جلسه ششم - MOS Transistor nonlinearity (بخش دوم)

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری
ثبت نظر

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه چهارم - Nonlinearity & Distortion
جلسه پنجم - MOS Transistor nonlinearity
جلسه ششم - MOS Transistor nonlinearity (بخش دوم)
جلسه هفتم - فیلترهای GM-C
جلسه هشتم - اثرهای ناخواسته در طراحی Ringing) - Mixed Mode)
جلسه نهم - Substreat-Noise
جلسه دهم - Layout Consideration
جلسه یازدهم - Layout Consideration 2
جلسه دوازدهم - Thermal Feedback - Op_AMP Review
جلسه سیزدهم - دوره تقویت کننده های یک طبقه و دو طبقه
جلسه چهاردهم - تقویت کننده دو طبقه و پنج روش جبران‌سازی آن-Doubelt-تقویت کننده سه طبقه
جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم - تقویت کننده‌های کلاس AB
جلسه هفدهم - Current Mode AMP'S
جلسه هجدهم - ادامه Current Mode AMP's ، طراحی روشمند تقویت کننده‌های CMOS
جلسه نوزدهم - طراحی روشمند تقویت کننده‌های یک طبقه foalded cascode
جلسه بیستم
جلسه بیست و یکم - ادامه طراحی روشمند تقویت کننده‌های دو طبقه - دوره switch
جلسه بیست و دوم - ادامه دوره switch و مدار‌های clock boot straping
جلسه بیست و سوم - مدار‌های .switch-cap
جلسه بیست و چهارم - طراحی فیلترهای switch-capasitor
جلسه بیست و پنجم - (switched-op amp / reset-op amp / switched-current(SI
جلسه بیست و ششم - طراحی با ترانزیستورهای Short Channel / طراحی محدوده‌ی Deep Submicron
جلسه بیست و هفتم
جلسه بیست و هشتم - ΣΔ Modulator
جلسه بیست و نهم