جلسه اول - مروری بر مفاهیم اصلی نظریه اطلاعات نقطه به نقطه

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری
ثبت نظر

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود
فایل پیوست دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مروری بر مفاهیم اصلی نظریه اطلاعات نقطه به نقطه
جلسه دوم - مروری بر مفاهیم اصلی نظریه اطلاعات نقطه به نقطه: زنجیره های مارکوف
جلسه سوم - کدگذاری منبع و کدگذاری کانال
جلسه چهارم - کدگذاری منبع و کدگذاری کانال
جلسه پنجم - لم گنجایشی
جلسه ششم - لم پوششی
جلسه هفتم - تابع نرخ - اعوجاج
جلسه هشتم - شروع تئوری اطلاعات شبکه
جلسه نهم - کانال دسترسی چندگانه
جلسه دهم - اثبات وارون در کانال دسترسی چندگانه
جلسه یازدهم - کانال پخش
جلسه دوازدهم - کدگذاری برهم
جلسه سیزدهم - ظرفیت کانال پخش نازل
جلسه چهاردهم - خواص مجموعه های محدب
جلسه پانزدهم - کانال پخش
جلسه شانزدهم - کانال پخش
جلسه هفدهم - کانال تداخل
جلسه هجدهم - کانال تداخل قوی
جلسه نوزدهم - کدگذاری بلوکی مارکوف
جلسه بیستم - فشرده سازی توزیع شده
جلسه بیست و یکم - کدگذاری منبع با اطلاعات جانبی
جلسه بیست و دوم - کانال با حالت
جلسه بیست و سوم - کانال با حالت
جلسه بیست و چهارم - امنیت تئوری اطلاعاتی
جلسه بیست و پنجم - OSRB
جلسه بیست و ششم - OSRB
جلسه بیست و هفتم - OSRB