جلسه 1: کلیات و تعاریف

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم
فایل پیوست دانلود

جلسات آمار توصیفی

جلسه 1: کلیات و تعاریف
 
جلسه 2: تعریف علم آمار
 
جلسه 3: جمع‌آوری اطلاعات
 
جلسه 4: تعریف آماره - روش‌های آماری
 
جلسه 5: در چه مواردی نمونه‌گیری می‌کنیم؟
 
جلسه 6: محصول بررسی آماری چیست؟
 
جلسه 7: مفهوم سیگما و کاربرد آن
 
جلسه 8: سازماندهی و تنظیم مشاهدات
 
جلسه 9: رده‌بندی داده‌ها و تعاریف
 
جلسه 10: نمودارها و انواع آن
 
جلسه 11: هیستوگرام
 
جلسه 12: نمودار توزیع و فراوانی تجمعی
 
جلسه 13: تجزیه و تحلیل داده‌ها
 
جلسه 14: میانگین حسابی
 
جلسه 15: خواص میانگین حسابی
 
جلسه 16: ادامه خواص میانگین
 
جلسه 17: محاسبه میانگین به روش میانگین فرضی
 
جلسه 18: ادامه میانگین فرضی
 
جلسه 19: سایر میانگین‌ها
 
جلسه 20: میانه
 
جلسه 21: تعریف چارک‌ها، دهک‌ها و صدک‌ها
 
جلسه 22: محاسبه چارک‌ها، دهک‌ها و صدک‌ها با جدول فراوانی
 
جلسه 23: محاسبه با استفاده از جدول رده‌بندی داده‌ها
 
جلسه 24: داده‌های پرت
 
جلسه 25: مثال داده‌های پرت
 
جلسه 26: میانگین پیراسته
 
جلسه 27: نمودار جعبه‌ای
 
جلسه 28: حد یا نما
 
جلسه 29: مقایسه میانگین، میانه و مد
 
جلسه 30: پارامترهای پراکندگی
 
جلسه 31: ادامه پارامترهای پراکندگی
 
جلسه 32: خواص میانگین
 
جلسه 33: محاسبه واریانس با استفاده از میانگین فرضی
 
جلسه 34: قاعده سه‌سیگما برای داده‌های نرمال
 
جلسه 35: پارامترهای نسبی پراکندگی
 
جلسه 36: چگونگی توزیع
 
جلسه 37: فرم‌های توزیع فراوانی
 
جلسه 38: چولگی
 
جلسه 39: نمره استاندارد شده