جلسه 3: معادله پواسون و شرایط مرزی در الکترواستاتیک

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری
ثبت نظر

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات الکترودینامیک کلاسیک

جلسه 1: درآمد و اهمیت نظریه‌ی الکترودینامیک در فیزیک
جلسه 2: قانون کولن و میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی
جلسه 3: معادله پواسون و شرایط مرزی در الکترواستاتیک
جلسه 4: انرژی الکترواستاتیکی
جلسه 5: ضرایب ظرفیت، پتانسیل و ملاحظات پایداری در سیستم‌های الکترواستاتیکی
جلسه 6: تابع گرین و روش تصویر
جلسه 7: حل معادله‌ی لاپلاس و نگاشت در دستگاه دکارتی و سیستم دوبعدی
جلسه 8: معادله ی لاپلاس و نگاشت همدیس
جلسه 9: هماهنگ‌های کروی
جلسه 10: قضیه‌ی جمع هماهنگ‌های کروی
جلسه 11: تابع گرین در مختصات کروی
جلسه 12: رفتار پتانسیل در گوشه‌ها
جلسه 13: حل معادله‌ی لاپلاس در مختصات استوانه‌ای (1)
جلسه 14: حل معادله‌ی لاپلاس در مختصات استوانه‌ای (2)
جلسه 15: تابع گرین در مختصات استوانه‌ای
جلسه 16: بسط تابع گرین براساس ویژه توابع و شرایط مرزی آمیخته
جلسه 17: چندقطبی‌های الکتریکی
جلسه 18: بردار جابجایی
جلسه 19: شرایط مرزی برای دی‌الکتریک‌ها و معادلات ماکروسکوپیک
جلسه 20: مدل میکروسکوپیک برای ضریب دی‌الکتریک و انرژی محیط‌های دی‌الکتریک
جلسه 21: مگنتواستاتیک و قانون بیوساوار
جلسه 22: گشتاور دوقطبی مغناطیسی
جلسه 23: مغناطیدگی
جلسه 24: حل مگنتواستاتیک با شرایط مرزی
جلسه 25: ادامه‌ی حل مسائل مرزی مگنتواستاتیک
جلسه 26: معادلات ماکروسکوپیک و شرایط مرزی نویمن در مغناطیس
جلسه 27: قانون فارادی
جلسه 28: معادلات ماکسول
جلسه 29: پتانسیل و میدان تأخیری
جلسه 30: بردار پوئین تینگ
جلسه 31: ملاحظات تقارنی معادلات ماکسول و تک‌قطبی مغناطیسی
جلسه 32: انتشار موج در محیط نارسانا و قطبش
جلسه 33: بازتاب و عبور امواج تخت در محیط نارسانا
جلسه 34: انتشار موج در رسانا
جلسه 35: پاشندگی امواج
جلسه 36: انتشار امواج در محیط پاشنده
جلسه 37: روابط کرامرز - کرونیک
جلسه 38: شکل سیگنال در محیط پاشنده
جلسه 39: تابش دوقطبی الکتریکی
جلسه 40: تابش چهارقطبی الکتریکی و دوقطبی مغناطیسی
جلسه 41: معادله‌ی موج، چندقطبی‌ها
جلسه 42: خواص میدان‌های چندقطبی
جلسه 43: توزیع زاویه‌ای تابش چندقطبی
جلسه 44: چشمه‌ي چندقطبي‌هاي تابشي، چندقطبي تابشي در سيستم‌هاي اتمي و هسته‌اي
جلسه 45: پراکندگي امواج الکترومغناطيس با طول موج بلند
جلسه 46: نظريه‌ي ريلي براي پراکندگي
جلسه 47: نظریه برداری و اسکالر برای پراش
جلسه 48: پراش از حفره دایره‌ای
جلسه 49: پراکندگی طول موج کوتاه
جلسه 50: قضیه‌ی اپتیکی