2 دوره برای " زبان های خارجی     ترکی استانبولی " در مکتب‌خونه موجود است.