معرفی فصل اول

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فصل اول: حروف الفبا، رنگ‌ها و اعداد

معرفی فصل اول
 
درس اول: آموزش حروف A, B, C
 
نوشتار حروف A, B, C
 
درس دوم: آموزش حروف D, E, F
 
نوشتار حروف D, E, F
 
درس سوم: آموزش حروف G, H, I
 
نوشتار حروف G, H, I
 
پروژه اول
 
درس چهارم: آموزش حروف J, K, L
 
نوشتار حروف J, K, L
 
درس پنجم: آموزش حروف M, N, O
 
نوشتار حروف M, N, O
 
تمرین 1
 
درس ششم: آموزش حروف P, Q, R
 
نوشتار حروف P, Q, R
 
پروژه دوم
 
درس هفتم: آموزش حروف S, T, U
 
نوشتار حروف S, T, U
 
درس هشتم: آموزش حروف V, W, X
 
نوشتار حر.ف V, W, X
 
درس نهم: آموزش حروف Y, Z
 
نوشتار حروف Y, Z
 
پروژه سوم
 
تمرین 2
 
?What's your name
 
?Hi, How are you
 
نوشتار کلمات 2
 
رنگ‌ها
 
?What it is
 
عبارات کاربردی
 
اعداد یک تا ده
 
نوشتار اعداد یک تا ده
 
نوشتار کلمات 1
 
پروژه چهارم
 
حروف ترکیبی ai, ay, a
 
نوشتار حروف ترکیبی ai, ay, a
 
حروف ترکیبی i, e
 
نوشتار حروف ترکیبی i, e
 
حروف ترکیبی oe, oa
 
نوشتار حروف ترکیبی oe, oa
 
حروف ترکیبی sh, ch, ph
 
نوشتار حروف ترکیبی sh, ch, ph
 
حروف ترکیبی th
 
نوشتار حروف th
 
تمرین 3
  فصل بعدی