جلسه 12 - بخش 3: معادلات مرتبه دوم، حالت دوم (مثال ۲)

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری
ثبت نظر

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فصل دوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم

  فصل قبلی
جلسه 12 - بخش 1: تعریف معادلات مرتبه دوم و حالت خاص اول
جلسه 12 - بخش 2: روش حل حالت دوم معادلات مرتبه دوم به همراه مثال
جلسه 12 - بخش 3: معادلات مرتبه دوم، حالت دوم (مثال ۲)
جلسه 12 - بخش 4: روش حل حالت سوم معادلات مرتبه دوم به همراه مثال
جلسه 12 - بخش 5: معادلات مرتبه دوم، حالت سوم (مثال ۲)
جلسه 13 - بخش 1: تعاریف و قضایا
جلسه 13 - بخش 2: تعاریف و قضایا
جلسه 13 - بخش 3: تعاریف و قضایا
جلسه 13 - بخش 4: تعاریف و قضایا
جلسه 14 - بخش 1: روش کاهش مرتبه و معرفی روش
جلسه 14 - بخش 2: روش کاهش مرتبه (مثال 1)
جلسه 14 - بخش 3: روش کاهش مرتبه (مثال ۲)
جلسه 14 - بخش 4: روش کاهش مرتبه (مثال ۳)
جلسه 15 - بخش 1: معرفی معادلات همگن با ضرایب ثابت و ایده حل آن
جلسه 15 - بخش 2: حالت اول معادلات همگن با ضرایب ثابت
جلسه 15 - بخش 3: حالت دوم معادلات همگن با ضرایب ثابت
جلسه 15 - بخش 4: حالت سوم معادلات همگن با ضرایب ثابت
جلسه 15 - بخش 5: تکمیل معادلات همگن با ضرایب ثابت و حل چند مثال
جلسه 16 - بخش 1: مقدمه و کلیات معادلات ناهمگن با ضرایب ثابت
جلسه 16 - بخش 2: ایده روش ضرایب نامعین
جلسه 16 - بخش 3: مثالی از روش ضرایب نامعین
جلسه 16 - بخش 4: حالت اول روش ضرایب نامعین
جلسه 16 - بخش 5: حالت دوم روش ضرایب نامعین
جلسه 16 - بخش 6: حالت سوم روش ضرایب نامعین
جلسه 16 - بخش 7 : حالت چهارم روش ضرایب نامعین
جلسه 16 - بخش 8: حالت‌های پنجم، ششم و هفتم روش ضرایب نامعین
جلسه 17 - بخش 1: معرفی روش تغییر پارامترها
جلسه 17 - بخش 2: بیان روش تغییر پارامترها
جلسه 17 - بخش 3: روش تغییر پارامترها (مثال ۱)
جلسه 17 - بخش 4: روش تغییر پارامترها (مثال ۲)
جلسه 17 - بخش 5: روش تغییر پارامترها (مثال ۳)
جلسه 18 - بخش 1: تعریف عملگر D
جلسه 18 - بخش 2: عملگر معکوس و قضیه‌ی اول
جلسه 18 - بخش 3: عملگر D و قضایای دوم و سوم
جلسه 19 - بخش 1: استفاده از حالت اول عملگر D
جلسه 19 - بخش 2: استفاده از حالت اول عملگر D (مثال ۱)
جلسه 19 - بخش 3: استفاده از روش دوم عملگر D
جلسه 19- بخش 4: حالت دوم عملگر D به همراه مثال
جلسه 20 - بخش 1: حالت سوم عملگر D (مثال ۱)
جلسه 20 - بخش 2: حالت سوم استفاده از عملگر D (مثال ۲)
جلسه 20 - بخش 3: حالت سوم عملگر D (مثال ۳)
جلسه 20 - بخش 4: حالت چهارم عملگر D
جلسه 20 - بخش 5: حالت چهارم عملگر D (مثال ۱)
جلسه 20 - بخش 6: حالت چهارم عملگر D (مثال ۲)
جلسه 21 - بخش 1: حالت پنجم عملگر D
جلسه 21 - بخش 2: حالت ششم عملگر D
جلسه 21 - بخش 3: حالت هفتم عملگر D
جلسه 22: حالات دیگر عملگر D
جلسه 23 - بخش 1: معرفی و شرح معادله‌ی اویلر
جلسه 23 - بخش 2: مثال معادله اویلر
  فصل بعدی