3 دوره برای " مدیریت و کسب و کار     عملیات و زنجیره تامین " در مکتب‌خونه موجود است.

محدود کردن نتایج