10 دوره برای " مهندسی     مکانیک     کشتی‌سازی " در مکتب‌خونه موجود است.

محدود کردن نتایج