برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح شرکت-تعریف کردن نقش‌های بازاریابی-1، سطوح استراتژی