جلسه 1 - بخش 3: درجه معادله‌ی دیفرانسیل

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فصل اول: معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول

جلسه 1 - بخش 1: تعریف معادله‌ی دیفرانسیل و مرتبه آن
جلسه 1 - بخش 2: معادلات دیفرانسیل خطی و همگن
جلسه 1 - بخش 3: درجه معادله‌ی دیفرانسیل
جلسه 1 - بخش 4: جواب معادله دیفرانسیل
جلسه 1 - بخش 5: جواب عمومی و جواب خصوصی
جلسه 2 - بخش 1: خانواده منحنی‌ها
جلسه 2 - بخش 2: مثال از خانواده منحنی‌ها
جلسه 2 - بخش 3: یافتن معادله با دترمینان
جلسه 2 - بخش 4: مثالی دیگر از خانواده منحنی
جلسه 3 - بخش 1: حالات خاص در معادلات مرتبه اول
جلسه 3 - بخش 2: تعریف معادلات جدایی‌پذیر
جلسه 3 - بخش 3: معادلات جدایی‌پذیر (مثال 1)
جلسه 3 - بخش 4: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۲)
جلسه 3 - بخش 5: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۳)
جلسه 3 - بخش 6: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۴)
جلسه 3 - بخش 7: معادلات جدایی‌پذیر (مثال ۵)
جلسه 4 - بخش 1: عامل انتگرال‌ساز (شکل ساده)
جلسه 4 - بخش 2: عامل انتگرال‌ساز (شکل کلی)
جلسه 4 - بخش 3: عامل انتگرال‌ساز (مثال ۱)
جلسه 4 - بخش 4: عامل انتگرال‌ساز (مثال ۲)
جلسه 4 - بخش 5: عامل انتگرال‌ساز (مثال ۳) و معرفی معادلات برنولی
جلسه 4 - بخش 6: معادله‌ی برنولی (مثال 1)
جلسه 4 - بخش 7: معادله برنولی (مثال 2)
جلسه 5 - بخش 1: تعریف معادلات کامل
جلسه 5 - بخش 2: روش حل معادلات کامل
جلسه 5 - بخش 3: معادلات کامل (مثال ۱)
جلسه 5 - بخش 5: معادلات کامل (مثال ۳)
جلسه 6 - بخش 1: معرفی فاکتور انتگرال
جلسه 6 - بخش 2: روش پیداکردن فاکتور انتگرال
جلسه 6 - بخش 3: روش حل معادلات با فاکتور انتگرال
جلسه 6 - بخش 4: فاکتور انتگرال (مثال ۱)
جلسه 6 - بخش 5: فاکتور انتگرال (مثال ۲)
جلسه 7 - بخش 1: حل معادلات با کمک دیفرانسیل کامل
جلسه 7 - بخش 2: معادلات ریکاتی
جلسه 8 - بخش 1: معرفی معادلات همگن و آزمون همگنی
جلسه 8 - بخش 2: روش حل معادلات همگن
جلسه 8 - بخش 3: معادلات همگن (مثال ۱)
جلسه 8 - بخش 4: معادلات همگن (مثال ۲)
جلسه 8 - بخش 5: معادلات همگن (مثال ۳)
جلسه 9 - بخش 1: تعریف پوش و روش یافتن آن
جلسه 9 - بخش 2: پوش (مثال 1)
جلسه 9 - بخش 3: پوش مثال ۲
جلسه 9 - بخش 4: نقاط استثنایی به همراه مثال
جلسه 10 - بخش 1: تعریف مسیرهای قائم و روش یافتن آن به همراه مثال
جلسه 10 - بخش2: مسیرهای قائم (مثال ۱)
جلسه 10 - بخش 3: مسیرهای قائم (مثال ۲)
جلسه 11 - بخش 1: معادله کلرو
جلسه 11 - بخش 2: مثال معادله کلرو
  فصل بعدی