ویدیو اصل 1: ارزش‌ یک استارتاپ در روزهای اول به صفر نزدیک است - مکتب خونه
اصل 1: ارزش‌ یک استارتاپ در روزهای اول به صفر نزدیک است