پروژه میانی سوم

 
پروژه میانی سوم
  • موضوعات ترسیمی میبایست در یک فایل با فرمت .dwg و به اسم دانشجو تحویل داده شود.
  • تنها موضوعات مشکی و قرمز رنگ ترسیم شود. قسمت پایینی و موضوعات آبی رنگ برای راهنمایی قرار دارند.
  • جنس خطوط قرمز رنگ Dashed انتخاب گردد.
  • قسمت­های هاشورزده شده با الگوی ANSI36 و با مقیاس مناسب ترسیم گردد.
برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.