پروژه میانی اول

 
پروژه میانی اول
  • موضوعات ترسیمی میبایست در یک فایل با فرمت .dwg و به اسم دانشجو تحویل داده شود.
  • تنها موضوعات مشکی رنگ ترسیم شود. قسمت پایینی و موضوعات سبز رنگ برای راهنمایی قرار دارند.
  • دانشجویان محدودیتی در انتخاب ابزارهای مختلف جهت ترسیم ندارند.
  • زاویه ترسیمی در پایین شکل با دقت و با استفاده از روش مختصات دهی قطبی ترسیم شود.
برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.

جلسات فصل دوم - Draw & Modify

  فصل قبلی
Line
 
ترسیم خط به روش مختصات‌دهی دکارتی و قطبی
 
ترسیم خط به روش‌های مختصات‌دهی نسبی
 
ترسیم خط به روش تعیین جهت و اندازه
Snap Mode
 
ترسیم دایره به وسیله‌ی دستور Circle
 
دستور Undo و Redo
 
حذف موضوعات ترسیمی با دستور Erase
 
آشنایی با دستور کمک ترسیمی Object Snap
 
توانایی انتقال و کپی موضوعات ترسیمی
 
دوران موضوعات با دستور Rotate
 
رسم مستطیل با دستور Rectangle
 
ترسیم کمان با استفاده از دستور Arc
 
تغییر مقیاس موضوعات ترسیمی با دستور Scale
 
توانایی ترسیمی چندضلعی‌های منتظم در نرم‌افزار با دستور Polygon
 
دستورات Trim و Extent
 
توانایی کار با دستور Offset
 
دستور Mirror
 
رسم بیضی با دستور Ellipse
 
آشنایی با چندخطی‌ها و دستور Polyline
 
دستور Fillet
 
دستور Chamfer
 
جلسه‌ی تمرینی – قسمت اول
پروژه میانی اول
 
دستور Stretch
 
رسم منحنی با دستور SPLine
 
دستورات XLine و Ray
 
توانایی ایجاد نقطه با دستور Multipoint
 
دستورات Divide و Measure
 
دستور Explode
 
استفاده از آرایه‌ها به صورت سطری-ستونی
 
دستور آرایه به روش Path
 
دستور آرایه قطبی
 
دستور Align
 
دستورات Hatch، Gradient و Boundary
 
جلسه‌ی تمرینی – قسمت دوم
پروژه میانی دوم
 
کوییز سری اول
  فصل بعدی