بازار تجاری، ساختار بازار و تقاضا، انواع تصمیمات و فرایندهای تصمیم‌گیری