جلسه سوم - خواص فضای برداری

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی درس
جلسه دوم - خواص گروه، حلقه،میدان، فضای برداری و ضرب داخلی
جلسه سوم - خواص فضای برداری
جلسه چهارم - عملگرها
جلسه پنجم - عملگرهای خطی
جلسه ششم - جبر عملگرها
جلسه هفتم - ادامه جبر عملگرها و تعریف فضای ضرب تانسوری
جلسه هشتم - ادامه جبر عملگرهای خطی و نمایش فضای ضرب تانسوری
جلسه نهم - تعریف عمل صلیب، عملگرهای هرمیتی
جلسه دهم - عملگرهای تصویری
جلسه یازدهم - قطری کردن ، بردارهای ویژه ، مقادیر ویژه
جلسه دوازدهم - بردارهای ویژه راست و چپ، قضیه تجزیه طیفی
جلسه سیزدهم - تعریف تبدیل فعال و منفعل و عملگرهای قطری پذیر
جلسه چهاردهم - قطری پذیری یک ماتریس
جلسه پانزدهم - توابع عملگری
جلسه شانزدهم - قضیه تجزیه قطبی ، نرم و مقادیر تکین عملگرها
جلسه هفدهم - کاربرد بسط تیلور اپراتورها
جلسه هجدهم - نرم ها : نرم القایی و نرم ذاتی
جلسه نوزدهم - آنالیز ماتریس
جلسه بیستم - نظریه اختلال ویژه برداری ماتریس ، عملگرهای به هنجار
جلسه بیست یکم - اختلال واگن عملگرهای هرمیتی
جلسه بیست دوم - حل مثال
جلسه بیست سوم - آنالیز برداری:بردارها
جلسه بیست چهارم - ضرب برداری : ضرب خارجی ، ضرب سه گانه برداری ، ضرب سه گانه اسکالر ، آنالیز دیفرانسیلی برداری
جلسه بیست پنجم - آنالیز برداری :‌ گرادیان ، دیور‌ژانس ، انتگرال میدان های برداری
جلسه بیست ششم - حالت های خاص قضیه دیورژانس
جلسه بیست هفتم - آنالیز برداری :‌ قضیه استوکس
جلسه بیست هشتم - آنالیز برداری : پتانسیل اسکالر ، پتانسیل برداری ، قضیه هرم هولتز