10 دوره برای " مدیریت و کسب و کار     استراتژی و تحلیل کسب و کار " در مکتب‌خونه موجود است.

محدود کردن نتایج