جلسه اول - معرفی درس و آشنایی با visual studio

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی درس و آشنایی با visual studio
جلسه دوم - آشنایی با زبان C و دستورات ساده
جلسه سوم - نام گذاری متغیرها و آشنایی با شرط if
جلسه چهارم - اعمال اولیه ریاضی
جلسه پنجم - اعمال اولیه ریاضی
جلسه ششم - casting وعبارت ها در C
جلسه هفتم - حلقه while
جلسه هشتم - حلقه while
جلسه نهم - مثال هایی از حلقه while
جلسه دهم - مثال هایی از do while و break
جلسه یازدهم - مثالی از while و معرفی حلقه for
جلسه دوازدهم - حلقه for و مثال هایی از break و continue
جلسه سیزدهم - مثال هایی از حلقه for
جلسه چهاردهم - نگه داری متغیرها در حافظه و تبدیل مبناها
جلسه پانزدهم - اعداد باینری و اعمال ریاضی بر روی آن ها
جلسه شانزدهم - آرایه ها
جلسه هفدهم - آرایه ها در حافظه و پوینترها
جلسه هجدهم - عملگرهای خاص
جلسه نوزدهم - آشنایی با struct و تعریف تابع
جلسه بیستم - آرایه ها و پاس دادن آرایه ها به تابع
جلسه بیست و یکم - آرایه ها و پاس دادن آرایه ها به تابع
جلسه بیست و دوم - پاس دادن آرایه ها به تابع و توابع بازگشتی
جلسه بیست و سوم - توابع بازگشتی و رشته ها
جلسه بیست و چهارم - رشته ها و آشنایی با malloc و free
جلسه بیست و پنجم - رشته ها و مثال هایی از malloc و free
جلسه بیست و ششم - رشته ها
جلسه بیست و هفتم - new و delete و استفاده از typedef
جلسه بیست و هشتم - Q-sort و آشنایی با Linkedlist
جلسه بیست و نهم - Linkedlist
جلسه سی ام - فایل ها
جلسه سی و یکم - Linkedlist و آشنایی با برنامه نویسی شی گرا
جلسه سی و دوم - کلاس (class)
جلسه سی و سوم - طراحی و تشخیص روابط بین کلاس ها
جلسه سی و چهارم - طراحی و استفاده از کلاس ها
جلسه سی و پنجم - مثالی از کلاس ها
جلسه سی و ششم - وراثت و چند ریختی کلاس ها و آشنایی با کتابخانه STL
جلسه سی و هفتم - کتابخانه STL