی
"04:31  
  جلسه 13 -2 تاریخچه
"03:16  
  جلسه 13 -3 اصول TMS
"11:13  
  جلسه 13 -4 انواع TMS
"09:52  
  جلسه 13 -5 مفهوم Phosphene
"04:31  
  جلسه 13 -6 rTMS
"07:13  
  جلسه 13 -7 TMS در علوم شناختی
"06:15  
  جلسه 13 -8 rTMS در حوزه کلینیکال
"03:58  
  جلسه 13 -9 توالی های پالس TMS
"03:26  
فصل 14- کاربرد TMS در علوم اعصاب شناختی
  جلسه 14-1 مقدمه ای بر سطوح مغز
"05:18  
  جلسه 14-2 روشهای تحقیقات مغزی
"05:54  
  جلسه 14-3 روش تحریک مغزی
"02:32  
  جلسه 14-4 مقدمه ای بر TMS
"04:50  
  جلسه 14-5 ایجاد جریان الکتریکی شدید داخل سیم پیچ
"06:27  
  جلسه 14-6 Single Pulse TSM
"04:21  
  جلسه 14-7 تحریک پذیری مغز
"06:27  
  جلسه 14-8 فسفین چیست؟
"06:31  
  جلسه 14-9 Paired Pulse TSM
"09:44  
  جلسه 14-10 Repeated Pulse TSM
"06:23  
  جلسه 14-11 Nagative TSM
"02:40  
  جلسه 14-12 کاربرد TMS در مطالعات شناختی
"08:24  
  جلسه 14-13 کاربرد Lesion ها در مطالعات شناختی
"06:40  
  جلسه 14-15 نتیجه گیری
"05:08  
فصل 15- کاربرد TMS در علوم اعصاب بالینی
  جلسه 15-1 انواع تحریک مغزی
"07:58  
  جلسه 15-2 چگونگی انجام تحریک مغزی
"05:01  
   جلسه 15-3 سیستم 10/20
"05:46  
  جلسه 15-4 انتخاب شدت تحریک
"07:17  
  جلسه 15 -5 TMS Protocols
"06:45  
  جلسه 15 -6 Language Mapping
"07:19  
  جلسه 15-7 مداخله کنترل
"02:07  
  جلسه 15 -8 Control Conditions
"05:16  
  جلسه 15-9 rTMS درعملکرد بالینی
"02:28  
  جلسه 15-10 کاربردهای درمانی rTMS
"08:54  
  جلسه 15-11 مروری دوباره
"03:15  
  جلسه 15-12 تأثیر بالینی TMS
"07:42  
  جلسه 15-13 کاربردهای اخلاقی TMS
"04:36  
  جلسه 15-14 چند مثال
"04:47  
  جلسه 15 -15 Teta Burst stimulation
"04:00  
  جلسه 15-16 تعاریف
"03:40  
  جلسه 15-17 دستورالعملهای ایمنی rTMS
"05:34  
فصل 16- مبانی تحریک فراجمجمه ای( TES)
  جلسه 16-1 روشهای علوم اعصاب شناختی
"08:42  
  جلسه 16 -2 انواع روشهای تحریک مغزی
"04:55  
  جلسه 16 -3 tDCS
"04:55  
  جلسه 16 -4 تأثیرات tDCS
"03:27  
  جلسه 16 -5 طراحی مطالعه
"07:05  
  جلسه 16 -6 طراحی مطالعه با 1-tDCS
"05:59  
  جلسه 16 -7 طراحی مطالعه با 2-tDCS
"06:52  
  جلسه 16 -8 طراحی مطالعه با 3-tDCS
"06:35  
  جلسه 16 -9 طراحی مطالعه با 4-tDCS
"04:05  
  جلسه 16 -10 :چگونگی عملکرد تحریک الکتریکی در مغز
"04:13  
  جلسه 16 -11 مدلسازی مغز جهت بررسی tDCS
"07:42  
  جلسه 16 -12 اتصالات مغزی
"03:18  
  جلسه 16 -13 استفاده از tDCS به عنوان یک درمان
"07:46  
فصل 17-روش های TES (tDCS & tACS)
  جلسه 17-1 روشهای علوم اعصاب شناختی
"03:16  
  جلسه 17-2 مقدمه ای بر tDCS
"05:26  
  جلسه 17-3 NIBS
"04:35  
  جلسه 17-4 تنظیمات tDCS
"04:35  
  جلسه 17-5 پیکر بندی tDCS
"04:06  
  جلسه 17-6 چگونه tDCS کار میکند؟
"07:33  
  جلسه 17-7 گلوتامات
"07:09  
  جلسه 17-8 مدل های کامپیوتری مغز
"06:10  
  جلسه 17-9 نقش tDCS در درمان
"03:21  
  جلسه 17-10 انواع مونتاژ
"07:45  
  جلسه 17-11 مطالعات TES
"01:58  
فصل 18- مبانی طیف نگاری مادون قرمز نزدیک کارکردی
  جلسه 18 -1 مقدمه
"05:07  
  جلسه 18 -2 Spectroscopy
"05:51  
  جلسه 18 -3 کاربردهای NIRS
"06:09  
  جلسه 18 -4 بررسی یک مطالعه با fNIRS
"06:56  
  جلسه 18 -5 انواع تکنیکهای fNIRS
"05:00  
  جلسه 18 -6 fNIRS
"06:32  
  جلسه 18 -7 مقایسه fMRI و fNIRS
"05:02  
  جلسه 18 -8 نرم افزار وسخت افزار fNIRS
"06:30  
  جلسه 18 -9 کاربرهای fNIRS
"07:31  
فصل 19- مبانی مغز نگاشت و نوروفیدبک
  جلسه 19 -1 EEG
"04:08  
  جلسه 19 -2 منشاء EEG
"08:06  
  جلسه 91 -3 تجزیه و تحلیل فرکانس
"05:23  
  جلسه 19 -4 Powerspectrum
"06:10  
  جلسه 19 -5 Synchrony
"10:02  
  جلسه 19 -6امواج تتا به عنوان حامل
"05:28  
  جلسه 91 -7 ERP
"06:26  
  جلسه 19 -8 Neurofeedback
"07:22  
  جلسه 19 -9 انواع پروتکل های نوروفیدبک
"06:48  
فصل 20- پتانسیل پس رویدادی برای طب اعتیاد
  جلسه 20-1 مقدمه ای بر کاربرد ERP
"05:22  
  جلسه 20-2 EEG
"03:20  
  جلسه 20-3 آنالیز فرکانس
"06:04  
  جلسه 20-4 Power Spectrum
"05:09  
  جلسه 20-5 همزمانی
"03:45  
  جلسه 20-6 ERP
"06:56  
  جلسه 20-7 ERP به عنوان ابزار درمان
"08:20  
  جلسه 20-8 الگو سنجش شناختی
"02:28  
  جلسه 20-9 ERP Task
"06:09  
  جلسه 20-10 Executive Control
"05:27  
فصل 21- فناوری بازتوانی شناختی با تاکید بر اختلالات اعتیادی
  جلسه 21-1 مقدمه
"08:39  
  جلسه 21-2 تغییرات ساختاری مغز
"09:30  
  جلسه 21-3 مدل لوب آهیانه
"05:56  
  جلسه 21-4 مقدمه ای بر فناوری بازتوانی شناختی
"09:31  
  جلسه 21-5 درمان اعتیاد در ایران
"06:51  
  جلسه 21-6 آسیبهای مغزی مرتبط با مصرف مواد
"05:01  
  جلسه 21-7 مکانیسم DRBD (1)
"05:09  
  جلسه 21-8 مکانیسم DRBD (2)
"05:25  
  جلسه 21-9 چگونگی تشخیص DRBD
"06:04  
  جلسه 21-10 ابزارهای شناختی
"05:48  
  جلسه 21-11 چگونگی آموزش بیماران (1)
"07:16  
  جلسه 21-12 چگونگی آموزش بیماران (2)
"04:47  
  جلسه 21-13 بازتوانی شناختی چگونه اتفاق می افتد؟
"05:37  
  جلسه 21-14 سوأل
"05:09  
  جلسه 21-15 ناحیه جانبی- طرفی قشر جلویی پیشانی
"02:16  
  جلسه 21-16 تمارین تقویتی DLPFC
"07:01  
  جلسه 21-17 10 قانون برای تقویت مغز
"06:33  
  جلسه 21-18 شواهد بازتوانی های شناختی
"07:19  
  جلسه 21-19 Insula
"03:10  
  جلسه 21-20 جمع بندی
"07:00  
فصل 22- ارزیابی های شناختی؛ عملکردهای اجرایی و توجه
  جلسه 22-1 مقدمه
"04:54  
  جلسه 22-2 تعداد عملکردهای شناختی
"02:49  
  جلسه 22-3 یک چهارچوب کاربردی
"03:53  
  جلسه 22-4 بسته کاغذی مدادی ارزیابی شناختی
"02:39  
  جلسه 22-5 مدل بدلی
"07:21  
  جلسه 22-6 سامانه اجرایی مرکزی
"02:26  
  جلسه 22-7 آزمون فراخنای ارقام رو به جلو
"08:17  
  جلسه 22-8 اطلاعات اصلی
"04:51  
  جلسه 22-9 آزمون فراخنای ارقام رو به عقب
"06:00  
  جلسه 22-10 آزمون توالی حروف و ارقام
"04:50  
  جلسه 22-11 آزمون جایگزینی تعداد و نمادها
"06:54  
  جلسه 22-12 آزمون ساخت دنباله (1) و (2)
"04:53  
  جلسه 22-13 آزمون سیالی-کلامی
"07:30  
  جلسه 22-14 آزمون استروپ
"06:21  
  جلسه 22-15 مثالی از آزمون استروپ
"04:32  
فصل 23- ارزیابی شناختی؛ حافظه
  جلسه 23-1 مقدمه
"02:37  
  جلسه 23-2 مقدمه ای بر ابزارهای سنجش شناختی
"08:54  
  جلسه 23-3 مروری بر مطالب گذشته
"07:30  
  جلسه 23-4 ALVT (1)
"05:24  
  جلسه 23-5 ALVT (2)
"06:12  
  جلسه 23-6 نمایش نمرات ALVT به صورت نمودار
"05:04  
  جلسه 23-7 ALVT (3)
"06:53  
  جلسه 23-8 مثال
"03:58  
  جلسه 23-9 بازشناسی
"07:20  
  جلسه 23-10 تمرین
"06:59  
  جلسه 23-11 شکل پیچیده آزمون ری استریخ
"06:03  
  جلسه 23-12 جمع بندی
"05:52  

درباره دوره

رشد علوم و فناوریهای شناختی در سه دهه اخیر، ابزارهای متفاوتی را برای مطالعه عملکردهای مغزی انسان و مداخله در آنها در اختیار قرار داده است. تصویر برداری مغزی ساختاری و عملکردی با MRI، روشهای دیگر نقشه برداری از مغز با استفاده از جریانهای الکتریکی یا امواج الکترومغناطیسی، انواع روشهای تحریک مغزی و همچنین فناوریهای تغییر و بازتوانی شناختی مجموعاً در قالب "ابزارهای مطالعه و مداخله درمغز انسان" قابل جمع بندی هستند.
دکتر حامد اختیاری در طی دو ترم مجموعه این ابزارها را با دیدگاه کاربردی ابتدا معرفی نموده و سپس به جزئیات فنی و بالینی آنها پرداخته است. این مجموعه کلاسها شامل دو دوره مقدماتی و تکمیلی می باشد که دوره تکمیلی آن در 23 جلسه (12 جلسه مقدماتی و 11 جلسه پیشرفته) ارائه شده است.
مشاهده این کلاسها برای تمامی علاقه مندان آشنایی با مغز انسان و همچنین دانشجویان رشته های مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی، روانشناسی، پزشکی و روانپزشکی پیشنهاد می گردد. امید است این دو دوره آموزشی، به گسترش دانش علوم و فناوریهای شناختی در دانشگاه های ایران کمک نماید.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher حامد اختیاری

دکتر حامد اختیاری، در سال 1375 با کسب رتبه 11 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد؛ رویارویی روزمره با افراد دچار اختلالات SUD ، علاقه‌مندی وی را نسبت به «نوروساینس و اختلالات شناختی مرتبط» برانگیخت به‌طوری‌که توانست با دریافت اولین کمک‌هزینه پژوهشی این حوزه در سال 2000، نخستین مقاله‌ی علمی خود را در سال 2001 با عنوان «نقش کورتکس پره فرونتال در تصمیم‌گیری‌های خطرناک» به چاپ برساند. فارغ‌التحصیلی ایشان در سال 2004 و پس از دفاع از پایان‌نامه‌اش در رابطه با تصمیم‌گیری خطرناک و رفتار بدون فکر، با اشتغال در «مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران» (INCAS) هم‌زمان شد که در نهایت به راه‌اندازی آزمایشگاه عصبی-شناختی ایشان در سال 2005 انجامید. دکتر اختیاری همچنین در سال 2010، یک برنامه تحقیقاتی را با نام «Translational Neuroscience Program» در پژوهشکده مطالعات علوم‌شناختی (ICSS) در تهران آغاز کرد. پذیرش در مقطع دکترای تصویربرداری عصبی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 2011 ، آغازگر شروع پروژه‌ی پایان‌نامه‌ای در مورد مبانی عصبی مهار پاسخ به وسیله‌ی fMRI شد که درنهایت به مهاجرت ایشان به آمریکا برای ادامه تحصیل در مقطع فوق دکترا و همکاری در مؤسسه‌ی تحقیقات مغزی لوریت LIBR با دکتر مارتین پاولوس، در همین زمینه منجر شد؛ ایشان از سال 2018 به بعد تاکنون، در جایگاه هیئت علمی در این مؤسسه به فعالیت مشغول‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
سعید مولوی 1402-02-21
با کمال تشکر از برگزاری کلاسهای بسیار علمی و قوی آیا امکان دریافت گواهی هم جهت این دوره ها مقدور است؟
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ دوره های رایگان فاقد گواهی نامه می باشند.
محسن ابراهیمی 1401-03-26
خیلی عالی و کاملا علمی مباحث را به زبان شیوا بیان می‌کنند. ممنون از دکتر اختیاری که علمشون رو رایگان در اختیارمان گذاشتند.
1399-05-20
سلام. من از طرفدارای پروپا قرص سایتتونم و بی نهایت ازتون ممنونم که همچین سایتی رو درست کردین. فقط انتقادم اینه که باید فایلای آموزشی یک مبحث رو بشه یکجا دانلود کرد چون اینجوری که بخوایم به صورت تک تک فیلمای یک درسو دانلود کنیم کلی زمان میبره
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.
1400-01-28
سلام ممنون از سایت با ارزش و علمی و مفید شما از زحمات تک تک عزیزان بسیار ممنون و سپاسگزارم یه پیشنهاد دارم لطفا اجازه دسترسی و دانلود یکجا کل دوره را فراهم نمایید به اینصورت که شما دوره را قرار دادید ارزشمند هست ولی برای دانلود و استفاده آفلاین دسترسی یکجا دانلود فایل ها در تمامی دوره را قرار بدید با تشکر از رسیدگی شما عزیزان خدا قوت
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم.لطفا پیشنهادات خود را به ایمیل پشتیبانی ارسال کنید تا به واحد مربوطه ارجاع گردد. info@maktabkhooneh.org
1399-10-27
متاسفانه مطالب دوره تکمیلی و مقدماتی تکراری هستند به طور مثال ویدئو های فصل ۹ مقدماتی ، مجددا در فصل ۱۳ تکمیلی اپلود شده اند
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. لطفا جهت توضیحات بیشتر به ایمیل پشتیبانی پیام دهید. info@maktabkhooneh.org

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
poster
  
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  265 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  27 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)