جلسه سوم - مرتبه بزرگی کمیت های فیزیکی

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - نظریه های مختلف فیزیک و دقت آنها
جلسه دوم - تحلیل ابعادی
جلسه سوم - مرتبه بزرگی کمیت های فیزیکی
جلسه چهارم - حرکت در صفحه - سرعت نسبی
جلسه پنجم
جلسه ششم - حرکت نسبی - دینامیک
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم - انواع نیروها
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم - کار - قضیه کار و انرژی
جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم - انرژی پتانسیل و نمودار انرژی پتانسیل
جلسه شانزدهم - نیروی اصطکاک
جلسه هفدهم
جلسه هجدهم
جلسه نوزدهم - مرکز جرم - پدیده برخورد
جلسه بیستم
جلسه بیست یکم
جلسه بیست دوم - سیستم با جرم متغیر
جلسه بیست سوم - دوران (سینماتیک)
جلسه بیست چهارم
جلسه بیست پنجم - ممان اینرسی - قضیه محورهای موازی
جلسه بیست ششم
جلسه بیست هفتم - دینامیک دورانی
جلسه بیست هشتم - دینامیک دورانی
جلسه بیست نهم - دینامیک دورانی (مثال ها)
جلسه سی ام
جلسه سی یکم
جلسه سی دوم - تعادل
جلسه سی سوم - تعادل و تنش
جلسه سی چهارم - گرانش
جلسه سی پنجم - گرانش
جلسه سی ششم